plans d'ocupació de la Generalitat

 SEPIVA  UNITATS 
DE CARRETERES
SECTOR 
DEL MENOR
ASSISTENT D’INVESTIGACIÓ (IVIA) COL·LECTIUS D’AGENTS FORESTALS/
MEDI AMBIENTALS I ZELADORS FORESTALS
 COL·LECTIU DE TELEFONISTES

MOSSOS/SES
D'AUTÒPSIA

SECTOR DE PERSONES
AMB DISCAPACITAT
 
     

 SEPIVA

ACORD de 16 de juny de 1998, de la Comissió Tècnica Paritària constituïda per al seguiment de les peticions de reingrés del personal transferit al seu dia a l'empresa pública Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA (SEPIVA) (DOGV 3292, 23/07/98).

ACORD de 31 d’octubre de 2000, del Govern Valencia, pel qual s’aprova el Pla d’Ocupació relatiu al personal reingressat a l’administració del Govern Valencia i transferit en el seu dia a l’empresa pública Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA (SEPIVA) (DOGV 3874, 09/11/00). 

 UNITATS DE CARRETERES

ACORD d’1 de setembre de 1998, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Pla d’Ocupació relatiu al personal que depén d’unitats de carreteres (DOGV 3325, 08/09/98).

 SECTOR DEL MENOR

ACORD de 30 de març de 1999, del Govern Valencià, pel qual s’aprovà el Pla d’Ocupació del Sector del Menor (DOGV 3473, 14/04/99).

ORDRE d’11 de novembre de 1999, de la Conselleria de Justícia i Adsministracions Públiques, per la qual es disposa la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d’adaptació de la relació jurídica del personal inclós en el Pla d’Ocupació del Sector del Menor (DOGV 3660, 05/01/00).

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre d’11 de novembre de 1999, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es disposa la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d’adaptació de la relació jurídica del personal inclós en el Pla d’Ocupació del Sector del Menor (DOGV 3664, 12/01/00).

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2000, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es fa pública la llista provisional d’admesos i exclosos en els cursos de promoció interna i d’adaptació de la relació jurídica del personal inclós en el Pla d’Ocupació del Sector del Menor (DOGV 3685, 10/02/00).

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2000, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es fa pública la llista definitiva d’admesos i exclosos dels cursos de promoció interna i d’adaptació de la relació jurídica del personal inclós en el Pla d’Ocupació del Sector del Menor (DOGV 3727, 10/04/00).

RESOLUCIÓ de 7 d’abril de 2000, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen els cursos de promoció interna i d’adaptació de la relació jurídica, del personal adscrit al sector del Menor, al servei de l’administració del Govern Valencià (DOGV 3736, 25/04/00).

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2000, del director general de la Funció Pública, per la qual es convoca la realització de la prova avaluatòria final dels cursos de promoció interna i d’adaptació de la relació jurídica del personal adscrit al sector del menor, al servei de l’administració del Govern Valencià (DOGV 3770, 13/06/00).

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2000, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera el personal que ha superat els cursos de promoció interna i d’adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d’Ocupació del Sector del Menor (DOGV 3845, 27/09/00).

ORDRE de 18 d’abril de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es procedeix a efectuar la segona i tercera convocatòria dels cursos de promoció interna i d’adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d’Ocupació del Sector del Menor (DOGV 4996, 29/04/05).

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2005, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es fa pública la llista definitiva d’admesos dels cursos de promoció interna i d’adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d’Ocupació del Sector del Menor (DOGV 5012, 24/05/05).

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es modifica la Resolució de 16 de maig de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es fa pública la
llista definitiva d'admesos als cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del Sector del Menor (DOGV 5021. 06/06/05).

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es determina el calendari de celebració, règim horari i lloc de realització de la segona (per execució de sentència 349/2004 del Jutjat Social núm. 4 de València) i de la tercera convocatòria del curs de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal adscrit al Sector del Menor al servici de l'administració del Govern Valencià (DOGV 5029, 16/06/05).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de maig de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos als cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del Sector del Menor (DOGV 5036, 27/06/05).

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera al personal que ha superat la segona i tercera convocatòria dels cursos de Promoció Interna i d'Adaptació de la Relació Jurídica, del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del Sector del Menor (DOGV 5095, 19/09/05).

 ASSISTENT D’INVESTIGACIÓ (IVIA)

ACORD de 15 de desembre de 1999, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Pla d’Ocupació del Personal Assistent d’Investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) (DOGV 3650, 22/12/99).

ORDRE de 13 de març de 2000, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca la primera edició dels cursos i proves de promoció interna del personal inclòs en el pla d’ocupació del personal assistent d’investigació de l’ Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) (DOGV 3733, 18/04/00).

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2000, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es fa pública la llista provisional d’admesos en els cursos i proves de promoció interna del personal inclòs en el Pla d’Ocupació del Personal Assistent d’Investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) (DOGV 3769, 12/06/00).

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2000, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos en els cursos i proves de promoció interna del personal inclòs en el Pla d’Ocupació del Personal Assistent d’Investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) publicada en el DOGV. nº 3.769 de 12 de juny de 2000 (DOGV 3787, 06/07/00).

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2000, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen els cursos selectius de promoció interna (primera edició), dirigits al personal inclòs en el Pla d’Ocupació del Personal Assistent d’Investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) (DOGV 3788, 07/07/00).

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2001, de la Conselleria de Justicia i Administracions Públiques, per la qual es nomena personal laboral o funcionari de carrera, segons escaiga, el personal que ha superat el procés de promoció interna previst en el Pla d’Ocupació del Personal Assistent d’Investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (DOGV 3928, 30/01/01).

 COL·LECTIUS D’AGENTS FORESTALS/
MEDI AMBIENTALS I ZELADORS FORESTALS

ACORD de 25 de juliol de 2000, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el pla d’ocupació relatiu al personal dels col·lectius d’agents forestals/mediambientals i zeladors forestals (DOGV 3809, 07/08/00).

ORDRE de 12 de gener de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen els cursos i proves de promoció interna, del personal inclòs en el Pla d’Ocupació, relativa als col·lectius d’agents forestals / mediambientals i zeladors forestals (DOGV 3921, 19/01/01).

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2001, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos als cursos i proves de promoció interna del personal inclòs en el Pla d’Ocupació, relatiu als col·lectius d’agents forestals/mediambientals i zeladors forestals (DOGV 3961, 16/03/01).

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de març de 2001, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos en els cursos i proves de promoció interna de personal inclòs en el pla d’ocupació relatiu als col·lectius d’agents forestals/mediambientals i zeladors forestals (DOGV 3974, 05/04/01).

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2001, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional d’admesos i exclosos als cursos i proves de Promoció Interna del personal inclòs en el Pla d’Ocupació relatiu als col·lectius d’agents forestals/mediambientals i zeladors forestals (DOGV 3989, 30/04/01).

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2001, del director general de Funció Pública, per la qual es convoquen els cursos selectius de promoció interna dirigits al personal inclòs en el Pla d’Ocupació relatiu al personal dels col·lectius d’agents forestals/mediambientals i zeladors forestals (DOGV 3989, 30/04/01).

RESOLUCIÓ de 24 octubre de 2001, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera de la Generalitat Valenciana, grup C, agents mediambientals, i es procedeix de formalitzar contracte com a personal laboral fix del grup C, segons escaiga, al personal que ha superat el procés de promoció interna previst en el pla d’ocupació relatiu al personal dels col·lectius d’agents forestals/mediambientals i zeladors forestals (DOGV 4118, 31/10/01).

 COL·LECTIU DE TELEFONISTES

ACORD de 5 de març de 2002, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Pla d’Ocupació del Personal del Col·lectiu de Telefonistes de l’administració del Govern Valencià (DOGV 4207, 11/03/02).

ACORD de 24 de setembre de 2002, del Govern Valencià, pel qual es rectifica l’Acord de 5 de març de 2002, pel qual es va aprovar el Pla d’Ocupació del Personal del Col·lectiu de Telefonistes de l’Administració del Govern Valencià (DOGV 4344, 26/09/02).

ORDRE d’1 d’octubre de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca el curs selectiu que determina el Pla d’Ocupació del Personal del Col·lectiu de Telefonistes de l’administració del Govern Valencià (DOGV 4377, 13/11/02).

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2003 de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’acorda aprovar i fer públiques les relacions provisionals d’admesos i exclosos al curs de formació, promoció professional i adaptació a la naturalesa funcionarial, del personal del col·lectiu de telefonistes de l’administració del Govern Valencià (DOGV 4470, 31/03/03).

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2003, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’acorda aprovar i fer públiques les relacions definitives d’admesos i exclosos al curs de Formació, Promoció Professional i Adaptació a la Naturalesa Funcionarial, del personal del col·lectiu de telefonistes de l’administració del Govern Valencià (DOGV 4491, 02/05/03).

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2003, del director general de Funció Pública, per la qual es convoquen els cursos selectius de formació, promoció professional i adaptació a la naturalesa funcionarial, del personal del col·lectiu de telefonistes de l’administració del Govern Valencià (DOGV 4491, 02/05/03).

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 d’abril de 2003, del director general de Funció Pública, per la qual es convoquen els cursos selectius de formació, promoció professional i adaptació a la naturalesa funcionarial, del personal del col·lectiu de telefonistes de l’administració del Govern Valencià (DOGV 4499, 14/05/03).

ACORD de 19 de maig de 2003, del Tribunal Qualificador del Pla d'Ocupació del Personal del Col·lectiu de Telefonistes de l'administració del Govern Valencià, pel qual es determina la data, hora i lloc de realització de les proves finals del procés (DOGV 4517, 09/06/03).

ORDRE de 14 de juliol de 2003, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera del grup D, sector administració general, els aspirants que han superat el procés selectiu previst en el Pla d’Ocupació del Personal del Col·lectiu de Telefonistes de l’administració del Govern Valencià (DOGV 4553, 28/07/03).

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2004, de la Direcció General d’Administració Autonòmica, per la qual es disposa la publicació de l’Acord de 19 de desembre de 2003, del tribunal qualificador del Pla d’Ocupació del personal del col·lectiu de telefonistes (DOGV 4695, 19/02/04).

ORDRE de 14 de maig de 2004, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual nomena funcionària de carrera del grup D, sector administració general, l’aspirant que ha superat el procés selectiu previst en el Pla d’Ocupació del Personal del Col·lectiu de Telefonistes de l’Administració del Govern Valencià (DOGV 4772, 10/06/04).

MOSSOS/ES D'AUTÒPSIA

ACORD de 16 de febrer de 2007, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis com a mossos/as d'autòpsia de l'administració del Consell (DOCV 5454, 20/02/07).

ORDRE de 14 de maig de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es disposa la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació del personal que presta servicis com a mossos/es d'autòpsia de l'administració del Consell (DOCV 5515, 18/05/07).

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos a la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació del personal que presta servicis com a mossos/es d'autòpsia de l'administració del Consell (DOCV 5533, 13/06/07).

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos a la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació del personal que presta servicis com a mossos/es d'autòpsia de l'administració del Consell, es determina el calendari de celebració dels cursos, règim horari i lloc de realització (DOCV 5558, 18/07/07).

RESOLUCIÓ de 3 de gener de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que es publica la relació d'aspirants que han superat la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació del personal que presta servicis com a mossos/es d'autòpsia de l'administració del Consell (DOCV 5677, 10/01/08).

ORDRE de 27 d'octubre de 2008, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomena funcionaris de carrera, del grup D, sector administració especial, auxiliar d'autòpsia, els aspirants que van superar el procés selectiu previst en el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis com a mossos/es d'autòpsia de l'administració del Consell (DOCV 5883, 31/10/08).

ORDRE 9/2010, de 14 de juny, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual disposa la segona convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació, del personal que presta serveis com a mossos/es d'autòpsia de l'administració del Consell (DOCV 6306, 08/07/10).

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2010, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es declara deserta la segona convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació del personal que presta servicis com a mossos/es d'autòpsia de l'administració del Consell (DOCV 6408, 30/11/10).

SECTOR DE PERSONES AMB DISCAPACITATS

ACORD de 16 de febrer de 2007, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis en el sector de persones amb discapacitats (DOCV 5454, 20/02/07).

ORDRE de 14 de maig de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es disposa la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis en el sector de persones amb discapacitats (DOCV 5515, 18/05/07).  

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena a Concha Jornet Castelló com a membre de la Comissió d'Admissió i Seguiment del Pla d'Ocupació del Sector de Discapacitats (DOCV 5524, 31/05/07).  

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2007, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos a la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis en el sector de persones amb discapacitats (DOCV 5533, 13/06/07).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 23 de maig de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es nomena Concha Jornet Castelló com a membre de la Comissió d'Admissió i Seguiment del Pla d'Ocupació del Sector de Discapacitats (DOCV 5538, 20/06/07).

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos a la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis en el sector de persones amb discapacitats i es determina el calendari de celebració dels cursos, règim horari i lloc de realització (DOCV 5558, 18/07/07).

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2007, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es modifica el calendari de celebració, règim horari i llocs de realització dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació, del personal que presta els seus serveis en el sector de persones amb discapacitats (DOCV 5639, 14/11/07).  

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2008, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la que es publica la relació d'aspirants que han superat la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis en el sector de persones amb discapacitats (DOCV 5770, 26/05/08).

RESOLUCIÓ d'1 de desembre de 2008, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta serveis en el sector de persones amb discapacitats, que no siguen titulars d'un lloc de cuidador o d'ETAR. per a elecció de destinació, se cita determinat personal funcionari interí i laboral temporal que ocupa actualment llocs de treball de cuidador/a o d'especialista en tasques assistencials i rehabilitadores (ETAR) per a presentació de documentació (DOCV 5910, 10/12/08).

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual modifica la Resolució d'1 de desembre de 2008, i s'anuncia el canvi de lloc d'acte d'elecció de destinació dels aspirants que han superat la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta serveis en el sector de persones amb discapacitats (DOCV 5931, 13/01/09).

ORDRE de 18 de febrer de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, del grup C sector administració especial, especialista en Integració Social, els aspirants que van superar la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta serveis en el sector dels discapacitats (DOCV 5959, 20/02/09).  

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es confirmen en els seus respectius llocs i s'adjudiquen destinacions al personal que ha superat la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta serveis en el sector dels discapacitats, d'accés al grup C, especialista en Integració Social (DOCV 5959, 20/02/09). L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de març de 2009, a les 10:00 hores

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es confirmen en els seus respectius llocs i s'adjudiquen destinacions, al personal que ha superat la primera convocatòria dels cursos de Promoció Interna i d'Adaptació de la Relació Jurídica del Personal Inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta serveis en el Sector dels Discapacitats, d'accés al grup B, tècnic/a mitjà/ana d'integració social (DOCV 5963, 26/02/09). L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 2 de març de 2009, a les 10:00 hores

ORDRE de 24 de febrer de 2009, de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es nomenen funcionaris de carrera, del grup B, sector administració especial, tècnic/a mitjà/ana d'Integració Social, els aspirants que van superar la primera convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta serveis en el sector dels discapacitats (DOCV 5963, 26/02/09).  

ORDRE 2/2010, de 25 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es disposa la segona convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis en el sector de persones amb discapacitats (DOCV 6241, 08/04/10). 

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2010, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a la segona convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis en el sector de persones amb discapacitats (DOCV 6299, 29/06/10).

RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a la segona convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis en el sector de persones amb discapacitats i es determina el calendari de celebració dels cursos, règim horari i lloc de la seua realització (DOCV 6388, 02/11/10).

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2011, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es publica la relació de persones que han superat la segona convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta servicis en el sector de persones amb discapacitats (DOCV 6544, 16/06/11).

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2011, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els aspirants que han superat la segona convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta serveis en el sector de persones amb discapacitats, que no siguen titulars d'un lloc de treball d'especialista en Integració Social, per a elecció de destinació (DOCV 6625, 07/10/11).

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2011, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es confirma en els seus respectius llocs i s'adjudiquen destinacions a les persones aspirants que ha superat la segona convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del personal que presta serveis en el sector de persones amb discapacitat (DOCV 6642, 02/11/11). L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 15 de novembre de 2011, a les 10:00 hores

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2011, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual nomena funcionaris i funcionàries de carrera els qui han superat la segona convocatòria dels cursos de promoció interna i d'adaptació de la relació jurídica del personal inclòs en el Pla d'Ocupació del Personal que presta serveis en el sector de persones amb discapacitat (DOCV 6642, 02/11/11).

stas-iv | intersindical