base legal

 

 

Acords Sectorial i CIVE
Altres Comunitats
Assistència Jurídica
Barems Concursos de Mèrits
Bases del Règim Local
Borses Millora Ocupació
Borses Ocupació Temporal
Classes Passives de l'Estat
Conciliació Vida Familiar
Condicions de Treball
Constitució Espanyola
Contractes Adm. Públiques

Criteris generals per a la classificació de llocs de treball
Delegació d'Atribucions GV

Drets Humans
Eleccions Sindicals
Estatut Bàsic Empleat Públic
Estatut d'Autonomia
Estatut del Treballadors
Funcionaris Civils de l'Estat
Funció Pública Valenciana
General de Sanitat
Govern Valencià
Incompatibilitats
Indemnitzacions Servei
Interventors i Auditors GV
Selecció i provisió llocs
Serveis Previs
Sistema Retributiu
Taxes Generalitat Valenciana
Llei Hisenda Pública GV
Llei d'igualtat dones i homes
Llei Llibertat Sindical
Mesures Fiscals, Gestió...GV
Mesures urgents
Ocupació
Òrgans de Representació
Parc Mòbil del Govern Valencià
Permisos a Eleccions
Pressupostos GV
Procediment Laboral
Reforma Funció Pública
Règim Jurídic
Registre d'entrada i eixida...
Reglament advocacia gral GV
Reglament disciplinari adm E.
Riscos Laborals
Roba de treball
Secretaris Aut. i Sotsscretar.
Seguretat Social
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres Comunitats

CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

ESTATUT D’AUTONOMIA

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

DECRET 33/1999, REGLAMENT DE SELECCIÓ I PROVISIÓ

DECRET 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana (D.O.G.V. nº 3477, 20 d’abril de 1999).

DECRET 218/2003, de 24 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana (DOGV 4616, 27/10/03).

DECRET 87/2004, de 28 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'article 17 del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat (DOGV 4765, 01/06/04).

DECRET 68/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l’Àmbit d’Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març (DOGV 4982, 11/04/05).

DECRET 175/2006, CONDICIONS DE TREBALL  

DECRET 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’administració del Consell (DOGV 5397, 28/11/06).

DECRET 68/2012, de 4 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell (DOCV 6768, 07/05/12).

DECRET 99/1995, SISTEMA RETRIBUTIU

DECRET 99/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es reordena el sistema retributiu corresponent al personal al servei de l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana i de les entitats autònomes que en depenen (D.O.G.V. nº 2517, 29 de maig de 1995).

MODIFICACIÓ DEL DECRET 99/1995

DECRET 34/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat, de reordenació del sistema retributiu corresponent al personal al servei de l’administració del Consell de la Generalitat i de les entitats autònomes que en depenen (DOGV 5227, 27/03/06).

DECRET 24/1997, INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

DECRET 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (D.O.G.V. nº 2931, 17 de febrer de 1997).

Ordre que desplega el Decret 24/1997

ORDRE de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es desplega el Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris (D.O.G.V. nº 3330, 15 de setembre de 1998).

DECRET 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris (DOCV 6531, 30/05/11).

LLEI 30/1984, REFORMA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

LLEI 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública (B.O.E. nº 185, 3 d’agost de 1984).

LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA

Negociació de la nova Llei

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOCV 6310, 14/07/10).

LLEI DE FUNCIONARIS CIVILS DE L’ESTAT

LLEI de Funcionaris Civils de l'Estat. Text articulat aprovat per Decret 315/1964, de 7 de febrer (B.O.E. 15 de febrer de 1964).

LLEI 70/1978, RECONEIXEMENT DE SERVEIS PREVIS

LLEI 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement de Serveis Previs en l'Administració Pública (B.O.E. nº 9, 10 de gener de 1979)

LLEI 30/1992, RÈGIM JURÍDIC

LLEI 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú (B.O.E. nº 285, 27 de novembre de 1992).

LLEI 53/1984, INCOMPATIBILITATS

LLEI 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques (B.O.E. 4 de gener de 1985).

LLEI 31/1995, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (B.O.E. nº 269, 10 de novembre de 1995).

Desplegament i aplicació de la Llei 31/1995, Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la que es fa públic l’Acord de la Mesa General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, sobre desplegament i aplicació de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997 (D.O.G.V. nº 3128, 24 de novembre de 1997).

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Resolució de 12 de novembre de 1997, del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la que es fa públic l’acord de la Mesa General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, sobre desenvolupament i aplicació de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997 (D.O.G.V. nº 3169, 26 de gener de 1998).

DECRET 106/2005, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es desenvolupa el procediment per a l'adaptació o canvi de lloc de treball del personal funcionari per motius de salut o especial sensibilitat als riscos laborals (DOCV 5024, 09/06/05).

LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (B.O.E. nº 154, 29 de juny de 1994).

LLEI DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR

LLEI 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores (B.O.E. nº 266, 6 de novembre de 1999).

REIAL DECRET 180/2004, de 30 de gener, pel qual s'adopten mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar en relació amb el gaudi a temps parcial dels permisos inclosos en l'article 30.3 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública (B.O.E. nº 37, 12 de febrer de 2004).

LLEI DE CLASSES PASSIVES DE L’ESTAT

REIAL DECRET LEGISLATIU 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat (B.O.E. nº 154, 28 de juny de 2000).

LLEI 14/1986, GENERAL DE SANITAT

LLEI 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat (B.O.E. nº 101, 29 d’abril de 1986).

LLEI DE PROCEDIMENT LABORAL

REIAL DECRET LEGISLATIU 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Procediment Laboral (B.O.E. nº 86, 11 d’abril de 1995).

LLEI 56/2003, D’OCUPACIÓ

LLEI 56/2003, de 16 de desembre, d'Ocupació (B.O.E. nº 301, 17 de desembre de 2003).

BAREMS CONCURSOS DE MÈRITS

ORDRE de 20 de gener de 2000, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual s’aproven els barems generals d’aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball (DOGV 3677, 31/01/00).

Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià. [modificació]

Sobre homologació dels Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià

BORSES D’OCUPACIÓ TEMPORAL

ORDRE de 17 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l’administració del Govern Valencià (DOGV 5184, 25/01/06).

CORRECCIÓ d'errades de l’Orde de 17 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l’administració del Govern Valencià (DOGV 5259, 16/05/06).


RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2013, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal (DOCV 7155, 19/11/13).

BORSES DE MILLORA D’OCUPACIÓ

ORDRE de 19 de juliol de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre la provisió temporal de llocs de treball de l’administració del Govern Valencià pel sistema de millora d’ocupació (D.O.G.V. nº 4299, 24 de juliol de 2002).

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre de 19 de juliol de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre la provisió temporal de llocs de treball de l’administració del Govern Valencià pel sistema de millora d’ocupació (D.O.G.V. nº 4342, 24 de setembre de 2002).

ACORDS DE LA MESA SECTORIAL I CIVE

RESOLUCIÓ de 12 de març de 1997, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilancia i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 2990, 13/05/97).

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 1997, del sotssecretari per a la Modernització de les Administracions Públiques, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa públic l’Acord de la Mesa Sectorial de la Funció Pública i de la Comisió d’Interpretació, Vigilancia i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de procediment de classificació de llocs de treball, elaboració de les corresponents relacions, racionalització del sistema retributiu i constitució de la Comissió de Condicions de Treball, subscrit l’1 de juliol de 1997 (D.O.G.V. nº 3032, 10 de juliol de 1997). 

ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de racionalització del sistema retributiu (D.O.G.V. nº 3281, 8 de juliol de 1998).

ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni col·lectiu en matèria de sistemes de solució extrajudicial de conflictes (D.O.G.V. nº 3281, 8 de juliol de 1998).

CORRECCIÓ d’errades de l’ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de racionalització del sistema retributiu (D.O.G.V. nº 3284, 11 de juliol de 1998).

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 1999, del sotssecretari per a la Modernització de les Administracions Públiques de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa públic el contingut del punt 3r de l’Acord de 6 d’abril de 1999, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comisió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni Col·lectiu -CIVE- ampliant les competències de la Comissió de Condicions de Treball (D.O.G.V. nº 3492, 11 de maig de 1999).

ACORD de 9 de desembre de 1999, entre l’administració del Govern Valencià i els representants dels empleats públics del sector de l’administració del Consell en matèria de retribucions, oferta d’ocupació pública i provisió de llocs (D.O.G.V. nº 3684, 9 de febrer de 2000).

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2002, del director general de Funció Pública, per la qual es fa públic el pacte aconseguit en la Mesa Sectorial de Funció Pública i en la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, reunida el 25 de gener de 2002, que modifica la metodologia de treball de la Comissió de Condicions de Treball (D.O.G.V. nº 4188, 12 de febrer de 2002).

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2004, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es regula el depòsit i la publicació de l’Acord subscrit entre l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Funció Pública per a l’estabilitat laboral i la promoció professional dels seus empleats públics, amb les modificacions acordades el 23 de desembre de 2003 (D.O.G.V. nº 4702, 1 de març de 2004).

ESTATUT DELS TREBALLADORS

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (B.O.E. nº 75, 29 de març de 1995).

LLEI ORGÀNICA 11/1985, LLIBERTAT SINDICAL

LLEI ORGÀNICA 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical (B.O.E. nº 189, 8 d’agost de 1985).

LLEI 9/1987, D’ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ

LLEI 9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del personal al servei de les Administracions Públiques (B.O.E. nº 144, 17 de juny de 1987).

LLEI D’HISENDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

DECRET LEGISLATIU de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. nº 1588, 17 de juliol de 1991).

LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE 276, 16/11/11)

LLEI 7/1985, DE BASES DEL RÈGIM LOCAL

LLEI 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (B.O.E. nº 80, 3 d’abril de 1985).

PERMISOS A ELECCIONS A LES CORTS VALENCIANES I ELECCIONS LOCALS

ORDRE 8/2011, de 30 de març, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es dicten normes per a facilitar el dret al vot en les eleccions locals i autonòmiques, que tindran lloc el dia 22 de maig de 2011, als treballadors per compte d'altri que en esta data no gaudisquen de descans setmanal (DOCV 6493, 01/04/11).

ORDRE 10/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia, i Administracions Públiques, per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat en les eleccions a les corts valencianes, en les eleccions locals o eleccions a entitats locals menors (DOCV 6493, 01/04/11).

DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS EN DIVERSOS ÒRGANS DEL GOVERN VALENCIÀ
 
DECRET LEGISLATIU 1/2005, TAXES GENERALITAT VALENCIANA

DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV 4971, 22/03/05).

CORRECCIÓ d’errades del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. (DOGV 5247, 27/04/06).

REGLAMENT DEL COS SUPERIOR D'INTERVENTORS I AUDITORS DE LA GENERALITAT

DECRET 72/2005, de 8 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament del Cos Superior d’Interventors i Auditors de la Generalitat (DOGV 4983, 12/04/05).

DECRET 196/2011, de 23 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 72/2005, de 8 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament del Cos Superior d'Interventors i Auditors de la Generalitat (DOCV 6678, 26/12/11).

COMISSIÓ DE SECRETARIS AUTONÒMICS I SOTSSECRETARIS

Decret 80/2003, de 27 de juny, del Consell de la Generalitat, va crear la Comisió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris (DOGV 4533, 30/06/03).  
Decret 197/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotsecretaris (DOGV 4857, 06/10/04).

DECRET 108 /2005, de 10 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual modifica la composició de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris (DOGV 5027, 14/06/05).

DECRET 91/2007, de 29 de juny, del Consell, pel qual es modifica la composició de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris (DOCV 5546, 02/07/07).

DECRET 78/2011, de 24 de juny, del Consell, pel qual es modifica la composició de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris (DOCV 6552, 27/06/11).

DECRET 178/2012, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es modifica la composició de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris (DOCV 6924, 17/12/12).

REGISTRE D'ENTRADA I EIXIDA, QUEIXES I SUGGERIMENTS

ORDRE de 5 de juny de 1986, de la Conselleria d'Administració Pública, per la qual es regulat el Registre de Personal de la Generalitat Valenciana (DOGV 392, 16/06/86).

Instrucció de 15 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, sobre l'anotació al Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes corresponents al personal al servici del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 5041, 04/07/05).

DECRET 130/1998, de 8 de setembre, del Govern Valencià, de registre d'entrada i eixida de sol·licituds, escrits, comunicacions i documents de l'administració de la Generalitat Valenciana (DOGV 3339, 28/09/98).

ORDRE de 23 d'octubre de 1998, del conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es crea el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat HUMAN1 (DOGV 3376, 19/11/98).

DECRET 191/2001, de 18 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la Carta del Ciutadà de la Comunitat Valenciana i es regulen les cartes de serveis a la Generalitat Valenciana (DOGV 4156, 27/12/01).

DECRET 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat (DOGV 4694, 18/02/04).

Instrucció de 15 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, sobre l'anotació al Registre de Personal dels títols, diplomes i idiomes corresponents al personal al servici del Consell de la Generalitat
Valenciana (DOGV 5041, 04/07/05).


DECRET 165/2006, de 3 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les queixes i els suggeriments en l’àmbit de l’administració i les organitzacions de la Generalitat (DOGV 5382, 07/11/06).

ASSISTÈNCIA JURÍDICA A LA GENERALITAT

LLEI 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat (DOGV 5152, 12/12/05).
PARC MÒBIL DEL GOVERN VALENCIÀ

DECRET 106/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el parc mòbil del Govern Valencià i la seua administració (DOGV 3802, 27/07/00).  

ORDRE de 30 de desembre de 2000, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es desplega el Decret número 106/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula el Parc Mòbil del Govern Valencià i la seua administració (DOGV 3920, 18/01/01).  

DECRET 35/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 106/2000, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el parc mòbil del Consell de la Generalitat i la seua administració (DOGV 5230, 30/03/06).
REGLAMENT ADVOCACIA GENERAL DE LA GENERALITAT

DECRET 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual aprova el Reglament de l’Advocacia General de la Generalitat (DOGV 5283, 19/06/06).
ELECCIONS SINDICALS

ORDRE de 2 d’agost de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’estableixen les normes i s’aproven els models que han de regir els processos d’eleccions a òrgans de representació del personal funcionari al servei de l’administració del consell de la Generalitat i els seus organismes autònoms (DOGV 5324, 14/08/06).

Correcció d'Errors de l'Orde de 2 d'agost de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen les normes i s'aproven els models que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal funcionari al servei de l'administració del Consell i dels seus organismes autònoms (DOCV 5420, 03/01/07).
 

REGLAMENT DE RÈGIM DISCIPLINARI DELS FUNCIONARIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

REAL DECRETO 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (BOE 15, 17/01/86).
GOVERN VALENCIÀ

LLEI 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. (DOGV 138, 30/12/83).

LLEI 12/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià (DOCV 5476, 23/03/07).

LLEI D'IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

LLEI ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 071, 23/03/07)
LLEI 7/2007, ESTATUT BÀSIC DE L'EMPLEAT PÚBLIC

LLEI 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (BOE 089, 13/04/07).
ROBA DE TREBALL

DECRET 30/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es regulen l'aprovació i l'ús de roba de treball uniforme per a determinat personal subaltern i conductor de l'administració de la Generalitat (DOCV 5961, 24/02/09).
MESURES URGENTS

DECRET LLEI 1/2012, de 5 gener, del Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana (DOCV 6688, 10/01/12).

DECRET LLEI 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (DOCV 6873, 01/10/12).

CRITERIS GENERALS PER A LA CLASSIFICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL

DECRET 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'establixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat (DOCV 7017, 06/05/13).

 


stapv-Iv | intersindical