salut laboral

 
   
     
  L'avaluació del lloc de treball: una necessitat que cal exigir
   
  1ers resultats de la campanya
 

 Campanya Pengem les claus      

     
   

Quaderns de Salut Laboral

     
   

Butlletins Digitals de Salut Laboral d'Intersindical

   

LEGISLACIÓ


  Normativa a l'àrea de Salut Laboral i Medi Ambient

Normativa de Salut Laboral

Enllaços web
 


L'avaluació del lloc de treball: una necessitat que cal exigir

descarregar instància valencià   castellano

L'incompliment permanent.

El personal de l'Administració del Consell, amb major o menor incidència, està suportant unes condicions laborals inacceptables fruit de la deixadesa i de la desídia de l'Administració que no compleix amb les seues obligacions en matèria de seguretat i salut laboral.

La Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269, de 8 de novembre de 1995), exigeix que la prevenció s’integre en l’empresa i que s’ analitzen les condicions laborals amb l'objecte d'avaluar i controlar els riscos per a la seguretat i salut de les treballadores i dels treballadors. Obligació que s’arreplega també al Decret 123/2001 de 10 de juliol del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i dels seus organismes autònoms.

A hores d’ara no sols no s’ha fet aquesta avaluació, sinó que un dels agents fonamentals per a la seua realització, els Serveis de Prevenció, encara no estan constituïts plenament en l'Administració Valenciana. L' STAPV-IV exigeix la constitució immediata d'aquests Serveis, que segons l’Ordre d'1 de febrer de 2002 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per la qual se desenvolupa l'estructura del servei de prevenció de riscos laborals dels sectors d'Administració Pública i Justícia, ho haurien d’haver estat a 31 de desembre passat.

La salut que volem.

Per a l'STAPV-IV és prioritària la defensa de la salut laboral i la prevenció de riscos laborals. És el nostre propòsit aconseguir que el treball siga una font de benestar personal i col·lectiu, que siga una activitat que faça créixer i desenvolupar a les persones físicament, psíquicament i moralment. I per açò, cal canviar de manera sensible les condicions de treball. El Govern Valencià no pot continuar enganyant-nos ni encobrint l'incompliment permanent de la Llei i la seua responsabilitat davant dels autèntics riscos que s'estan patint o es poden sofrir. Hem de forçar un canvi en la política de seguretat i salut laboral de l'administració. Els centres de treball s'han de transformar en llocs segurs i amb unes condicions materials adequades a la tasca corresponent; que la seua organització fomente relacions saludables i que el treball es puga convertir en un lloc de creixement personal i col·lectiu, socialment vàlid i de qualitat.

Una justa exigència.

De seguretat i salut, tots els treballadors i treballadores en saben. Per açò, necessitem la implicació de tot el personal en esta matèria. Si l'aportació tècnica dels Serveis de Prevenció és bàsica, si la potenciació dels comités i delegats de Seguretat i Salut Laborals són necessaris, la condició sine qua non perquè puguem fer camí i convertir el malestar en reivindicació, és fent-se escoltar davant l'administració.

Per això, cal que les treballadores i els treballadors façen força per fer realitat tant l’avaluació de riscos (procés participatiu d'obtenció d'informació per a identificar i avaluar la magnitud i l'extensió dels riscos, la qual cosa permetrà decidir les mesures preventives a adoptar), com l’adopció immediata de mesures preventives front als danys que ja són una realitat: malalties relacionades amb la càrrega física, en particular els problemes musculoesquelètics (associats a la mobilitat restringida i a les males postures); les molèsties relacionades amb el lloc de treball (taula, cadira, ordinador, etc.); malestar per les condicions ambientals, com il·luminació o condicions climàtiques (ventilació, humitat i temperatures de fred-calor inconvenients) i el soroll; patologies produïdes pels riscos psicosocials (depressions, angoixes, estrés, "burnout" o la síndrome d'estar cremat, i l'acaçament psicològic en el treball o "mobbing". Cal fer menció especial dels accidents laborals, ocasionats per la utilització de màquines i ferramentes, la manipulació de productes i materials químics i com no, els accidents "in itinere" i aquells relacionats amb els desplaçaments que han d'efectuar el personal que per a realitzar les seues funcions han d'utilitzar bé cotxe propi, bé cotxe oficial.

En definitiva, un argument nou i definitiu es suma a la nostra demanda, la recent aprovació de la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, que determina la implantació d’un PLA DE PREVENCIÓ amb l’avaluació de riscos laborals i la planificació de les activitats preventives com a data límit als sis mesos de la seua publicació.

 

 

A LA DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

_______________________________________________________________, amb DNI_____________________, funcionari/ària/personal laboral al servei de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana, amb destinació al centre de treball _________________________________________________, adscrit a la Conselleria d_________________________________________________ i amb domicili a efectes de notificacions a __________________________ carrer/plaça/av. __________________________________, núm. ________, porta _____, codi postal ____________,

EXPOSE:

 • Que l'article 40.2 de la Constitució encomana als poder públics velar per la seguretat en el treball.
 • Que d'acord amb el que estableix l'article 14 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, modificat per l’article 2 de la Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, els treballadors i les treballadores tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. En compliment del deure de l'empresari de protecció dels treballadors i de les treballadores davant el riscos laborals, hauría de garantir la seguretat i la salut del personal al seu servei en tots els aspectes relacionats en el seu treball, incloent-hi els danys ja detectats.
 • Que l'article 15 de la mateixa llei, configura els principis generals de l'acció preventiva, entre els quals s'hi troben evitar els riscos, avaluar els riscos que no puguen ser evitats i combatre-los en el seu origen.
 • Que segons determina l'article 16 d’aquesta Llei, modificat també per l’article 2 de la Llei 54/2003, l'acció preventiva en l'empresa tindrà com a eix el Pla de Prevenció de Riscos laborals, l’avaluació dels riscos i la planificació de l’activitat preventiva.
 • Que segons l’Ordre d'1 de febrer de 2002 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual se desenvolupa l'estructura dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals dels sectors d'Administració Pública i Justícia, aquests estaran en complet funcionament el 31 de desembre del 2003.

Per tot açò,

SOL·LICITE

 • La constitució plena i urgent dels Serveis de Prevenció, corresponsables de posar en marxa, si més no, l’avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut de les treballadores i dels treballadors.
 • L'avaluació del meu lloc de treball, segons l'article 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i una planificació de l’activitat preventiva que permeta el desenvolupament del Pla de Prevenció de Riscos Laborals .
 • L’adopció de mesures immediates per a fer front als danys actuals en la salut dels treballadors i treballadores del Consell, ocasionats per les condicions laborals.
 • La immediata negociació que permeta el nomenament dels delegats i delegades de prevenció de riscos laborals segons els resultats de les últimes eleccions sindicals, en compliment del Decret 123/2001.

___________________________, a ______ de ____________________ de 2004.

Signatura de l'interessat/ada)


A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

_______________________________________________________________, con DNI___________________, funcionario/aria/personal laboral al servicio de la Administración del Consell de la Generalidad Valenciana, con destino en el centro de trabajo _________________________________________________, adscrito a la Consellería d ______________________________________ con domicilio a efectos de notificaciones a calle/plaza/avda. __________________________________, núm. ________, puerta _____, código postal ____________,

EXPONGO:

 • Que el artículo 40.2 de la Constitución encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad en el trabajo.
 • Que de acuerdo con el que establece el artículo 14 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificado por el artículo 2 de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. En cumplimiento del deber del empresario de protección de los trabajadores y de las trabajadoras ante los riesgos laborales, debería garantizar la seguridad y la salud del personal a su servicio en todos los aspectos relacionados en su trabajo, incluyendo los daños ya detectados.
 • Que el artículo 15 de la misma ley, configura los principios generales de la acción preventiva, entre los cuales se encuentran evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no puedan ser evitados y combatirlos en su origen.
 • Que según determina el artículo 16 de esta Ley, modificado también por el artículo 2 de la Ley 54/2003, la acción preventiva en la empresa tendrá como eje el Plan de Prevención de Riesgos laborales, la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
 • Que según la Orden de 1 de febrero de 2002 de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se desarrolla la estructura de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de los sectores de Administración Pública y Justicia, estos estarán en completo funcionamiento el 31 de diciembre del 2003.

Por todo esto,

SOLICITO

 • La constitución plena y urgente de los Servicios de Prevención, corresponsables de poner en marcha, cuando menos, la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.
 • La evaluación de mi puesto de trabajo, según el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y una planificación de la actividad preventiva que permita el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
 • La adopción de medidas inmediatas para hacer frente a los daños actuales en la salud de los trabajadores y trabajadoras del Consell, ocasionados por las condiciones laborales.
 • La inmediata negociación que permita el nombramiento de los delegados y delegadas de prevención de riesgos laborales según los resultados de las últimas elecciones sindicales, en cumplimiento del Decreto 123/2001.

___________________________, a _______________ de ________________ de 2004 .

(Firma del interesado/ada)

 


LA CAMPANYA "PENGEM LES CLAUS" JA TÉ EFECTES.

En el DOGV de data 4 de juliol, es publicà el Decret 106/2002 del Govern Valencià pel qual es modifica el Decret 56/1992 que regulava fins ara la responsabilitat de l'administració autonòmica en matèria d'ús i circulació de vehicles. Efectivament, en l'anterior normativa quedaven fora de cobertura aquells danys que es produïren als conductors de vehicles oficials, foren conductors professionals o persones autoritzades per a utilitzar-los, així com també el personal que estant en comissió de serveis uitlitzara el vehicle propi per a efectuar aquesta. Amb aquesta modificació, quan es produïsquen danys a persones o coses, derivats de l'ús i circulació de vehicles de motor, per conductors de vehicles oficials o per persones degudament habilitades i fins i tot el personal que estant en comissió de serveis utilitze el vehicle propi, i els danys excedisquen o no estiguen coberts per la pòlissa subscrita entre la Generalitat Valenciana i el Consorci de Compensació d'Assegurances, les indemnitzacions que siguen exigibles, seran pagades per la Generalitat Valenciana.

Des de la Federació de Sindicats de Treballadores i Treballadors del País Valencià valorem positivament l'avanç que suposa aquest canvi en la normativa, en ares de millorar les condicions laborals del personal que per a exercir les seues funcions ha de utilitzar bé cotxe oficial, bé cotxe propi. Però al mateix temps, anunciem que continuarem amb la campanya "Pengem les claus" amb la finalitat de que per part de l'administració, s'arrepleguen la resta de reivindicacions del personal afectat. Cal recordar la sol·licitud de convocatòria de Mesa General per tractar monogràficament aquesta matèria tant important per al conjunt del personal públic. En definitiva, instem al Govern Valencià a publicar un nou Decret que regule les indemnitzacions per raó de servei, demanem que es prenguen mesures per acabar amb la ma d'obra barata i l'explotació del personal que posa a disposició de l'administració un bé propi, com és el cas del cotxe particular, o el permís de conducció en el cas de fer-ho amb vehicle oficial. Aquest nou Decret hauria d'arreplegar, entre d'altres, les mesures següents:

 • En tots els casos en que es produesca un desplaçament, ha d'existir un document d'autorització/certificació de la comissió de serveis que justifique en tot moment el desplaçament per raó del servei.

 • L'augment de la indemnització per desplaçament a 0'27 euros per kilòmetre (segons l'estudi elaborat i incorporat en el contingut de la campanya "Pengem les claus").

 • L'establiment d'un vertader complement de perillositat per als llocs de treball en què s'utilitza bé cotxe oficial, bé cotxe propi. Recordeu que posem el carnet de conduir a disposició de l'administració quan en la immensa majoria dels casos, no és un requisit per accedir al lloc de treball.

 • Contractació d'una assegurança de vida que permeta al treballador o a la treballadora i a la seua família fer front amb dignitat davant situacions d'extrema gravetat, ocasionades pel desenvolupament del servei.

 • Aprovació d'un document que reflectisca totes les condicions de les itineràncies, drets i deures, així com les situacions diferents i els procediments a emprar respecte de la responsabilitat patrimonial de l'administració.

Per últim, exigim al Govern Valencià la constitució urgent dels Serveis de Prevenció, responsables de posar en marxa una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut de les treballadores i dels treballadors. És inadmissible que la pròpia administració incomplisca la normativa quan, al mateix temps, sanciona a les empreses que així mateix no fan cap cas de les disposicions en vigor. Hem de tenir clar que venem la força del nostre treball, però no la nostra salut.

                

stas-Iv | intersindical