pla d'estabilitat: proves selectives  

Convocatòries

1/2004 2/2004 3/2004 4/2004 5/2004 6/2004 7/2004 8/2004 9/2004 10/2004
11/2004 12/2004 13/2004 14/2004 15/2004 16/2004 17/2004 18/2004 19/2004 20/2004
21/2004 22/2004 23/2004 24/2004 25/2004 26/2004 27/2004 28/2004 29/2004 30/2004
31/2004 32/2004 33/2004 34/2004 35/2004 36/2004 37/2004 38/2004 39/2004 40/2004
41/2004 42/2004 43/2004 44/2004 45/2004 46/2004 47/2004 48/2004 49/2004 50/2004
51/2004 52/2004 53/2004 54/2004 55/2004 56/2004 57/2004 58/2004 59/2004 60/2004
61/2004 62/2004 63/2004 64/2004 65/2004 66/2004 67/2004 68/2004 69/2004 70/2004
71/2004 72/2004 73/2004 74/2004 75/2004 76/2004 77/2004 78/2004 79/2004 80/2004
81/2004 82/2004 83/2004 84/2004 85/2004 86/2004 87/2004 88/2004 89/2004 90/2004
91/2004 92/2004 93/2004 94/2004 95/2004 96/2004 97/2004 98/2004 99/2004 100/2004
101/2004 102/2004 103/2004 104/2004 105/2004 106/2004 107/2004 108/2004 109/2004 110/2004
111/2004 112/2004 113/2004 114/2004 115/2004 116/2004 117/2004 118/2004 119/2004 120/2004
121/2004 122/2004 123/2004 124/2004 125/2004 126/2004 127/2004 128/2004 129/2004 130/2004
131/2004 132/2004 133/2004 134/2004 135/2004 136/2004 137/2004 138/2004 139/2004 140/2004
141/2004 142/2004 143/2004              

CONVOCATÒRIA 1/2004, GRUP A, ADM. ESPECIAL, T. LLIURE, COL·LABORADOR CIENTÍFIC ADJUNT (IVIA)

DOGV 4887

data 19/11/04

ORDRE de 15 de novembre de 2004, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 1/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés lliure al grup A, sector administració especial, col·laborador científic adjunt de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004 per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 4939

data
04/02/05

DOGV 4979 data 06/04/05

ORDRE de 31 de març de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena el tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, torn lliure, sector administració especial, col·laborador científic adjunt de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), Convocatòria 01/2004.

DOGV 5003 data 11/05/05

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, col·laborador científic adjunt de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), accés lliure. Convocatòria 1/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la primera prova.

DOGV 5128 data 04/11/05 RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, col·laborador científic adjunt de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Convocatòria 1/2004.
DOGV 5161 data 23/12/05 ORDRE de 13 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, col·laborador científic adjunt de l’IVIA, Convocatòria 1/2004.
DOGV 5161 data 23/12/05 RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 01/2004. La presa de possessió tindrà lloc el dia 28 de desembre de 2005, a les 09,00 hores

CONVOCATÒRIA 2/2004, GRUP D, ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN LLIURE

DOGV 4887

data 19/11/04

ORDRE de 15 de novembre de 2004 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 2/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup D, sector administració general, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4939

data
04/02/05

CORRECCIÓ d’errades de les ordres de 15 de novembre de 2004 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòries 2/04 i 3/04, per les quals es convoquen proves selectives d’accés al grup D, sector administració general, accés lliure i discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4961 data 08/03/05

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup D, sector administració general, torn d’accés lliure, Convocatòria 2/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4962

data 09/03/05

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de febrer de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup D, sector administració general, torn d’accés lliure, Convocatòria 2/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4991 data 22/04/05

ORDRE de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup D, sector administració general, torn lliure i discapacitats, convocatòries 2/2004 i 3/2004, respectivament.

DOGV 4996 data 29/04/05

ORDRE de 26 d’abril del 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 2/2004 i 3/2004.

DOGV 5014 data 26/05/05

ORDRE de 16 de maig del 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 2/04 i 3/04.

DOGV 5014 data 26/05/05 RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es determina el lloc i la data de la realització de la prova de coneixement de castellà per als aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola en els processos selectius convocats per les ordres de 19 i 26 de novembre i 3 de desembre de 2004, convocatòries 2/2004, 6/2004 i 8/2004, per a l’accés als grups D, E i C, sector d’administració general, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5018 data
01/06/05

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup D, sector Administració General, torn d’accés lliure. Convocatòria 2/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 2 de juliol de 2005 (dissabte), a les 11:00 h.

DOGV 5045 data 08/07/05 CORRECCIÓ d'errors de les resolucions de 24 de maig de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, torn lliure i de discapacitats, convocatòries 2/2004 i 3/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
DOGV 5052 data 19/07/05 Correcció d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector Administració General, torn d'accés lliure, Convocatòria 2/04, i convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
DOCV 5509 data 10/05/07 RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, accés lliure. Convocatòria 2/2004.
DOCV 5541 data 25/06/07 RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, convocatòries 2/2004 i 3/2004, per a l'elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, els dies 2 i 4 de juliol de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5600 data 17/09/07 RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual adjudica destinacions als aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, convocatòries 2/2004 i 3/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2007
DOCV 5600 data 17/09/07 ORDRE d'11 de setembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, convocatòries 2/2004 i 3/2004.
DOCV 5602 data 19/09/07 CORRECCIÓ d'errades de l'Orde d'11 de setembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, convocatòries 2/2004 i 3/2004.
DOCV 5730 data 28/03/08 RESOLUCIÓ de 27 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudica destinació a María Esther Bailach Juan, aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, Convocatòria 2/2004.
DOCV 5730 data 28/03/08 ORDRE de 27 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionària de carrera María Esther Bailach Juan, aspirant que va superar les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, Convocatòria 2/2004.
DOCV 5898 data 21/11/08 RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2008, de la Consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declara, en execució de sentència, la superació per les aspirants Carmen Ferrer Ferrer i Amparo Ferrer Gómez, de les proves selectives corresponents a la convocatòria 02/04.
DOCV 5942 data 28/01/09 RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Carmen Ferrer Ferrer i Amparo Ferrer Gómez que, en execució de Sentència, han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, Convocatòria 30/2004, i les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, Convocatòria 2/2004, per a elecció de destinació. Convocar per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 3 de febrer de 2009, a les 10:00 hores
DOCV 5968 data 05/03/09 ORDRE de 16 de febrer de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques per la qual es nomenen funcionàries de carrera Amparo Ferrer Gómez i Carmen Ferrer Ferrer, aspirants que, en execució de sentència, han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, accés lliure, Convocatòria 02/2004.
DOCV 5968 data 05/03/09 RESOLUCIÓ de 16 febrer de 2009 , de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions Amparo Ferrer Gómez i Carmen Ferrer Ferrer, aspirants que, en execució de sentència, han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, accés lliure, Convocatòria 02/2004.
DOCV 6629 data 13/10/11 RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2011, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa l'execució de la Sentència 1285/2008, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 6674 data 20/12/11 RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2011, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, de nomenament de funcionari de carrera de Rafael Aparisi Payán, en execució de sentència.
DOCV 6674 data 20/12/11 RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2011, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'adjudica destinació a Rafael Aparisi Payán, aspirant que, en execució de sentència, ha superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, accés lliure, Convocatòria 02/2004.

CONVOCATÒRIA 3/2004, GRUP D, ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN DISCAPACITATS

DOGV 4887

data 19/11/04

ORDRE de 15 de novembre de 2004, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 3/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup D, sector d’administració general, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4939

data
04/02/05

CORRECCIÓ d’errades de les ordres de 15 de novembre de 2004 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòries 2/04 i 3/04, per les quals es convoquen proves selectives d’accés al grup D, sector administració general, accés lliure i discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4961

data 08/03/05

RESOLUCIÓ de 25 de febrer del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup D, sector administració general, torn de discapacitats, Convocatòria 3/04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4962 data 09/03/05

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de febrer del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup D, sector administració general, torn de discapacitats, Convocatòria 3/04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4991 data 22/04/05

ORDRE de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup D, sector administració general, torn lliure i discapacitats, convocatòries 2/2004 i 3/2004, respectivament.

DOGV 4996 data 29/04/05

ORDRE de 26 d’abril del 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 2/2004 i 3/2004.

DOGV 5014 data 26/05/05

ORDRE de 16 de maig del 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 2/04 i 3/04.

DOGV 5018 data
01/06/05
DOGV 5045 data 08/07/05

CORRECCIÓ d'errors de les resolucions de 24 de maig de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, torn lliure i de discapacitats, convocatòries 2/2004 i 3/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.

DOCV 5509 data 10/05/07 RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, torn de discapacitats. Convocatòria 3/2004.
DOCV 5541 data 25/06/07 RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, convocatòries 2/2004 i 3/2004, per a l'elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, els dies 2 i 4 de juliol de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5600 data 17/09/07 RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual adjudica destinacions als aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, convocatòries 2/2004 i 3/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2007
DOCV 5600 data 17/09/07 ORDRE d'11 de setembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, convocatòries 2/2004 i 3/2004.
DOCV 5602 data 19/09/07 CORRECCIÓ d'errades de l'Orde d'11 de setembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, convocatòries 2/2004 i 3/2004.

CONVOCATÒRIA 4/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, T. LLIURE, TÈCNIC MITJÀ EN PREVENCIÓ DE RISCOS L.

DOGV 4887

data 19/11/04

ORDRE de 15 de novembre de 2004, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 4/2004 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà en prevenció de riscos laborals, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 4964

data 11/03/05

RESOLUCIÓ de 4 de març del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà en prevenció de riscos laborals, torn d’accés lliure, Convocatòria 4/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4991 data 22/04/05

ORDRE de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà en prevenció de riscos laborals, torn lliure, i al grup C, sector administració especial, especialistes en prevenció de riscos laborals, torn lliure, convocatòries 4/2004 i 5/2004, respectivament.

DOGV 5006 data 16/05/05

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà en prevenció de riscos laborals, accés lliure. Convocatòria 4/2004, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.

DOGV 5275 data 07/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà en prevenció de riscos laborals, accés lliure. Convocatòria 4/2004.
DOCV 5434 data 23/01/07 RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà en prevenció de riscos laborals, Convocatòria 04/2004, per a l'elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 26 de gener de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5457 data 23/02/07 RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 04/2004. La presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de març de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5457 data 23/02/07 ORDRE de 14 de febrer de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà en prevenció de riscos laborals, Convocatòria núm. 04/2004.
DOCV 6675 data 21/12/11 RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2011, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'executa la sentència 1498/2009, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

CONVOCATÒRIA 5/2004, GRUP C, ADM. ESPECIAL, T. LLIURE, ESPECIALISTES EN PREVENCIÓ DE RISCOS L.

DOGV 4887

data 19/11/04

ORDRE de 15 de novembre de 2004, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 5/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, especialistes en prevenció de riscos laborals, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 4964

data 11/03/05

RESOLUCIÓ de 4 de març del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, especialistes en prevenció de riscos laborals, torn d’accés lliure, Convocatòria 5/04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4976

data 01/04/05

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 4 de març de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 5/2004, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, especialistes en prevenció de riscos laborals, torn d’accés lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4991 data 22/04/05 ORDRE de 14 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà en prevenció de riscos laborals, torn lliure, i al grup C, sector administració especial, especialistes en prevenció de riscos laborals, torn lliure, convocatòries 4/2004 i 5/2004, respectivament.
DOGV 5006 data 16/05/05

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, especialistes en prevenció de riscos laborals, accés lliure. Convocatòria 5/2004, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova.

DOGV 5036 data 27/06/05 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de maig de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector Administració Especial, especialistes en prevenció de riscos laborals, accés lliure. Convocatòria 5/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova.
DOGV 5275 data 07/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, especialistes en prevenció de riscos laborals, Convocatòria 5/2004.
DOGV 5292 data 30/06/06 RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 05/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de juliol de 2006, a les 09:00 hores
DOGV 5303 data 14/07/06 ORDRE de 21 de juny de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, especialista en prevenció de riscos laborals.

CONVOCATÒRIA 6/2004, GRUP E, ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN LLIURE

DOGV 4892 data
26/11/04
ORDRE de 18 de novembre de 2004 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 6/2004 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup E, sector administració general, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4967

data 16/03/05

RESOLUCIÓ de 11 de març de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup E, sector administració general, torn d’accés lliure, Convocatòria 6/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004 (DOGV 4967, 16/03/05).

DOGV 5014 data 26/05/05 RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es determina el lloc i la data de la realització de la prova de coneixement de castellà per als aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola en els processos selectius convocats per les ordres de 19 i 26 de novembre i 3 de desembre de 2004, convocatòries 2/2004, 6/2004 i 8/2004, per a l’accés als grups D, E i C, sector d’administració general, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5016 data 30/05/05 ORDRE de 20 de maig de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup E, sector administració general, torn lliure i discapacitats, Convocatòries 6/04 i 7/04, respectivament.
DOGV 5038 data 29/06/05 ORDRE de 22 de juny del 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 6/2004 i 7/2004.
DOGV 5058 data 27/07/05 RESOLUCIÓ de 21 de juliol del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector Administració General, torn d'accés lliure. Convocatòria 6/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
DOGV 5099 data 23/09/05 Correcció d'errades a les resolucions de 21 de juliol de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, accés lliure i discapacitats. Convocatòries 6/04 i 7/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
DOCV 5509 data 10/05/07 RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, accés lliure. Convocatòria 6/04.
DOCV 5531 data 11/06/07 RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, convocatòries 6/2004 i 7/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, els dies 18 i 20 de juny de 2007, a les 16:30 hores
DOCV 5571 data 06/08/07 RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, convocatòries 6/2004 i 7/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 18 de setembre de 2007
DOCV 5571 data 06/08/07 ORDRE de 24 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, convocatòries 6/2004 i 7/2004.
DOCV 5663 data 19/12/07 RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declara, en execució de sentència, la superació per l'aspirant Óscar Langa Sáez de les proves selectives corresponents a la Convocatòria 06/04.
DOCV 5710 data 25/02/08 RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudica destinació a Óscar Langa Sáez, aspirant que, en execució de sentència, ha superat les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, accés lliure, Convocatòria 06/2004.
DOCV 5710 data 25/02/08 ORDRE de 15 de febrer de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionari de carrera a Óscar Langa Sáez, aspirant que, en execució de sentència, ha superat les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, accés lliure, Convocatòria 6/2004.
DOCV 6106 data 21/09/09 RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es disposa l'execució de la sentència ferma núm. 686/2009, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 6116 data 05/10/09 RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques i Portaveu del Consell, per la qual es disposa l'execució de la sentència ferma número 703/2009, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 6630 data 14/10/11 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2011, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, de nomenament de funcionària de carrera de Paulina Sánchez-Valdepeñas Infantes, en execució de sentència.
DOCV 6630 data 14/10/11 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2011, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'adjudica destinació a Paulina Sánchez-Valdepeñas Infantes, aspirant que, en execució de sentència, ha superat les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, accés lliure, Convocatòria 06/2004.
 

CONVOCATÒRIA 7/2004, GRUP E, ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN DISCAPACITATS

DOGV 4892 data
26/11/04
ORDRE de 18 de novembre de 2004, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 7/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup E, sector administració general, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 4967
 
data 16/03/05
 
RESOLUCIÓ de 11 de març del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup E, sector administració general, torn de discapacitats, Convocatòria 7/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004 (DOGV 4967, 16/03/05).
DOGV 5016 data 30/05/05

ORDRE de 20 de maig de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup E, sector administració general, torn lliure i discapacitats, Convocatòries 6/04 i 7/04, respectivament.

DOGV 5038 data 29/06/05 ORDRE de 22 de juny del 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 6/2004 i 7/2004.
DOGV 5058 data 27/07/05 RESOLUCIÓ de 21 de juliol del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector Administració General, torn de discapacitats. Convocatòria 7/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova.
DOGV 5099 data 23/09/05 Correcció d'errades a les resolucions de 21 de juliol de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, accés lliure i discapacitats. Convocatòries 6/04 i 7/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
DOCV 5509 data 10/05/07 RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, torn de discapacitats. Convocatòria 7/04.
DOCV 5531 data 11/06/07 RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, convocatòries 6/2004 i 7/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, els dies 18 i 20 de juny de 2007, a les 16:30 hores
DOCV 5571 data 06/08/07 RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, convocatòries 6/2004 i 7/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 18 de setembre de 2007
DOCV 5571 data 06/08/07 ORDRE de 24 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup E, sector administració general, convocatòries 6/2004 i 7/2004.
 

CONVOCATÒRIA 8/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN LLIURE

DOGV 4897

data
03/12/04
ORDRE de 24 de novembre de 2004 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 8/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4976

data 01/04/05 RESOLUCIÓ de 21 de març de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, torn d’accés lliure, Convocatòria 8/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5014 data 26/05/05 RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es determina el lloc i la data de la realització de la prova de coneixement de castellà per als aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola en els processos selectius convocats per les ordres de 19 i 26 de novembre i 3 de desembre de 2004, convocatòries 2/2004, 6/2004 i 8/2004, per a l’accés als grups D, E i C, sector d’administració general, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5016 data 30/05/05 ORDRE de 20 de maig de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, torn lliure i discapacitats, Convocatòries 8/04 i 9/04, respectivament.
DOGV 5038 data 29/06/05 ORDRE de 22 de juny del 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 8/2004 i 9/2004.
DOGV 5059 data 28/07/05 RESOLUCIÓ de 21 de juliol del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector Administració General, torn d'accés lliure. Convocatòria 8/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova.
L'examen tindrà lloc el pròxim dia 22 d'octubre del 2005 (dissabte), a les 11,00 h.
DOGV 5118 data 20/10/05

CORRECCIÓ d’errades de les resolucions de 21 de juliol de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, accés lliure i discapacitats, convocatòries 8/2004 i 9/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.

DOGV 5198 data 14/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 8/04 i 9/04.
DOGV 5356 data 28/09/06 RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, accés lliure. Convocatòria 8/04.
DOGV 5391 data 20/11/06 RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, convocatòries 8/2004 i 9/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 29 de novembre de 2006, a les 10:00 hores
DOCV 5427 data
12/01/07
RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 8/2004 i 9/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2007, a les 9:30 hores
DOCV 5458 data 26/02/07 ORDRE de 12 de febrer de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració general, convocatòries 8/2004 i 9/2004.
DOCV 6715
data 16/02/12 RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2012, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa l'execució de la Sentència de 24 de novembre de 2011, del Tribunal Suprem.
DOCV 6740 data 23/03/12 RESOLUCIÓ de 8 de març de 2012, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, de nomenament de funcionària de carrera de Radostina Milkova Mavrova, en execució de sentència.
DOCV 6740 data 23/03/12 RESOLUCIÓ de 8 de març de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'adjudica destinació a Radostina Milkova Mavrova, aspirant que en execució de sentència ha superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració general, accés lliure, Convocatòria 08/2004.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 d’abril de 2012, a les 10:00 hores
 

CONVOCATÒRIA 9/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN DISCAPACITATS

DOGV 4897 data
03/12/04
ORDRE de 24 de novembre de 2004, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 9/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, torn de discapacitats, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 4976

data 01/04/05

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, torn de discapacitats, Convocatòria 9/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 5016 data 30/05/05

ORDRE de 20 de maig de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, torn lliure i discapacitats, Convocatòries 8/04 i 9/04, respectivament.

DOGV 5038 data 29/06/05 ORDRE de 22 de juny del 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 8/2004 i 9/2004.
DOGV 5059 data 28/07/05 RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector Administració General, torn de discapacitats. Convocatòria 9/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova.
L'examen tindrà lloc el pròxim dia 22 d'octubre del 2005 (dissabte), a les 11,00 h.
DOGV 5118 data 20/10/05

CORRECCIÓ d’errades de les resolucions de 21 de juliol de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, accés lliure i discapacitats, convocatòries 8/2004 i 9/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.

DOGV 5198 data 14/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 8/04 i 9/04.
DOGV 5356 data 28/09/06 RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, torn de discapacitats. Convocatòria 9/04.
DOGV 5391 data 20/11/06 RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, sector administració general, convocatòries 8/2004 i 9/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 29 de novembre de 2006, a les 10:00 hores
DOCV 5427 data
12/01/07
RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 8/2004 i 9/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2007, a les 9:30 hores
DOCV 5458 data 26/02/07 ORDRE de 12 de febrer de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració general, convocatòries 8/2004 i 9/2004.
 

CONVOCATÒRIA 10/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, METGES DE TREBALL, TORN LLIURE

DOGV 4938

data
03/02/05

DOGV 5016 data 30/05/05 RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges del treball, torn d’accés lliure, Convocatòria 10/2004, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5103 data 29/09/05 RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, metges del Treball, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, Convocatòries 10/2004 i 11/2004, respectivament.
DOGV 5138 data 18/11/05 RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges del treball, accés lliure, Convocatòria 10/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 17 de desembre de 2005 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5146 data
30/11/05
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 10/04 i 11/04, grup A, sector administració especial, metges del treball.
DOGV 5275 data 07/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges del treball. Convocatòria 10/2004.
DOGV 5297 data 07/07/06 RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges del treball, Convocatòria 10/2004, per a l’elecció de destinació.
Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 12 de juliol de 2006, a les 12:00 hores
DOGV 5311 data 26/07/06 ORDRE de 13 de juliol de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges del treball, convocatòria núm. 10/2004.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2006, de la Direcció General d’Administració autonòmica, per la qual s’adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 10/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de setembre de 2006, a les 12:00 hores
 

CONVOCATÒRIA 11/2004, GRUP A, ADM ESPECIAL, METGES DE TREBALL, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 4938


data
03/02/05 

ORDRE de 24 de gener de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 11/2004, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, metges del treball, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5103 data 29/09/05 RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, metges del Treball, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, Convocatòries 10/2004 i 11/2004, respectivament.
DOGV 5146 data
30/11/05
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 10/04 i 11/04, grup A, sector administració especial, metges del treball.
DOGV 5275 data 07/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declara deserta la Convocatòria 11/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, administració especial, metges del treball, torn de promoció interna.
 

CONVOCATÒRIA 12/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, METGES, TORN LLIURE


DOGV 4955
 

data 28/02/05
 

ORDRE de 16 de febrer de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 12/2004 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5016 data 30/05/05

RESOLUCIÓ de 23 de maig del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges, torn d’accés lliure, Convocatòria 12/2004, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 5103 data 29/09/05 RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, metges, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 12/2004, 13/2004 i 14/2004, respectivament.
DOGV 5141 data 23/11/05
DOGV 5146 data
30/11/05
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 12/04, 13/04 i 14/04, Grup A, sector administració especial, metges.
DOGV 5408 data 15/12/06 RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges, accés lliure, convocatòria 12/04.
DOCV 5503
data 02/05/07

 
RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, metges, convocatòries 12/2004 i 13/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 9 de maig de 2007, a les 12:00 hores
DOCV 5510 data 11/05/07 CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 23 d'abril de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, metges, convocatòries 12/2004 i 13/2004, per a elecció de destinació.
DOCV 5521 data 28/05/07 RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 12/2004 i 13/2004.
DOCV 5521 data 28/05/07 ORDRE de 17 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, metges.
 

CONVOCATÒRIA 13/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, METGES, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 4955
data 28/02/05
 
ORDRE de 16 de febrer de 2005 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 13/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5016 data 30/05/05

RESOLUCIÓ de 23 de maig del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges, torn de discapacitats, Convocatòria 13/2004, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 5103 data 29/09/05 RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, metges, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 12/2004, 13/2004 i 14/2004, respectivament.
DOGV 5141 data 23/11/05 RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges, accés discapacitats. Convocatòria 13/2004, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.
Realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 14 de gener de 2006, a les 10:00 hores
DOGV 5146 data
30/11/05
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 12/04, 13/04 i 14/04, Grup A, sector administració especial, metges.
DOGV 5408 data 15/12/06 RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges, torn de discapacitats, convocatòria 13/04.
DOCV 5503 data 02/05/07 RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, metges, convocatòries 12/2004 i 13/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 9 de maig de 2007, a les 12:00 hores
DOCV 5521 data 28/05/07 RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 12/2004 i 13/2004.
DOCV 5521 data 28/05/07 ORDRE de 17 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, metges.
 
CONVOCATÒRIA 14/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, METGES, TORN PROMOCIÓ INTERNA
DOGV 4955
data 28/02/05
 

ORDRE de 16 de febrer de 2005 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 14/2004 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, metges, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5103 data 29/09/05 RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, metges, sector administració especial, tornlliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 12/2004, 13/2004 i 14/2004, respectivament.
DOGV 5146 data
30/11/05
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 12/04, 13/04 i 14/04, Grup A, sector administració especial, metges.
 

CONVOCATÒRIA 15/2004, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES, TORN LLIURE

DOGV 4976

data 01/04/05 ORDRE de 16 de març de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 15/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5041 data 04/07/05 RESOLUCIÓ de 23 de juny del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, torn d'accés lliure, Convocatòria 15/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5138 data 18/11/05 RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, enginyers tècnics agrícoles, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 15/04, 16/04 i 17/04, respectivament.
DOGV 5156 data 16/12/05 RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector Administració Especial, enginyers tècnics agrícoles, accés lliure, Convocatòria 15/04, i convoca els aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 28 de gener del 2006, a les 10:00 hores
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, accés lliure. Convocatòria 15/04.
DOCV 5449 data 13/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, convocatòries 15/2004 i 16/2004, per a elecció de destinació.
DOCV 5464 data 06/03/07 RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 15/2004 i 16/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 12 de març de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5464 data 06/03/07 ORDRE de 26 de febrer de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyer tècnic agrícola, convocatòries núm. 15/2004 i 16/2004.
DOCV 5466 data 08/03/07 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 15/2004 i 16/2004.
DOCV 5483 data 03/04/07 Correcció d'errades de l'Orde del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, de 26 de febrer de 2007, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyer tècnic agrícola, convocatòries 15/2004 i 16/2004.
 

CONVOCATÒRIA 16/2004, GRUP B, ADM ESPECIAL, ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 4976

data 01/04/05 ORDRE de 16 de març de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 16/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5041 data 04/07/05 RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, torn de discapacitats, Convocatòria 16/2004, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5138 data 18/11/05 RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, enginyers tècnics agrícoles, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 15/04, 16/04 i 17/04, respectivament.
DOGV 5156 data 16/12/05 RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup B, sector Administració Especial, enginyers tècnics agrícoles, torn de discapacitats. Convocatòria 16/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 28 de gener del 2006, a les 10:00 hores
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, torn de discapacitats. Convocatòria 16/04.
DOCV 5449 data 13/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, convocatòries 15/2004 i 16/2004, per a elecció de destinació.
DOCV 5464 data 06/03/07 RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 15/2004 i 16/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 12 de març de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5464 data 06/03/07 ORDRE de 26 de febrer de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyer tècnic agrícola, convocatòries núm. 15/2004 i 16/2004.
DOCV 5466 data 08/03/07 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 15/2004 i 16/2004.
DOCV 5483 data 03/04/07 Correcció d'errades de l'Orde del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, de 26 de febrer de 2007, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyer tècnic agrícola, convocatòries 15/2004 i 16/2004.
 

CONVOCATÒRIA 17/2004, GRUP B, ADM ESP, ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 4976

data 01/04/05 ORDRE de 16 de març de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 17/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5041 data 04/07/05 RESOLUCIÓ de 23 de juny del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics agrícoles, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 17/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5138 data 18/11/05 RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, enginyers tècnics agrícoles, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 15/04, 16/04 i 17/04, respectivament.
DOGV 5156 data 16/12/05 RESOLUCIÓ de 5 de desembre del 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al Grup B, sector Administració Especial, enginyers tècnics agrícoles, torn de promoció interna. Convocatòria 17/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 28 de gener del 2006, a les 10:00 hores
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al grup B, administració especial, enginyers tècnics agrícoles, torn de promoció interna. Convocatòria 17/04.
 

CONVOCATÒRIA 18/2004, GRUP B, ADM ESPECIAL, ENGINYERS TÈCNICS FORESTALS, TORN LLIURE

DOGV 4976

data 01/04/05

ORDRE de 16 de març de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 18/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5041 data 04/07/05 RESOLUCIÓ de 23 de juny del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves sele ctives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, torn d'accés lliure, Convocatòria 18/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5128 data 04/11/05 RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena el tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, enginyers tècnics forestals, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 18/2004, 19/2004 i 20/2004, respectivament.
DOGV 5149 data 05/12/05
DOGV 5356 data 28/09/06 RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, accés lliure. Convocatòria 18/04.
DOGV 5406 data 13/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de d’Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, convocatòries 18/2004 y 20/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal, per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 19 de desembre de 2006, a les 10:30 hores
DOCV 5430 data
17/01/07
RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 18/2004 i 20/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5440 data 31/01/07 ORDRE de 19 de gener de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals.
DOCV 5440 data 31/01/07 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de gener de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 18/2004 i 20/2004.
 

CONVO 19/2004, GRUP B, ADM ESPECIAL, ENGINYERS TÈCNICS FORESTALS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 4976

data 01/04/05

ORDRE de 16 de març de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 19/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5041 data 04/07/05 RESOLUCIÓ de 23 de juny del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, torn de discapacitats, Convocatòria 19/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5128 data 04/11/05
 
RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena el tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, enginyers tècnics forestals, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 18/2004, 19/2004 i 20/2004, respectivament.
DOGV 5149 data 05/12/05
DOGV 5356 data 28/09/06 RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al grup B, administració especial, enginyers tècnics forestals, torn de discapacitats. Convocatòria 19/04.
 

CONVOCATÒRIA 20/2004, GRUP B, ADM ESP, ENGINYERS TÈCNICS FORESTALS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 4976

data 01/04/05

ORDRE de 16 de març de 2005 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 20/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5041 data 04/07/05 RESOLUCIÓ de 23 de juny del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 20/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5128 data 04/11/05 RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena el tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, enginyers tècnics forestals, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 18/2004, 19/2004 i 20/2004, respectivament.
DOGV 5149 data 05/12/05
DOGV 5356 data 28/09/06 RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, torn de promoció interna. Convocatòria 20/04.
DOGV 5406 data 13/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de d’Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals, convocatòries 18/2004 y 20/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal, per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 19 de desembre de 2006, a les 10:30 hores
DOCV 5430 data
17/01/07
RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 18/2004 i 20/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5440 data 31/01/07 ORDRE de 19 de gener de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics forestals.
DOCV 5440 data 31/01/07 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 4 de gener de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 18/2004 i 20/2004.
 

CONVOCATÒRIA 21/2004, GRUP B, ADM ESPECIAL, ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS, TORN LLIURE

DOGV 4976

data 01/04/05

ORDRE de 16 de març de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 21/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics industrials, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5041 data 04/07/05 RESOLUCIÓ de 23 de juny del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics industrials, torn d'accés lliure, Convocatòria 21/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5131 data 09/11/05 RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, enginyers tècnics industrials, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 21/04 i 22/04, respectivament.
DOGV 5156 data 16/12/05 RESOLUCIÓ de 5 de desembre del 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 21/04 i 22/04, grup B, sector administració especial, enginyers tècnics industrials.
DOGV 5156 data 16/12/05 RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector Administració Especial, enginyers tècnics industrials, accés lliure. Convocatòria 21/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 21 de gener del 2006, a les 11:00 hores
DOGV 5356 data 28/09/06 RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics industrials, accés lliure. Convocatòria 21/04.
DOGV 5406 data 13/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de d’Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics industrials, Convocatòria 21/2004, per a l’elecció de destinació. Convocar el personal, per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 19 de desembre de 2006 a les 12:00 hores
DOCV 5428 data
15/01/07
RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 21/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5432 data 19/01/07 ORDRE de 9 de gener de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics industrials.
 

CONVOCATÒRIA 22/2004, GRUP B, ADM ESP, ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 4976

data 01/04/05 ORDRE de 16 de març de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 22/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, enginyers tècnics industrials, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5131 data 09/11/05 RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, enginyers tècnics industrials, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 21/04 i 22/04, respectivament.
DOGV 5156 data 16/12/05 RESOLUCIÓ de 5 de desembre del 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 21/04 i 22/04, grup B, sector administració especial, enginyers tècnics industrials.
DOGV 5356 data 28/09/06 RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al grup B, administració especial, enginyers tècnics industrials, torn de promoció interna. Convocatòria 22/04.
 

CONVOCATÒRIA 23/2004, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, FISIOTERAPEUTES, TORN LLIURE

DOGV 4990 data 21/04/05 ORDRE d’11 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 23/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5107

data 05/10/05

RESOLUCIÓ de 23 de setembre del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, torn d’accés lliure, Convocatòria 23/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 5194 data 08/02/06 RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es determina el lloc i data de la realització de la prova de coneixement de castellà per als aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola en els processos selectius convocats per les ordres d’11 d’abril i 15 de juny de 2005, convocatòries 23/2004, 26/2004 i 38/2004, per a l’accés als grups B i C, sector administració especial, fisioterapeutes, educadors d’educació especial i informàtics grup B, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat Valenciana de 2004. Realització de la prova de coneixement de castellà el dia 16 de febrer de 2006 a les 17:00 hores.  
DOGV 5198 data 14/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Fisioterapeutes, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 23/04, 24/04 i 25/04, respectivament.
DOGV 5229 data 29/03/06 RESOLUCIÓ de 21 de març del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector Administració Especial, Fisioterapeutes, accés lliure. Convocatòria 23/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 27 de maig del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5229 data 29/03/06 RESOLUCIÓ de 21 de març de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 23/04, 24/04 i 25/04, grup B, Sector Administració Especial, Fisioterapeutes.
DOGV 5229 data 29/03/06 CORRECCIÓ d’errades de Resolució de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’anomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Fisioterapeutes, torn de accés lliure, discapacitats i promoció interna, Convocatòries 23/04, 24/04 i 25/04.
DOCV 5619 data 16/10/07 RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, accés lliure. Convocatòria 23/04.
DOCV 5701 data 12/02/08 RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, convocatòries 23/2004 i 24/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 22 de febrer de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5724 data 14/03/08 ORDRE de 4 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, convocatòries números 23/2004 i 24/2004.
DOCV 5724 data 14/03/08 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 23/2004 i 24/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'abril de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 6682 data 30/12/11 RESOLUCIÓ de 21 de desembre 2011, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'executen les sentències 699/2011 i 711/2011, de 23 i 26 de setembre respectivament, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
 

CONVOCATÒRIA 24/2004, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, FISIOTERAPEUTES, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 4990 data 21/04/05

ORDRE d’11 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 24/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, fisioterapeutes, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5107

data 05/10/05

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, fisioterapeutes, torn de discapacitats, Convocatòria 24/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 5198 data 14/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Fisioterapeutes, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 23/04, 24/04 i 25/04, respectivament.
DOGV 5229 data 29/03/06 RESOLUCIÓ de 21 de març del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Fisioterapeutes, discapacitats. Convocatòria 24/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 27 de maig del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5229 data 29/03/06 RESOLUCIÓ de 21 de març de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 23/04, 24/04 i 25/04, grup B, Sector Administració Especial, Fisioterapeutes.
DOGV 5229 data 29/03/06 CORRECCIÓ d’errades de Resolució de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’anomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Fisioterapeutes, torn de accés lliure, discapacitats i promoció interna, Convocatòries 23/04, 24/04 i 25/04.  
DOCV 5619 data 16/10/07 RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, torn de discapacitats. Convocatòria 24/04.
DOCV 5701 data 12/02/08 RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, convocatòries 23/2004 i 24/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 22 de febrer de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5724 data 14/03/08 ORDRE de 4 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, convocatòries números 23/2004 i 24/2004.
DOCV 5724 data 14/03/08 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 23/2004 i 24/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'abril de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 6682 data 30/12/11 RESOLUCIÓ de 21 de desembre 2011, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'executen les sentències 699/2011 i 711/2011, de 23 i 26 de setembre respectivament, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
 

CONVOCATÒRIA 25/2004, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, FISIOTERAPEUTES, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 4990 data 21/04/05

ORDRE d’11 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 25/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5198 data 14/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Fisioterapeutes, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 23/04, 24/04 i 25/04, respectivament.
DOGV 5229 data 29/03/06
 
CORRECCIÓ d’errades de Resolució de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’anomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Fisioterapeutes, torn de accés lliure, discapacitats i promoció interna, Convocatòries 23/04, 24/04 i 25/04.
DOGV 5229 data 29/03/06 RESOLUCIÓ de 21 de març de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 23/04, 24/04 i 25/04, grup B, Sector Administració Especial, Fisioterapeutes.
DOCV 5619 data 16/10/07 RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, fisioterapeutes, torn de promoció interna. Convocatòria 25/04.
 
CONVOCATÒRIA 26/2004, GRUP C, ADM ESPECIAL, EDUCADORS D'EDUCACIÓ ESPECIAL, TORN LLIURE
DOGV 4990 data 21/04/05 ORDRE d’11 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 26/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector d’administració especial, educadors d’Educació Especial, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5107

data 05/10/05

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educadors d’educació especial, torn d’accés lliure, Convocatòria 26/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 5169 data 03/01/06 RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educadors d’Educació Especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 26/04, 27/04 i 28/04, respectivament.
DOGV 5194 data 08/02/06 RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es determina el lloc i data de la realització de la prova de coneixement de castellà per als aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola en els processos selectius convocats per les ordres d’11 d’abril i 15 de juny de 2005, convocatòries 23/2004, 26/2004 i 38/2004, per a l’accés als grups B i C, sector administració especial, fisioterapeutes, educadors d’educació especial i informàtics grup B, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat Valenciana de 2004. Realització de la prova de coneixement de castellà el dia 16 de febrer de 2006 a les 17:00 hores.
DOGV 5194 data 08/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector d’administració especial, educadors d’Educació Especial, accés lliure. Convocatòria 26/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova. La realització de la prova tindrà lloc el pròxim dia 4 de març del 2006 (dissabte), a les 11:00 hores
DOGV 5210 data 02/03/06 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 31 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector d’administració especial, educadors d’Educació Especial, accés lliure. Convocatòria 26/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
DOGV 5408 data 15/12/06 RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, Educador d’Educació Especial, accés lliure, convocatòria 26/04.
DOCV 5504 data 03/05/07 RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educadors d'educació especial, convocatòries 26/04, 27/04 i 28/04.
DOCV 5512 data 15/05/07 RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador educació especial, convocatòries 26/2004, 27/2004 i 28/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 31 de maig de 2007, a les 10:30 hores
DOCV 5522 data 29/05/07 RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es modifica la data de l'acte únic d'elecció de destinacions per als aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador educació especial, convocatòries 26/04, 27/04 i 28/04. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 7 de juny de 2007, a les 17:30 hores
DOCV 5552 data 10/07/07 RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 26/2004, 27/2004 i 28/2004. La presa de possessió tindrà lloc el dia 16 de juliol de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5552 data 10/07/07 ORDRE de 5 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educadors d'educació especial, convocatòries números 26/2004, 27/2004 i 28/2004.
DOCV 6124 data 16/10/09 RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques i portaveu del Consell, per la qual es disposa l'execució de la sentència ferma número 687/2009, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
 

CONVOCATÒRIA 27/2004, GRUP C, ADM ESPECIAL, EDUCADORS E.E., TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 4990 data 21/04/05

ORDRE d’11 de novembre de 2004, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 27/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educadors d’Educació Especial, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 5107

data 05/10/05

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educadors d’educació especial, torn de discapacitats, Convocatòria 27/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 5169 data 03/01/06 RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educadors d’Educació Especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 26/04, 27/04 i 28/04, respectivament.
DOGV 5194 data 08/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup C, sector Administració Especial, Educadors de Educació Especial, discapacitats. Convocatòria 27/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La realització de la prova tindrà lloc el pròxim dia 4 de març del 2006 (dissabte), a les 11:00 hores
DOGV 5408 data 15/12/06 RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, Educador d’Educació Especial, torn de discapacitats, convocatòria 27/04.
DOCV 5504 data 03/05/07 RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educadors d'educació especial, convocatòries 26/04, 27/04 i 28/04.
DOCV 5512 data 15/05/07 RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador educació especial, convocatòries 26/2004, 27/2004 i 28/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 31 de maig de 2007, a les 10:30 hores
DOCV 5522 data 29/05/07 RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es modifica la data de l'acte únic d'elecció de destinacions per als aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador educació especial, convocatòries 26/04, 27/04 i 28/04. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 7 de juny de 2007, a les 17:30 hores
DOCV 5552 data 10/07/07 RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 26/2004, 27/2004 i 28/2004. La presa de possessió tindrà lloc el dia 16 de juliol de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5552 data 10/07/07 ORDRE de 5 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educadors d'educació especial, convocatòries números 26/2004, 27/2004 i 28/2004.
 

CONVOCATÒRIA 28/2004, GRUP C, ADM ESPECIAL, EDUCADORS E.E., TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 4990 data 21/04/05

ORDRE de l’11 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 28/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educadors d’educació especial, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5107

data 05/10/05

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector d’administració especial, educadors d’Educació Especial, torn de promoció interna, Convocatòria 28/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.

DOGV 5162 data 26/12/05 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de setembre del 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educadors d’educació especial, torn de promoció interna, Convocatòria 28/04.
DOGV 5169 data 03/01/06 RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educadors d’Educació Especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 26/04, 27/04 i 28/04, respectivament.
DOGV 5194 data 08/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup C, sector Administració Especial, Educadors de Educació Especial, promoció interna. Convocatòria 28/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La realització de la prova tindrà lloc el pròxim dia 4 de març del 2006 (dissabte), a les 11:00 hores
DOGV 5408 data 15/12/06 RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educadors d’educació especial, torn de promoció interna. Convocatòria 28/04.
DOCV 5504 data 03/05/07 RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educadors d'educació especial, convocatòries 26/04, 27/04 i 28/04.
DOCV 5512 data 15/05/07 RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador educació especial, convocatòries 26/2004, 27/2004 i 28/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 31 de maig de 2007, a les 10:30 hores
DOCV 5522 data 29/05/07 RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es modifica la data de l'acte únic d'elecció de destinacions per als aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador educació especial, convocatòries 26/04, 27/04 i 28/04. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 7 de juny de 2007, a les 17:30 hores
DOCV 5552 data 10/07/07 RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 26/2004, 27/2004 i 28/2004. La presa de possessió tindrà lloc el dia 16 de juliol de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5552 data 10/07/07 ORDRE de 5 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educadors d'educació especial, convocatòries números 26/2004, 27/2004 i 28/2004.
 

CONVOCATÒRIA 29/2004, GRUP A, ADM ESPECIAL, COS D'INSPECTORS DE TRIBUTS, TORN LLIURE I  DISCAP

DOGV 5000 data 06/05/05 ORDRE de 25 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 29/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, cos d’inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, torn d’accés lliure i discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5128 data 04/11/05 RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, cos d’inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, torn d’accés lliure i discapacitats, Convocatòria 29/2004, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5198 data 14/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, cos d’inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, sector administració especial, torn lliure i discapacitats, convocatòria 29/04.
DOGV 5233 data 04/04/06 RESOLUCIÓ de 27 de març del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, cos d’inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, accés lliure i discapacitats. Convocatòria 29/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització del primer exercici tindrà lloc el pròxim dia 29 d'abril del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5247 data
27/04/06
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de març de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial, cos d’inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, accés lliure i discapacitats. Convocatòria 29/04.
DOCV 5483 data 03/04/07 RESOLUCIÓ de 26 de març de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica l'aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, torn d'accés lliure i discapacitats. Convocatòria 29/04.
DOCV 5511 data 14/05/07 Correcció d'errades de la resolució de 26 de març del 2007, del Conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica l'aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, cos d'inspectors de tributs de la Generalitat Valenciana, torn d'accés lliure i discapacitats. Convocatòria 29/2004.
DOCV 5539 data 21/06/07 RESOLUCIÓ 13 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudica destinació a l'aspirant que ha superat les proves selectives de la Convocatòria 29/2004.
DOCV 5539 data 21/06/07 ORDRE de 13 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionària de carrera a María del Val Martínez Pérez, aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, cos d'inspectors de tributs de la Generalitat, Convocatòria 29/2004.
 

CONVOCATÒRIA 30/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN LLIURE

DOGV 5011 data 23/05/05

ORDRE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 30/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector d’administració general, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5128 data 04/11/05 RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector d’administració general, torn d’accés lliure, Convocatòria 30/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració general, torn lliure i discapacitats, convocatòries 30/04 i 31/04, respectivament.
DOGV 5225 data 23/03/06 RESOLUCIÓ de 13 de març de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració General, accés lliure. Convocatòria 30/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 6 de maig de 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5237 data 10/04/06 RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 30/04 i 31/04.
DOCV 5718 data 06/03/08 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, accés lliure. Convocatòria 30/04.
DOCV 5747 data 22/04/08 RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries 30/2004 i 31/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 28 d'abril de 2008, a les 12:30 hores
DOCV 5766 data 20/05/08 RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 30/2004 i 31/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de juny de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5766 data 20/05/08 ORDRE del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries números 30/2004 i 31/2004.
DOCV 5767 data 21/05/08 CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 14 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries números 30/2004 i 31/2004.
DOCV 5768 data 22/05/08 CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 14 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries números 30/2004 i 31/2004.
DOCV 5895 data 18/11/08 RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declara, en execució de sentència, la superació, per les aspirants Carmen Ferrer Ferrer i Amparo Ferrer Gómez, de les proves selectives corresponents a la convocatòria 30/04.
DOCV 5942 data 28/01/09 RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Carmen Ferrer Ferrer i Amparo Ferrer Gómez que, en execució de Sentència, han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, Convocatòria 30/2004, i les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, Convocatòria 2/2004, per a elecció de destinació. Convocar per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 3 de febrer de 2009, a les 10:00 hores
DOCV 5968 data 05/03/09

ORDRE de 16 de febrer de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionàries de carrera Carmen Ferrer Ferrer i Amparo Ferrer Gómez, aspirants que, en execució de sentència, han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, accés lliure, Convocatòria 30/2004.                                    

DOCV 5968 data 05/03/09 RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions Carmen Ferrer Ferrer i Amparo Ferrer Gómez, aspirants que, en execució de sentència, han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, accés lliure, Convocatòria 30/2004.

DOCV 5969

data 06/03/09

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions Carmen Ferrer Ferrer i Amparo Ferrer Gómez, aspirants que, en execució de sentència, han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, accés lliure, Convocatòria 30/2004.

DOCV 6557

data 04/07/11

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2011, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es disposa l'execució de la Sentència 881/2009, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
 

CONVOCATÒRIA 31/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN DISCAPACITATS

DOGV 5011 data 23/05/05

ORDRE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 31/2004, per la qual es convoquen les proves selectives d’accés al grup A, sector administració general, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5128 data 04/11/05 RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració general, torn de discapacitats, Convocatòria 31/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració general, torn lliure i discapacitats, convocatòries 30/04 i 31/04, respectivament.
DOGV 5225 data 23/03/06 RESOLUCIÓ de 13 de març de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració general, discapacitats, Convocatòria 31/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 6 de maig de 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5237 data 10/04/06 RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 30/04 i 31/04.
DOGV 5252 data 05/05/06 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 13 de març de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, torn discapacitats. Convocatòria 31/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.
DOCV 5718 data 06/03/08 RESOLUCIÓ de 4 de març del 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, torn de discapacitats. Convocatòria 31/04.
DOCV 5747 data 22/04/08 RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries 30/2004 i 31/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 28 d'abril de 2008, a les 12:30 hores
DOCV 5766 data 20/05/08 RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 30/2004 i 31/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de juny de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5766 data 20/05/08 ORDRE del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries números 30/2004 i 31/2004.
DOCV 5767 data 21/05/08 CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 14 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries números 30/2004 i 31/2004.
DOCV 5768 data 22/05/08 CORRECCIÓ d'errades de l'Orde de 14 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries números 30/2004 i 31/2004.
 

CONVO 32/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, ASSISTENT SOCIAL/DIPLOMAT TREBALL SOCIAL, TORN LLIURE

DOGV 5014 data 26/05/05

ORDRE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 32/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Assistent social/Diplomat treball social, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5138 data 18/11/05 RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Assistent Social/Diplomat Treball Social, torn d’accés lliure, Convocatòria 32/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5156 data 16/12/05 RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, assistent social/diplomat treball social, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 32/04, 33/04 i 34/04, respectivament.
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat treball social, accés lliure. Convocatòria 32/2004, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 25 de març del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 32/04, 33/04 i 34/04.
DOGV 5205 data 23/02/06 CORRECCIÓ d’errades de Resolució de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector Administració Especial assistent social/diplomat treball social, torn de accés lliure, discapacitats i promoció interna, Convocatòries 32/04, 33/04 i 34/04.
DOCV 5683 data 18/01/08 RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, assistent social / diplomat treball social, accés lliure. Convocatòria 32/04.
DOCV 5733 data 02/04/08 RESOLUCIÓ de 25 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat treball social, convocatòries 32/2004, 33/2004 i 34/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 9 d'abril de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5749 data 24/04/08 RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 32/2004, 33/2004 i 34/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 7 de maig de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5749 data 24/04/08 ORDRE de 14 d'abril de 2008del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als que van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat treball social, convocatòries números 32/2004, 33/2004 i 34/2004.
 

CONVO 33/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, ASSISTENT SOCIAL/DIPLOMAT EN T. SOCIAL, TORN DE DISCAP.

DOGV 5014 data 26/05/05

ORDRE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 33/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat treball social, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5138 data 18/11/05 RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, assistent social/diplomat en Treball Social, torn de discapacitats, Convocatòria 33/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5156 data 16/12/05 RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, assistent social/diplomat treball social, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 32/04, 33/04 i 34/04, respectivament.
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat Treball Social, discapacitats, Convocatòria 33/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 25 de març del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 32/04, 33/04 i 34/04.
DOGV 5205 data 23/02/06 CORRECCIÓ d’errades de Resolució de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector Administració Especial assistent social/diplomat treball social, torn de accés lliure, discapacitats i promoció interna, Convocatòries 32/04, 33/04 i 34/04.
DOCV 5683 data 18/01/08 RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, assistent social / diplomat treball social, torn de discapacitats. Convocatòria 33/04.
DOCV 5733 data 02/04/08 RESOLUCIÓ de 25 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat treball social, convocatòries 32/2004, 33/2004 i 34/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 9 d'abril de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5749 data 24/04/08 RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 32/2004, 33/2004 i 34/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 7 de maig de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5749 data 24/04/08 ORDRE de 14 d'abril de 2008del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als que van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat treball social, convocatòries números 32/2004, 33/2004 i 34/2004.
 

CONVO 34/2004, GRUP B, ADM. ESP., ASSISTENT SOCIAL/DIPLOMAT EN T. SOCIAL, TORN PROMO INTERNA

DOGV 5014 data 26/05/05

ORDRE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 34/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat treball social, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5156 data 16/12/05 RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, assistent social/diplomat treball social, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 32/04, 33/04 i 34/04, respectivament.
DOGV 5162 data 26/12/05 RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat treball social, torn de promoció interna, Convocatòria 34/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5178 data 17/01/06 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 de desembre del 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Assistent social/Diplomat treball social, torn de promoció interna, Convocatòria 34/04.
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat treball social, promoció interna, Convocatòria 34/2004, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 25 de març del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5205 data 23/02/06 ESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 32/04, 33/04 i 34/04.
DOGV 5205 data 23/02/06 CORRECCIÓ d’errades de Resolució de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector Administració Especial assistent social/diplomat treball social, torn de accés lliure, discapacitats i promoció interna, Convocatòries 32/04, 33/04 i 34/04.
DOCV 5683 data 18/01/08 RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica l'aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Assistent social / Diplomat treball social, torn de promoció interna. Convocatòria 34/04.
DOCV 5733 data 02/04/08 RESOLUCIÓ de 25 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat treball social, convocatòries 32/2004, 33/2004 i 34/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 9 d'abril de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5749 data 24/04/08 RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 32/2004, 33/2004 i 34/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 7 de maig de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5749 data 24/04/08 ORDRE de 14 d'abril de 2008del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als que van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, assistent social/diplomat treball social, convocatòries números 32/2004, 33/2004 i 34/2004.
 

CONVOCATÒRIA 35/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, TÈCNIC MITJÀ DE PROMOCIÓ LINGÜISTICA, TORN LLIURE

DOGV 5014 data 26/05/05

ORDRE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 35/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5138 data 18/11/05
 
RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, torn d’accés lliure, Convocatòria 35/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5169 data 03/01/06 RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 35/04, 36/04 i 37/04, respectivament.
DOGV 5194 data 08/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector Administració Especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, accés lliure. Convocatòria 35/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 11 de març de 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Tècnic mitjà de promoció lingüística, accés lliure. Convocatòria 35/04.
DOCV 5504 data 03/05/07 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, convocatòries 35/04 i 36/04.
DOCV 5519 data 24/05/07 RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, convocatòries 35/2004 i 36/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 5 de juny de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5542 data 26/06/07 ORDRE de 18 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, convocatòries números 35/2004 i 36/2004.
DOCV 5542 data 26/06/07 RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 35/2004 i 36/2004.
 
CONVOCATÒRIA 36/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, T. MITJÀ DE P. LINGÜISTICA, TORN DISCAPACITATS
DOGV 5014 data 26/05/05

ORDRE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 36/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Tècnic mitjà de promoció lingüística, torn de discapacitats, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5138

data 18/11/05

RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, torn de discapacitats, Convocatòria 36/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5169 data 03/01/06 RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 35/04, 36/04 i 37/04, respectivament.
DOGV 5194 data 08/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, discapacitats. Convocatòria 36/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 11 de març de 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d’aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Tècnic mitjà de promoció lingüística, torn de discapacitats. Convocatòria 36/04.
DOCV 5504 data 03/05/07 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, convocatòries 35/04 i 36/04.
DOCV 5519 data 24/05/07 RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, convocatòries 35/2004 i 36/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 5 de juny de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5542 data 26/06/07 ORDRE de 18 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, convocatòries números 35/2004 i 36/2004.
DOCV 5542 data 26/06/07 RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 35/2004 i 36/2004.
 

CONVO 37/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, TÈCNIC MITJÀ DE PROMO LINGÜISTICA, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5014 data 26/05/05

ORDRE de 12 de maig de 2005 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 37/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Tècnic mitjà de promoció lingüística, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5138 data 18/11/05 RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, torn de promoció interna, Convocatòria 37/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5169 data 03/01/06 RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 35/04, 36/04 i 37/04, respectivament.
DOGV 5194 data 08/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al Grup B, sector Administració Especial, tècnic mitjà de promoció lingüística, promoció interna. Convocatòria 37/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 11 de març de 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al grup B, administració especial, Tècnic mitjà de promoció lingüística, torn de promoció interna. Convocatòria 37/04.
 

CONVOCATÒRIA 38/2004, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, INFORMÀTICS, TORN LLIURE

DOGV 5041 data 04/07/05 ORDRE de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 38/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Informàtics, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5144 data 28/11/05
DOGV 5194 data 08/02/06
 
RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es determina el lloc i data de la realització de la prova de coneixement de castellà per als aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola en els processos selectius convocats per les ordres d’11 d’abril i 15 de juny de 2005, convocatòries 23/2004, 26/2004 i 38/2004, per a l’accés als grups B i C, sector administració especial, fisioterapeutes, educadors d’educació especial i informàtics grup B, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat Valenciana de 2004. Realització de la prova de coneixement de castellà el dia 16 de febrer de 2006 a les 17:00 hores.  
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Informàtics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04, respectivament.
DOGV 5249 data 02/05/06 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup B, sector Administració Especial, informàtics, accés lliure. Convocatòria 38/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 11 de novembre del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5319 data 07/08/06 RESOLUCIÓ de 26 de juliol del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04.
DOGV 5361 data 05/10/06 RESOLUCIÓ de 21 de setembre del 2006, de  Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04.
DOCV 5691 data 30/01/08 RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, accés lliure. Convocatòria 38/04.
DOCV 5738 data 09/04/08 RESOLUCIÓ de 28 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 16 d'abril de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 5 de maig de 2008, a les 12:30 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 ORDRE de 21 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, convocatòries números 38/2004, 39/2004 i 40/2004.
 

CONVOCATÒRIA 39/2004, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, INFORMÀTICS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5041 data 04/07/05 ORDRE de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 39/2004, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Informàtics, torn de discapacitats, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5144 data 28/11/05 RESOLUCIÓ de 18 de novembre del 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Informàtics, torn de discapacitats, Convocatòria 39/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Informàtics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04, respectivament.
DOGV 5249 data 02/05/06 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, informàtics, torn de discapacitats. Convocatòria 39/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 11 de novembre del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5319 data 07/08/06 RESOLUCIÓ de 26 de juliol del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04.
DOGV 5361 data 05/10/06 RESOLUCIÓ de 21 de setembre del 2006, de  Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04.
DOCV 5693 data 01/02/08 RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, torn de discapacitats. Convocatòria 39/04.
DOCV 5738 data 09/04/08 RESOLUCIÓ de 28 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 16 d'abril de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 5 de maig de 2008, a les 12:30 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 ORDRE de 21 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, convocatòries números 38/2004, 39/2004 i 40/2004.
 

CONVOCATÒRIA 40/2004, GRUP B, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, INFORMÀTICS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5041 data 04/07/05 ORDRE de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 40/04 per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Informàtics, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5144 data 28/11/05 RESOLUCIÓ de 18 de novembre del 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, informàtics, promoció interna, Convocatòria 40/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Informàtics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04, respectivament.
DOGV 5249 data 02/05/06 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup B, sector Administració Especial, informàtics, pel sistema de promoció interna. Convocatòria 40/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 11 de novembre del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5319 data 07/08/06 RESOLUCIÓ de 26 de juliol del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04.
DOGV 5361 data 05/10/06 RESOLUCIÓ de 21 de setembre del 2006, de  Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 38/04, 39/04 i 40/04.
DOCV 5693 data 01/02/08 RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, torn de promoció interna. Convocatòria 40/04.
DOCV 5738 data 09/04/08 RESOLUCIÓ de 28 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 16 d'abril de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 38/2004, 39/2004 i 40/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 5 de maig de 2008, a les 12:30 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 ORDRE de 21 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, informàtics, convocatòries números 38/2004, 39/2004 i 40/2004.
 

CONVO 41/2004, GRUP B, ADM ESPECIAL, T. MITJÀ ESPECIALISTA EN MENORS, TORN LLIURE

DOGV 5039 data 30/06/05 ORDRE de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 41/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Especialista en Menors, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat
Valenciana.
DOGV 5144 data 28/11/05 RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, tècnic mitjà especialista en Menors, torn d’accés lliure, Convocatòria 41/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5198 data 14/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Tècnic Mitjà Especialista en Menors, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 41/04, 42/04 i 43/04, respectivament.
DOGV 5225 data 23/03/06
 
RESOLUCIÓ de 13 de març de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà especialista en menors, accés lliure, Convocatòria 41/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 20 de maig del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores  
DOGV 5261 data 18/05/06 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 13 de març de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà especialista en Menors, accés lliure. Convocatòria 41/04.
DOCV 5676 data 09/01/08 RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Especialista en Menors, accés lliure. Convocatòria 41/04.
DOCV 5766 data 20/05/08 RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà especialista en menors, convocatòries 41/2004, 42/2004 i 43/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 28 de maig de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5814 data 25/07/08 ORDRE de 17 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà especialista en menors, convocatòries números 41/2004, 42/2004 i 43/2004.
DOCV 5814 data 25/07/08 RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 41/2004, 42/2004 i 43/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2008, a les 10:00 hores
 

CONVO 42/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, T. MITJÀ ESPECIALISTA EN MENORS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5039 data 30/06/05 ORDRE de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 42/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Especialista en Menors, torn de discapacitats, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la
Generalitat Valenciana.
DOGV 5144 data 28/11/05 RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, tècnic mitjà especialista en Menors, torn de discapacitats, Convocatòria 42/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5198 data 14/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Tècnic Mitjà Especialista en Menors, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 41/04, 42/04 i 43/04, respectivament.
DOGV 5225 data 23/03/06 RESOLUCIÓ de 13 de març de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà especialista en Menors, discapacitats, Convocatòria 42/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 20 de maig del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5678 data 11/01/08 RESOLUCIÓ de 21 de diciembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Especialista en Menors, torn de discapacitats. Convocatòria 42/04.
DOCV 5766 data 20/05/08 RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà especialista en menors, convocatòries 41/2004, 42/2004 i 43/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 28 de maig de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5814 data 25/07/08 ORDRE de 17 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà especialista en menors, convocatòries números 41/2004, 42/2004 i 43/2004.
DOCV 5814 data 25/07/08 RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 41/2004, 42/2004 i 43/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2008, a les 10:00 hores
 

CONVO 43/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, T. MITJÀ ESPECIALISTA EN MENORS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5039 data 30/06/05 ORDRE de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 43/2004 per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Especialista en Menors, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del
Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5144 data 28/11/05 RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, tècnic mitjà especialista en Menors, promoció interna, Convocatòria 43/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5198 data 14/02/06 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Tècnic Mitjà Especialista en Menors, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 41/04, 42/04 i 43/04, respectivament.
DOGV 5225 data 23/03/06 RESOLUCIÓ de 13 de març de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, tècnic mitjà especialista en Menors, promoció interna. Convocatòria 43/2004, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 20 de maig del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5678 data 11/01/08 RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Especialista en Menors, torn de promoció interna. Convocatòria 43/04.
DOCV 5766 data 20/05/08 RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà especialista en menors, convocatòries 41/2004, 42/2004 i 43/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 28 de maig de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5814 data 25/07/08 ORDRE de 17 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà especialista en menors, convocatòries números 41/2004, 42/2004 i 43/2004.
DOCV 5814 data 25/07/08 RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 41/2004, 42/2004 i 43/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2008, a les 10:00 hores
 

CONVO 44/2004, GRUP A, ADM. ESPECIAL, INFORMÀTICS, TORN LLIURE

DOGV 5039 data 30/06/05 ORDRE de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 44/2004, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5144 data 28/11/05 RESOLUCIÓ de 18 de novembre del 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, informàtics, torn d’accés lliure, Convocatòria 44/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, informàtics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 44/04, 45/04 i 46/04, respectivament.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ d'11 d'abril del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector Administració Especial, informàtics, accés lliure. Convocatòria 44/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 27 de maig del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5249 data 02/05/06 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 44/2004, 45/2004 i 46/2004.
DOGV 5265 data 24/05/06 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, torn lliure i promoció interna. Convocatòries 44/04 i 46/04.
DOCV 5511 data 14/05/07 RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, accés lliure. Convocatòria 44/04.
DOCV 5631 data 02/11/07 RESOLUCIÓ de 26 d'octubre 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, convocatòries 44/04, 45/04 i 46/04.
DOCV 5728 data 26/03/08 RESOLUCIÓ de 12 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració autonòmica, per la que es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtics, convocatòries 44/2004, 45/2004 i 46/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 4 d'abril de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 44/2004, 45/2004 i 46/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 5 de maig de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 ORDRE de 15 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtics, convocatòries números 44/2004, 45/2004 i 46/2004.
DOCV 6163 data 11/12/09 RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques i Portaveu del Consell, per la qual es disposa l'execució de la Sentència 1157/2009, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOGV 8836 data 16/06/20 RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtica, accés lliure, convocatòria 44/2004, en execució de la Sentència 542/2017, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOGV 8848 data 10/11/20 RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtica, accés lliure, convocatòria 44/2004, en execució de la Sentència 542/2017, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOGV 8966 data 03/12/20 RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a qui haja superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtica, accés lliure, convocatòria 44/2004, en execució de la Sentència 542/2017, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOGV 8966 data 03/12/20 RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos A1-06, superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'Administració de la Generalitat, qui haja superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtica, accés lliure, convocatòria 44/2004, en execució de la Sentència 542/2017, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOGV 9035 data 05/03/21 RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2021, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es disposa l'execució de la interlocutòria de 28 d'octubre de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOGV 9069 data 26/04/21 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destí a les persones que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtica, accés lliure, convocatòria 44/2004, en execució de la interlocutòria de 28 d'octubre de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOGV 9086 data 18/05/21 RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos A1-06, superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'Administració de la Generalitat, les persones que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtica, accés lliure, convocatòria 44/2004, en execució de la interlocutòria de 28 d'octubre de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOGV 9086 data 18/05/21 RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtica, accés lliure, convocatòria 44/2004, en execució de la interlocutòria de 28 d'octubre de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOGV 9109 data 17/06/21 RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es disposa l'execució de la interlocutòria de 7 d'abril de 2021, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de l'executòria 19/2018 que dimana del procediment ordinari 161/2015-PE.
 

CONVO 45/2004, GRUP A, ADM. ESPECIAL, INFORMÀTICS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5039 data 30/06/05 ORDRE de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 45/2004, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, torn de discapacitats, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5144 data 28/11/05 RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, informàtics, torn de discapacitats, Convocatòria 45/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, informàtics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 44/04, 45/04 i 46/04, respectivament.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector Administració Especial, informàtics, discapacitats. Convocatòria 45/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 27 de maig del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5249 data 02/05/06
 
RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 44/2004, 45/2004 i 46/2004.
DOCV 5511 data 14/05/07 RESOLUCIÓ de 4 de maig del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirants que ha superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, torn de discapacitats. Convocatòria 45/04.
DOCV 5631 data 02/11/07 RESOLUCIÓ de 26 d'octubre 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, convocatòries 44/04, 45/04 i 46/04.
DOCV 5728 data 26/03/08 RESOLUCIÓ de 12 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració autonòmica, per la que es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtics, convocatòries 44/2004, 45/2004 i 46/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 4 d'abril de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 44/2004, 45/2004 i 46/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 5 de maig de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 ORDRE de 15 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtics, convocatòries números 44/2004, 45/2004 i 46/2004.
 

CONVO 46/2004, GRUP A, ADM. ESPECIAL, INFORMÀTICS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5039 data 30/06/05 ORDRE de 15 de juny de 2005 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 46/04 per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, Informàtics, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat
Valenciana.
DOGV 5144 data 28/11/05 RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, promoció interna, Convocatòria 46/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, informàtics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 44/04, 45/04 i 46/04, respectivament.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector Administració Especial, informàtics, promoció interna. Convocatòria 46/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 27 de maig del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5249 data 02/05/06 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 44/2004, 45/2004 i 46/2004.
DOGV 5265 data 24/05/06 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, torn lliure i promoció interna. Convocatòries 44/04 i 46/04.
DOCV 5511 data 14/05/07
 
RESOLUCIÓ de 4 de maig del 2007, del Conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, torn de promoció interna. Convocatòria 46/04.
DOCV 5631 data 02/11/07 RESOLUCIÓ de 26 d'octubre 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Informàtics, convocatòries 44/04, 45/04 i 46/04.
DOCV 5728 data 26/03/08 RESOLUCIÓ de 12 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració autonòmica, per la que es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtics, convocatòries 44/2004, 45/2004 i 46/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 4 d'abril de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 44/2004, 45/2004 i 46/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 5 de maig de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5750 data 25/04/08 ORDRE de 15 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, informàtics, convocatòries números 44/2004, 45/2004 i 46/2004.
 

CONVO 47/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, AGENTS DE QUALITAT AMBIENTAL, TORN LLIURE

DOGV 5041 data 04/07/05 ORDRE de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 47/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents de qualitat ambiental, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l'administració del
Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5160 data
22/12/05
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, agents de qualitat ambiental, torn d’accés lliure, convocatòria 47/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, agents de qualitat ambiental, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 47/04 i 48/04, respectivament.
DOGV 5250 data 03/05/06 RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector d’administració especial, agents de Qualitat Ambiental, accés lliure, Convocatòria 47/2004, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 22 de juny de 2006 (dijous), a les 17:00 hores
DOCV 5457 data 23/02/07 RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, Agents de Qualitat Ambiental, accés lliure, convocatòria 47/04.
DOCV 5486 data 10/04/07

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents de qualitat ambiental, Convocatòria 47/2004, per a l'elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 18 d'abril de 2007, a les 12:00 hores

DOCV 5510 data 11/05/07 ORDE de 2 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents de qualitat ambiental.
DOCV 5510 data 11/05/07 RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 47/2004.
 

CONVO 48/2004, GRUP C, ADM ESPECIAL, AGENTS DE QUALITAT AMBIENTAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5041 data 04/07/05 ORDRE de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 48/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents de qualitat ambiental, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del
Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, agents de qualitat ambiental, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 47/04 i 48/04, respectivament.  
DOCV 5457 data 23/02/07 RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, Agents de Qualitat Ambiental, torn de promoció interna. Convocatòria 48/04.
 

CONVO 49/2004, GRUP C, ADM ESPECIAL, AGENTS MEDIAMBIENTALS, TORN LLIURE

DOGV 5041 data 04/07/05 ORDRE de 15 de juny de 2005 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 49/2004, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, accés lliure, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l'administració del Consell de la
Generalitat Valenciana.
DOGV 5102 data
28/09/05
CORRECCIÓ d'errades de les ordres de 15 de juny de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, accés lliure, discapacitats i promoció interna. Convocatòries 49/04, 50/04 i 51/04.
DOGV 5160 data
22/12/05
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, torn d’accés lliure, Convocatòria 49/04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, agents mediambientals, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 49/04, 50/04 i 51/04, respectivament.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector Administració Especial, agents mediambientals, accés lliure. Convocatòria 49/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 3 de juny del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5261 data 18/05/06 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, accés lliure. Convocatòria 49/04.
DOCV 5539 data 21/06/07 RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, accés lliure. Convocatòria 49/04.
DOCV 5639 data 14/11/07 RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, convocatòries 49/04, 50/04 i 51/04.
DOCV 5649 data 28/11/07 RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, convocatòries 49/2004, 50/2004 i 51/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 12 de desembre de 2007, a les 11:30 hores
DOCV 5683 data 18/01/08 ORDRE de 14 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, convocatòries números 49/2004, 50/2004 i 51/2004.
DOCV 5683 data 18/01/08 RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 49/2004, 50/2004 i 51/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 4 de febrer de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 6631 data 17/10/11 RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2011, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa l'execució de la Sentència 718/2009, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 6674 data 20/12/11 RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2011, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, de nomenament de funcionari de carrera de Julio Navarro Rocafull, en execució de sentència.
DOCV 6674 data 20/12/11 RESOLUCIÓ de 7 de desembre de 2011, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'adjudica destínació a Julio Navarro Rocafull, aspirant que, en execució de sentència, ha superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, accés lliure, convocatòria 49/2004.
 

CONVO 50/2004, GRUP C, ADM ESPECIAL, AGENTS MEDIAMBIENTALS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5041 data 04/07/05 ORDRE de 15 de juny de 2005 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 50/04 per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, torn de discapacitats, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5102 data
28/09/05
CORRECCIÓ d'errades de les ordres de 15 de juny de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, accés lliure, discapacitats i promoció interna.
Convocatòries 49/04, 50/04 i 51/04.
DOGV 5160 data
22/12/05
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, torn de discapacitats, Convocatòria 50/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, agents mediambientals, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 49/04, 50/04 i 51/04, respectivament.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ d'11 d'abril del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector Administració Especial, agents mediambientals, discapacitats. Convocatòria 50/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 3 de juny del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5539 data 21/06/07 RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, torn de discapacitats. Convocatòria 50/04.
DOCV 5639 data 14/11/07 RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, convocatòries 49/04, 50/04 i 51/04.
DOCV 5649 data 28/11/07 RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, convocatòries 49/2004, 50/2004 i 51/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 12 de desembre de 2007, a les 11:30 hores
DOCV 5683 data 18/01/08 ORDRE de 14 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, convocatòries números 49/2004, 50/2004 i 51/2004.
DOCV 5683 data 18/01/08 RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 49/2004, 50/2004 i 51/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 4 de febrer de 2008, a les 10:00 hores
 

CONVO 51/2004, GRUP C, ADM ESPECIAL, A. MEDIAMBIENTALS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5041 data 04/07/05 ORDRE de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 51/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5102 data
28/09/05
CORRECCIÓ d'errades de les ordres de 15 de juny de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, accés lliure, discapacitats i promoció interna.
Convocatòries 49/04, 50/04 i 51/04.
DOGV 5160 data
22/12/05
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, torn de promoció interna, Convocatòria 51/04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5205 data 23/02/06 RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, agents mediambientals, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 49/04, 50/04 i 51/04, respectivament.  
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ d'11 d'abril del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector Administració Especial, agents mediambientals, promoció interna. Convocatòria 51/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 3 de juny del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5539 data 21/06/07 RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, torn de promoció interna. Convocatòria 51/04.
DOCV 5543 data 27/06/07 Correcció d'errades de la Resolució de 14 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, torn promoció interna. Convocatòria 51/04.
DOCV 5639 data 14/11/07 RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, convocatòries 49/04, 50/04 i 51/04.
DOCV 5649 data 28/11/07 RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, convocatòries 49/2004, 50/2004 i 51/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 12 de desembre de 2007, a les 11:30 hores
DOCV 5683 data 18/01/08 ORDRE de 14 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, agents mediambientals, convocatòries números 49/2004, 50/2004 i 51/2004.
DOCV 5683 data 18/01/08 RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 49/2004, 50/2004 i 51/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 4 de febrer de 2008, a les 10:00 hores
 

CONVO 52/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC SUPERIOR DOCUMENTACIÓ, TORN LLIURE

DOGV 5055 data 22/07/05 ORDRE de 12 de juliol de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 52/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, tècnic superior documentació, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la
Generalitat Valenciana.
DOGV 5160 data
22/12/05
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, tècnic superior documentació, torn d’accés lliure, Convocatòria 52/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5214 data 08/03/06 RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, tècnic superior documentació, torn lliure i promoció interna, convocatòries 52/04 i 53/04, respectivament.
DOGV 5249 data 02/05/06 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 52/2004 i 53/2004.
DOGV 5250 data 03/05/06 RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial, tècnic superior Documentació, accés lliure. Convocatòria 52/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 9 de juny de 2006 (divendres), a les 10.00 hores
DOCV 5457 data 23/02/07 RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Tècnic Superior Documentació, accés lliure, convocatòria 52/04.
DOCV 5482 data 02/04/07 RESOLUCIÓ de 22 de març de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector d'administració especial, tècnic superior de Documentació, convocatòries 52/2004 i 53/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 11 d'abril de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5505 data 04/05/07 ORDRE de 23 d'abril de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, tècnic superior de documentació.
DOCV 5482 data 02/04/07 RESOLUCIÓ de 22 de març de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector d'administració especial, tècnic superior de Documentació, convocatòries 52/2004 i 53/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 11 d'abril de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5505 data 04/05/07 RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2007, de la Direcció General d'Administració autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 52/2004 i 53/2004. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 7 de maig de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5505 data 04/05/07 ORDRE de 23 d'abril de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, tècnic superior de documentació.
 

CONVO 53/2004, GRUP A, ADM. ESPECIAL, TÈCNIC SUPERIOR DOCUMENTACIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5055 data 22/07/05 ORDRE de 12 de juliol de 2005 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 53/04 per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, tècnic superior documentació, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5160 data
22/12/05
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, tècnic superior documentació, torn de promoció interna, Convocatòria 53/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5214 data 08/03/06 RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, tècnic superior documentació, torn lliure i promoció interna, convocatòries 52/04 i 53/04, respectivament.
DOGV 5249 data 02/05/06 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 52/2004 i 53/2004.
DOGV 5250 data 03/05/06 RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial, tècnic superior Documentació, promoció interna. Convocatòria 53/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 9 de juny de 2006 (divendres), a les 10:00 hores
DOCV 5457 data 23/02/07 RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Tècnic Superior Documentació, torn de promoció interna. Convocatòria 53/04.
DOCV 5482 data 02/04/07 RESOLUCIÓ de 22 de març de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector d'administració especial, tècnic superior de Documentació, convocatòries 52/2004 i 53/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 11 d'abril de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5505 data 04/05/07 RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2007, de la Direcció General d'Administració autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 52/2004 i 53/2004. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 7 de maig de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5505 data 04/05/07 ORDRE de 23 d'abril de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, tècnic superior de documentació.
 
CONVOCATÒRIA 54/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC GESTIÓ ESPORT, TORN LLIURE
DOGV 5055 data 22/07/05 ORDRE de 12 de juliol de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 54/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, tècnic gestió esport, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5160 data
22/12/05
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2005, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, tècnic gestió esport, torn d’accés lliure, Convocatòria 54/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5214 data 08/03/06 RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, tècnic gestió esport, torn lliure i promoció interna, convocatòries 54/04 i 55/04, respectivament.
DOGV 5297 data 07/07/06 RESOLUCIÓ de 20 de juny del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 54/04 i 55/04.
DOGV 5319 data 07/08/06 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de juny de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 54/04 i 55/04.
DOGV 5370 data 19/10/06 RESOLUCIÓ d’11 d’octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, tècnic gestió esport, accés lliure. Convocatòria 54/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 15 de novembre del 2006 (dimecres), a les 10:00 hores
DOCV 5511 data 14/05/07 RESOLUCIÓ de 4 de maig del 2007, del Conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Tècnic Gestió Esport, accés lliure. Convocatòria 54/04.
DOCV 5542 data 26/06/07 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, tècnic gestió esport, convocatòria 54/2004, per a elecció de destinació.
Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 10 de juliol de 2007, a les 12:00 hores
DOCV 5574 data 09/08/07 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se adjudican destinos a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de la Convocatoria 54/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de setembre de 2007, a les 10 hores
DOCV 5574 data 09/08/07 ORDRE de 20 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, tècnic gestió esport, convocatòria número 54/2004.
 
CONVO 55/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, TÈCNIC GESTIÓ ESPORT, TORN PROMOCIÓ INTERNA
DOGV 5055 data 22/07/05 ORDRE de 12 de juliol de 2005 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 55/04 per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup A, sector administració especial, Tècnic gestió esport, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5214 data 08/03/06 RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, tècnic gestió esport, torn lliure i promoció interna, convocatòries 54/04 i 55/04, respectivament.
DOGV 5297 data 07/07/06 RESOLUCIÓ de 20 de juny del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 54/04 i 55/04.
DOGV 5319 data 07/08/06 CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de juny de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 54/04 i 55/04.
DOCV 5511 data 14/05/07 RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Tècnic gestió esport, torn de promoció interna. Convocatòria 55/04.
 

CONVO 56/2004, GRUP B, ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN LLIURE

DOGV 5109 data 07/10/05 ORDRE de 15 de setembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 56/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup B, sector administració general, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració general, torn d’accés lliure, Convocatòria 56/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5226 data 24/03/06 RESOLUCIÓ de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració general, torn lliure i discapacitats, convocatòries 56/2004 i 57/2004, respectivament.
DOGV 5249 data 02/05/06 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 56/04 i 57/04.
DOGV 5258 data 15/05/06 RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup B, sector Administració General, accés lliure. Convocatòria 56/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova, que tindrà lloc el pròxim dia 17 de juny de 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5273 data 05/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 56/04 i 57/04, grup B, sector administració general.
DOGV 5297 data 07/07/06 RESOLUCIÓ de 20 de juny del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 56/04 i 57/04, grup B, Sector Administració General.
DOCV 5888 data 07/11/08 RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que s'exclou a determinats aspirants a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració general, torn d'accés lliure, Convocatòria 56/04.
DOCV 5900 data 25/11/08 RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració general, accés lliure. Convocatòria 56/04.
DOCV 5939 data 23/01/09
DOCV 5958 data 19/02/09 RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 56/2004 i 57/2004. L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de març de 2009, a les 10:00 hores
DOCV 5958 data 19/02/09 ORDRE d'11 de febrer de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració general, convocatòries números 56/2004 i 57/2004.
 

CONVO 57/2004, GRUP B, ADMINISTRACIÓ GENERAL, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5109 data 07/10/05 ORDRE de 15 de setembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 57/04, per la qual es convoquen les proves selectives d'accés al grup B, sector administració general, torn de discapacitats, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 30 de gener del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració General, torn de discapacitats, Convocatòria 57/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5226 data 24/03/06 RESOLUCIÓ de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració general, torn lliure i discapacitats, convocatòries 56/2004 i 57/2004, respectivament.
DOGV 5249 data 02/05/06 RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 56/04 i 57/04.
DOGV 5258 data 15/05/06 RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració general, discapacitats, Convocatòria 57/2004, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova, que tindrà lloc el pròxim dia 17 de juny de 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5273 data 05/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 56/04 i 57/04, grup B, sector administració general.
DOGV 5297 data 07/07/06 RESOLUCIÓ de 20 de juny del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 56/04 i 57/04, grup B, Sector Administració General.
DOCV 5900 data 25/11/08 RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració general, torn de discapacitats. Convocatòria 57/04.
DOCV 5939 data 23/01/09
DOCV 5958 data 19/02/09 RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 56/2004 i 57/2004. L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de març de 2009, a les 10:00 hores
DOCV 5958 data 19/02/09 ORDRE d'11 de febrer de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració general, convocatòries números 56/2004 i 57/2004.
 

CONVO 58/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ESTADÍSTICS, TORN LLIURE

DOGV 5109 data 07/10/05 ORDRE de 15 de setembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 58/2004, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, estadístics, accés lliure, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial estadístics, torn d’accés lliure, Convocatòria 58/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, estadístics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 58/04, 59/04 i 60/04, respectivament.
DOGV 5370 data 19/10/06 RESOLUCIÓ d’11 d’octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, estadístics, accés lliure. Convocatòria 58/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 29 de novembre del 2006 (dimecres), a les 10:00 hores
DOCV 5546 data 02/07/07 RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, estadístics, accés lliure. Convocatòria 58/04.
DOCV 5601 data 18/09/07
 
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, estadístics, Convocatòria 58/2004, per a l'elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 4 d'octubre de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5635 data 08/11/07 RESOLUCIÓ de 31 d'0ctubre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 58/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de desembre de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5635 data 08/11/07 ORDRE de 31 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, estadístics, Convocatòria número 58/2004.
DOCV 5639 data 14/11/07 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 d'octubre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 58/2004.
 

CONVO 59/2004, GRUP A, ADM ESPECIAL, ESTADÍSTICS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5109 data 07/10/05 ORDRE de 15 de setembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 59/2004, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, estadístics, torn de discapacitats, corresponents a l'oferta d'ocupació
pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 30 de gener del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, estadístics, torn de discapacitats, Convocatòria 59/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, estadístics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 58/04, 59/04 i 60/04, respectivament.
DOGV 5370 data 19/10/06 RESOLUCIÓ d’11 d’octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, estadístics, torn de discapacitats. Convocatòria 59/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 29 de novembre del 2006 (dimecres), a les 10:00 hores
DOCV 5546 data 02/07/07 RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, estadístics, torn de discapacitats. Convocatòria 59/04.
 

CONVO 60/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ESTADÍSTICS, TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5109 data 07/10/05 ORDRE de 15 de setembre de 2005 de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 60/04 per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, Estadístics, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'oferta
d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 30 de gener del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, estadístics, torn de promoció interna, Convocatòria 60/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, estadístics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 58/04, 59/04 i 60/04, respectivament.
DOGV 5370 data 19/10/06 RESOLUCIÓ d’11 d’octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, estadístics, torn de promoción interna. Convocatòria 60/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 29 de novembre del 2006 (dimecres), a les 10:00 hores
DOCV 5546 data 02/07/07 RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, estadístics, torn de promoció interna. Convocatòria 60/04.
 

CONVOCATÒRIA 61/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ENGINYERS INDUSTRIALS, TORN LLIURE

DOGV 5124

data 28/10/05

ORDRE de 17 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 61/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector d’administració especial, enginyers industrials, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 30 de gener del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial enginyers industrials, torn d’accés lliure, Convocatòria 61/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5274 data 06/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, enginyers industrials, torn lliure i promoció interna, convocatòries 61/2004 i 62/2004, respectivament.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial, enginyers industrials, accés lliure. Convocatòria 61/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 21 d'octubre del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5516 data 21/05/07 RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers industrials, accés lliure. Convocatòria 61/04.
DOCV 5528 data 06/06/07 Correcció d'errades de la Resolució de 8 de maig del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers industrials, accés lliure. Convocatòria 61/04.
DOCV 5542 data 26/06/07 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers industrials, convocatòries 61/2004 i 62/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 3 de juliol de 2007, a les 12:00 hores
DOCV 5574 data 09/08/07 RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 61/2004 i 62/2004 L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de setembre de 2007, a les 10 hores
DOCV 5574 data 09/08/07 ORDRE de 19 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers industrials, convocatòries 61/2004 i 62/2004.
 

CONVOCATÒRIA 62/2004, GRUP A, ADM ESPECIAL, ENGINYERS INDUSTRIALS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5124

data 28/10/05

ORDRE de 17 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 62/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector d’administració especial, enginyers industrials, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial enginyers industrials, torn de promoció interna, Convocatòria 62/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5274 data 06/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, enginyers industrials, torn lliure i promoció interna, convocatòries 61/2004 i 62/2004, respectivament.  
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial, enginyers industrials, pel sistema de promoció interna. Convocatòria 62/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 21 d'octubre del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5516 data 21/05/07 RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers industrials, torn de promoció interna. Convocatòria 62/04.
DOCV 5542 data 26/06/07 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers industrials, convocatòries 61/2004 i 62/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 3 de juliol de 2007, a les 12:00 hores
DOCV 5574 data 09/08/07 RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 61/2004 i 62/2004 L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de setembre de 2007, a les 10 hores
DOCV 5574 data 09/08/07 ORDRE de 19 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers industrials, convocatòries 61/2004 i 62/2004.
 

CONVOCATÒRIA 63/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ENGINYERS FORESTALS, TORN LLIURE

DOGV 5124

data 28/10/05

ORDRE de 17 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 63/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, enginyers forestals, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial enginyers forestals, torn d’accés lliure, Convocatòria 63/04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5274 data 06/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, enginyers forestals, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 63/2004, 64/2004 i 65/2004, respectivament.  
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial, enginyers forestals, accés lliure. Convocatòria 63/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 28 de setembre del 2006 (dijous), a les 10:00 hores
DOCV 5514 data 17/05/07 RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers forestals, accés lliure. Convocatòria 63/04.
DOCV 5542 data 26/06/07 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers de forests, convocatòries 63/2004 i 65/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 3 de juliol de 2007, a les 13:00 hores
DOCV 5568 data 01/0807 RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 63/2004 i 65/2004. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 3 de setembre de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5568 data 01/0807 ORDRE de 20 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers de monts, convocatòries números 63/2004 i 65/2004.
 

CONVOCATÒRIA 64/2004, GRUP A, ADM ESPECIAL, ENGINYERS FORESTALS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5124

data 28/10/05

ORDRE de 17 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 64/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, enginyers forestals, torn de discapacitats, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 5274

data 06/06/06

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, enginyers forestals, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 63/2004, 64/2004 i 65/2004, respectivament.  
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista definitiva d’admesos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial, enginyers forestals, torn de discapacitats. Convocatòria 64/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 28 de setembre del 2006 (dijous), a les 10:00 hores
DOCV 5516 data 21/05/07 RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers forestals, torn de discapacitats. Convocatòria 64/04.
 

CONVOCATÒRIA 65/2004, GRUP A, ADM  ESPECIAL, ENGINYERS FORESTALS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5124

data 28/10/05

ORDRE de 17 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 65/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, enginyers forestals, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5195 data 09/02/06 RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial enginyers forestals, torn de promoció interna, Convocatòria 65/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5274 data 06/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, enginyers forestals, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 63/2004, 64/2004 i 65/2004, respectivament.  
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial, enginyers forestals, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 65/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 28 de setembre del 2006 (dijous), a les 10:00 hores
DOCV 5514 data 17/05/07 RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers forestals, torn de promoció interna. Convocatòria 65/04.
DOCV 5542 data 26/06/07 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers de forests, convocatòries 63/2004 i 65/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 3 de juliol de 2007, a les 13:00 hores
DOCV 5568 data 01/0807 RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 63/2004 i 65/2004. L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 3 de setembre de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5568 data 01/0807 ORDRE de 20 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers de monts, convocatòries números 63/2004 i 65/2004.
 

CONVOCATÒRIA 66/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, PSICÒLEGS, TORN LLIURE

DOGV 5138 data 18/11/05 ORDRE de 4 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 66/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5204 data 22/02/06 RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, torn d’accés lliure, Convocatòria 66/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5274 data 06/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena el tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 66/2004, 67/2004 i 68/2004, respectivament.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial, psicòlegs, accés lliure, Convocatòria 66/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 7 d'octubre del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5319 data 07/08/06 RESOLUCIÓ de 26 de juliol del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 66/04, 67/04 i 68/04.
DOCV 5750 data 25/04/08 RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, accés lliure. Convocatòria 66/04.
DOCV 5767 data 21/05/08 RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, convocatòries 66/2004 i 68/2004, per a elecció de destinació.
Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 26 de maig de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5789 data 20/06/08 ORDRE de 18 de juny de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, convocatòries números 66/2004 i 68/2004.
DOCV 5789 data 20/06/08 RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 66/2004 i 68/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5796 data 01/07/08 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 66/2004 i 68/2004.
 

CONVOCATÒRIA 67/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, PSICÒLEGS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5138 data 18/11/05 ORDRE de 4 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 67/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector d’administració especial, psicòlegs, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5204 data 22/02/06 RESOLUCIÓ de 13 de febrer del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, torn de discapacitats, Convocatòria 67/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5274 data 06/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena el tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 66/2004, 67/2004 i 68/2004, respectivament.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial, psicòlegs, torn de discapacitats, Convocatòria 67/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 7 d'octubre del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5319 data 07/08/06 RESOLUCIÓ de 26 de juliol del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 66/04, 67/04 i 68/04.
DOCV 5750 data 25/04/08 RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, torn de discapacitats. Convocatòria 67/04.
 

CONVOCATÒRIA 68/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, PSICÒLEGS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5138 data 18/11/05 ORDRE de 4 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 68/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, Psicòlegs, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5204 data 22/02/06 RESOLUCIÓ de 13 de febrer del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, torn de promoció interna, Convocatòria 68/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5274 data 06/06/06 RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena el tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 66/2004, 67/2004 i 68/2004, respectivament.
DOGV 5311 data 26/07/06 RESOLUCIÓ de 18 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial, psicòlegs, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 68/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 7 d'octubre del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOGV 5319 data 07/08/06
 
RESOLUCIÓ de 26 de juliol del 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 66/04, 67/04 i 68/04.
DOCV 5750 data 25/04/08 RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, torn de promoció interna. Convocatòria 68/04.
DOCV 5767 data 21/05/08 RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, convocatòries 66/2004 i 68/2004, per a elecció de destinació.
Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 26 de maig de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5789 data 20/06/08 ORDRE de 18 de juny de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, psicòlegs, convocatòries números 66/2004 i 68/2004.
DOCV 5789 data 20/06/08 RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 66/2004 i 68/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5796 data 01/07/08 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 66/2004 i 68/2004.
 

CONVOCATÒRIA 69/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, PERIODISTES, TORN LLIURE

DOGV 5148 data 02/12/05 ORDRE de 24 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 69/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, periodistes, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5203 data 21/02/06 RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, periodistes, torn d’accés lliure, Convocatòria 69/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, periodistes, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 69/04, 70/04 i 71/04, respectivament.
DOGV 5370 data 19/10/06 RESOLUCIÓ d’11 d’octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, periodistes, accés lliure. Convocatòria 69/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 16 de desembre del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5657 data 11/12/07 RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, periodistes, accés lliure. Convocatòria 69/04.
DOCV 5682 data 17/01/08 RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, periodistes, Convocatòria 69/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 25 de gener de 2008, a les 10:30 hores
DOCV 5697 data 06/02/08 ORDRE de 31 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, periodistes, Convocatòria número 69/2004.
DOCV 5697 data 06/02/08 RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 69/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 11 de febrer de 2008, a les 9:30 hores
 

CONVOCATÒRIA 70/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, PERIODISTES, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5148 data 02/12/05 ORDRE de 24 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 70/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, Periodistes, torn de discapacitats, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5203 data 21/02/06 RESOLUCIÓ de 13 de febrer del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, periodistes, torn de discapacitats, Convocatòria 70/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, periodistes, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 69/04, 70/04 i 71/04, respectivament.
DOGV 5370 data 19/10/06 RESOLUCIÓ d’11 d’octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, periodistes, torn de discapacitats. Convocatòria 70/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 16 de desembre del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5657 data 11/12/07 RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, periodistes, torn de discapacitats. Convocatòria 70/04.
 

CONVOCATÒRIA 71/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, PERIODISTES, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5148 data 02/12/05 ORDRE de 24 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 71/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, Periodistes, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5203 data 21/02/06 RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional de exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, periodistes, torn de promoció interna, Convocatòria 71/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, periodistes, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 69/04, 70/04 i 71/04, respectivament.
DOGV 5370 data 19/10/06 RESOLUCIÓ d’11 d’octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, periodistes, torn de promoció interna. Convocatòria 71/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 16 de desembre del 2006 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5657 data 11/12/07 RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, periodistes, torn de promoció interna. Convocatòria 71/04.
 

CONVOCATÒRIA 72/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, EDUCADOR INFANTIL, TORN LLIURE

DOGV 5156 data 16/12/05 ORDRE d’1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 72/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, torn d’accés lliure, Convocatòria 72/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5351 data 21/09/06 RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la Resolució d’11 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, torn d’accés lliure, Convocatòria 72/04.
DOGV 5404 data 11/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, educador infantil, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 72/04, 73/04 i 74/04, respectivament.  
DOCV 5454 data 20/02/07 RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector Administració Especial, Educador Infantil, accés lliure, Convocatòria 72/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova.  La prova tindrà lloc el pròxim dia 31 de març de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5457 data 23/02/07 RESOLUCIÓ de 14 de febrer del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 72/04, 73/04 i 74/04.
DOCV 5720 data 10/03/08 RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, accés lliure. Convocatòria 72/04.
DOCV 5762 data 14/0508 RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, convocatòria 72/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 21 de maig de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5784 data 13/06/08 RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 72/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5784 data 13/06/08 ORDRE de 3 de juny de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, Convocatòria número 72/2004.
 

CONVOCATÒRIA 73/2004, GRUP C, ADM ESPECIAL, EDUCADOR INFANTIL, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5156 data 16/12/05 ORDRE d’1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 73/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, torn de discapacitats, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ d’11 d’abril del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, discapacitats, Convocatòria 73/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5404 data 11/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, educador infantil, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 72/04, 73/04 i 74/04, respectivament.
DOCV 5454 data 20/02/07 RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector Administració Especial, Educador Infantil, torn de discapacitats, Convocatòria 73/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 31 de març de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5457 data 23/02/07 RESOLUCIÓ de 14 de febrer del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 72/04, 73/04 i 74/04.
DOCV 5720 data 10/03/08 RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, torn de discapacitats. Convocatòria 73/04.
 

CONVOCATÒRIA 74/2004, GRUP C, ADM ESPECIAL, EDUCADOR INFANTIL, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5156 data 16/12/05 ORDRE d’1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 74/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5404 data 11/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, educador infantil, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 72/04, 73/04 i 74/04, respectivament.
DOCV 5457 data 23/02/07 RESOLUCIÓ de 14 de febrer del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 72/04, 73/04 i 74/04.
DOCV 5720 data 10/03/08 RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, educador infantil, torn de promoció interna. Convocatòria 74/04.
 

CONVOCATÒRIA 75/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, INFORMÀTICS, TORN LLIURE

DOGV 5156 data 16/12/05 ORDRE d’1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 75/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, informàtics, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ d’11 d’abril del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, informàtics, torn d’accés lliure, Convocatòria 75/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, informàtics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 75/04, 76/04 i 77/04, respectivament.
DOGV 5417 data 29/12/06 RESOLUCIÓ de 21 de desembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup C, sector administració especial, informàtics, accés lliure. Convocatòria 75/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova única. L'examen tindrà lloc el pròxim dia 10 de març del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5463 data 05/03/07 CORRECCIÓ d'errades de la resolució de 21 de desembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, Informàtics, accés lliure. Convocatòria 75/04.
DOCV 5770 data 26/05/08 RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, informàtics, accés lliure. Convocatòria 75/04.
DOCV 5790 data 23/06/08 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, informàtics, convocatòries 75/2004 i 76/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 30 de juny de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5803 data 10/07/08 ORDRE de 8 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, informàtics, convocatòries números 75/2004 i 76/2004.

DOCV 5803
 
data 10/07/08 RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 75/2004 i 76/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 de juliol de 2008, a les 09:30 hores
 

CONVOCATÒRIA 76/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, INFORMÀTICS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5156 data 16/12/05 ORDRE d’1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 76/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, informàtics, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, informàtics, discapacitats, Convocatòria 76/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, informàtics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 75/04, 76/04 i 77/04, respectivament.
DOGV 5417 data 29/12/06 RESOLUCIÓ de 21 de desembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup C, sector administració especial, informàtics, torn de discapacitats. Convocatòria 76/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova única. L'examen tindrà lloc el pròxim dia 10 de març del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5770 data 26/05/08 RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, informàtics, torn de discapacitats. Convocatòria 76/04.
DOCV 5790 data 23/06/08 RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, informàtics, convocatòries 75/2004 i 76/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 30 de juny de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5803 data 10/07/08 ORDRE de 8 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, informàtics, convocatòries números 75/2004 i 76/2004.

DOCV 5803
 
data 10/07/08 RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 75/2004 i 76/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 de juliol de 2008, a les 09:30 hores
 

CONVOCATÒRIA 77/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, INFORMÀTICS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5156 data 16/12/05 ORDRE d’1 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 77/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, informàtics, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ d’11 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, informàtics, promoció interna, Convocatòria 77/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, informàtics, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 75/04, 76/04 i 77/04, respectivament.
DOGV 5417 data 29/12/06 RESOLUCIÓ de 21 de desembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’exclosos a les proves selectives d’accés al Grup C, sector administració especial, informàtics, torn de promoció interna. Convocatòria 77/04.
DOCV 5770 data 26/05/08 RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, informàtics, torn de promoció interna. Convocatòria 77/04.
 

CONVO 78/2004, GRUP D, ADM GRAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, CONVERSIÓ DIRECTA DE PLACES (OPOS)

DOGV 5157 data 19/12/05 ORDRE de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual convoca oposició d’accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocatòria 78/04, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5169 data 03/01/06 CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca oposició d’accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocatòria 78/04, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a la oposició d’accés al grup D, sector administració general, torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocatòria 78/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5290 data 28/06/06 CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca oposició d’accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocatòria 78/04, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004.
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, convocatòries 78/04 i 79/04.
DOGV 5408 data 15/12/06 RESOLUCIÓ de 4 de desembre del 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 78/04 i 79/04.  
DOCV 5525 data 01/06/07 RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a la prova selectiva d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 78/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova. La realització de la prova tindrà lloc el pròxim dia 30 de juny del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5677 data 10/01/08 RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'exclouen determinats aspirants a l'oposició d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places, Convocatòria 78/04.
DOCV 5720 data 10/03/08 RESOLUCIÓ de 3 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que es publica la relació d'aspirants que han superat l'oposició d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 78/04.
DOCV 5846

data 10/09/08

RESOLUCIÓ de 9 de setembre, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 78/04.
DOCV 5848 data 12/09/08 RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex a la present resolució, per tal de complir el que disposen les convocatòries 78/2004 i 79/2004, d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 19 de setembre de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5867 data 10/10/08 RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es confirma en els seus llocs respectius i s'adjudiquen destinacions al personal a què fan referència les resolucions de 3 de març i 22 de maig de 2008 d'aquesta direcció general, convocatòries 78/2004 i 79/2004, d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places i se'ls convoca a l'acte de presa de possessió. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 d'octubre de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5867 data 10/10/08 ORDRE de 8 d'octubre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de la Generalitat, grup D, sector administració general, el personal que va superar les proves selectives i el curs selectiu d'accés pel sistema de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, corresponents a les convocatòries 78/2004 i 79/2004.
DOCV 6105 data 18/09/09 RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es confirma, en els seus llocs respectius, el personal afectat per la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, convocatòries 78/2004 i 79/2004, d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, i se'ls convoca a l'acte de presa de possessió. L’acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 d’octubre de 2009, a les 10:00 hores
 

CONVO 79/2004, GRUP D, ADM GRAL, TORN PROMO INTERNA, CONVERSIÓ DIRECTA PLACES (CURS SELEC)

DOGV 5157 data 19/12/05 ORDRE de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual convoca oposició d’accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocatòria 79/04, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5169 data 03/01/06 Correcció d’errades de l’Orde de 5 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca curs selectiu d’accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocatòria 79/2004, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004.
DOGV 5243 data 21/04/06 RESOLUCIÓ de 12 d’abril del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos al curs selectiu d’accés al grup D, sector administració general, torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocatòria 79/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, convocatòries 78/04 i 79/04.
DOGV 5403 data 07/12/06 RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos al concurs de mèrits previ al curs selectiu d’accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 79/04.
DOGV 5408 data 15/12/06 RESOLUCIÓ de 4 de desembre del 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 78/04 i 79/04.  
DOCV 5526 data 04/06/07 RESOLUCIÓ de 30 maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'exclou a determinats aspirants al concurs de mèrits previ al curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places, Convocatòria 79/04.
DOCV 5646 data 23/11/07 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'exclou a determinats aspirants al concurs de mèrits previ al curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places, Convocatòria 79/04.
DOCV 5677 data 10/01/08 RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'exclouen determinats aspirants al concurs de mèrits previ al curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places, Convocatòria 79/04.
DOCV 5683 data 18/01/08 RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es determina el calendari de celebració, règim horari i llocs de realització del curs selectiu dirigit als aspirants admesos en el curs selectiu d'accés al grup D, sector Administració General, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, Convocatòria 79/04.
DOCV 5775 data 02/06/08 RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que es publica la relació d'aspirants que han superat el curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 79/04.
DOCV 5848 data 12/09/08 RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex a la present resolució, per tal de complir el que disposen les convocatòries 78/2004 i 79/2004, d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 19 de setembre de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5867 data 10/10/08 RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es confirma en els seus llocs respectius i s'adjudiquen destinacions al personal a què fan referència les resolucions de 3 de març i 22 de maig de 2008 d'aquesta direcció general, convocatòries 78/2004 i 79/2004, d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places i se'ls convoca a l'acte de presa de possessió. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 d'octubre de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5867 data 10/10/08 ORDRE de 8 d'octubre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de la Generalitat, grup D, sector administració general, el personal que va superar les proves selectives i el curs selectiu d'accés pel sistema de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, corresponents a les convocatòries 78/2004 i 79/2004.
DOCV 6105 data 18/09/09 RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es confirma, en els seus llocs respectius, el personal afectat per la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, convocatòries 78/2004 i 79/2004, d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, i se'ls convoca a l'acte de presa de possessió. L’acte de presa de possessió, tindrà lloc el dia 1 d’octubre de 2009, a les 10:00 hores
DOCV 6977 data 04/03/13 RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2013, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es determina el calendari de realització, règim horari i llocs de realització del curs selectiu dirigit als aspirants afectats per l'execució de la Sentència 48/2012, de 18 de gener, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 79/2004.
DOCV 8306 data 30/05/18 RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2018, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publiquen les dates, l'horari, el lloc d'impartició i la relació de l'alumnat convocat per a la realització del curs selectiu d'accés al grup D, sector Administració general, pel torn de promoció interna mitjançant conversió directa de places, en execució de la Sentència 206/2014, del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València. Convocatòria 79/2004, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOCV 8317 data 14/06/18 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de maig de 2018, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publiquen les dates, l'horari, el lloc d'impartició i la relació de l'alumnat convocat per a la realització del curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna mitjançant conversió directa de places, en execució de la Sentència 206/2014, del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de València. Convocatòria 79/2004, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOCV 8462 data 11/01/19 RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual, en execució de sentència, es publica la relació d'aspirants que han superat el curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 79/2004.
DOGV 8544 data 09/05/19 RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es confirmen en els llocs respectius les persones que han superat el curs d'accés al subgrup C2, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, convocatòries 79/2004, en execució de la Sentència 206/14, del Jutjat Contenciós Administratiu 8 de València.
DOGV 8544 data 09/05/19 RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual, en execució de sentència, es nomenen personal funcionari de carrera de la Generalitat, subgrup C2, les persones aspirants que han superat el curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 79/2004.
DOGV 9230 data 07/12/21 RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publiquen les dates, l'horari, el lloc d'impartició i la relació de l'alumnat convocat per a la realització del curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna mitjançant conversió directa de places, en execució de la Sentència 11/2021, de 7 de gener, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Convocatòria 79/2004, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
 

CONVOCATÒRIA 80/2004, GRUP A, ADM ESPECIAL, FACULTATIU ARXIUS I BIBLIOTEQUES, TORN LLIURE

DOGV 5161 data 23/12/05 ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 80/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, facultatiu arxius i biblioteques, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, facultatiu arxius i biblioteques, torn d’accés lliure, Convocatòria 80/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.  
DOGV 5404 data 11/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, Facultatiu d’Arxius i Biblioteques, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 80/04 i 81/04, respectivament.
DOCV 5454 data 20/02/07 RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector Administració Especial, Facultatiu Archius i Biblioteques, accés lliure. Convocatòria 80/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 24 de març del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5770 data 26/05/08 RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, facultatius d'arxius i biblioteques, accés lliure. Convocatòria 80/04.
DOCV 5787 data 18/06/08 RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, facultatius d'arxius i biblioteques, convocatòries 80/2004 i 81/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 24 de juny de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5800 data 07/07/08 RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 80/2004 i 81/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 9 de juliol de 2008, a les 9:30 hores
DOCV 5800 data 07/07/08
 
ORDRE de 2 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, facultatiu d'arxius i biblioteques, convocatòries números 80/2004 i 81/2004.
 

CONVO 81/2004, GRUP A, ADM ESPECIAL, FACULTATIU ARXIUS I BIBLIOTEQUES, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5161 data 23/12/05 ORDRE de 13 de desembre de 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 81/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, Facultatiu arxius i biblioteques, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Sector Administración Especial, Facultativos de Archivos y Bibliotecas, por el sistema de promoción interna, Convocatoria 81/04, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5404 data 11/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, Facultatiu d’Arxius i Biblioteques, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 80/04 i 81/04, respectivament.
DOCV 5454 data 20/02/07 RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector Administració Especial, Facultatiu Archius i Biblioteques, torn de promoció interna. Convocatòria 81/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 24 de març del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5770 data 26/05/08 RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, facultatius d'arxius i biblioteques, torn de promoció interna. Convocatòria 81/04.
DOCV 5787 data 18/06/08 RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, facultatius d'arxius i biblioteques, convocatòries 80/2004 i 81/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 24 de juny de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5800 data 07/07/08 RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 80/2004 i 81/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 9 de juliol de 2008, a les 9:30 hores
DOCV 5800 data 07/07/08
 
ORDRE de 2 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, facultatiu d'arxius i biblioteques, convocatòries números 80/2004 i 81/2004.
DOCV 6944 data 16/01/13

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2012, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa l'execució de la Sentència 187/2010, del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València.

DOCV 6988 21/03/13 RESOLUCIÓ de 13 de març de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, de nomenament de funcionària de carrera d'Everilda Ferriols Segrelles, en execució de sentència.
DOCV 6988 21/03/13 RESOLUCIÓ de 13 de març de 2013, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es confirma en el seu lloc de treball Everilda Ferriols Segrelles, aspirant que, en execució de sentència, ha superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, facultativa d'arxius i biblioteques, torn de promoció interna, Convocatòria 81/2004.
 

CONVOCATÒRIA 82/2004, GRUP A, ADM. ESPECIAL, ENGINYER GEODÈSIA I CARTOGRAFIA, TORN LLIURE

DOGV 5163 data 27/12/05 ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 82/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, Enginyer Geodèsia i Cartografia, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5203 data 21/02/06 RESOLUCIÓ de 13 de febrer del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, enginyer Geodèsia i Cartografia, torn d’accés lliure, Convocatòria 82/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, enginyer Geodèsia i Cartografia, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 82/04, 83/04 i 84/04, respectivament.
DOGV 5387 data 14/11/06 RESOLUCIÓ de 6 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup A, sector Administració Especial,, Enginyer Geodèsia i Cartografia, accés lliure. Convocatòria 82/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Convocar a tots els aspirants, a la realització de la primera part de la prova que tindrà lloc el pròxim dia 18 de gener del 2007 (dijous), a les 10:00 hores  
DOCV 5693 data 01/02/08 RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyer geodèsia i cartografia, accés lliure. Convocatòria 82/04.
DOCV 5730 data 28/03/08 RESOLUCIÓ de 17 de març de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyer geodèsia i cartografia, convocatòria 82/2004, per a l'elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 7 d'abril de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5749 data 24/04/08 RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 82/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 5 de maig de 2008, a les 09:30 hores
DOCV 5749 data 24/04/08 ORDRE de 14 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyer geodèsia i cartografia, Convocatòria número 82/2004.
 

CONVO 83/2004, GRUP A, ADM. ESPECIAL, ENGINYER GEODÈSIA I CARTOGRAFIA, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5163 data 27/12/05 ORDRE de 13 de desembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 83/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, Enginyer geodèsia i cartografia, torn de discapacitats, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, enginyer Geodèsia i Cartografia, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 82/04, 83/04 i 84/04, respectivament.
DOCV 5693 data 01/02/08 RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyer geodèsia i cartografia, torn de discapacitats. Convocatòria 83/04.
 

CONVO 84/2004, GRUP A, ADM. ESPECIAL, ENGINYER GEODÈSIA I CARTOGRAFIA, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5163 data 27/12/05 ORDRE de 13 de desembre de 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 84/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, enginyer geodèsia i cartografia, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5350 data 20/09/06 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup A, enginyer Geodèsia i Cartografia, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 82/04, 83/04 i 84/04, respectivament.
DOCV 5693 data 01/02/08
 
RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyer geodèsia i cartografia, torn de promoció interna. Convocatòria 84/04.
 

CONVOCATÒRIA 85/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, ARQUITECTE TÈCNIC, TORN LLIURE

DOGV 5186 data 27/01/06 ORDRE de 17 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 85/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, Arquitecte Tècnic, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5205 data 23/02/06 CORRECCIÓ d’errades de les ordres de 17 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, accés lliure, discapacitats i promoció interna. Convocatòries 85/04, 86/04 i 87/04.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, torn d’accés lliure, Convocatòria 85/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Arquitecte Tècnic, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 85/04, 86/04 i 87/04, respectivament.
DOGV 5417 data 29/12/06 RESOLUCIÓ de 21 de desembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, Arquitecte Tècnic, accés lliure. Convocatòria 85/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 24 de febrer del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5246 data
11/01/07
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de desembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector administració especial, Arquitecte Tècnic, accés lliure. Convocatòria 85/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova.
DOCV 5737 data 08/04/08 RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, accés lliure. Convocatòria 85/04.
DOCV 5780 data 09/06/08 RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, convocatòries 85/2004 i 87/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 16 de juny de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5793 data 26/06/08 ORDRE de 23 de juny de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, convocatòries números 85/2004 i 87/2004.  
DOCV 5793 data 26/06/08 RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 85/2004 i 87/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2008, a les 9:30 hores
DOCV 7173 data 16/12/13 RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es declara la superació, per l'aspirant Armando V. Martínez Almagro, de les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, accés lliure. Convocatòria 85/2004.
DOCV 7219 data 21/02/14 RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2014, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, de nomenament de funcionari de carrera en execució de sentència.
DOCV 7219 data 21/02/14 RESOLUCIÓ de 12 de febrer del 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'adjudica destinació a l'aspirant que, en execució de sentència, ha superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, accés lliure, convocatòria 85/2004.
 

CONVOCATÒRIA 86/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, ARQUITECTE TÈCNIC, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5186 data 27/01/06 ORDRE de 17 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 86/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, Arquitecte Tècnic, torn de discapacitats, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5205 data 23/02/06 CORRECCIÓ d’errades de les ordres de 17 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, accés lliure, discapacitats i promoció interna. Convocatòries 85/04, 86/04 i 87/04.  
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, torn de discapacitats, Convocatòria 86/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Arquitecte Tècnic, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 85/04, 86/04 i 87/04, respectivament.
DOGV 5417 data 29/12/06 RESOLUCIÓ de 21 de desembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, Arquitecte Tècnic, torn de discapacitats. Convocatòria 86/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 24 de febrer del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5737 data 08/04/08 RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, torn de discapacitats, Convocatòria 86/04.
 

CONVOCATÒRIA 87/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, ARQUITECTE TÈCNIC, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5186 data 27/01/06 ORDRE de 17 de gener de 2006 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 87/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, Arquitecte Tècnic, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5205 data 23/02/06 CORRECCIÓ d’errades de les ordres de 17 de gener de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, accés lliure, discapacitats i promoció interna. Convocatòries 85/04, 86/04 i 87/04.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 87/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Arquitecte Tècnic, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 85/04, 86/04 i 87/04, respectivament.
DOGV 5417 data 29/12/06 RESOLUCIÓ de 21 de desembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, Arquitecte Tècnic, torn de promoció interna. Convocatòria 87/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 24 de febrer del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5737 data 08/04/08 RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, torn de promoció interna. Convocatòria 87/04.
DOCV 5780 data 09/06/08 RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, convocatòries 85/2004 i 87/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 16 de juny de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5793 data 26/06/08 ORDRE de 23 de juny de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, arquitecte tècnic, convocatòries números 85/2004 i 87/2004.  
DOCV 5793 data 26/06/08 RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 85/2004 i 87/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2008, a les 9:30 hores
 

CONVOCATÒRIA 88/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ARQUEÒLEGS, TORN LLIURE

DOGV 5211 data 03/03/06 ORDRE de 17 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 88/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, Arqueòlegs, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, Arqueòlegs, torn d’accés lliure, Convocatòria 88/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOCV 5436 data 25/01/07 RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, Arqueòlegs, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 88/04 i 89/04, respectivament.
DOCV 5463 data 05/03/07 RESOLUCIÓ de 23 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector Administració Especial, Arqueòlegs, accés lliure. Convocatòria 88/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 3 de maig del 2007 (dijous), a les 10:00 hores
DOCV 5483 data 03/04/07 Correcció d'errades de la Resolució de 4 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, Arqueòlegs, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 88/04 i 89/04, respectivament.
DOCV 5649 data 28/11/07 RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, arqueòlegs, accés lliure. Convocatòria 88/04.
DOCV 5685 data 22/01/08
 
RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, arqueòlegs, Convocatòria 88/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 31 de gener de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5701 data 12/02/08 RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 88/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 19 de febrer de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5701 data 12/02/08 ORDRE de 7 de febrer de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, arqueòlegs, Convocatòria número 88/2004.
 

CONVOCATÒRIA 89/2004, GRUP A, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, ARQUEÒLEGS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5211 data 03/03/06 ORDRE de 17 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 89/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup A, sector administració especial, Arqueòlegs, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup A, sector administració especial, Arqueòlegs, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 89/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOCV 5436 data 25/01/07 RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, Arqueòlegs, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 88/04 i 89/04, respectivament.
DOCV 5463 data 05/03/07 RESOLUCIÓ de 23 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup A, sector Administració Especial, Arqueòlegs, torn de promoció interna. Convocatòria 89/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 3 de maig del 2007 (dijous), a les 10:00 hores
DOCV 5483 data 03/04/07 Correcció d'errades de la Resolució de 4 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, Arqueòlegs, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 88/04 i 89/04, respectivament.
DOCV 5649 data 28/11/07 RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, arqueòlegs, torn de promoció interna. Convocatòria 89/04.
 

CONVOCATÒRIA 90/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DELINEANTS, TORN LLIURE

DOGV 5211 data 03/03/06 ORDRE de 17 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 90/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, Delineants, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, Delineants, torn d’accés lliure, Convocatòria 90/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, Delineants, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 90/04, 91/04 i 92/04, respectivament.
DOGV 5417 data 29/12/06 RESOLUCIÓ de 21 de desembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al Grup C, sector administració especial, Delineants, accés lliure. Convocatòria 90/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova única. L'examen tindrà lloc el pròxim dia 3 de febrer del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5444 data 06/02/07 CORRECCIÓ d'errades de la resolució de 21 de desembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, delineants, accés lliure. Convocatòria 90/2004.
DOCV 5546 data 02/07/07 RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, delineants, accés lliure. Convocatòria 90/04.
DOCV 5602 data 19/09/07 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, delineants, convocatòries 90/2004 i 91/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 4 d'octubre de 2007, a les 12:00 hores
DOCV 5624 data 23/10/07 RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 90/2004 i 91/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 5 de novembre de 2007, a les 12 hores
DOCV 5624 data 23/10/07 ORDRE de 5 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, delineants, convocatòries números 90/2004 i 91/2004.
 

CONVOCATÒRIA 91/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DELINEANTS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5211 data 03/03/06 ORDRE de 17 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 91/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, Delineants, torn de discapacitats, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, Delineants, torn de discapacitats, Convocatòria 91/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, Delineants, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 90/04, 91/04 i 92/04, respectivament.
DOGV 5417 data 29/12/06 RESOLUCIÓ de 21 de desembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al Grup C, sector administració especial, Delineants, torn de discapacitats. Convocatòria 91/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova única. L'examen tindrà lloc el pròxim dia 3 de febrer del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5546 data 02/07/07 RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica l'aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, delineants, torn de discapacitats. Convocatòria 91/04.
DOCV 5602 data 19/09/07 RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, delineants, convocatòries 90/2004 i 91/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 4 d'octubre de 2007, a les 12:00 hores
DOCV 5624 data 23/10/07 RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 90/2004 i 91/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 5 de novembre de 2007, a les 12 hores
DOCV 5624 data 23/10/07 ORDRE de 5 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, delineants, convocatòries números 90/2004 i 91/2004.
 

CONVOCATÒRIA 92/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DELINEANTS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5211 data 03/03/06 ORDRE de 17 de febrer de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 92/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, Delineants, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5384 data 09/11/06 RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup C, Delineants, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 90/04, 91/04 i 92/04, respectivament.
DOCV 5546 data 02/07/07 RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, delineants, torn de promoció interna. Convocatòria 92/04.
 

CONVOCATÒRIA 93/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, AJUDANT ARXIUS I BIBLIOTEQUES, TORN LLIURE

DOGV 5226 data 24/03/06 ORDRE de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 93/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, ajudant Arxius i Biblioteques, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Ajudant Arxius i Biblioteques, torn d’accés lliure, Convocatòria 93/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5404 data 11/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Ajudant d’Arxius i Biblioteques, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 93/04, 94/04 i 95/04, respectivament.
DOCV 5454 data 20/02/07 RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector Administració Especial, Ajudant Archius i Biblioteques, accés lliure. Convocatòria 93/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 21 d'abril del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5485 data 05/04/07 Correcció d'errades de la Resolució de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector Administració Especial, Ajudant Arxius i Biblioteques, accés lliure. Convocatòria 93/04.
DOCV 5881 data 29/10/08 RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ajudant arxius i biblioteques accés lliure. Convocatòria 93/04.
DOCV 5903 data 28/11/08

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ajudants d'arxius i biblioteques, accés lliure, Convocatòria 93/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 3 de desembre de 2008, a les 12:00 hores

DOCV 5920 data 24/12/08 RESOLUCIÓ de 10 de desembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 93/2004. L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 12 de gener de 2009, a les 10:00 hores
DOCV 5920 data 24/12/08 ORDRE de 10 de desembre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ajudants d'arxius i biblioteques, convocatòria número 93/2004.
 

CONVO 94/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, AJUDANT ARXIUS I BIBLIOTEQUES, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5226 data 24/03/06 ORDRE de 13 de març de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 94/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, ajudant Arxius i Biblioteques, torn de discapacitats, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Ajudant Arxius i Biblioteques, torn de discapacitats, Convocatòria 94/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5404 data 11/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Ajudant d’Arxius i Biblioteques, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 93/04, 94/04 i 95/04, respectivament.
DOCV 5454 data 20/02/07 RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector Administració Especial, Ajudant Archius i Biblioteques, torn de discapacitats. Convocatòria 94/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 21 d'abril del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5881 data 29/10/08 RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ajudant arxius i biblioteques, torn de discapacitats. Convocatòria 94/04.
 

CONVO 95/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, AJUDANT ARXIUS I BIBLIOTEQUES, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5226 data 24/03/06 ORDRE de 13 de març de 2006 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 95/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, ajudant Arxius i Biblioteques, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Ajudant Arxius i Biblioteques, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 95/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5404 data 11/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, Ajudant d’Arxius i Biblioteques, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 93/04, 94/04 i 95/04, respectivament.
DOCV 5454 data 20/02/07 RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector Administració Especial, Ajudant Archius i Biblioteques, torn de promoció interna. Convocatòria 95/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 21 d'abril del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5881 data 29/10/08 RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ajudant arxius i biblioteques, torn de promoció interna. Convocatòria 95/04.
 

CONVOCATÒRIA 96/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, TÈCNIC MITJÀ DOCUMENTACIÓ, TORN LLIURE

DOGV 5231 data 31/03/06 ORDRE de 20 de març de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 96/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Documentació, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Documentació, torn d’accés lliure, Convocatòria 96/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5404 data 11/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, tècnic mitjà de Documentació, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 96/04, 97/04 i 98/04, respectivament.

DOCV 5429

data
16/01/07

CORRECCIÓ d'errades de Resolució de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, Tècnic Mitjà Documentació, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 96/04 i 97/04.
DOCV 5444 data 06/02/07
 
RESOLUCIÓ de 30 de gener del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector Administració Especial, Tècnic Mitjà Documentació, accés lliure. Convocatòria 96/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 3 de març del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5465 data 07/03/07 CORRECCIÓ d'errors de Resolució de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, Tècnic Mitjà Documentació, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 96/04 i 97/04.
DOCV 5734 data 03/04/08 RESOLUCIÓ de 27 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Documentació, accés lliure. Convocatòria 96/04.
DOCV 5762 data 14/0508 RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà documentació, convocatòria 96/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 19 de maig de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5776 data 03/06/08 ORDRE de 27 de maig de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, tècnic mitjà de documentació, convocatòria número 96/2004.
DOCV 5776 data 03/06/08 RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 96/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 9 de juny de 2008, a les 10:00 hores
 

CONVO 97/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, TÈCNIC MITJÀ DOCUMENTACIÓ, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5231 data 31/03/06 ORDRE de 20 de març de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 97/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector d’administració especial, tècnic mitjà Documentació, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5305 data 18/07/06 RESOLUCIÓ de 10 de juliol del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Documentació, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 97/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5404 data 11/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, tècnic mitjà de Documentació, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 96/04, 97/04 i 98/04, respectivament.
DOCV 5429 data
16/01/07
CORRECCIÓ d'errades de Resolució de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, Tècnic Mitjà Documentació, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 96/04 i 97/04.
DOCV 5444 data 06/02/07 RESOLUCIÓ de 30 de gener del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector Administració Especial, Tècnic Mitjà Documentació, torn de promoció interna. Convocatòria 97/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 3 de març del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5465 data 07/03/07 CORRECCIÓ d'errors de Resolució de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, Tècnic Mitjà Documentació, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 96/04 i 97/04.
DOCV 5734 data 03/04/08 RESOLUCIÓ de 27 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, Tècnic Mitjà Documentació, torn de promoció interna, Convocatòria 97/04.
 

CONVO 98/2004, GRUP B, ADM ESPECIAL, INSTRUCTOR DE F.P. OCUPACIONAL, TORN LLIURE

DOGV 5252 data 05/05/06 ORDRE de 18 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 98/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup B, sector administració especial, Instructor de Formació Professional Ocupacional, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5383 data 08/11/06 RESOLUCIÓ de 31 d’octubre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, Instructor de Formació Professional Ocupacional, torn d’accés lliure, Convocatòria 98/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de de 2004.
DOGV 5404 data 11/12/06 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d’accés al grup B, tècnic mitjà de Documentació, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 96/04, 97/04 i 98/04, respectivament.
DOCV 5429 data
16/01/07
RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, Instructor de Formació Professional Ocupacional, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 98/04 i 99/04, respectivament.
DOCV 5454 data 20/02/07 RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector Administració Especial, Instructor de Formació Professional Ocupacional, accés lliure. Convocatòria 98/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 28 d'abril del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5780 data 09/06/08 RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, instructor de Formació Professional Ocupacional, accés lliure. Convocatòria 98/04.
DOCV 5800 data 07/07/08 RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, instructor de formació professional ocupacional, convocatòries 98/2004 i 99/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 14 de juliol de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5818 data 31/07/08 RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les Convocatòries 98/2004 i 99/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de setembre de 2008, a les 09:30 hores
DOCV 5818 data 31/07/08 ORDRE de 23 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, instructor de formació professional ocupacional, convocatòries números 98/2004 i 99/2004.
 

CONVO 99/2004, GRUP B, ADM ESPECIAL, INSTRUCTOR DE F.P. OCUPACIONAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5252 data 05/05/06 ORDRE de 18 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 99/04 per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Grup B, sector administració especial, Instructor de Formació Professional Ocupacional, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5382 data 07/11/06 RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, instructor de formació professional ocupacional, torn de promoció interna, Convocatòria 99/2004, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOCV 5429 data
16/01/07
RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, Instructor de Formació Professional Ocupacional, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 98/04 i 99/04, respectivament.
DOCV 5454 data 20/02/07 RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector Administració Especial, Instructor de Formació Professional Ocupacional, torn de promoció interna, Convocatòria 99/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. La realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 28 d'abril del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5780 data 09/06/08 RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, instructor de Formació Professional Ocupacional, torn de promoció interna. Convocatòria 99/04.
DOCV 5800 data 07/07/08 RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, instructor de formació professional ocupacional, convocatòries 98/2004 i 99/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 14 de juliol de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5818 data 31/07/08 RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les Convocatòries 98/2004 i 99/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de setembre de 2008, a les 09:30 hores
DOCV 5818 data 31/07/08 ORDRE de 23 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, instructor de formació professional ocupacional, convocatòries números 98/2004 i 99/2004.
 

CONVOCATÒRIA 100/2004, GRUP C, ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, MESTRE DE TALLER, TORN LLIURE

DOGV 5252 data 05/05/06 ORDRE de 18 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 100/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, Mestre de Taller, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5382 data 07/11/06 RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, mestre de taller, torn d’accés lliure, Convocatòria 100/04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.  
DOCV 5436 data 25/01/07 RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, Mestre de Taller, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 100/04 i 101/04, respectivament.
DOCV 5463 data 05/03/07 RESOLUCIÓ de 23 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector Administració Especial, Mestre de Taller, accés lliure. Convocatòria 100/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 8 de maig del 2007 (dimarts), a les 10:00 hores
DOCV 5485 data 05/04/07 RESOLUCIÓ de 29 de març del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 100/04 i 101/04.
DOCV 5619 data 16/10/07 RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, mestre de taller, accés lliure. Convocatòria 100/04.
DOCV 5647 data 26/11/07 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se convoca a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo C, sector administración especial, maestros de taller, convocatorias 100/2004 y 101/2004, para elección de destino. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 10 de desembre de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5678 data 11/01/08 RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 100/2004 i 101/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5678 data 11/01/08 ORDRE de 7 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, mestres de taller, convocatòries números 100/2004 i 101/2004.
DOCV 5680 data 15/01/08 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destins als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 100/2004 i 101/2004, en la versió en valencià.
 

CONVOCATÒRIA 101/2004, GRUP C, ADM ESPECIAL, MESTRE DE TALLER, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5252 data 05/05/06 ORDRE de 18 d'abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 101/2004, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, Mestre de Taller, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5382 data 07/11/06 RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, mestre de taller, torn de promoció interna, Convocatòria 101/04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOGV 5388 data 15/11/06 CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 18 d’abril de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 101/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector administració especial, mestre de taller, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004.
DOCV 5436 data 25/01/07 RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, Mestre de Taller, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 100/04 i 101/04, respectivament.
DOCV 5463 data 05/03/07 RESOLUCIÓ de 23 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector Administració Especial, Mestre de taller, torn de promoció interna, Convocatòria 101/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 8 de maig del 2007 (dimarts), a les 10:00 hores
DOCV 5485 data 05/04/07 RESOLUCIÓ de 29 de març del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 100/04 i 101/04.
DOCV 5619 data 16/10/07 RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, mestre de taller, torn de promoció interna. Convocatòria 101/04.
DOCV 5647 data 26/11/07 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se convoca a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso al grupo C, sector administración especial, maestros de taller, convocatorias 100/2004 y 101/2004, para elección de destino. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 10 de desembre de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5678 data 11/01/08 RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 100/2004 i 101/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5678 data 11/01/08 ORDRE de 7 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup C, sector administració especial, mestres de taller, convocatòries números 100/2004 i 101/2004.
DOCV 5680 data 15/01/08 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destins als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 100/2004 i 101/2004, en la versió en valencià.
 

CONVO 102/2004, GRUP A, ADM GRAL, TORN PROMO INTERNA, CONVERSIÓ DIRECTA DE PLACES (OPOSICIÓ)

DOGV 5279 data 13/06/06 ORDRE de 31 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca oposició d’accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 102/04.
DOGV 5391 data 20/11/06 RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a l’oposició d’accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 102/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5445 data 07/02/07 RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, convocatòries 102/04 i 103/04.
DOCV 5483 data 03/04/07 RESOLUCIÓ de 26 de març de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 102/04 i 103/04.
DOCV 5512 data 15/05/07 RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Adminsitracions Públiques, per la qual s'elevia a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a la prova selectiva d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, convocatòria 102/2004, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 30 de juny de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5619 data 16/10/07 RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat l'oposició d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 102/2004.
DOCV 5696 data 05/02/08 RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex a la present Resolució, per tal de complir el que disposen les convocatòries 102/2004 i 103/2004, d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 8 de febrer de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5711 data 26/02/08 ORDRE de 22 de febrer de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de la Generalitat, grup A, sector administració general, el personal que va superar les proves selectives i el curs selectiu d'accés pel sistema de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, corresponents a les convocatòries 102/2004 i 103/2004.
DOCV 5711 data 26/02/08 RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es confirmen en els seus llocs respectius i s'adjudiquen destinacions al personal a qui es referix les resolucions d'1 i 14 de febrer de 2008 d'aquesta direcció general, convocatòries 102/2004 i 103/2004, d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places i se'ls convoca a l'acte de presa de possessió.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de març, a les 10:00 hores
 

CONVO 103/2004, GRUP A, ADM GRAL, PROMO INTERNA, CONVERSIÓ DIRECTA PLACES (CURS SELECTIU)

DOGV 5279 data 13/06/06 ORDRE de 31 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca curs selectiu d’accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 103/04.
DOGV 5391 data 20/11/06 RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos al curs selectiu d’accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 103/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5445 data 07/02/07 RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, convocatòries 102/04 i 103/04.
DOCV 5473 data 20/03/07 RESOLUCIÓ de 12 de març de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos al concurs de mèrits previ al curs selectiu d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 103/04.
DOCV 5483 data 03/04/07 RESOLUCIÓ de 26 de març de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 102/04 i 103/04.
DOCV 5618 data 15/10/07 RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es determina el calendari de celebració, règim horari i llocs de realització, del curs selectiu dirigit als aspirants admesos en el curs selectiu d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 103/04.
DOCV 5683 data 18/01/08 RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que es publica la relació d'aspirants que han superat el curs selectiu d'accés al Grup A, sector administració general, pel torn de Promoció Interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 103/04.
DOCV 5696 data 05/02/08 RESOLUCIÓ d'1 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex a la present Resolució, per tal de complir el que disposen les convocatòries 102/2004 i 103/2004, d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 8 de febrer de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5705 data 18/02/08 RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca Rafael Salvo Rodríguez, per tal de complir amb el que disposa la Convocatòria 103/2004, d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocar a Rafael Salvo Rodríguez a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 20 de febrer de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5711 data 26/02/08 ORDRE de 22 de febrer de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de la Generalitat, grup A, sector administració general, el personal que va superar les proves selectives i el curs selectiu d'accés pel sistema de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, corresponents a les convocatòries 102/2004 i 103/2004.
DOCV 5711 data 26/02/08 RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es confirmen en els seus llocs respectius i s'adjudiquen destinacions al personal a qui es referix les resolucions d'1 i 14 de febrer de 2008 d'aquesta direcció general, convocatòries 102/2004 i 103/2004, d'accés al grup A, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places i se'ls convoca a l'acte de presa de possessió.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de març, a les 10:00 hores
 

CONVOCATÒRIA 104/2004, GRUP D, ADM. ESPECIAL, CUIDADORS, TORN LLIURE

DOGV 5277 data 09/06/06 ORDRE de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 104/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, accés lliure, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat valenciana.
DOGV 5391 data 20/11/06 RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup D, sector administració especial, Cuidadors, torn d’accés lliure, Convocatòria 104/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOCV 5446 data 08/02/07 RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, cuidadors, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 104/2004, 105/2004 i 106/2004, respectivament.
DOCV 5482 data 02/04/07 RESOLUCIÓ de 26 de març de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector Administració Especial, Cuidadors, accés lliure. Convocatòria 104/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La realització de la prova tindrà lloc el pròxim dia 12 de maig del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5485 data 05/04/07 RESOLUCIÓ de 29 de març del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 104/04, 105/04 i 106/04.
DOCV 5720 data 10/03/08 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, accés lliure. Convocatòria 104/04.
DOCV 5759 data 09/05/08 RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, convocatòries 104/2004 i 105/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 14 de maig de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5774 data 30/05/08 RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 104/2004 i 105/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 9 de juny de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5774 data 30/05/08 ORDRE de 23 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, convocatòries números 104/2004 i 105/2004.
 

CONVOCATÒRIA 105/2004, GRUP D, ADM. ESPECIAL, CUIDADORS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5277 data 09/06/06 ORDRE de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 105/2004, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, torn de discapacitats, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat valenciana de 2004.
DOGV 5391 data 20/11/06 RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup D, sector administració especial, Cuidadors, torn de discapacitats, Convocatòria 105/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOCV 5446 data 08/02/07 RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, cuidadors, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 104/2004, 105/2004 i 106/2004, respectivament.
DOCV 5482 data 02/04/07 RESOLUCIÓ de 26 de març de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector Administració Especial, Cuidadors, torn de discapacitats. Convocatòria 105/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La realització de la prova tindrà lloc el pròxim dia 12 de maig del 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5485 data 05/04/07 RESOLUCIÓ de 29 de març del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 104/04, 105/04 i 106/04.
DOCV 5720 data 10/03/08 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica l'aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, torn de discapacitats. Convocatòria 105/04.
DOCV 5759 data 09/05/08 RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, convocatòries 104/2004 i 105/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 14 de maig de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5774 data 30/05/08 RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen les destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 104/2004 i 105/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 9 de juny de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5774 data 30/05/08 ORDRE de 23 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, convocatòries números 104/2004 i 105/2004.
 

CONVOCATÒRIA 106/2004, GRUP D, ADM. ESPECIAL, CUIDADORS, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5277 data 09/06/06 ORDRE de 26 de maig de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 106/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup D, sector administració especial, Cuidadors, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5391 data 20/11/06 RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’exclosos a les proves selectives d’accés al grup D, sector administració especial, Cuidadors, torn de promoció interna, Convocatòria 106/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOCV 5446 data 08/02/07 RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, cuidadors, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 104/2004, 105/2004 i 106/2004, respectivament.
DOCV 5482 data 02/04/07 RESOLUCIÓ de 26 de març de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector Administració Especial, Cuidadors, torn de promoció interna. Convocatòria 106/04.
DOCV 5485 data 05/04/07 RESOLUCIÓ de 29 de març del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 104/04, 105/04 i 106/04.
DOCV 5720 data 10/03/08 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, cuidadors, torn de promoció interna. Convocatòria 106/04.
 

CONVOCATÒRIA 107/2004, GRUP D, ADM. ESPECIAL, VIGILANTS D'OBRES PÚBLIQUES, TORN LLIURE

DOGV 5290 data 28/06/06 ORDRE de 19 de juny de 2006 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 107/04, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, Vigilants d'Obres Públiques, accés lliure, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5391 data 20/11/06 RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup D, sector administració especial, Vigilants d’Obres Públiques, torn d’accés lliure, Convocatòria 107/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOCV 5429 data
16/01/07
RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, Vigilants d'Obres Públiques, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 107/04 i 108/04, respectivament.
DOCV 5454 data 20/02/07 RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector Administració Especial, Vigilant d'Obres Públiques, accés lliure. Convocatòria 107/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 3 d'abril de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5457 data 23/02/07 RESOLUCIÓ de 14 de febrer del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 107/04 i 108/04.
DOCV 5619 data 16/10/07 RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, vigilants d'obres públiques, accés lliure. Convocatòria 107/04.
DOCV 5648 data 27/11/07 RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, vigilants d'obres públiques, Convocatòria 107/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 10 de desembre de 2007, a les 12:00 hores
DOCV 5679 data 14/01/08 RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de la Convocatòria 107/2004. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2008, a les 10 hores
DOCV 5679 data 14/01/08 ORDRE de 7 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els qui van superar les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, vigilants d'obres públiques, convocatòria número 107/2004.
 

CONVO 108/2004, GRUP D, ADM. ESPECIAL, VIGILANTS D'OBRES PÚBLIQUES, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5290 data 28/06/06 ORDRE de 19 de juny de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 108/04, per la qual es convoquen proves selectives d?accés al grup D, sector administració especial, Vigilants d'Obres Públiques, pel sistema de promoció interna, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2004, per al personal de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5391 data 20/11/06 RESOLUCIÓ de 13 de novembre del 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’exclosos a les proves selectives d’accés al grup D, sector administració especial, Vigilants d’Obres Públiques, torn de promoció interna, Convocatòria 108/04, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOCV 5429 data
16/01/07
RESOLUCIÓ de 4 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, Vigilants d'Obres Públiques, sector administració especial, torn lliure i promoció interna, convocatòries 107/04 i 108/04, respectivament.
DOCV 5454 data 20/02/07 RESOLUCIÓ de 9 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector Administració Especial, Vigilant d'Obres Públiques, torn de promoció interna. Convocatòria 108/04. La prova tindrà lloc el pròxim dia 3 d'abril de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5457 data 23/02/07 RESOLUCIÓ de 14 de febrer del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 107/04 i 108/04.
DOCV 5619 data 16/10/07 RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup D, sector administració especial, vigilants d'obres públiques, torn de promoció interna. Convocatòria 108/04.
 

CONVO 109/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, ATS/DIPLOMAT UNIVERSITARI EN INFERMERIA, TORN LLIURE

DOGV 5297 data 07/07/06 ORDRE de 19 de juny de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 109/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria, accés lliure, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5319 data 07/08/06 CORRECCIÓ d’errades de les ordres de 19 de juny de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria, accés lliure, discapacitats i promoció interna. Convocatòries 109/04, 110/04 i 111/04.
DOGV 5412 data 21/12/06 RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, torn d’accés lliure, Convocatòria 109/04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de de 2004.
DOCV 5483 data 03/04/07 RESOLUCIÓ de 21 de març de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 109/04, 110/04 i 111/04, respectivament.
DOCV 5519 data 24/05/07 RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS /Diplomat Universitari en Infermeria, torn d'accés lliure, Convocatòria 109/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de 2004.
DOCV 5521 data 28/05/07 RESOLUCIÓ de 17 de maig del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector Administració Especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, accés lliure, Convocatòria 109/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 16 de juny de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5600 data 17/09/07 RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 109/04, 110/04 i 111/04, d'accés al grup B, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria.
DOCV 5800 data 07/07/08 RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria, accés lliure. Convocatòria 109/04.
DOCV 5903 data 28/11/08

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la que prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, convocatòries 109/04, torn d'accés lliure, i 110/04, torn de discapacitats.

DOCV 6020 data 25/05/09 RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, convocatòries 109/2004 i 110/2004, per a elecció de destinació. L'acte obligatori, presencial i únic, tindrà lloc el dia 3 de juny de 2009 a les 17:00 hores
DOCV 6044 data 26/06/09 RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 109/2004 i 110/2004. L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2009, a les 10:00 hores
DOCV 6044 data 26/06/09 ORDRE de 17 de juny de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els que van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, convocatòries número 109/2004 i 110/2004.
DOCV 6047 data 01/07/09 RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, convocatòria número 109/2004.  
DOCV 6048 data 02/07/09 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de juny de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual nomena funcionaris de carrera als qui van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, convocatòria número 109/2004.
 

CONVO 110/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, ATS/DUI, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5297 data 07/07/06 ORDRE de 19 de juny de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 110/04, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria, torn de discapacitats, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5319 data 07/08/06 CORRECCIÓ d’errades de les ordres de 19 de juny de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria, accés lliure, discapacitats i promoció interna. Convocatòries 109/04, 110/04 i 111/04.
DOGV 5412 data 21/12/06 RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, torn de discapacitats, Convocatòria 110/04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de de 2004.
DOCV 5483 data 03/04/07 RESOLUCIÓ de 21 de març de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 109/04, 110/04 i 111/04, respectivament.
DOCV 5517 data 22/05/07 RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector Administració Especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, torn de discapacitats, Convocatòria 110/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 16 de juny de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5600 data 17/09/07 RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 109/04, 110/04 i 111/04, d'accés al grup B, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria.
DOCV 5800 data 07/07/08 RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria, torn de discapacitats. Convocatòria 110/04.
DOCV 5903 data 28/11/08

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la que prorroga el termini per al nomenament dels aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, convocatòries 109/04, torn d'accés lliure, i 110/04, torn de discapacitats.

DOCV 6020 data 25/05/09 RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, convocatòries 109/2004 i 110/2004, per a elecció de destinació. L'acte obligatori, presencial i únic, tindrà lloc el dia 3 de juny de 2009 a les 17:00 hores
DOCV 6044 data 26/06/09 RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives de les convocatòries 109/2004 i 110/2004. L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2009, a les 10:00 hores
DOCV 6044 data 26/06/09 ORDRE de 17 de juny de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera els que van superar les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, convocatòries número 109/2004 i 110/2004.
 

CONVOCATÒRIA 111/2004, GRUP B, ADM. ESPECIAL, ATS/DUI, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5297 data 07/07/06 ORDRE de 19 de juny de 2006 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Convocatòria 111/04 per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup B, sector administració especial, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria, pel sistema de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2004, per al personal de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5319 data 07/08/06 CORRECCIÓ d’errades de les ordres de 19 de juny de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria, accés lliure, discapacitats i promoció interna. Convocatòries 109/04, 110/04 i 111/04.
DOGV 5412 data 21/12/06 RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d’admesos a les proves selectives d’accés al grup B, sector administració especial, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, torn de promoció interna, Convocatòria 111/04, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de de 2004.
DOCV 5483 data 03/04/07 RESOLUCIÓ de 21 de març de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, ATS/Diplomat Universitari en Infermeria, sector administració especial, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 109/04, 110/04 i 111/04, respectivament.
DOCV 5519 data 24/05/07 RESOLUCIÓ de 17 de maig del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al Grup B, sector Administració Especial, ATS /Diplomat Universitari en Infermeria, torn de promoció interna, Convocatòria 111/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la primera part de la prova. Realització de la primera part de la prova tindrà lloc el pròxim dia 16 de juny de 2007, a les 10:00 hores
DOCV 5600 data 17/09/07 RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 109/04, 110/04 i 111/04, d'accés al grup B, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria.
DOCV 5800 data 07/07/08 RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al grup B, sector administració especial, ATS / Diplomat Universitari en Infermeria, torn de promoció interna. Convocatòria 111/04.
 

CONVO 112/2004, GRUP B, ADM. GRAL, TORN PROMO INTERNA, CONVERSIÓ DIRECTA PLACES (OPOSICIÓ)

DOGV 5356 data 28/09/06 ORDRE de 18 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca oposició d’accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 112/04.
DOCV 5435 data 24/01/07 RESOLUCIÓ de 16 de gener del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a l'oposició d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 112/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5461 data 01/03/07 RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, convocatòries 112/04 i 113/04.
DOCV 5488 data 12/04/07 RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 112/04 i 113/04.
DOCV 5639 data 14/11/07 RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a l'oposició d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 112/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
La prova tindrà lloc el dia 19 de gener de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5800 data 07/07/08 RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que es publica la relació d'aspirants que han superat l'oposició d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 112/04.
DOCV 5858 data 26/09/08 RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex a la present Resolució, per tal de complir el que disposen les convocatòries 112/2004 i 113/2004, d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 3 d'octubre de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5878 data 24/10/08 RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual confirma en els seus llocs respectius i adjudica destinacions al personal a qui es refereixen les resolucions d'1 de juliol de 2008, d'aquesta direcció general, convocatòries 112/2004 i 113/2004, d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places i se'ls convoca a l'acte de presa de possessió. L'acte de la presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de novembre, a les 10:00 hores
DOCV 5878 data 24/10/08 ORDRE de 21 d'octubre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionaris de carrera de la Generalitat, grup B, sector administració general, el personal que va superar les proves selectives i el curs selectiu d'accés pel sistema de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, corresponents a les convocatòries 112/2004 i 113/2004.
 

CONVO 113/2004, GRUP B, ADM. GRAL, TORN PROMO INTERNA, C. DIRECTA PLACES (CURS SELECTIU)

DOGV 5356 data 28/09/06 ORDRE de 18 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca curs selectiu d’accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 113/04.
DOCV 5435 data 24/01/07 RESOLUCIÓ de 16 de gener del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos al curs selectiu d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 113/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5461 data 01/03/07 RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, convocatòries 112/04 i 113/04.
DOCV 5488 data 12/04/07 RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 112/04 i 113/04.
DOCV 5492 data 18/04/07 RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos al concurs de mèrits previ al curs selectiu d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 113/04.
DOCV 5721 data 11/03/08 RESOLUCIÓ de 7 de març de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es determina el calendari de celebració, règim horari i llocs de realització del curs selectiu dirigit als aspirants admesos en el curs selectiu d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, Convocatòria 113/04.
DOCV 5800 data 07/07/08 RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que es publica la relació d'aspirants que han superat el curs selectiu d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 113/04.
DOCV 5858 data 26/09/08 RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex a la present Resolució, per tal de complir el que disposen les convocatòries 112/2004 i 113/2004, d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 3 d'octubre de 2008, a les 10:00 hores
DOCV 5878 data 24/10/08 RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual confirma en els seus llocs respectius i adjudica destinacions al personal a qui es refereixen les resolucions d'1 de juliol de 2008, d'aquesta direcció general, convocatòries 112/2004 i 113/2004, d'accés al grup B, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places i se'ls convoca a l'acte de presa de possessió. L'acte de la presa de possessió tindrà lloc el dia 3 de novembre, a les 10:00 hores
DOCV 5878 data 24/10/08 ORDRE de 21 d'octubre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionaris de carrera de la Generalitat, grup B, sector administració general, el personal que va superar les proves selectives i el curs selectiu d'accés pel sistema de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, corresponents a les convocatòries 112/2004 i 113/2004.
 

CONVO 114/2004, GRUP C, S. LABORAL, E. MANTENIMENT / SUPERVISOR DE MANTENIMENT, TORN LLIURE

DOGV 5367 data 16/10/06 ORDRE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, torn d’accés lliure, Convocatòria 114/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5435 data 24/01/07 RESOLUCIÓ de 16 de gener del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment / supervisor de manteniment, torn d'accés lliure, Convocatòria 114/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, torn lliure i promoció interna, convocatòries 114/04 i 115/04, encarregat de magatzem, torn lliure i promoció interna, convocatòries 116/04 i 117/04, especialista de laboratori, promoció interna, convocatòria 118/04 i encarregat d'explotació portuària, promoció interna, convocatòria 119/04.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, accés lliure, Convocatòria 114/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 17 d'octubre de 2007 (dimecres), a les 10:00 hores
DOCV 5623 data 22/10/07 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 114/04, 115/04, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, 116/04, 117/04, encarregat de magatzem, 118/04, especialista de laboratori i 119/04, encarregat d'explotació portuària, grup C, sector laboral.
DOCV 5775 data 02/06/08 RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment / supervisor de manteniment, accés lliure. Convocatòria 114/04.
DOCV 5804 data 11/07/08 RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, convocatòries 114/2004 i 115/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 17 de juliol de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5853 data 19/09/08 RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12, de la Convocatòria 114/04, i la base 13, de la Convocatòria 115/04, de proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, pels sistemes d'accés lliure i promoció interna, respectivament, especialista en manteniment/supervisor de manteniment.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2008
 

CONVO 115/2004, GRUP C, S. LABORAL, E. MANTENIMENT / S. MANTENIMENT, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5367 data 16/10/06 ORDRE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 115/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5434 data 23/01/07 RESOLUCIÓ de 16 de gener del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment / supervisor de manteniment, torn de promoció interna, Convocatòria 115/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, torn lliure i promoció interna, convocatòries 114/04 i 115/04, encarregat de magatzem, torn lliure i promoció interna, convocatòries 116/04 i 117/04, especialista de laboratori, promoció interna, convocatòria 118/04 i encarregat d'explotació portuària, promoció interna, convocatòria 119/04.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, torn de promoció interna, Convocatòria 115/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 17 d'octubre de 2007 (dimecres), a les 10:00 hores
DOCV 5623 data 22/10/07 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 114/04, 115/04, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, 116/04, 117/04, encarregat de magatzem, 118/04, especialista de laboratori i 119/04, encarregat d'explotació portuària, grup C, sector laboral.
DOCV 5775 data 02/06/08 RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, torn de promoció interna. Convocatòria 115/04.
DOCV 5804 data 11/07/08 RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, convocatòries 114/2004 i 115/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 17 de juliol de 2008, a les 12:00 hores
DOCV 5853 data 19/09/08 RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12, de la Convocatòria 114/04, i la base 13, de la Convocatòria 115/04, de proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, pels sistemes d'accés lliure i promoció interna, respectivament, especialista en manteniment/supervisor de manteniment.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2008
 

CONVOCATÒRIA 116/2004, GRUP C, SECTOR LABORAL, ENCARREGAT DE MAGATZEM, TORN LLIURE

DOGV 5367 data 16/10/06 ORDRE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector laboral, Encarregat de magatzem, torn d’accés lliure, Convocatòria 116/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5434 data 23/01/07 RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, Encarregat de magatzem, torn d'accés lliure, Convocatòria 116/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, torn lliure i promoció interna, convocatòries 114/04 i 115/04, encarregat de magatzem, torn lliure i promoció interna, convocatòries 116/04 i 117/04, especialista de laboratori, promoció interna, convocatòria 118/04 i encarregat d'explotació portuària, promoció interna, convocatòria 119/04.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector laboral, Encarregat de magatzem, accés lliure, Convocatòria 116/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 15 d'octubre de 2007 (dilluns), a les 10:00 hores
DOCV 5623 data 22/10/07 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 114/04, 115/04, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, 116/04, 117/04, encarregat de magatzem, 118/04, especialista de laboratori i 119/04, encarregat d'explotació portuària, grup C, sector laboral.
DOCV 5775 data 02/06/08 RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, encarregat de magatzem, accés lliure. Convocatòria 116/04.
DOCV 5804 data 11/07/08 RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, encarregat de magatzem, convocatòries 116/2004 i 117/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 17 de juliol de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5853 data 19/09/08 RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12, de la Convocatòria 116/04, i la base 13, de la Convocatòria 117/04, proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, pels sistemes d'accés lliure i promoció interna, respectivament, encarregat de magatzem. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2008
 

CONVO 117/2004, GRUP C, SECTOR LABORAL, ENCARREGAT DE MAGATZEM, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5367 data 16/10/06 ORDRE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector laboral, encarregat de Magatzem, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 117/04, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5434 data 23/01/07 RESOLUCIÓ de 16 de gener del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, Encarregat de magatzem, torn de promoció interna, Convocatòria 117/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, torn lliure i promoció interna, convocatòries 114/04 i 115/04, encarregat de magatzem, torn lliure i promoció interna, convocatòries 116/04 i 117/04, especialista de laboratori, promoció interna, convocatòria 118/04 i encarregat d'explotació portuària, promoció interna, convocatòria 119/04.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector laboral, Encarregat de magatzem, torn de promoció interna, Convocatòria 117/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 15 d'octubre de 2007 (dilluns), a les 10:00 hores
DOCV 5623 data 22/10/07 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 114/04, 115/04, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, 116/04, 117/04, encarregat de magatzem, 118/04, especialista de laboratori i 119/04, encarregat d'explotació portuària, grup C, sector laboral.
DOCV 5775 data 02/06/08 RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, encarregat de magatzem, torn de promoció interna. Convocatòria 117/04.
DOCV 5804 data 11/07/08 RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, encarregat de magatzem, convocatòries 116/2004 i 117/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 17 de juliol de 2008, a les 11:30 hores
DOCV 5853 data 19/09/08 RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12, de la Convocatòria 116/04, i la base 13, de la Convocatòria 117/04, proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, pels sistemes d'accés lliure i promoció interna, respectivament, encarregat de magatzem. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2008
 

CONVO 118/2004, GRUP C, SECTOR LABORAL, ESPECIALISTA DE LABORATORI, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5367 data 16/10/06 ORDRE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector laboral, Especialista de laboratori, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 118/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5435 data 24/01/07 RESOLUCIÓ de 16 de gener del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, Especialista de Laboratori, torn de promoció interna, Convocatòria 118/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, torn lliure i promoció interna, convocatòries 114/04 i 115/04, encarregat de magatzem, torn lliure i promoció interna, convocatòries 116/04 i 117/04, especialista de laboratori, promoció interna, convocatòria 118/04 i encarregat d'explotació portuària, promoció interna, convocatòria 119/04.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector laboral, Especialista de Laboratori, torn de promoció interna, Convocatòria 118/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 3 d'octubre de 2007 (dimecres), a les 10:00 hores
DOCV 5623 data 22/10/07 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 114/04, 115/04, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, 116/04, 117/04, encarregat de magatzem, 118/04, especialista de laboratori i 119/04, encarregat d'explotació portuària, grup C, sector laboral.
DOCV 5775 data 02/06/08 RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista de laboratori, torn de promoció interna. Convocatòria 118/04.
DOCV 5899 data 24/11/08 RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual prorroga el termini per a la formalització del contracte laboral de l'aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialistes de laboratori, pel torn de promoció interna, Convocatòria 118/04.
DOCV 5972 data 11/03/09 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de la Convocatòria 118/04, proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, pel sistema de promoció interna, especialista de laboratori. L'acte de la presa de possessió tindrà lloc el dia 12 de març de 2009  
 
CONVO 119/2004, GRUP C, S. LABORAL, E. D'EXPLOTACIÓ PORTUÀRIA, TORN PROMOCIÓ INTERNA
DOGV 5367 data 16/10/06 ORDRE de 29 de setembre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector laboral, Encarregat d’explotació portuària, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 119/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOGV 5396 data 27/11/06 CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 29 de setembre de 2006 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, sector laboral, encarregat d’Explotació Portuària, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 119/04.
DOCV 5435 data 24/01/07 RESOLUCIÓ de 16 de gener del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, Encarregat d'explotació portuària, torn de promoció interna, Convocatòria 119/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, torn lliure i promoció interna, convocatòries 114/04 i 115/04, encarregat de magatzem, torn lliure i promoció interna, convocatòries 116/04 i 117/04, especialista de laboratori, promoció interna, convocatòria 118/04 i encarregat d'explotació portuària, promoció interna, convocatòria 119/04.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos a les proves selectives d'accés al Grup C, sector laboral, Encarregat d'explotació portuària, torn de promoció interna, Convocatòria 119/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 3 d'octubre de 2007 (dimecres), a les 10:00 hores
DOCV 5623 data 22/10/07 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 114/04, 115/04, especialista en manteniment/supervisor de manteniment, 116/04, 117/04, encarregat de magatzem, 118/04, especialista de laboratori i 119/04, encarregat d'explotació portuària, grup C, sector laboral.
DOCV 5775 data 02/06/08 RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica el aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, encarregat d'explotació portuària, torn de promoció interna. Convocatòria 119/04.
DOCV 5853 data 19/09/08 RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 13, de la Convocatòria 119/04, proves selectives d'accés al grup C, sector laboral, pel sistema de promoció interna, encarregat d'explotació portuària. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2008
 

CONVOCATÒRIA 120/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, AUXILIAR DE CLÍNICA, TORN LLIURE

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Clínica, torn d’accés lliure, Convocatòria 120/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, torn d'accés lliure, Convocatòria 120/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5537 data 19/06/07 RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, auxiliar de clínica, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 120/04, 121/04 i 122/04, respectivament.
DOCV 5623 data 22/10/07 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 120/04, 121/04 i 122/04, auxiliar de clínica, grup D, sector laboral.
DOCV 5624 data 23/10/07 RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, accés lliure, Convocatòria 120/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 15 de desembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5884 data 03/11/08 RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, accés lliure. Convocatòria 120/04.
DOCV 5939 data 23/01/09
DOCV 5960 data 23/02/09

RESOLUCIÓ de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 120/04, 121/04 i 122/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats i promoció interna, respectivament. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 24 de març de 2009

 

CONVOCATÒRIA 121/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, AUXILIAR DE CLÍNICA, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Clínica, torn de discapacitats, Convocatòria 121/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, torn de discapacitats, Convocatòria 121/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5537 data 19/06/07 RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, auxiliar de clínica, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 120/04, 121/04 i 122/04, respectivament.
DOCV 5623 data 22/10/07 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 120/04, 121/04 i 122/04, auxiliar de clínica, grup D, sector laboral.
DOCV 5624 data 23/10/07 RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, torn de discapacitats, Convocatòria 121/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 15 de desembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5884 data 03/11/08 RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, torn de discapacitats. Convocatòria 121/04.
DOCV 5939 data 23/01/09
DOCV 5960 data 23/02/09

RESOLUCIÓ de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 120/04, 121/04 i 122/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats i promoció interna, respectivament. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 24 de març de 2009

 

CONVOCATÒRIA 122/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, AUXILIAR DE CLÍNICA, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Clínica, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 122/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, torn de promoció interna, Convocatòria 122/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5537 data 19/06/07 RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, auxiliar de clínica, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 120/04, 121/04 i 122/04, respectivament.
DOCV 5623 data 22/10/07 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 120/04, 121/04 i 122/04, auxiliar de clínica, grup D, sector laboral.
DOCV 5624 data 23/10/07 RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, torn de promoció interna, Convocatòria 122/04, i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 15 de desembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5884 data 03/11/08 RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, torn de promoció interna. Convocatòria 122/04.
DOCV 5939 data 23/01/09
DOCV 5960 data 23/02/09

RESOLUCIÓ de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 120/04, 121/04 i 122/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de clínica, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats i promoció interna, respectivament. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 24 de març de 2009

 

CONVOCATÒRIA 123/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, CUINER, TORN LLIURE

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup D, sector laboral, Cuiner, torn d’accés lliure, Convocatòria 123/04, corresponents a l’Oferta dó Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, torn d'accés lliure, Convocatòria 123/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, cuiner, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 123/04, 124/04 i 125/04, respectivament i de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de cuina, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 138/04 i 139/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Cuiner, accés lliure, Convocatòria 123/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 27 d'octubre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5900 data 25/11/08
 
RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, accés lliure. Convocatòria 123/04.
DOCV 5954 data 13/02/09 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, convocatòries 123/2004, 124/2004 i 125/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal, per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 20 de febrer de 2009 a les 11:30 hores 
DOCV 5976 data 17/03/09 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 123/04, 124/04 i 125/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats i promoció interna, respectivament. La presa de possessió, el dia 1 d’abril de 2009
 

CONVOCATÒRIA 124/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, CUINER, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup D, sector laboral, Cuiner, pel torn de discapacitats, Convocatòria 124/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, torn de discapacitats, Convocatòria 124/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, cuiner, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 123/04, 124/04 i 125/04, respectivament i de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de cuina, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 138/04 i 139/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Cuiner, torn de discapacitats, Convocatòria 124/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 27 d'octubre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5900 data 25/11/08 RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, torn de discapacitats. Convocatòria 124/04.
DOCV 5954 data 13/02/09 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, convocatòries 123/2004, 124/2004 i 125/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal, per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 20 de febrer de 2009 a les 11:30 hores 
DOCV 5976 data 17/03/09 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 123/04, 124/04 i 125/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats i promoció interna, respectivament. La presa de possessió, el dia 1 d’abril de 2009
 

CONVOCATÒRIA 125/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, CUINER, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup D, sector laboral, Cuiner, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 125/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, torn de promoció interna, Convocatòria 125/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, cuiner, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 123/04, 124/04 i 125/04, respectivament i de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de cuina, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 138/04 i 139/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Cuiner, torn de promoció interna, Convocatòria 125/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 27 d'octubre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5900 data 25/11/08 RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, torn de promoció interna. Convocatòria 125/04.
DOCV 5954 data 13/02/09 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, convocatòries 123/2004, 124/2004 i 125/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal, per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 20 de febrer de 2009 a les 11:30 hores 
DOCV 5976 data 17/03/09 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 123/04, 124/04 i 125/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, cuiner, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats i promoció interna, respectivament. La presa de possessió, el dia 1 d’abril de 2009
 

CONVOCATÒRIA 126/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, AUXILIAR DE MANTENIMENT, TORN LLIURE

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, torn d’accés lliure, Convocatòria 126/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, torn d'accés lliure, Convocatòria 126/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, auxiliar de manteniment, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 126/04, 127/04 i 128/04, respectivament i de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de manteniment, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 136/04 i 137/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, accés lliure, Convocatòria 126/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 17 de novembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5893 data 14/11/08 RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de manteniment, accés lliure. Convocatòria 126/04
DOCV 5937 data 21/01/09 RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de Manteniment, convocatòries 126/04, 127/2004 i 128/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 27 de gener de 2009, a les 11:00 hores
DOCV 5955 data 16/02/09 RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 126/04, 127/04 i 128/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de manteniment, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats i promoció interna, respectivament. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de març de 2009, a les 09:00 hores
 

CONVOCATÒRIA 127/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, AUXILIAR DE MANTENIMENT, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, pel torn de discapacitats, Convocatòria 127/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, torn de discapacitats, Convocatòria 127/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, auxiliar de manteniment, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 126/04, 127/04 i 128/04, respectivament i de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de manteniment, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 136/04 i 137/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, torn de discapacitats, Convocatòria 127/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 17 de novembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5893 data 14/11/08 RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica l'aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de manteniment, torn de discapacitats. Convocatòria 127/04.
DOCV 5937 data 21/01/09 RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de Manteniment, convocatòries 126/04, 127/2004 i 128/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 27 de gener de 2009, a les 11:00 hores
DOCV 5955 data 16/02/09 RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 126/04, 127/04 i 128/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de manteniment, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats i promoció interna, respectivament. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de març de 2009, a les 09:00 hores
 

CONVO 128/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, AUXILIAR DE MANTENIMENT, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 128/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, torn de promoció interna, Convocatòria 128/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, auxiliar de manteniment, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 126/04, 127/04 i 128/04, respectivament i de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de manteniment, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 136/04 i 137/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Auxiliar de Manteniment, torn de promoció interna, Convocatòria 128/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 17 de novembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5893 data 14/11/08 RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de manteniment, torn de promoció interna. Convocatòria 128/04.
DOCV 5937 data 21/01/09 RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de Manteniment, convocatòries 126/04, 127/2004 i 128/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 27 de gener de 2009, a les 11:00 hores
DOCV 5955 data 16/02/09 RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 126/04, 127/04 i 128/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, auxiliar de manteniment, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats i promoció interna, respectivament. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de març de 2009, a les 09:00 hores
 

CONVOCATÒRIA 129/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, CONDUCTOR, TORN LLIURE

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup D, sector laboral, Conductor, torn d’accés lliure, Convocatòria 129/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, torn d'accés lliure, Convocatòria 129/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5537 data 19/06/07 RESOLUCIÓ de 8 de juny del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, conductor, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 129/04, 130/04 i 131/04, respectivament.
DOCV 5564 data 26/07/07 RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Conductor, accés lliure, Convocatòria 129/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 20 d'octubre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5869 data 14/10/08 RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, accés lliure. Convocatòria 129/04.
DOCV 5904 data 01/12/08 RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, convocatòries 129/04, 130/2004 i 131/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 5 de desembre de 2008, a les 11:00 hores
DOCV 5931 data 13/01/09 RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 129/04, 130/04 i 131/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats, i promoció interna, respectivament. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de febrer de 2009, a les 09:00 hores.
 

CONVOCATÒRIA 130/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, CONDUCTOR, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup D, sector laboral, Conductor, pel torn de discapacitats, Convocatòria 130/04, corresponents a ld’Ocupació Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, torn de discapacitats, Convocatòria 130/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5537 data 19/06/07 RESOLUCIÓ de 8 de juny del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, conductor, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 129/04, 130/04 i 131/04, respectivament.
DOCV 5564 data 26/07/07 RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Conductor, torn de discapacitats, Convocatòria 130/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 20 d'octubre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5869 data 14/10/08 RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica l'aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, torn de discapacitats. Convocatòria 130/04.
DOCV 5904 data 01/12/08 RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, convocatòries 129/04, 130/2004 i 131/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 5 de desembre de 2008, a les 11:00 hores
DOCV 5931 data 13/01/09 RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 129/04, 130/04 i 131/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats, i promoció interna, respectivament. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de febrer de 2009, a les 09:00 hores.
 

CONVOCATÒRIA 131/2004, GRUP D, SECTOR LABORAL, CONDUCTOR, TORN PROMOCIÓ INTERNA

DOGV 5374 data 25/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup D, sector laboral, Conductor, pel sistema de promoció interna, Convocatòria 131/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de de 2004.
DOCV 5450 data 14/02/07 RESOLUCIÓ de 5 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, torn de promoció interna, Convocatòria 131/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5537 data 19/06/07 RESOLUCIÓ de 8 de juny del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, conductor, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 129/04, 130/04 i 131/04, respectivament.
DOCV 5564 data 26/07/07 RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup D, sector laboral, Conductor, torn de promoció interna, Convocatòria 131/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 20 d'octubre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5869 data 14/10/08 RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, torn de promoció interna. Convocatòria 131/04.
DOCV 5904 data 01/12/08 RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, convocatòries 129/04, 130/2004 i 131/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 5 de desembre de 2008, a les 11:00 hores
DOCV 5931 data 13/01/09 RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 129/04, 130/04 i 131/04, proves selectives d'accés al grup D, sector laboral, conductor, pels sistemes d'accés lliure, torn de discapacitats, i promoció interna, respectivament. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de febrer de 2009, a les 09:00 hores.
 

CONVOCATÒRIA 132/2004, GRUP E, SECTOR LABORAL, NETEJA, TORN LLIURE

DOGV 5376 data 27/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup E, sector laboral, Personal de neteja, torn d’accés lliure, Convocatòria 132/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5461 data 01/03/07 RESOLUCIÓ de 21 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, Personal de Neteja, torn d'accés lliure, Convocatòria 132/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5537 data 19/06/07 RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup E, personal de neteja, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 132/04 i 133/04, respectivament.
DOCV 5564 data 26/07/07 RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector laboral, Personal de Neteja, accés lliure, Convocatòria 132/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 1 de desembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5649 data 28/11/07 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, personal de neteja, accés lliure, Convocatòria 132/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
DOCV 5900 data 25/11/08 RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, personal de neteja, accés lliure. Convocatòria 132/04.
DOCV 5947 data 04/02/09 RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2009, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'exclou Dolores Sánchez González de la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, personal de neteja, torn d'accés lliure, Convocatòria 132/04.
DOCV 5954 data 13/02/09 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, personal de neteja, convocatòries 132/2004 i 133/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal, per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 20 de febrer de 2009 a les 12:30 hores
DOCV 5976 data 17/03/09 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 132/04 i 133/04, proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, personal de neteja, pel sistema d'accés lliure i torn de discapacitats. La presa de possessió, serà el dia 1 d’abril de 2009  
 

CONVOCATÒRIA 133/2004, GRUP E, SECTOR LABORAL, NETEJA, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5376 data 27/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup E, sector laboral, Personal de neteja, pel torn de discapacitats, Convocatòria 133/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5461 data 01/03/07 RESOLUCIÓ de 21 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, Personal de Neteja, torn de discapacitats, Convocatòria 133/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5537 data 19/06/07 RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup E, personal de neteja, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 132/04 i 133/04, respectivament.
DOCV 5564 data 26/07/07 RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector laboral, Personal de Neteja, torn de discapacitats, Convocatòria 133/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 1 de desembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5900 data 25/11/08 RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, personal de neteja, torn de discapacitats. Convocatòria 133/04.
DOCV 5954 data 13/02/09 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, personal de neteja, convocatòries 132/2004 i 133/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal, per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 20 de febrer de 2009 a les 12:30 hores
DOCV 5976 data 17/03/09 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 132/04 i 133/04, proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, personal de neteja, pel sistema d'accés lliure i torn de discapacitats. La presa de possessió, serà el dia 1 d’abril de 2009  
 

CONVOCATÒRIA 134/2004, GRUP E, SECTOR LABORAL, AJUDANT DE RESIDÈNCIA/SERVICIS, TORN LLIURE

DOGV 5376 data 27/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de residència/servicis, torn d’accés lliure, Convocatòria 134/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5461 data 01/03/07 RESOLUCIÓ de 21 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, Ajudant de residència/servicis, torn d'accés lliure, Convocatòria 134/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5537 data 19/06/07 RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la que es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de residència/servicis, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 134/04 i 135/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de residència/servicis, accés lliure, Convocatòria 134/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 29 de setembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5600 data 17/09/07 Correcció d'errors de les Resolucions de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector laboral, Ajudants de Residència/Servicis, accés lliure i discapacitats, Convocatòria 134/04 i 135/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
DOCV 5623 data 22/10/07 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 134/04 i 135/04, ajudant de residència/servicis, grup E, sector laboral.
DOCV 5850 data 16/09/08 RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de residència/servicis, accés lliure. Convocatòria 134/04.
DOCV 5900 data 25/11/08 RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de residència/serveis, convocatòries 134/2004 i 135/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 18 de desembre de 2008, a les 11:00 hores
DOCV 5937 data 21/01/09 RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 134/04 i 135/04, proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de residència/serveis, pel sistema d'accés lliure i torn de discapacitats. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 9 de febrer de 2009, a les 10:00 hores
 

CONVO 135/2004, GRUP E, SECTOR LABORAL, AJUDANT  RESIDÈNCIA/SERVICIS, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5376 data 27/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de residència/servicis, pel torn de discapacitats, Convocatòria 135/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5461 data 01/03/07 RESOLUCIÓ de 21 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, Ajudant de residència/servicis, torn de discapacitats, Convocatòria 135/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5537 data 19/06/07 RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la que es nomena el tribunal de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de residència/servicis, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 134/04 i 135/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de residència/servicis, torn de discapacitats, Convocatòria 135/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 29 de setembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5600 data 17/09/07 Correcció d'errors de les Resolucions de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector laboral, Ajudants de Residència/Servicis, accés lliure i discapacitats, Convocatòria 134/04 i 135/04, i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
DOCV 5623 data 22/10/07 RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2007, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la composició del tribunal de selecció de les convocatòries 134/04 i 135/04, ajudant de residència/servicis, grup E, sector laboral.
DOCV 5850 data 16/09/08 RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de residència/servicis, torn de discapacitats. Convocatòria 135/04.
DOCV 5900 data 25/11/08 RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de residència/serveis, convocatòries 134/2004 i 135/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 18 de desembre de 2008, a les 11:00 hores
DOCV 5937 data 21/01/09 RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 134/04 i 135/04, proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de residència/serveis, pel sistema d'accés lliure i torn de discapacitats. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 9 de febrer de 2009, a les 10:00 hores
 

CONVOCATÒRIA 136/2004, GRUP E, SECTOR LABORAL, AJUDANT DE MANTENIMENT, TORN LLIURE

DOGV 5376 data 27/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de manteniment, torn d’accés lliure, Convocatòria 136/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5461 data 01/03/07 RESOLUCIÓ de 21 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, Ajudant de Manteniment, torn d'accés lliure, Convocatòria 136/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, auxiliar de manteniment, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 126/04, 127/04 i 128/04, respectivament i de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de manteniment, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 136/04 i 137/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de Manteniment, accés lliure, Convocatòria 136/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 24 de novembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5639 data 14/11/07 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de manteniment, accés lliure, Convocatòria 136/04 i es convoca els aspirants admesos a la realització de la prova.
DOCV 5912 data 12/12/08 RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de manteniment, accés lliure. Convocatòria 136/04.
DOCV 5954 data 13/02/09 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de manteniment, convocatòries 136/2004 i 137/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal, per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 20 de febrer de 2009 a les 11:00 hores
DOCV 5976 data 17/03/09 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 136/04 i 137/04, proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de manteniment, pel sistema d'accés lliure i torn de discapacitats. La presa de possessió, serà el dia 1 d’abril de 2009  
DOCV 6225 data 12/03/10 RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2010, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es disposa l'execució de la sentència ferma núm. 573/2009, del Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 8 de València (DOCV 6225, 12/03/10).
 

CONVOCATÒRIA 137/2004, GRUP E, SECTOR LABORAL, AJUDANT MANTENIMENT, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5376 data 27/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de manteniment, pel torn de discapacitats, Convocatòria 137/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5461 data 01/03/07 RESOLUCIÓ de 21 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, Ajudant de Manteniment, torn de discapacitats, Convocatòria 137/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, auxiliar de manteniment, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 126/04, 127/04 i 128/04, respectivament i de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de manteniment, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 136/04 i 137/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de Manteniment, torn de discapacitats, Convocatòria 137/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 24 de novembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5912 data 12/12/08 RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2008, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de manteniment, torn de discapacitats. Convocatòria 137/04.
DOCV 5954 data 13/02/09 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de manteniment, convocatòries 136/2004 i 137/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal, per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 20 de febrer de 2009 a les 11:00 hores
DOCV 5976 data 17/03/09 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 136/04 i 137/04, proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de manteniment, pel sistema d'accés lliure i torn de discapacitats. La presa de possessió, serà el dia 1 d’abril de 2009  
 

CONVOCATÒRIA 138/2004, GRUP E, SECTOR LABORAL, AJUDANT DE CUINA, TORN LLIURE

DOGV 5376 data 27/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de cuina, torn d’accés lliure, Convocatòria 138/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5461 data 01/03/07 RESOLUCIÓ de 21 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, Ajudant de Cuina, torn d'accés lliure, Convocatòria 138/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, cuiner, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 123/04, 124/04 i 125/04, respectivament i de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de cuina, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 138/04 i 139/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de cuina, accés lliure, Convocatòria 138/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 10 de novembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5900 data 25/11/08 RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació d'aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de cuina, accés lliure. Convocatòria 138/04.
DOCV 5954 data 13/02/09 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de cuina, convocatòries 138/2004 i 139/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal, per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 20 de febrer de 2009 a les 11:30 hores  
DOCV 5976 data 17/03/09 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 138/04 i 139/04, proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de cuina, pel sistema d'accés lliure i torn de discapacitats. La presa de possessió, serà el dia 1 d’abril de 2009  
 

CONVOCATÒRIA 139/2004, GRUP E, SECTOR LABORAL, AJUDANT DE CUINA, TORN DE DISCAPACITATS

DOGV 5376

data 27/10/06

ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de cuina, pel torn de discapacitats, Convocatòria 139/04, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5461 data 01/03/07 RESOLUCIÓ de 21 de febrer del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, Ajudant de Cuina, torn de discapacitats, Convocatòria 139/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5535 data 15/06/07 RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena tribunal de les proves selectives d'accés al grup D, cuiner, sector laboral, torn lliure, discapacitats i promoció interna, convocatòries 123/04, 124/04 i 125/04, respectivament i de les proves selectives d'accés al grup E, ajudant de cuina, sector laboral, torn lliure i discapacitats, convocatòries 138/04 i 139/04, respectivament.
DOCV 5563 data 25/07/07 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al Grup E, sector laboral, Ajudant de cuina, torn de discapacitats, Convocatòria 139/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 10 de novembre de 2007 (dissabte), a les 10:00 hores
DOCV 5900 data 25/11/08 RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica l'aspirant que ha superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de cuina, torn de discapacitats. Convocatòria 139/04.
DOCV 5954 data 13/02/09 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de cuina, convocatòries 138/2004 i 139/2004, per a elecció de destinació. Convocar el personal, per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 20 de febrer de 2009 a les 11:30 hores  
DOCV 5976 data 17/03/09 RESOLUCIÓ de 4 de març de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, en compliment de la base 12 de les convocatòries 138/04 i 139/04, proves selectives d'accés al grup E, sector laboral, ajudant de cuina, pel sistema d'accés lliure i torn de discapacitats. La presa de possessió, serà el dia 1 d’abril de 2009  
 

CONVO 140/2004, GRUP C, ADM. GRAL, TORN PROMO INTERNA, CONVERSIÓ DIRECTA PLACES (OPOSICIÓ)

DOGV 5377 data 30/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca oposició d’accés al Grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 140/04.
DOCV 5485 data 05/04/07 RESOLUCIÓ de 29 de març del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a l'oposició d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 140/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5504 data 03/05/07 RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena Tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, convocatòries 140/04 i 141/04.
DOCV 5514 data 17/05/07 RESOLUCIÓ de 10 de maig del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del Tribunal de selecció de les convocatòries 140/04 i 141/04.
DOCV 5706 data 19/02/08 RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a l'oposició d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 140/04 i es convoca als aspirants admesos a la realització de la prova. La prova tindrà lloc el pròxim dia 15 de març de 2008 (dissabte), a les 11:00 hores
DOCV 5813 data 24/07/08 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que es publica la relació d'aspirants que han superat l'oposició d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 140/04.
DOCV 5882 data 30/10/08 RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex a la present Resolució, per tal de complir el que disposen les convocatòries 140/2004 i 141/2004, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocar el personal per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 7 de novembre de 2008, a les 11:00 hores
DOCV 5886 data 05/11/08 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex de l'esmentada Resolució, en compliment del que disposen les bases de les convocatòries 140/2004 i 141/2004, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places.
DOCV 5888 data 07/11/08 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex de l'esmentada resolució, en compliment del que disposen les bases de les convocatòries 140/2004 i 141/2004, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places.
DOCV 5898 data 21/11/08 RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es confirma en els seus llocs respectius i s'adjudiquen destinacions al personal a qui es referixen les resolucions de 16 de juliol de 2008 d'aquesta Direcció General, convocatòries 140/2004 i 141/2004, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places i se'ls convoca a l'acte de presa de possessió.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2008, a les 09:30 hores
DOCV 5898 data 21/11/08 ORDRE de 17 de novembre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de la Generalitat, grup C, sector administració general, al personal que va superar les proves selectives i el curs selectiu d'accés pel sistema de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, corresponents a les convocatòries 140/2004 i 141/2004.
DOCV 5902 data 27/11/08 RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es modifica la resolució de 17 de novembre de 2008, i s'anuncia el canvi de lloc de presa de possessió en la província de València, per als aspirants que han superat el curs i proves selectives de les convocatòries 140/2004 i 141/2004, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna.
DOCV 7393 data 31/10/14 RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa l'execució de la Sentència 54/2012, del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de València.
DOCV 7484 data 12/03/15 RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2015, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es confirma en els seus llocs de treball respectius les persones que han superat la prova selectiva de la Convocatòria 140/04, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de la conversió directa de places, en execució de sentència.
DOCV 7484 data 12/03/15 RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2015, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, de nomenament de funcionaris de carrera del subgrup C1, sector administració general, en execució de sentència.
 

CONVO 141/2004, GRUP C, ADM. GRAL, TORN PROMO INTERNA, CONVERSIÓ D. PLACES (CURS SELECTIU)

DOGV 5377 data 30/10/06 ORDRE de 16 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca curs selectiu d’accés al Grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 141/04.
DOCV 5485 data 05/04/07 RESOLUCIÓ de 29 de març del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos al curs selectiu d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 141/04, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de la Generalitat de 2004.
DOCV 5504 data 03/05/07 RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena Tribunal de les proves selectives d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, convocatòries 140/04 i 141/04.
DOCV 5514 data 17/05/07 RESOLUCIÓ de 10 de maig del 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es modifica la composició del Tribunal de selecció de les convocatòries 140/04 i 141/04.
DOCV 5518 data 23/05/07 RESOLUCIÓ de 16 de maig del 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos al concurs de mèrits previ al curs selectiu d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 141/04.
DOCV 5539 data 21/06/07 Correcció d'errades de la Orde de 16 d'octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es convoca curs selectiu d'accés al Grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 141/04.
DOCV 5597 data 12/09/07 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de maig de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos al concurs de mèrits previ al curs selectiu d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, Convocatòria 141/04.
DOCV 5657 data 11/12/07 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2007, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s'exclou a Antonia Marzo Herrera del concurs de mèrits previ al curs selectiu d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places, Convocatòria 141/04.
DOCV 5763 data 15/05/08 RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es determina el calendari de celebració, règim horari i llocs de realització del curs selectiu dirigit als aspirants admesos en el curs selectiu d'accés al grup C, sector Administració General, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, Convocatòria 141/04.
DOCV 5781 data 10/06/08 RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2008, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la que es modifica la relació d'aspirants admesos a la realització del curs selectiu d'accés al grup C, sector Administració General, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places, Convocatòria 141/04.
DOCV 5813 data 24/07/08 RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que es publica la relació d'aspirants que han superat el curs selectiu d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 141/04.
DOCV 5882 data 30/10/08 RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex a la present Resolució, per tal de complir el que disposen les convocatòries 140/2004 i 141/2004, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places. Convocar el personal per a l’elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 7 de novembre de 2008, a les 11:00 hores
DOCV 5886 data 05/11/08 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex de l'esmentada Resolució, en compliment del que disposen les bases de les convocatòries 140/2004 i 141/2004, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places.
DOCV 5888 data 07/11/08 CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 d'octubre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l'annex de l'esmentada resolució, en compliment del que disposen les bases de les convocatòries 140/2004 i 141/2004, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places.
DOCV 5898 data 21/11/08 RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es confirma en els seus llocs respectius i s'adjudiquen destinacions al personal a qui es referixen les resolucions de 16 de juliol de 2008 d'aquesta Direcció General, convocatòries 140/2004 i 141/2004, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant la conversió directa de places i se'ls convoca a l'acte de presa de possessió.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2008, a les 09:30 hores
DOCV 5898 data 21/11/08 ORDRE de 17 de novembre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de la Generalitat, grup C, sector administració general, al personal que va superar les proves selectives i el curs selectiu d'accés pel sistema de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, corresponents a les convocatòries 140/2004 i 141/2004.
DOCV 5902 data 27/11/08 RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es modifica la resolució de 17 de novembre de 2008, i s'anuncia el canvi de lloc de presa de possessió en la província de València, per als aspirants que han superat el curs i proves selectives de les convocatòries 140/2004 i 141/2004, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna.
DOCV 6854 data 04/09/12 RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2012, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa l'execució de la sentència 778/2011, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 6909 data 23/11/12 RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2012, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es nomena funcionària de carrera Consuelo Moreno Sánchez en execució de sentència.
DOCV 6909 data 23/11/12

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es confirma en el seu lloc de treball Consuelo Moreno Sánchez, aspirant que, en execució d'una sentència, ha superat el curs selectiu de la Convocatòria 141/2004, d'accés al grup C, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de la conversió de places.

CONVO 142/2004, GRUP D, ADM GRAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, CONVERSIÓ DIRECTA DE PLACES (OPOSICIÓ)

DOCV 7122 01/10/13 ORDRE 13/2013, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual, en execució de la Sentència número 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es convoca oposició d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places. Convocatòria número 142/2004.
DOCV 7150 12/11/13 CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 13/2013, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es convoca oposició d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places. Convocatòria 142/2004.
DOCV 7245 01/04/14 RESOLUCIÓ de 20 de març de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a l'oposició d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places. Convocatòria 142/04, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 7317 15/07/14 RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es designa l'òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places, convocatòries 142/2004 i 143/2004, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 7486 16/03/15 RESOLUCIÓ de 2 de març de 2015, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a l'oposició d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places. Convocatòria 142/2004, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 7702 21/01/16 RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació de persones aspirants que han superat l'oposició d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places, convocatòria 142/2004, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 7813 24/06/16 RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'exclou Benjamín A. Renovell Bonillo de la relació de persones aspirants que han superat l'oposició d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places, Convocatòria 142/2004, en execució de la Sentència 1270/2008, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 7815 27/06/16 RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera de la Generalitat, subgrup C2, sector administració general, les persones que han superat les proves selectives i el curs d'accés, pel torn de promoció interna, per mitjà de la conversió directa de places, convocatòries 142/2004 i 143/2004, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, convocades per ordres 13/2013 i 14/2013, de 5 de setembre, respectivament.
DOCV 7815 27/06/16 RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es confirma en els llocs respectius i s'adjudiquen destinacions als que han superat les proves selectives i el curs d'accés al subgrup C2, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, convocatòries 142/2004 i 143/2004, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
CONVO 143/2004, GRUP D, ADM GRAL, TORN PROMOCIÓ INTERNA, CONVERSIÓ DIRECTA DE PLACES (CURS SELECTIU)
DOCV 7122 01/10/13


ORDE 14/2013, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual, en execució de la Sentència número 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, convoca un curs selectiu d'accés al grup D, sector d'administració general, pel torn de promoció interna, per conversió directa de places. Convocatòria número 143/2004.

DOCV 7150 12/11/13


CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 14/2013, de 5 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es convoca curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places. Convocatòria 143/2004.

DOCV 7245 01/04/14


RESOLUCIÓ de 20 de març de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses al curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places. Convocatòria 143/04, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

DOCV 7317 15/07/14 RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es designa l'òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places, convocatòries 142/2004 i 143/2004, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 7391 29/10/14 RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs de mèrits previ al curs selectiu d'accés al grup D, sector Administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places. Convocatòria número 143/04, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 7702 21/01/16 RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la que es publica la relació de persones aspirants que han superat el curs selectiu d'accés al Grup D, sector Administració general, pel torn de promoció interna, per mitjà de conversió directa de places, convocatòria 143/04, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
DOCV 7815 27/06/16 RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera de la Generalitat, subgrup C2, sector administració general, les persones que han superat les proves selectives i el curs d'accés, pel torn de promoció interna, per mitjà de la conversió directa de places, convocatòries 142/2004 i 143/2004, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, convocades per ordres 13/2013 i 14/2013, de 5 de setembre, respectivament.
DOCV 7815 27/06/16 RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es confirma en els llocs respectius i s'adjudiquen destinacions als que han superat les proves selectives i el curs d'accés al subgrup C2, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, convocatòries 142/2004 i 143/2004, en execució de la Sentència 1270/08, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
 
 
 
 
 
 
 

stas-Iv | intersindical