CORREUS ELECTRÒNICS


index correus electrònics

NOV 04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

         

 

A destacar

 
29/11/04 Assemblees per a tot el personal
26/11/04 Concursos i oposicions per al grup E d'Administració General. Convocatòria 6/2000,  presa de possessió.  Borsa d'Educadors d'Educació Especial
19/11/04 Publicades les primeres convocatòries de l'Oferta de 2004: Proves selectives (concursos-oposició), Concursos, Convocatòria lliure designació. L'ordre de Borses no segueix les recomanacions del Consell Jurídic Consultiu
03/11/04

ERC defensa en el Congrés dels Diputats propostes d'Intersindical Valenciana. Ajornada la Mesa General al dia 16 de novembre

10/11/04 Acord sobre condicions de treball dels Agents Mediambientals. Concursos per les sentències de les comissions de serveis
12/11/04 PSOE i PP rebutgen en comissió la clàusula de revisió salarial. Reivindicacions davant la Mesa General. Reunió entre els sindicats majoritaris. Escrit dirigit al Conseller Peralta. Concursos de trasllats en compliment de les sentències de comissions de serveis.Llistats provisionals d'Educadors d'Educació Especial
17/11/04 Celebrada Mesa General de la Funció Pública

 


ERC defensa en el Congrés dels Diputats propostes d'Intersindical Valenciana

Ajornada la Mesa General al dia 16 de novembre

La Conselleria de Justícia i Administracions Públiques va desconvocar ahir per fax la convocatòria de Mesa General de la Funció Pública prevista per a demà, 4 de novembre, i que havia de tractar sobre el Capítol I dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2005.

El motiu de la desconvocatòria sembla estar en un canvi en les compareixences dels consellers davant les Corts Valencianes, que hauria afectat una compareixença del conseller Miguel Peralta. No obstant, la Conselleria es va apresurar a tornar a convocar la Mesa General, però ja per al dimarts dia 16 de novembre.

Reunió intersindical

Intersindical Valenciana, representada en la Generalitat Valenciana per STAPV, STEPV i STSPV, ha convidat els representants dels diferents sindicats presents en la Mesa General de la Funció Pública a una reunió el proper dilluns, 8 de novembre, per tal de tractar sobre la convocatòria de Mesa General i procurar presentar propostes i reivindicacions comunes.

Esmenes a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat

Com a fruit de les converses mantingudes per representants d'Intersindical Valenciana i Agustí Cerdà, diputat en el Congrés per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), respecte del contingut del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2005, aquesta formació política ha presentat diverses esmenes a l'article 19 del projecte. Aquestes esmenes es refereixen a les retribucions de les empleades i els empleats públics de totes les administracions públiques, ja que determinades normes contingudes en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat són d'aplicació a totes les administracions per ser normes bàsiques.

En eixe sentit, la primera esmena es refereix a l'establiment de la anomenada clàusula de revisió salarial per al personal públic. Aquesta clàusula constava en l'acord Administració-Sindicats signat en 1995 pel llavors Govern socialista de Felipe González, acord que va incumplir el Partit Popular i que va provocar un gran aldarull quan l'Audiència Nacional va condemnar el Govern a cumplir-la. Posteriorment, el Tribunal Suprem va anul·lar la sentència de l'Audiència Nacional, no sense que abans d'això els representants del PSOE en el Congrés dels Diputats reclamaren el cumpliment de l'Acord de 1995 esmentat i prometeren el seu compliment en cas de tornar a governar.

La segona esmena es refereix a la disposició d'un 0,5% de la massa salarial de cada administració pública, que l'Administració de l'Estat ha pactat amb els seus sindicats dedicar a un Fons de Pensions i que preveu la Llei de Pressupostos Generals de Estat que cada Administració podrà dedicar només per a "fons de pensions o assegurances de jubilació", sense cap altra alternativa. Amb l'esmena proposada, cada Administració podrà negociar amb els sindicats que tinguen representació en ella a què volen dedicar eixos diners, sense l'obligació de dedicar-los a un fons de pensions.

Tot seguit reproduïm les esmenes:

TÍTULO III: De los gastos de personal

CAPÍTULO I: Del incremento de los gastos del personal al servicio del sector público.

Artículo 19.- Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.

Primera enmienda: Punto Dos: Incluir después del primer párrafo el siguiente:

"Para garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos, se introduce una cláusula de revisión salarial consistente en abonar en una sola paga la diferencia entre la subida del 2% que contempla los P.G.E. y la desviación real del IPC. Esta cantidad será consolidable y se abonará en el mes de enero del año siguiente. Esta cláusula será de aplicación al año 2004."

Segunda enmienda: Punto Tres: Cambiar toda la redacción actual propuesta por la siguiente:

"Además del incremento general de retribuciones previsto en los párrafos precedentes, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, podrán destinar hasta un 0,5 por cien de la masa salarial para mejorar sus condiciones retributivas, según lo que acuerden en sus respectivos ámbitos de negociación.

Para el cálculo de la aportación en el año 2005, se aplicará el porcentaje sobre el gasto correspondiente al conjunto de las retribuciones devengadas por el personal funcionario en los siguientes conceptos retributivos: retribuciones básicas, complemento de destino, complemento específico y complementos de productividad o complementos análogos; y la masa salarial correspondiente al personal sometido a la legislación laboral definido ea en el artículo 22. Uno de esta Ley, sin computar a estos efectos los gastos de acción social.

Adjudicacions provisionals del concurs d'Agents Mediambientals       veure

S'ha publica l'edicte d'adjudicació provisional de la Convocatòria 03/2004, d'Agents Mediambientals, caps de Zona i Caps de Comarca, pel qual s'obri el periode d'al·legacions, dit termini finalitzarà el dia 15 de novembre de 2004. Podeu consultar-lo en les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, en les de la Conselleria de Territori i Habitatge i en les seus de STAPV-Intersindical Valenciana

                    3 de novembre de 2004


 


Acord sobre condicions de treball dels Agents Mediambientals         
(veure acord) 

S'ha arribat a un principi d'acord entre la Conselleria de Territori i Habitatge i les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de la Funció Pública sobre les condicions de treball del Col·lectiu d'Agents Mediambientals. Teniu el text de la proposta d'acord en la pàgina web del Sindicat.

 Us preguem que envieu abans del diumenge dia 14 qualsevol consulta, pregunta, suggeriment o crítica a la següent adreça electrònica: jorge.piquer@stpv.org, per tal de fer una espècie d'assemblea virtual.

Concursos per les sentències de les comissions de serveis

Com a conseqüència de les sentències sobre les comissions de serveis superiors a dos anys, sembla quasi segur que Funció Pública publicarà més o menys el dia 19 de novembre uns concursos de caps de negociat, d'unitat i de secció. Tenen poques places, però són els primers que ixen. No hem pogut confirmar la data de publicació de cap altre concurs.

10 de novembre de 2004PSOE i PP rebutgen en comissió la clàusula de revisió salarial

Dimecres, 10 de novembre, es van discutir en comissió en el Congrés dels Diputats les esmenes d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l'article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2005. Les dues esmenes incorporaven la clàsusula de revisió salarial per a l'any 2004 i 2005 per a totes les administracions públiques i permetien que les diferents administracions negociaren un 0'5% de la massa salarial respectiva sense cap límit, de manera que no s'obligue a negociar un Pla de Pensions o res.

La discussió va ser molt tensa i les votacions es van anar ajornant fins la nit. El resultat final, però, no és massa encoratjador per a les pretensions de les empleades i empleats públics: votaren a favor ERC, Bloque Nacionalista Galego (BNG), EAJ-PNV i Izquierda Verde-Izquierda Unida, es va abstindre CiU i votaren en contra PSOE i PP.

Les esmenes passen ara a la discussió en el Ple dels Diputats el proper dilluns, 15 de novembre. Esperem que els partits majoritaris reconsideren la seua postura i ens donen una alegria a totes i tots els qui cobrem dels pressupostos. En especial, esperem una reconsideració per part del partit socialista, ja que va fer bandera del manteniment del poder adquisitiu dels funcionaris amb ocasió de la sentència de l'Audiència Nacional que condemnava el Govern de l'Estat a pagar la clàusula de revisió salarial signada en l'acord de 1995 i que el Govern del PP va incumplir en 1997.

Reivindicacions davant la Mesa General

Reunió entre els sindicats majoritaris


Després de la reunió celebrada a la seu d'Intersindical Valenciana el passat dia 8, en la que estigueren presents Intersindical Valenciana, UGT i CEMSATSE, ahir, dijous dia 11 es van tornar a reunir en la mateixa seu, ara ja amb la presència també de CCOO i CSI-CSIF. De moment s'han posat d'acord en manifestar-li al conseller Peralta la queixa de ser convocats després que el Govern haja presentat el projecte de llei a les Corts i no abans, contravenint la negociació i la llei l'Òrgans de representació. Alhora, se li ha reclamat la incorporació en l'ordre del dia de més assumptes, com ara Salut Laboral, Formació, Temporalitat, etc.

Tots cinc sindicats han decidit intentar arribar a unes reivindicacions comunes en una pròxima reunió a celebrar el proper dia 15 de novembre, dilluns. Tant de bo siga possible l'entesa per tal de fer més força en favor d'unes millors condicions de treball i retributives del personal al servei de la Generalitat.

Escrit dirigit al Conseller Peralta  (veure)

Intersindical Valenciana ha presentat hui un escrit dirigit al conseller Miguel Peralta en tant que President de la Mesa General. En ell se li expressa la queixa per haver estat convocats en novembre i no abans, es reclama una major freqüència en les reunions de la Mesa General i se li demana que s'incorporen als ordres dels dia d'aquest o de posteriors reunions els següents assumptes:

* Reglamentació de la negociació col·lectiva de les diferents Meses de negociació.

* Constitució de la Mesa Sectorial d’Universitats Públiques Valencianes.

* Posada en marxa dels serveis de prevenció de la Generalitat Valenciana. Dates de creació dels llocs de treball necessaris i de la seua provisió.

* Modificació de la normativa sobre indemnitzacions del personal que realitza desplaçaments per raó del servei.

* Precarietat en l'ocupació pública. Reducció de la temporalitat en les plantilles dels diferents sectors i redució de les assistències tècniques.

Així mateix, i respecte de les retribucions dels empleats de la generalitat per a 2005, li recordem que el projecte de llei preveu un 2% de pujada general de retribucions, segons l’IPC previst. L’IPC d’enguany ja va pel 3’3% i es preveu el 3’5% en gener. També es preveu la incorporació del 20% del complement de destinació a les pagues extres, amb un total del 60%. Aquesta pujada suposa un 0’7% d’augment global anual de la massa salarial. L’impacte d’aquest augment en cada persona és diferent, ja que cal ajustar la pujada a les retribucions globals de cada empleat públic. En conseqüència, la pujada de les retribucions dels empleats públics valencians serà del 2,7% de mitjana, encara que en alguns casos serà inferior. Però, fins i tot si es pren aquesta dada com a fiable, la pèrdua de poder adquisitiu serà en 2004 d’entre un 0,6 i un 0,8%.

Intersindical Valenciana proposa al Govern Valencià que defense davant les Corts Generals la modificació de l'article 19 del Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat, icloguent la clàusual de revisió salarial i permetent negociar un 0'5 per cent de la massa salarial per a millorar les seues condicions retributives, segons el que acorden en els seus respectius àmbits de negociació.

Intersindical Valenciana també proposa un Acord de Mesa General de la Funció Pública Valenciana que tinga vigència durant el que resta de legislatura, que incloga o tracte els següents assumptes:

* Per a l'exercici de 2005, els complements específics augmentaran el seu import per una quantitat equivalent al 0,8% del total de les retribucions anuals corresponents a cada lloc de treball en 2004.

* Entre els exercicis de 2005 i 2007, incorporació a les pagues extres de l'import equivalent al complement específic mensual de cada lloc de treball. Per a 2005, l'import serà l'equivalent al 33% de l'import mensual de cada complement específic o equivalent. Tant aquesta mesura com l'anterior permetran començar a recuperar poder adquisitiu perdut en els darrers anys.

* Clàusula de revisió salarial si en finalitzar l'any l'IPC s'ha desviat respecte de l'augment de retribucions efectuat en eixe exercici.

* Reducció de la jornada laboral setmanal fins les 35 hores. Planificació de la reducció progresiva entre els exercicis de 2005 i 2007.

Concursos de trasllats en compliment de les sentències de comissions de serveis

El DOGV de hui, 12 de novembre, publica les resolucions de 8 i 9 de novembre de 2004, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 55, 56 i 57/2004, per a la provisió d'un lloc de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup A, cap de secció de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, un altre lloc del grup B, cap d'Unitat del Servici Valencià d'Ocupació i Formació i diversos llocs del grup C/D, caps de Negociats, de distintes conselleries i organismes, respectivament.

(veure cap de secció)

(veure cap d'Unitat)

(veure caps de negociats)

Llistats provisionals d'Educadors d'Educació Especial             

A les seus del Sindicat estan disponibles els llistats provisionals d'admessos i exclosos a la provisió temporal de llocs de treball d'Educadors d'Educació Especial pel procediment abreviat d'urgència de la província d'Alacant.

12 de novembre de 2004Celebrada Mesa General de la Funció Pública

Ahir 16 de novembre es va celebrar la Mesa General de la Funció Pública, que incloïa en l'Ordre del dia el capítol I dels Pressupostos per a l'any 2005. Intersindical Valenciana va presentar al Conseller Peralta -com a President de la Mesa General- un escrit amb les nostres reinvidicaciones, tal com us informem en el correu de 12 de novembre.

La Mesa General no ha negociat les retribucions de les empleades i empleats públics, ja que s'ha convocat quan els Pressupostos estan aprovats per la Generalitat Valenciana, presentats en les Corts i en discussió parlamentària. Aquesta conducta incompleix l'obligació que té de negociar les retribucions del personal al servei de l'Administració, tal com determina la Llei 9/1987, d'Òrgans de Representació dels Empleats Públics. Aquesta actitud impedeix a les organitzacions sindicals la possibilitat de plantejar les seues legítimes reinvindicacions en la Mesa de Negociació, condemnant als empleats públics a continuar perdent capacitat adquisitiva.

Això es tradueix que per al 2004, com l'IPC és del 3,6%, al novembre hi ha una pèrdua del poder adquisitiu del 0,9%. A aquesta pèrdua cal afegir-li l'acumulada en els últims anys de govern del Partit Popular.

Per a Intersindical Valenciana, la part positiva de la reunió es redueix al compromís del Conseller de Justícia i Administracions Públiques, Miguel Peralta, de revisar el funcionament de la Mesa General de Negociació, que es concretarà en la convocatòria d'una reunió amb els portaveus de les organitzacions sindicals durant la pròxima setmana, on es fixarà el contingut de la Mesa General, la convocatòria de reunions amb una major freqüència i el compromís de cobrir els llocs de treball del conjunt dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.

Respecte a les retribucions de les empleades i empleats públics, la Intersindical Valenciana continuarà exigint la clàusula de revisió salarial, la recuperació de la pèrdua del poder adquisitiu en els últims anys, la millora de les condicions laborals del personal itinerant al servei de la Generalitat Valenciana, els Plans de prevenció de riscos laborals, les 35 hores i el conjunt de reinvindicaciones pendents, dins d'un marc de negociació valencià.

Pla d'Estabilitat

Així mateix, encara que no són matèria a tractar en Mesa General, atesa la quantitat de convocatòries pendents respecte al Pla d'Estabilitat, l'Administració donà compte dels següents temes:

* Publicació en el DOGV d'avui, 17-11-04, de l'Ordre de Borses d'Ocupació Temporal. 

* Publicació en el DOGV del 19 de novembre, del Concurs-Oposició del grup D, d'Administració General, així com de Tècnics Mitjans i Especialistes en Prevenció de Riscos Laborals. I possiblement els concursos de trasllats.

Publicació imminent:

* Concurs-Oposició de Col·laboradors Científics Adjunts de l'IVIA.

* Concurs-oposició del grup E, d'Administració General, i concurs general de trasllats.


* Concurs-oposició del grup C, d’Administració General, i concurs general de trasllats.

 
Acord sobre condicions de treball d'Agents Mediambientals                              veure acord

S'ha arribat a un acord entre la Consellería de Territori i Habitatge i les organitzacions sindicals respecte a les condicions de treball del col·lectiu d'Agents Mediambientals.

En la nostra pàgina web teniu l'esborrany d'aquest acord, el qual ha estat modificat millorant el text, en els següents punts:

Es reconeix la necessitat que en un termini màxim de 6 mesos es negocie a través dels òrgans de negociació paritària per a la determinació de les condicions de treball, així com el desenvolupament i aplicació de les previsions contingudes en l'Acord de 25 de juliol de 2000, del Govern Valencià, relatiu al personal dels col·lectius d'Agents Forestals/Mediambientals i zeladors forestals.

Això suposa que es definirà d'una vegada per sempre els processos de modernització, comarcalització i especialització, amb la presència dels sindicats, com venim reclamant des de fa 20 anys. Enviar les vostres propostes a: jorge.piquer@stpv.org.

S'estableix, en l'article 9, que l'Acord s'adaptarà a qualsevol modificació de la normativa que afecte a les condicions de treball dels empleats públics de la Generalitat Valenciana a través de la Comissió de Seguiment.

Aquest article garanteix que qualsevol millora que aparega s'aplicarà al col·lectiu gairebé immediatament, i no com va ocórrer amb l'Acord del 91, en el qual es van bloquejar les millores que van aparèixer a posteriori. A més es treballarà 30 setmanes de torn M, la qual cosa els apropa al Decret 34/1999, de 9 de marçc, com qualsevol funcionari però adaptat a les peculiaritats d'aquest col·lectiu.

L'STAPV-Intersindical Valenciana considera que és un acord històric en el qual han participat la resta de sindicats, fins i tot els que no tenen representació en la Mesa de la Funció Pública, però que aporten la sensibilitat de tots els sectors Mediambientals.

17 de novembre de 2004Publicades les primeres convocatòries de l'Oferta de 2004

Com ja va avançar STAPV-Intersindical Valenciana, en el DOGV de hui, 19 de novembre, es publiquen les primeres convocatòries de proves selectives i concursos pertanyents a l'Oferta Pública de 2004. Concretament, s'han publicat:

Proves selectives (concursos-oposició):

* Convocatòria 1/2004, accés lliure al grup A, sector administració especial, col·laborador científic adjunt de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), 4 places. 
* Convocatòria 2/2004, grup D, sector administració general, accés lliure (850 places). 
* Convocatòria 3/2004, grup D, sector d'administració general, torn de discapacitats (50 places). 
* Convocatòria 4/2004, grup B, sector administració especial, tècnic mitjà en prevenció de riscos laborals, accés lliure (18 places). 
* Convocatòria 5/2004, grup C, sector administració especial, especialistes en prevenció de riscos laborals, accés lliure (2 places). 

Concursos de mèrits (trasllats):

* Concurs de mèrits núm. 65/2004, grup B, tècnics mitjans de prevenció de riscos laborals de distintes conselleries (17 places). 
* Concurs de mèrits núm. 64/2004, administració general, grup D (1.113 places). 

Convocatòria de lliure designació:

* Convocatòria 62/2004, un lloc de grup A, sector d'administració general, cap d'Àrea d'Organització i Gestió a Presidència.

L'ordre de borses no segueix les recomanacions del Consell Jurídic Consultiu

L'ordre de borses per a personal interí de la Generalitat Valenciana, publicat dimecres passat, no compleix amb les recomanacions que el Consell Jurídic Consultiu havia inclòs en el dictamen preceptiu que aquest organisme realitza davant cada disposició de caràcter general. El dictàmen del CJC tenia una observació de caràcter esencial pel que fa al barem:

"(...) el baremo propuesto dificulta en exceso el acceso a los puestos de trabajo con carácter temporal en el ámbito de la Administración Pública a quienes no son interinos o contratados laborales desplazados o cesados a acceder, lo que exige la revisión del baremo propuesto de forma que resulte proporcional y ajustado a derecho.

Por ello, y considerando que la regulación proyectada incide negativamente en el ámbito de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, deberá modificarse el artículo proyectado."

Què és el que deia el barem original? Que es donaven fins a 30 punts per experiència i fins a 20 punts en total pel conjunt de la resta de mèrits. Ara, amb l'Ordre publicada, es donen fins a 28 punts per experiència i fins a 22 punts per la resta de mèrits. Poc de canvi per a tanta "observació essencial". I, sobretot, per a deixar-ho tot com estava, fent cas només a una de les organitzacions sindicals (totes les altres es manifestaren d'acord amb l'informe del CJC), tampoc calia haver perdut quasi quatre mesos (l'informe és de 29 de juliol passat).

19 de novembre de 2004


 

Concursos i oposicions per al grup E d'Administració General

El DOGV de hui, 26 de novembre de 2004, publica la Resolució de 22 de novembre de 2004, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca concurs de mèrits núm. 66/2004, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup E (558 places).

Així mateix, es publiquen dues Ordres de 18 de novembre de 2004 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòries 6/04 i 7/04, d'accés al grup E, sector administració general, accés lliure i del torn de discapacitats, respectivament, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

<veure DOGV>

Convocatòria 6/2000, grup C promoció interna: presa de possessió

<descarregar sol·licitud>

El 13 de maig de 2004, el Tribunal de Selecció de la Convocatòria 6/2000 va acordar fer públiques les qualificacions obtingudes pels opositors. Des de llavors han passat més de sis mesos, però no s'ha començat a comptar el termini previst per la llei per no haver estat publicada la relació definitiva d'aspirants aprovats per ordre de puntuació. Per a obligar a l'Administració a fer-ho, us proposem que presenteu una sol·licitud a Funció Pública, de la que us enviem un model en document Word adjunt.

Borsa d'Educadors d'Educació Especial

Ha estat publicat el llistat provisional de la Borsa d'ocupació temporal d'Educadors d'Educació Especial de València.

Hi ha fins el dimecres, 1 de desembre, per a presentar al·legacions. Podeu consultar-la en la seu de València. Els llistats d'Alacant i Castelló, ja definitius, poden ser consultats en les seus respectives.

26 de novembre de 2004


Assemblees per a tot el personal

STAPV-Intersindical Valenciana us convoca a totes i tots a les assemblees que es van a celebrar durant les properes setmanes als centres de treball. L'ordre del dia serà:

1. Retribucions per a 2005
2. Oposicions i concursos de la Oferta de 2004
3. Qüestions diverses


Les properes assemblees de la ciutat de València (durant la setmana del 29 de novembre al 3 de desembre) seran les següents:

- Dia 29 de novembre:

-Direcció Territorial de Sanitat (GV Ferran el Catòlic, 74)
-Direccions Territorials de Benestar Social, d'Ocupació i del Servef (Baró de Càrcer, 36)

- Dia 30 de novembre:

-Conselleria de Sanitat (Misser Mascó)
-Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació (Amadeu de Savoia)

- Dia 1 de desembre:

-Conselleria d'Infraestructures i Transport (Blasco Ibáñez)
-Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència (Colom)

- Dia 2 de desembre:

-Conselleria de Territori i Habitatge (Francisco Cubells)
-Conselleria de Justícia i Administracions Públiques (Historiador Chabàs)

- Dia 3 de desembre:

-Institut Valencià de la Joventut
-Presidència de la Generalitat Valenciana

La resta d'assemblees es duran a terme a partir del dia 13 de desembre i s'anunciaran oportunament. Les de la resta de localitats també s'anunciaran en els centres de treball corresponents.

29 de novembre de 2004


stapv-Iv | intersindical