CORREUS ELECTRÒNICS - abril 04


index correus electrònics

 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 

A destacar

 

29 abril Reunió de la Comissió de Seguiment del Pla d'Estabilitat
Nova ordre de borses

26 abril Nova convocatòria de la CCT
Comissió d'Administració Especial

21 abril Paga compensatòria
Comissió de Seguiment del Pla d'Estabilitat
Mesa Tècnica sobre un esborrany d'Ordre de Borses
Comissió de Condicions de Treball

14 abril Els exàmens de promoció interna, també a Alacant i Castelló. 
Publicat el decret d'oferta

 

Reunió de la Comissió de Seguiment del Pla d'Estabilitat

Dijous, 29 d'abril s'ha reunit la Comissió de Seguiment del Pla d'Estabilitat per a acabar d'analitzar la proposta de temaris dels grups E, D i C d'Administració General. L'Administració ha modificat un poc la proposta inicial, refundint alguns temes, de forma que el grup C tindrà 26 temes, el grup D, 22 i el grup E, 10.
Només s'han suprimit un parell de temes dels grups C i D de l'apartat de gestió econòmico-financera.
D'altra banda, l'Administració interpreta que, d'acord amb el Pla d'estabilitat de la llei d'acompanyament a la llei de pressupostos d'enguany, no poden descomptar les contestacions errònies, de manera que ha retirat la seua proposta en eixe sentit de la reunió anterior. Ha demanat l'opinió sobre si cabria un major nombre de preguntes, per tal que hi hagen més diferències entre les persones que aproven l'exercici. Cinc sindicats han estat d'acord en estudiar una proposta de l'administració que es presentarà en la propera reunió de la comissió de seguiment.
Teniu la nova proposta de temaris en la pàgina web del sindicat.

Nova ordre de borses

Per sorpresa (no estava previst per a la reunió d'ahir), l'Administració ha presentat un nou esborrany de l'ordre de borses que es va començar a negociar la setmana passada. Bàsicament és el mateix text, ja que no s'ha variat quasi res, i la majoria dels canvis són de redacció. A més, no solament han mantingut un article (el número 8) amb un procediment abreujat de provisió de llocs vacants, quan tots els sindicats demanàrem la seua supressió, sinó que han rescatat de les ordres vigents la redacció de l'article que va motivar en el seu moment que cap sindicat signara l'acord per a eixes ordres de borses.

Evidentment, cap de les organitzacions que llavors van rebutjar la signatura haurien de recolzar el nou text. Per suposat, STAPV-Intersindical Valenciana ja ha anunciat la seua radical postura en contra, per entendre que eixe tipus de clàusules és una via per a col·locar "a dit" a qui interesse, en comptes de a qui corresponga per pertànyer a la borsa constituïda.

Teniu els canvis en el document pdf

29 d'abril de 2004

 


Nova convocatòria de la CCT

La Direcció General d'Administració Autonòmica ha comunicat als sindicats un nou calendari d'actuacions per a celebrar una nova sessió de la Comissió de Condicions de Treball (CCT), sense fer cas de l'escrit que presentàrem els cinc sindicats presents en la Mesa Sectorial.
En un pròxim correu us comunicarem la proposta presentada per STAPV-Iv.

Comissió d'Administració Especial

Hui s'ha reunit la comissió d'Administració Especial, creada per Acord de la Mesa Sectorial per a estudiar la funcionarització, el pas de determinats llocs a Administració General, la posada en marxa dels Plans d'Ocupació d'Instructors FPO i del sector de discapacitats i monitors terapèutics, els itineraris per a la promoció interna d'Administració especial de l'OPE 2004, i noves propostes per a la ordenació de l'Administració Especial.

S'ha acordat:

  • Instar a l'Administración a convocar les meses de negociació específiques dels plans d'ocupació pendents.
  • Reunir-se amb totes les conselleries per a estudiar els llocs de treball susceptibles de reconversió directa (per a la promoció interna), i llocs susceptibles de canviar el sector a què pertanyen. Es començarà amb les d'Infrastructures, Benestar Social i Justícia i Administracions Públiques.

La postura de STAPV-Intersindical Valenciana en la comissió serà:

  • Funcionarització de tots els col·lectius laborals subsistents.
  • Pas a Administració General de determinats col·lectius d'Administració especial les comeses dels quals són la tramitació d'expedients, contractació, gestió econòmica, personal, etc., propis tots ells del sector d'Administració General.
  • Defensar que els itineraris (es a dir, que per a promocionar a un col·lectiu determinat sols ho podran fer qui pertanya a un o diversos col·lectius determinats del grup inferior) sols s'han d'aplicar per a la promoció interna per reconversió. Quan la promoció interna siga per reserva d'un percentatge de places (el que podem anomenar promoció interna clàssica), no ha d'haver cap límit (excepte la titulació) per a la promoció de les persones funcionàries d'Administració Especial del grup inferior.

 


Paga compensatòria

El DOGV de 19 d’abril de 2004 va publicar el Decret de modificació del Decret 99/95, de retribucions, pel qual s’incorpora el complement compensatori. En conseqüència, es cobrarà en la nòmina d’abril allò que s’havia d’haver cobrat en març. Esperem que ja no tinguem més sobresalts i que aquest retard reste en la memòria com una anècdota.

Comissió de Seguiment del Pla d'Estabilitat

Ahir, 20 d'abril, es va reunir la comissió de seguiment de l'Acord del Pla d'estabilitat. L'objecte de la reunió era tractar sobre els temaris per als processos selectius dels grups E, D i C d'Administració General. Tots els sindicats vam mostrar-se conformes, sempre que l'Administració ajustara un poc els temaris en algun epígraf, que quedaven inconcrets. IGEVA va ser l'excepció, proposant una reducció radical dels temaris, de forma que el grup E tindria només 6 temes, el grup D 8 temes i el grup C, 11 temes. Tant l'Administració com la resta de sindicats opinàrem que és l'Administració la que ha de decidir el contingut dels temaris per a seleccionar el personal que necessita, i que la proposta d'IGEVA faria que la credibilitat de les oposicions fora nul·la.

Es va anunciar que el calendari previst variarà en quant que les oposicions i el concurs del grup C es convocaran junt a les del grup E, deixant per a més endavant les del grup D, per tal que el concurs del grup D no coincidisca amb els concursos de caps de negociats (que està previst es resolguen en maig i la presa de possessió siga l'1 de juny).

Mesa Tècnica sobre un esborrany d'Ordre de Borses

L'Administració ha presentat un esborrany d'ordre de borses de treball que sustituisca les vigents, en aplicació de l'Acord del Pla d'Estabilitat. La proposta d'esborrany i les al·legacions que va presentar STAPV-Intersindical Valenciana les teniu disponibles en la pàgina web del Sindicat.
La principal novetat és la incorporació del personal interí cessat a la borsa corresponent, encara que no haja aprovat un exercici de l’anterior procés selectiu, junt amb les persones que sí ho hagen fet. La DG d’Administració Autonòmica ha de contestar les al·legacions en el termini d’un parell de setmanes. Continuarem informant.

Comissió de Condicions de Treball

La CCT ha estat convocada per a finals de mes d’abril. La DG d’Administració Autonòmica ha donat un termini absurde (quatre dies hàbils en mig de les pasqües), de forma que els cinc sindicats presents en la Mesa Sectorial han presentat l’escrit que us acompanyem en un document pdf.

21 d'abril de 2004
  


Els exàmens de promoció interna, també a Alacant i Castelló

Adjunt us enviem un model de sol·licitud per a demanar la realització de l'examen de promoció interna del grup D al C d'Administració General a Alacant i Castelló.

Com sabreu, s'ha convocat l'examen el proper dia 8 de maig només a València, a pesar del gran nombre de participants i del fet que ja es va demanar en les instàncies el lloc de preferència per a realitzar l'examen. Convindria que les persones interessades presentaren la sol·licitud el més aviat possible.

Publicat el decret d'oferta

S'ha publicat en el DOGV de 7 d'abril de 2004 el Decret 51/2004, de dos d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004 per al personal al servei de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana. Al respecte d'eixe text cal destacar:

  • S'han publicat el mateix nombre de places que les presentades davant la Mesa Sectorial de la Funció Pública i de les que ja us anunciàrem.
  • Les places laborals continuen sense ser determinades, per faltar el concurs de mobilitat horitzontal.
  • La promoció interna de l'Administració especial continua sense determinar-se.
  • La incorporació de noves places, categories, etc. queda més ambigua que amb el redactat presentat en la Mesa Sectorial. Així com abans donava a entendre que a eixa ampliació d'oferta se li aplicaria el Pla d'estabilitat, ara no queda clar, de forma que caldrà tornar-ho a negociar, cas que es vulga la seua aplicació.

14 d'abril de 2004
 

 

 

 

________________________________________, amb DNI ____________, amb domicili a l'efecte de notificacions a (localitat) ________________, al (Av./carrer/plaça) ________ _________________, funcionari/ària de carrera del Grup D de la Generalitat Valenciana,

EXPOSE:

Primer.- Que he participat en la Convocatòria 6/2000 d'accés al grup C, sector Administració general, pel torn de Promoció Interna, mitjançant conversió directa de places.

Segon.- Que en el model oficial d'instància que figura com Annex II de la citada convocatòria una de les caselles a emplenar era el lloc d'examen, distingint entre Alacant, Castelló i València.

Tercer.- Que en l'apartat 14.1 de l'Ordre de 28 de març de 2003, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, referit a Tribunals, contempla la possibilitat que per a la realització de les proves el Tribunal podrà designar els col·laboradors, ajudants i assessors especialistes que estime oportuns.

Quart.- Que per Resolució de 10 de març de 2004, del Conseller de Justícia i Administracions Públiques, s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C i es convoca a tots els aspirants a la realització de l'exercici el pròxim dia 8 de maig de 2004, a les 11 hores a l'Aulari Nord del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n, de València.

Cinqué.- Que una vegada més ni el Tribunal de la citada Convocatòria ni el propi Conseller demostren tenir la més mínima sensibilitat cap a les persones aspirants d'Alacant i Castelló, a l'obligar-los a desplaçar-se a València, el que comporta tant un perjudici econòmic com una major inversió de temps.

Per tot l'anterior, SOL·LICITE:

Primer.- Es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Resolució del Conseller de Justícia i Administracions Públiques rectificant els llocs de celebració de forma que es convoque els aspirants en lloc adequat a Alacant i Castelló segons es va expressar en la Instància de participació.

Segon.- Que es torne a les pràctiques anteriors, de forma que els membres de Tribunal es distribuesquen territorialment, no centralitzant-se a la ciutat de València.

Tercer.- Que d'una vegada per sempre es prenguen les mesures necessàries per evitar aquest tipus de discriminacions per raó del domicili.

______________, a ______ de _____________ de 2004.

Hble. SR. CONSELLER DE JUSTÍCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 


 

 

_______________________________, con DNI _________, con domicilio a efectos de notificaciones en (localidad)
 _____________, en la (Av./calle/plaza) ____________________________, 
funcionario/a de carrera del Grupo D de la Generalidad Valenciana,

EXPONGO:

Primero.- Que he participado en la Convocatoria 6/2000 de acceso al grupo C, sector Administración general, por el turno de Promoción Interna, mediante conversión directa de plazas.

Segundo.- Que en el modelo oficial de instancia que figura como Anexo II de la citada convocatoria una de las casillas a cumplimentar era el lugar de examen, distinguiendo entre Alicante, Castellón y Valencia.

Tercero.- Que en el apartado 14.1 de la Orden de 28 de marzo de 2003, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, referido a Tribunales, contempla la posibilidad de que para la realización de las pruebas el Tribunal podrá designar los colaboradores, ayudantes y asesores especialistas que estime oportunos.

Cuarto.- Que por Resolución de 10 de marzo de 2004, del Conseller de Justicia y Administraciones Públicas, se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo C y se convoca a todos los aspirantes a la realización del ejercicio el próximo día 8 de mayo de 2004, a las 11 horas en el Aulario Nord del Campus dels Tarongers. Avda. de los Naranjos, s/n, de Valencia.

Quinto.- Que una vez más ni el Tribunal de la citada Convocatoria ni el propio Conseller demuestran tener la más mínima sensibilidad hacia las personas aspirantes de Alicante y Castellón, al obligarles a desplazarse a Valencia, lo que conlleva tanto un perjuicio económico como una mayor inversión de tiempo.

Por todo lo anterior, SOLICITO:

Primero.- Se publique en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, Resolución del Conseller de Justicia y Administraciones Públicas rectificando los lugares de celebración de forma que se convoque a los aspirantes en lugar adecuado en Alicante y Castellón según se expresó en la Instancia de participación.

Segundo.- Que se vuelva a las prácticas anteriores, de forma que los miembros de Tribunal se distribuyan territorialmente, no centralizándose en la ciudad de Valencia.

Tercero.- Que de una vez por todas se tomen las medidas necesarias para evitar este tipo de discriminaciones por razón del domicilio.

_______________, a ___ de ______________ de 2004

HBLE. SR. CONSELLER DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

 


stapv-Iv | intersindical