correus electrònics


index correus electrònics

NOVEMBRE 05

dll dm dc dj dv ds diu
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Sumari

 

30/11/05

Convocada Mesa Sectorial de la Funció Pública.

29/11/05

Ajudes socials: publicada una correcció d'errades total. Per una escola pública valenciana, democràtica, laica i de qualitat.
 

28/11/05

Un DOGV completet: convocatòries i ajudes socials del personal laboral.

25/11/05

Dia internacional contra la violència de gènere
 

24/11/05

Adjudicació de places de concurs general del grup A. Acte únic per als aspirants que han superat les proves selectives de grup A d'Administració General

22/11/05

Sobre l'Acord que estableix un fons de pensions. Per una consulta com cal. 

21/11/05

Sobre l'Acord que estableix un fons de pensions. Volem saber la teua opinió
 

18/11/05

Quan afecten als pressupostos, només s'aproven les propostes de les conselleries.
Finalitza la primera fase de la CCT de novembre. Propostes de l'Administració.

 

15/11/05

Nota de premsa enviada per l'STEPV. Borses de treball. Selecció de personal interí.
 

10/11/05

Convocades tres jornades de reunions de la Comissió de Condicions de Treball (CCT).
 

08/11/05

Es publiquen els llistats d'aprovats de les proves selectives de grup C d'Administració General. Altres convocatòries de proves selectives: Enginyers Industrials i Enginyers Forestals. Convocatòries de concursos.  
   
     
 
 

   
  Convocada Mesa Sectorial de la Funció Pública

El Secretari Autonòmic d'Administracions Públiques, Rafael Sanus, en qualitat de President de la Mesa Sectorial de la Funció Pública, ha convocat una reunió d'aquesta per al proper dilluns, 12 de desembre, a les 12 hores, a la Ciutat de la Justícia, amb el següent ordre del dia:
1. Negociació del Projecte de Decret del Consell de la Generalitat sobre el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat.
2. Negociació del Projecte de Decret del Consell de la Generalitat pel que s'atribueix a la Conselleria de Sanitat la gestió de llocs de treball i del personal de Salut Pública.
3. Negociació de les Relacions de Llocs de Treball, condicionada a l'emissió de l'informe establert en l'article 26.8 de la Llei 14/2004, del 29 de desembre.
4. Precs i preguntes.
No han donat cap documentació respecte dels punts de l'ordre del dia, per la qual cosa encara no podem fer-vos una valoració al respecte. Tanmateix, ens han convocat a una reunió preparatòria el proper 5 de desembre. Us mantindrem informades i informats.

I recorda:
 • Volem saber la teua opinió sobre l'acord de 25 d'octubre de la Mesa General
 • El 14 de desembre: manifestacions i concentracions per l'Escola Pública

30 de novembre de 2005
 
 

   
 
Ajudes socials: publicada una correcció d'errades total

El DOGV de hui, 29 de novembre, publica una correcció d'errades de la resolució publicada ahir respecte de les ajudes socials. No es limita a corregir alguns aspectes, sinó que publica de nou tota la resolució. En conseqüència, cal oblidar-se de la d'ahir i atendre al que s'ha publicat hui:

Hi ha un termini de 10 dies hàbils (fins el 13 de desembre) per a formular la sol·licitud, segons el model d'instància que es facilita en diverses oficines públiques, en la pàgina web de la Generalitat i en les seus de STAPV. Qui estiga d'alta en nòmina en la Generalitat ha d'omplir la instància i adjuntar el DNI amb NIF. Qui no estiga d'alta en nòmina, ha d'adjuntar al model d'instància la documentació següent: Fitxa de manteniment de tercers, Fotocòpia acarada del DNI amb número d'identificació fiscal o del document NIF o del passaport, Certificat bancari acreditatiu de la titularitat del compte bancari de la persona interessada, en el qual cal que conste el codi IBAN.

La comissió encarregada (COFOSO) redactarà la proposta de resolució relativa a les ajudes dels anys 2000, 2003 i 2004, i l'elevarà al conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, el qual dictarà la resolució, que serà publicada en el DOGV. El repartiment de les ajudes corresponents als anys 2001 i 2002 es durà a terme per la COFOSO, després de la determinació de la seua quantia i de la publicació de la corresponent Orde en el DOGV, en 2006 i 2007.

Les quanties ja determinades són:
 • Any 2000 255.431 euros
 • Any 2003 384.990 euros
 • Any 2004 361.497 euros

Per una escola pública valenciana, democràtica, laica i de qualitat

Arran del procés de tramitació parlamentària de la Llei Orgànica d'Educació (LOE), volem fer públiques, mitjançant aquest manifest, les prioritats que han de guiar la millora del sistema educatiu.

Les mobilitzacions impulsades des de sectors de la dreta social, religiosa i política, basades en interpretacions interessades i falses de les modificacions legislatives proposades intenten eludir les seues responsabilitats cíviques i socials i tracten de generar temors infundats.

L'anterior govern espanyol va imposar l’anomenada Llei de Qualitat Educativa (LOQE), sense disposar de cap avaluació mínimament rigorosa del procés i dels resultats de la LOGSE i sense comptar amb el més mínim consens social i polític. En el seu moment, les organitzacions signants d’aquest manifest ens vam manifestar en contra de la LOQE. Per a superar les deficiències del sistema educatiu, que són responsabilitat dels governs dels últims 15 anys, cal un nou marc legal.

Una política de més concessions a les demandes dels sectors socials conservadors comporta un risc greu de fractura i de conflicte social que permetrà consolidar un sistema educatiu dual que —com ja és palés— només afavoreix  determinats sectors socials privilegiats i perjudica els més desfavorits.

Per tot això, partint de l'ampli consens existent sobre la necessitat d'adequar el sistema educatiu als requeriments actuals i futurs,

PROPOSEM:

 • Un sistema educatiu per a tots i totes que garantisca l'equitat i la igualtat d'oportunitats i que assegure la justa compensació de desigualtats perquè tot l’alumnat assolisca l'èxit escolar. Condicions d'igualtat en l'accés i en l'escolarització i que tots els centres assumisquen la seua responsabilitat social. El dret a l’educació suposa molt més que una simple elecció de centre. La xarxa de centres de titularitat pública, des de l'Educació Infantil, ha de ser l'eix vertebrador del sistema educatiu.
 • Un ensenyament públic de qualitat que millore les condicions de treball en els centres educatius, que els dote dels recursos humans i materials per a atendre de manera adequada la diversitat de l'alumnat, un ensenyament que dignifique socialment i econòmicament la professió docent.
 • Transparència, participació i gestió democràtica en tots els centres i implicació dels agents educatius i socials (famílies, professorat, alumnat…). Enfront de la jerarquització en el govern dels centres, cal estimular el protagonisme dels òrgans col·legiats i afavorir el lideratge pedagògic dels equips directius triats democràticament per la comunitat educativa.
 • Un ensenyament laic que respecte totes les opcions de pensament, un ensenyament basat en els valors de respecte i de solidaritat, bases del nostre sistema democràtic de convivència. L’activitat escolar ha de partir del saber racional i científic, i refusar el dogmatisme, l’adoctrinament i el fanatisme. En conseqüència, l'ensenyament confessional de qualsevol religió ha d’estar fora del currículum.
 • Un ensenyament que reconega la interculturalitat i les diverses cultures i llengües de l'estat. La història, la cultura i la llengua dels valencians, així com el món on vivim, han de ser coneguts per tot l’alumnat. Rebutgem les uniformitzacions de continguts que pretenen amagar els trets col·lectius dels valencians, un poble entre altres pobles.
 • Un finançament adequat de l'Educació que palese la prioritat social i la política dels nostres governs cap al sector. Cal avançar de manera decidida cap al 7% del PIB, com han fet els països del nostre entorn europeu.

Per tot això, convoquem, el dimecres 14 de desembre, tota la comunitat educativa, les forces socials i polítiques i tota la ciutadania perquè, amb les accions acordades des de cada sector, se senta amb força la veu d’una àmplia majoria social  que es manifesta en favor de l’Escola Pública: una escola pública, valenciana, democràtica, laica i de qualitat, la millor garantia per a construir una societat més equitativa, integrada i solidària.

Federació Escola Valenciana. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià. Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià–Intersindical Valenciana (STEPV-Iv). Confederació General del Treball (CGT). Sindicat d’Estudiants (SE). Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA). Coordinadora d’Estudiants del Països Catalans (CEPEC). Valencians pel Canvi. Esquerra Unida del País Valencia (EUPV). Bloc Nacionalista Valencià (BLOC). Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV). Partit Comunista del País Valencià (PCPV). Els Verds del País Valencià, Els Verds–Esquerra Ecologista, Espai Alternatiu.

ACCIONS CONVOCADES:

Dimarts 13-D

Lectura del Manifest als centres de secundària

Dimecres 14-D

12 hores València. Facultat d´Història: Manifestació d'Estudiants
16:45 hores Convocatòria a tota la comunitat educativa a la porta dels Centres d'Infantil i Primària.
Lectura del Manifest

19 hores: Manifestacions i Concentracions:

 • Alacant: Escala de l'Institut Jorge Juan
 • València: Plaça de la Mare de Déu
 • Castelló: Plaça Mª Agustina (Delegació del Govern)

29 de novembre de 2005
 
 

   
 

Un DOGV completet: convocatòries i ajudes socials del personal laboral

El DOGV de hui, 28 de novembre, publica les Resolucions de 18 de novembre del 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives següents:

 • Grup B, sector administració especial, informàtics, torn d'accés lliure, Convocatòria 38/04,

 • Grup B, sector administració especial, Informàtics, torn de discapacitats, Convocatòria 39/04,

 • Grup B, sector administració especial, informàtics, promoció interna, Convocatòria 40/04,

 • Grup B, sector d'administració especial, tècnic mitjà especialista en Menors, torn d'accés lliure, Convocatòria 41/2004,

 • Grup B, sector d'administració especial, tècnic mitjà especialista en Menors, torn de discapacitats, Convocatòria 42/2004,

 • Grup B, sector d'administració especial, tècnic mitjà especialista en Menors, promoció interna, Convocatòria 43/2004,

 • Grup A, sector administració especial, informàtics, torn d'accés lliure, Convocatòria 44/04,

 • Grup A, sector administració especial, informàtics, torn de discapacitats, Convocatòria 45/04,

 • Grup A, sector administració especial, Informàtics, promoció interna, Convocatòria 46/04.

Ajudes socials del personal laboral

També es publica l'Ordre de 21 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca el fons d'ajudes socials corresponent als anys 2000 al 2004, per al personal laboral de l'administració del consell de la Generalitat Valenciana i es dicten les normes per a la seua distribució.

Tindran dret a percebre la quantitat corresponent en concepte d'ajuda social tots els treballadors i les treballadores, en actiu, o en excedència voluntària per atenció de fills o familiars, de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana, en règim de dret laboral, tant de caràcter fix com a temporal, durant el període cobert per la convocatòria, feta la sol·licitud prèvia. Per tant, se'n dedueixen dues conseqüènies:

 • Tenen dret a percebre les ajudes totes les persones que hagen treballat per a la Generalitat en règim laboral en algun moment d'aquests anys. Això inclou personal funcionaritzat recentment, com per exemple el personal subaltern, que té dret als anys 2000, 2001, 2002 i quinze dies del 2003.

 • Cal presentar una sol·licitud en el termini de 10 dies comptadors a partir de demà (fins el 12 de desembre). El model consta en el DOGV i el podeu obtenir en els registres de Funció Pública o en les seus del STAPV. No s'ha de presentar cap document, a no ser que la comissió encarregada del repartiment no trobara correctes les dades de les persones afectades.

Els imports del fons a repartir són:

 • Any 2000 255.431 euros.

 • Any 2001 0,8% de la massa salarial.

 • Any 2002 0,8% de la massa salarial.

 • Any 2003 384.990 euros.

 • Any 2004 361.497 euros.

Els diners que rebrà cada persona serà el repartiment lineal de les quantitats esmentades, una volta determinades quantes persones tenen dret a percebre-les i per quant de temps de serveis prestats. Les quantitats resultants es faran efectives als beneficiaris de la forma següent:

 • El fons d'ajuda social corresponent als anys 2000, 2003 i 2004 (1.001.918 euros) en desembre de 2005, amb càrrec a la aplicació pressupostària 07.01.01.141.20.16.

 • El fons d'ajuda social corresponent a l'any 2001, el 0,8% de la massa salarial en març de 2006.

 • El fons d'ajuda social corresponent a l'any 2002, el 0,8% de la massa salarial en gener de 2007.

Cal advertir que a partir de 2005, per a cobrar algun tipus d'ajuda social (només el personal laboral), caldrà justificar documentalment les despeses ocasionades en els conceptes susceptibles de ser subvencionats (com ulleres, pròtesis de diversos tipus, etc.), de manera que convé que guardeu les factures corresponents.

28 de novembre de 2005
 


 

   
 

Dia internacional contra la violència de gènere

Us reproduïm tot seguit el manifest elaborat pel Moviment Feminista del País Valencià, tot recordant-vos els actes programats per a hui, 25 de novembre, en commemoració del Dia internacional contra la violència de gènere:

 • Alacant: Concentració a les 20:00 hores front a Govern Civil, Plaça de la Muntanyeta. Convoca el Moviment de Resistència Global (MRG) d'Alacant, sota el lema: "Llibertat i Igualtat 365 dies a l’any".

 • València: Manifestació a les 19:30 hores des de la Glorieta. Convoca el Moviment Feminista del País Valencià, sota el lema: "No al boicot del Govern Valencià a la Llei Integral. Fem front a la violència contra les dones"

 • Castelló: Concentració a les 20:30 hores a la Plaça de la Pau convocada per Dones de Negre i a continuació Concentració a les 21:00 hores a la Plaça de Maria Agustina convocada per Dones en Lluita. A més, a les 22:00 hores es projectarà la pel·lícula "Te doy mis ojos" al Casal Popular, C/ Jorge Juan.

25 DE NOVEMBRE

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Des del Moviment Feminista del País Valencià denunciem l'actitud de boicot del Govern Valencià al desenvolupament de la Llei Integral contra la Violència de Gènere, tenint a més en compte que estem en el primer lloc en nombre de víctimes enguany.

És responsabilitat del Govern Valencià la dotació de recursos econòmics afegits als que aporta l'Estat; recursos materials -entre altres, sales als jutjats, suficients i en condicions de privadesa i seguretat- i augment dels recursos humans, amb professionals especialitzades per a jutjats, sanitat, educació, serveis socials, policia i torns d'ofici.

Recordem que aquesta Llei ha d'aplicar-se en diferents àmbits de competència autonòmica i local: campanyes d'informació i sensibilització; formació de professionals en l'àmbit educatiu, sanitari, d'assistència jurídica: vigilància en l'àmbit de la publicitat i els mitjans de comunicació (Ràdio 9 i Canal 9); formació i inserció laboral per a les víctimes; prioritat en l'adjudicació d'habitatges i així un llarg etcètera.

No coneixem la destinació de les aportacions del Govern Central per al desenvolupament al País Valencià.

La violència contra les dones no se soluciona amb un manifest i una pàgina web, com ha presentat la Consellera Alícia de Miguel, per a arreplegar signatures amb un lema, per cert usurpat al moviment feminista, de davant “els maltractaments, tolerància zero”. La violència es preveu, es tracta i es resol amb recursos i desenvolupant la Llei, no fent 'panfletades' des de la Conselleria.

No es pot utilitzar la violència de gènere per a boicotejar el Govern Central.

Per tot açò, el pròxim dia 25 ens manifestarem contra aqueix boicot i perquè “DAVANT ELS MALTRACTAMENTS DEL GOVERN VALENCIÀ, TOLERÀNCIA ZERO”.
 

25 de novembre de 2005
 


 

   
 

Adjudicació de places de concurs general del grup A

Acte únic per als aspirants que han superat les proves selectives de grup A d'Administració General

En el DOGV de hui, 24 de novembre, es publica la Resolució de 21 de novembre de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual són convocats els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries 1/2000, 2/2000 i 3/2000, per a elecció de destinació. Es tracta d'un acte obligatori, presencial i únic a celebrar dilluns, 28 de novembre, a les 12.00 hores, al saló d'actes de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, avinguda de Campanar, 32, de València, per tal de triar les places que ocuparan com a funcionaris de carrera.

Està previst que demà, 25 de novembre, a partir de mig matí -no abans-, es publiquen en la pàgina web de la Generalitat (http://www.gva.es) dos llistats: el d'adjudicació definitiva de llocs de treball del concurs 64/2005 (concurs general de trasllats de grup A d'Administració General) i els llocs que s'hagen declarats deserts en eixe concurs, que són precisament els que s'oferiran dilluns als aspirants aprovats en les proves selectives.

24 de novembre de 2005
 


 

   
 

Sobre l'Acord que estableix un fons de pensions

Per una consulta com cal

Per a que la consulta que us vam proposar ahir per correu electrònic siga el més neta i correcta posible, us recordem que ens interessen totes les opinions, les que estan a favor de l'acord i les que estan en contra. Per això, insistim en demanar-vos la vostra participació, alhora que us agraïm que hi col·laboreu.

D'altra banda, hi ha persones que prefereixen acudir a les fonts directes i ens han demanat el text complet de l'Acord de Mesa General de 25 d'octubre. El podeu descarregar 'punxant' en la nostra pàgina web.

Per últim, hi ha persones que no han pogut obrir el document adjunt que enviàvem ahir amb el model d'instància per a realitzar la consulta. El motiu és que el format pdf era detectat com a "no confiable" per alguns programes de gestió de correus electrònics. Per això, us el tornem a enviar, però en format Word.

A favor i en contra

STAPV-Intersindical Valenciana, com és conegut, s'ha posicionat en contra de l'Acord de 25 d'octubre de la Mesa General. Un dels motius principals és que aquest acord estableix un fons de pensions. Hi han altres opinions, però, que són favorables a l'establiment d'una mesura d'aquest tipus.

Us fem un resum dels arguments que s'empren a favor i en contra de l'Acord:

Diuen que sí perquè...

“[Con este acuerdo] la Mesa General de negociación recobra el protagonismo que nunca debió perder” (VP 10/05).
“Se ha utilizado la Mesa del PAVACE, porque cualquier sistema legal que hubiera para retomar la negociación era bueno” (VP 10/05).

“Un fondo del 0,4% de la masa salarial que se destinará a la desviación del IPC real, [...] introduce de nuevo el concepto y actúa como clàusula de revisión salarial” (VP 10/05).

“Los planes de pensiones son también un elemento de crecimiento de nuestras nóminas” (VP 10/05).

“Todas esas voces sindicales que se alzan en contra de los planes de pensiones deberían ser menos demagógicas, esas mismas siglas han firmado por sus dirigentes planes de pensiones en las Cortes Valencianas, Ayuntamiento de Valencia, Federación Valenciana de Municipios i Provincias... etc.” (VP 10/05).

“Els sindicats no participarem en cap cas en la gestió del fons (que correspondrà a l'entitat bancària que millors condicions oferisca en un concurs públic), sinó que ens limitarem a controlar les inversions per a mirar pels interessos dels treballadors” (CCOO 26/10).

“La quantia i distribució de la pujada no sigut una decisió presa pels sindicats firmants, sinó una proposta tancada de l'Administració” (CCOO 26/10).

“El que no desee tener un plan de pensiones tiene la oportunidad de renunciar a él. A nadie se le obliga a tener un plan de pensiones” (VP 10/05).

“... si se sigue el modelo de Plan de Pensiones de la AGE, la adscripción al Plan de Pensiones será voluntaria para cada emplead@ de la G.V.” (CCOO 2/11).

“El sistema nos ha enseñado a tener imaginación para que mediante las fórmulas legales los trabajadores de la Administración no sigamos perdiendo más dinero del que nos hacen perder.” (VP 10/05).

“Supone de forma global un aumento del 4,05% en la nómina” (VP 10/05).

“... un Acuerdo que, sin ser el deseado por todos, sí consideramos que es el mejor de los posibles en las circunstancias presentes” (CCOO 2/11).

“La partida pressupostària referida a les retribucions salarials del personal anirà íntegrament a les nòmines. El que contempla addicionalment l'acord és una partida equivalent al 0'3% de la massa salarial en 2006 i un altre tant en 2007, destinada a les aportacions que l'Administració farà al fons de pensions que subscriguen els treballadors i treballadores de la Generalitat.” (CCOO 26/10).

“La aportación del promotor, es decir, de la Administración, consiste en una cuantía global que será fijada en la Ley de Presupuestos [...] y se distribuirá individualmente según los criterios fijados en las especificaciones: 75% en función el grupo profesional y el 25% en razón de los trienios devengados, una cuantía fija por trienio devengado igual para todos los grupos.” (CCOO 2/11).

Diuen que no perquè...

“... acuerdos pactados en un foro clandestino e ilegal para los empleados públicos, entre UGT-CCOO y la Administración” (CSIF 26/10).

"CCOO i UGT tornen a pactar, ara en el marc del PAVACE, un pacte que entre altres missions té la de repartir diners a patronal i certs sindicats a canvi de submissió davant les polítiques del Consell."(STAPV).

“Si en el ejercicio 2005 te incrementaron un 2,7% y ya llevamos un IPC SUPERIOR AL 3% ¿El 0,4% de FONDOS ADICIONALES que quieren darte para el 2006, es lo que se ha ahorrado el Gobierno Valenciano en concepto de cláusula de revisión salarial?“ (CSIF 26/10).

"STAPV-Intersindical Valenciana ha signat un únic pla de pensions: el de les Corts Valencianes, després d'una consulta en la que el 90% de la plantilla va recolzar aquesta mesura. El personal de les Corts ja tenia reconegudes les pagues extres completes i la clàusula de revisió salarial." (STAPV).

“Gestión de Previsión y Pensiones (GPP), participada en un 70% por el BBVA y en un 30% por CCOO y UGT a partes iguales, se ha adjudicado el concurso para gestionar el plan de pensiones de la Administración General del Estado” (5D 7/7/04).

“... en la reunió del dia 25 [d'octubre, de la Mesa General], a CCOO se li va negar la introducció d'algunes esmenes de redacció que no variaven el fons de l'acord!! Però, així i tot, signaren.” (STAPV 27/10).

"Participar o no en el pla de pensions és tan voluntari com cobrar el sou a final de mes: clar que pots renunciar a cobrar-lo.

La qüestió és: ¿els diners són teus o dels sindicats signants? Si són teus, ¿per què uns altres disposen del que és teu sense demanar-te la teua opinió?" (STAPV).

“¿Dónde está la cláusula de revisión salarial?” (CSIF 26/10).

“Las mejoras propuestas por el Consell son [...] un 0,3% de la masa salarial [...] un 0,4% de la masa salarial [...] un 0,3% de la masa salarial” (Acord 25/10/05).

“En el millor dels casos, sempre que tots els conceptes es repartiren de forma proporcional o lineal, la pujada de sous podria estar en un 3,75%. A hores d'ara l'IPC està en un 3,7%, per la qual cosa a dures penes es mantindrà el poder adquisitiu de 2005” (STAPV 27/10).

“Amb l'1% que ix de les arques de la Generalitat, es podria haver compensat el desviament de l'IPC, però això no serà possible perquè només un 0,4% anirà segur a les nòmines de les treballadores i dels treballadors, un altre 0,3% depén de ulteriors negociacions i un 0,3% va a la creació d'un Pla de Pensions.” (STAPV 27/10).

"Les aportacions de l'empresa es consideren rendiment del treball a efectes de l'IRPF del treballador a qui s'imputa eixa aportació, tot i que es redueix la base imponible (efecte fiscal neutre). Per als beneficiaris (el treballador jubilat o els familiars), són rendiments del treball sotmesos a retenció. Així, les prestacions per la mort del partícep tributen com a rendiments de treball en l'IRPF del beneficiari." (STAPV).

Clau de les fonts documentals utilitzades:

 • Acord 25/10/05: Acord de Mesa General de 25 d'octubre de 2005
 • VP 10/05: Veu Pública, FSP-UGT, extra d'octubre de 2005
 • CCOO 26/10: correu electrònic de CCOO, 26 d'octubre de 2005
 • CCOO 2/11: correu electrònic de CCOO-SERVEF, 11 de novembre de 2005
 • CSIF 26/10: correu electrònic de CSIF, 26 d'octubre de 2005
 • 5D 7/7/04: diari d'informació econòmica CincoDías, 7 de juliol de 2004
 • STAPV: correus electrònics de 25 i 27 d'octubre de 2005; INTERSINDICAL número 25, novembre de 2005
Participa en la consulta: presenta la instància que t'adjuntem.

A l'STAPV-Iv, tu decideixes

22 de novembre de 2005
 
 

   
 

Sobre l'Acord que estableix un fons de pensions

Volem saber la teua opinió
 

El 25 d'octubre la Mesa General de Negociació de la Generalitat va aprovar l'Acord “sobre mesures retributives dels empleats públics en l'exercici 2006”, signat pel conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Miguel Peralta, i les organitzacions sindicals CCOO i UGT. La proposta d'acord l'havien rebuda les organitzacions sindicals presents en la Mesa General tres dies abans, i reflectia literalment el que havíen pactat els dos sindicats signants amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació en el marc del Pacte Valencià pel Creixement i l'Ocupació (PAVACE). La premura de temps (de divendres, 21 a dimarts, 25) no va permetre al STAPV-Intersindical Valenciana, ni a cap dels sindicats de la Intersindical Valenciana a la Generalitat (STEPV i STSPV) convocar un procés de consulta.

Tot i això, les organitzacions Intersindical Valenciana i Cemsatse van proposar en la mateixa reunió de la Mesa General del 25 d'octubre que l'Acord només arreplegara la quantitat global que la Generalitat estava disposada a aportar (un 1% de la massa salarial) i que s'obrira un procés negociador de manera que, si no s'arribava a un consens sobre el destí que se li volia donar als diners, les diferents propostes foren sotmeses a un referèndum entre totes les treballadores i els treballadors afectats. Ni l'Administració ni els sindicats signants van contestar a la proposta, sinó que es van limitar a signar l'acord sense obrir la boca.

La Intersindical demana ara l'opinió dels treballadors i treballadores. STAPV-Intersindical Valenciana ha vinculat la seua posició definitiva al resultat de la consulta que ara s'enceta. Com ja es va explicitar en la proposta presentada junt a Cemsatse en la Mesa General de 25 d'octubre, Intersindical Valenciana s'adherirà a l'Acord de 25 d'octubre si aquesta és la voluntat majoritària de les treballadores i treballadors públics valencians.

Aquesta és la línia seguida des de sempre per STAPV-Intersindical Valenciana: fa uns anys, en una ocasió semblant, en les Corts Valencianes el 90% de la plantilla va aprovar en assemblea un acord que creava un pla de pensions propi i nosaltres vam respectar la seua voluntat signant l'acord. Ara fa un parell d'anys, STAPV-Intersindical Valenciana va proposar als treballadors i les treballadores de la Generalitat la signatura del Pla d'Estabilitat i les assemblees van decidir que no se signara. I nosaltres no vam signar.

Una consulta neta

Per a poder estar segurs que la voluntat majoritària és una i no un altra, ens cal la teua participació i que aquesta s'expresse formalment i concretament, amb una manifestació clara i inequívoca de la teua opinió. Hem descartat la fórmula del referèndum, no perquè no ens agrade -seria la millor-, sinó per impossibilitat material de dur-la a terme amb els mitjans de la nostra organització, sense la col·laboració de l'Administració pel que fa a locals, censos, etc.
Les formes no ho són tot, però són fonamentals en democràcia. Per això, et convidem a seguir fil per randa les instruccions.

INSTRUCCIONS
 • Ompli la instància que trobaràs adjunt al present correu electrònic. Tens un model en valencià i un altre en castellà. Està en format pdf, per la qual cosa hauràs d'imprimir-la i omplir-la a mà:
 • La identificació de nom i cognom i DNI o NRP només s'utilitzarà per a evitar que la opinió d'una persona es comptabilitze dues vegades. El Sindicat no crearà cap base de dades amb aquestes instàncies.
 • Assenyala la relació laboral o funcionarial que mantens amb la Generalitat.
 • Manifesta lliurement si dónes la teua conformitat amb l'Acord signat el 25 d'octubre, si, pel contrari, no la dónes o si prefereixes no manifestar-te, exercint el teu dret a l'abstenció.
 • Posa la data, el lloc i signa la instància.
 • Cal presentar per registre d'entrada la instància. Tens diverses opcions: 
 • Presenta-la i després fes-nos arribar una còpia per a la seua comptabilització. Tens les adreces, els telèfons, els fax i els correus electrònics al final del correu. 
 • Dóna-li-la al representant de STAPV-Intersindical Valenciana que passe pel teu centre. Ens comprometem a presentar-la el més aviat possible i tornar-te la còpia segellada.
Tant si estàs a favor del contingut de l'acord com si no ho estàs, la teua opinió ens és necessària. Sense la teua participació, el resultat de la consulta no serà tot el correcte que volem que siga. Si no participes, permets que altres prenguen decisions per tu. La democràcia, en aquest cas la sindical, necessita de la participació de totes i tots.

A l'STAPV-Intersindical Valenciana, tu decideixes

21 de novembre de 2005
 
 

   

 

Quan afecten als pressupostos, només s'aproven les propostes de les conselleries

Finalitza la primera fase de la CCT de novembre
 

Entre el dimecres, 16 i el dijous, 17, ha tingut lloc la reunió ordinària de novembre de la Comissió de Condicions de Treball (CCT). Quan llegiu aquestes línies estarà tenint lloc la tercera sessió, que ja no és ordinària, sinó "monogràfica" (nom amb el que es coneix les sessions en les que es tracta una proposta referent a tot un col·lectiu, normalment transversal o horitzontal). Com que no tenim cap referència recent de com pot anar aquesta sessió, permeteu-nos que us la contem dilluns proper.

Les reunions ordinàries (pràcticament les úniques que s'havien efectuat fins el moment) són aquelles en les que es discuteixen -no és pot dir seriosament que es negocien- les propostes de cada conselleria pel que fa a les reclassificacions dels llocs amb titular de cadascuna d'elles. Els sindicats també poden exposar les seues propostes, però se'ls sol fer ben poc cas. Per exemple, en aquesta sessió, de quasi quaranta pàgines de propostes presentades per STAPV-Intersindical Valenciana, només s'han acceptat dos propostes de canvi de denominació de llocs de treball i una altra de conversió d'un lloc de secretària de direcció per concurs en cap de negociat (i aquesta perquè la conselleria estava d'acord i també la duia recollida en la seua proposta, que si no...).

És evident que la CCT necessita un remodelatge per a ser operativa: cal un altre procediment en el qual les propostes sindicals puguen ser negociades de veres i que la conselleria d'Economia i Hisenda envie un representant amb poder negociador de veres. La bona notícia és que els representants de la conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques manifestaren la seua disposició a que hui es parle al respecte de la modificació de l'acord i l'ordre que regulen les CCTs. La mala notícia és que els antecedents que coneguem ens fan mostrar-nos escèptics respecte la possibilitat que la conselleria d'Economia i Hisenda s'avinga a negociar cara a cara. En fi, ja us contarem com quedem.

Pel que fa a aquests dos dies, la cosa ha anat més o menys així:

En un primer moment, CCOO va manifestar la seua protesta per no haver estat convocada per a negociar més que amb tres conselleries de forma prèvia a la reunió de la CCT. Això ja és més que amb nosaltres: STAPV-Intersindical Valenciana no ha estat convocada a cap. I també protestaren perquè no s'havia entregat junt a la convocatòria la informació relativa a les comissions de serveis i a la creació, modificació i amortització de llocs de treball sense titulars. Eixa informació la tenia preparada Funció Pública per a repartir-la en la primera sessió. De fet, se li va donar a CCOO, abans que s'alçara i se n'anara.

Aquesta ha estat la tònica habitual fins el moment, sense que s'haguera distingit especialment el sindicat esmentat en queixar-se de tot això. I tot i que tenen raó pel que fa a la literalitat de l'ordre, la seua reacció alçant-se sembla desproporcionada (perquè els incompliments són menors), i no massa oportuna (perquè els representants de la conselleria reconegueren els incompliments, demanaren perdó i prometeren parlar en la sessió de hui de la revisió del procediments de negociació en la CCT). En fi, són ben lliures de fer el que els semble, però no per això hem d'acceptar que ens diguen que l'Administració ha "comptat en aquest cas amb la connivència de la resta de sindicats". Potser aquesta setmana toca ser radicals? Fins quan?

Propostes de l'Administració

Des les propostes de l'Administració, de les que us farem un informe detallat a partir de dilluns, destaca especialment la creació de la Direcció Territorial de València de la conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, amb dotze llocs. Tot i que algun sindicat es va felicitar de la creació, STAPV-Intersindical Valenciana, arreplegant el sentir majoritari del personal afectat manifestat a les Juntes de Personal, va manifestar que no hi ha cap motiu d'oportunitat per a la creació i que estàvem en contra de passar competències i no personal, que és el que s'ha fet.

En la part positiva, el Servef va classificar més d'un centenar de llocs amb major específic (directors de centres d'ocupació i tècnics base) i amb específics que suposen jornada de 40 hores (més de cinquanta administratius).

En la part negativa, que totes aquestes reclassificacions estan sent finançades gràcies a les economies que fan les conselleries mitjançant l'amortització de llocs de treball. Per això, insistim, en la reunió de hui proposarem que la conselleria d'Economia i Hisenda estiga present amb capacitat negociadora.

18 de novembre de 2005
 
 

   

 

Pel seu interés, us reproduïm la nota de premsa enviada per STEPV-Iv ahir, 14 de novembre

STEPV-Intersindical Valenciana exigeix al Govern que no cedesca a les pressions de la dreta monetarista i religiosa i aplique una política de suport a l'escola pública

El Sindicat demana una reunió amb José Luis Rodríguez Zapatero

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) vol insistir en que la Llei d'Educació ha d'arrepleguar el màxim consens per a la seua aplicació i exigeix al Govern socialista que complisca el seu programa electoral respecte a l'educació i reba i atenga també les reivindicacions dels sectors progressistes de pares, professorat i famílies que aposten per una escola pública de qualitat.

STEPV-Iv exigeix al President del Govern espanyol que reba al Sindicat i a aquelles organitzacions socials, sindicals, d'associacions de pares i mares, moviments de renovació pedagògica i de l'alumnat que demanen que la LOE enfortesca l'ensenyament públic i millore les condicions laborals del professorat, aspectes que, ara per ara, no s'arrepleguen amb claretat al projecte de Llei. El govern socialista ha de complir el Programa Electoral amb el qual va guanyar les eleccions generals i ha de situar-se al costat de la seua base social, respectant els principis per aconseguir una escola pública de qualitat, democràtica i participativa, laica i integradora.

Per altra part, el Sindicat afirma que la manifestació de la dreta ha estat un fracàs quan a la participació, només 400.000 persones van acudir malgrat la despesa milionària i el suport de poders fàctics com la Conferència Episcopal i la patronal dels centres privats, així com de nombrosos governs autonòmics i municipals, del PP i de mitjans de comunicació, tant públics com privats. En eixe sentit, el Sindicat afirma que la manifestació va estar convocada per motius extraeducatius, desgastar al govern socialista, i perquè s'augmente la subvenció als centres concertats i a l'església catòlica.

El sindicat afirma que es fa difícil pensar que en els 200 autobusos i en els centenars de cotxes privats que van eixir del País Valencià caberen les 100.000 persones que el conseller Font de Mora afirma van acudir a la manifestació contra la LOE. Una exageració més que, anunciada repetidament des de fins i tot abans de la manifestació es converteix en titular de notícia. La mateixa exageració que el nombre total d'assistents i la seua representativitat sobre el conjunt de la població escolar i de la societat en general que determinats mitjans de comunicació s'han encarregat de propagar. Aqueixa convocatòria sol va tindre el suport d'algun sindicat de professors, associacions de pares i d'alumnes conservadores que al costat del Partit Popular promouen un desgast al govern i un fre a l'avanç de qualsevol de les reformes progressistes a Espanya. El sindicat recorda que la Llei de Qualitat no es va negociar amb la Comunitat Educativa i que només va tindre el suport del Partit Popular que ara s'ompli la boca de les paraules pacte i consens. La nostra pregunta és: ¿per què no ho va practicar quan governava? A més a més, el Sindicat li reclama al conseller que practique allò que està dient els darrers dies sobre el pacte educatiu i li exigeix que presente una proposta de pacte per l'educació valenciana per a ser debatut en el Consell Escolar Valencià i en les Corts Valencianes.

Per al STEPV-Iv la manifestació, legítima expressió de llibertat, de les forces convocades pels pares catòlics, el PP i amb el suport mediàtic de l'església catòlica, només suposa el reconeixement d'un fracàs de les seues polítiques neoliberals. El fracàs escolar que denuncien serà el dels seus centres escolars que gasten centenars de milers d'euros en programes de gestió de qualitat, que tenen un alumnat seleccionat i no representatiu del total de la població escolar, amb uns concerts educatius que suposen l'aportació constant de milions d'euros dels diners públics per al seu manteniment... i, a pesar d'això, diuen que les lleis educatives duen al fracàs, llavors per què no han tancat en els vint anys de la LODE i els quinze d'aplicació de la LOGSE?. Cal demanar un mínim de coherència i una anàlisi seriosa de la realitat.

La religió fora de l'escola, aqueixa és la idea principal que defensa el STEPV-Iv. I si per a això cal reformar els Acords amb l'Estat Vaticà doncs caldrà fer-lo. Però el govern socialista s'ha plegat als desitjos de la Conferència Episcopal i manté la vigència del Concordat. Com han fet els sucesius governs de la UCD, PSOE i PP. En concret, l'estatus de l'assignatura de Religió dins dels plans d'estudi de tots els nivells i etapes educatives serà d'oferta obligada per a tots els centres i amb professorat pagat per l'Estat.

Els centres concertats no només no han tancat sinó que des de 1985 han augmentat en nombre i en l'oferta que fan de places escolars, sent en algunes comunitats autònomes superiors als centres públics que s'han convertit en subsidiaris, com a conseqüència de les polítiques del PP en els 8 anys de govern de José Maria Aznar i 10 del PP al País Valencià. Els centres concertats segueixen mantenint un sistema de selecció de l'alumnat, amb un respecte formal de les normes d'admissió però que després es perverteix i al final del procés no tots els alumnes de tot tipus i condició van a tots els centres concertats i públics, sinó que es concentren en aquests últims. Per tant, en cap moment s'ha anat contra la llibertat d'elecció de centre, sinó que el PP ha anat contra l'ensenyament públic i ha trencat l'equilibri pública-privada que es mantenia des de la promulgació de la LODE.

Aquest últim aspecte suposa crear una fractura en la cohesió social de la població que en un futur pot determinar una separació absoluta entre les distintes classes socials amb els riscos en la convivència que això pot suposar. Respectar la realitat plural de l'Estat Espanyol en els plantejaments curriculars no suposa el trencament de l'Estat sinó atendre a la seua configuració constitucional de l'Estat i adequar els plans d'estudi a les característiques pròpies de les diferents comunitats autònomes, especialment en el que a pluralitat cultural i lingüística es refereix.

Per acabar, l'STEPV-Iv considera necessària la mobilització de les organitzacions i persones que defensen l'ensenyament públic per aconseguir una veritable reforma progressista adient a les necessitats del Sistema Educatiu i a la majoria de la societat i impedir que continuen els atacs a l'ensenyament públic per part dels sectors més conservadors.
 

Borses de treball

El DOGV núm. 5.135 de dimarts, 15 de novembre de 2005, publica la constitució de les següents borses de treball:

Les borses estaran integrades pel personal que a continuació es relaciona:

 1. Aspirants que han aprovat algun exercici eliminatori de la fase d'oposició, respectivament, de les proves selectives de la Convocatòria 41/1999 i que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud com a grup A, administració especial, metges, i de les proves selectives de la Convocatòria 25/1999 i que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud com a grup B, administració especial, enginyers tècnics d'obres públiques.

 2. El personal interí que resulte desplaçat o cessat com a conseqüència dels processos derivats del Pla d'Estabilitat Laboral regulat en la disposició transitòria sisena de la Llei de Funció Pública Valenciana, introduïda mitjançant una Llei 16/2003, així com de les proves selectives de les ofertes d'Ocupació Pública de 1999 i subsistents de 2000.

  Aquestes persones hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció, el full d'autobaremació i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, si no consten inscrits en el Registre de Personal d'aquesta Direcció General, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la present Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d'Alacant, Castelló i València o en qualsevol de les oficines públiques previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Selecció de personal interí

La conselleria de Territori i Habitatge selecciona pel procediment d'urgència un tècnic en Cartografia i Projectes GIS per al seu nomenament com a personal funcionari interí. Es requereix la titulació d'Enginyer en Geodèsia i Cartografia. Les sol·licituds s'han de dirigir a la Conselleria de Territori i Habitatge, C/Francesc Cubells, 7, 46011 València. El termini de presentació d'instàncies acaba el dia 23 de novembre.

15 de novembre de 2005
 


 

   

 

Convocades tres jornades de reunions de la Comissió de Condicions de Treball (CCT)

La Direcció General d'Administració Autonòmica ha convocat reunions de la CCT per als dies 16, 17 i 18 de novembre, amb el següent ordre del dia:

 • 16 de novembre: Conselleries de Cultura, Educació i Esport, Empresa, Universitat i Ciència, Benestar Social i Territori i Habitatge; IVIA, IVAJ i IV de Cinematografia "Muñoz Suay".

 • 17 de novembre: Conselleries de Turisme, Infrastructures i Transports, Economia, Hisenda i Ocupació, Justícia, Interior i Administracions Públiques, Sanitat i Agricultura, Pesca i Alimentació; Presidència, Servef i IVE.

 • 18 de novembre: ¡Sessió monogràfica!:

  • Pautes de funcionament de les sessions monogràfiques de la CCT.

  • Acord Marc per a fomentar la mobilitat dels empleats entre les administracions de 23 d'octubre de 2003: principis i criteris per a la seua aplicació.

  • Situació actual dels llocs que tenen assignada la realització de l'horari especial de les unitats de registre.

Al respecte, cal felicitar-se perquè finalment es comence a funcionar amb reunions monogràfiques. Esperem que siga només la primera i que prompte tinguem un calendari complert. Per la nostra banda, n'hem demanat unes quantes. Us presentarem les propostes per a la sessió monogràfica en breu.

<Resum de la proposta>

10 de novembre de 2005
 


 

   

 

Es publiquen els llistats d'aprovats de les proves selectives de grup C d'Administració General

El Tribunal de les proves selectives d'accés al grup C d'Administració General, torn lliure (convocatòria 8/2004) i torn de discapacitats (convocatòria 9/2004) ha fet públics els llistats d'opositors que han superat la prova i fase d'oposició de les respectives convocatòries.

Així mateix, s'ha fet pública la plantilla oficial de respostes correctes de la prova única per a ambdues convocatòries. Podeu consultar la plantilla i els llistats a les pàgines web de la Generalitat i del Sindicat (http://stapv.intersindical.org) i a les seus de STAPV-Intersindical Valenciana.

Les persones que hagen superat la fase d'oposició tenen 10 dies hàbils (a comptar des de hui mateix: el termini acaba el dia 18 de novembre) per a presentar un currículum amb els mèrits previstos en l'annex IV de les convocatòries. El model de currículum es facilita en les oficines públiques assenyalades en l'Annex III de les convocatòries i en la pàgina web de la Generalitat (www.cjap.gva.es). També les teniu a les seus de STAPV-Intersindical Valenciana i a la pàgina web del Sindicat: http://stapv.intersindical.org

Altres convocatòries de proves selectives: Enginyers Industrials i Enginyers Forestals

El DOGV de 28 d'octubre publicava les Ordres de 17 d'octubre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, sector d'administració especial, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana:

Convocatòries de concursos

El mateix DOGV publicava els següents concursos:


8 de novembre de 2005
 
 

   

stapv-Iv | intersindical