CORREUS ELECTRONICS DEL MES  SETEMBRE DE 2003

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

tornar a seguiment | stapv-Iv | intersindical


UGT, STAP-Iv, CCOO i CSIF INFORMEN

Ahir dia 29 de setembre a les 17'30 hores es va efectuar una nova reunió entre l'Administració i les organitzacions sindicals en la que es va continuar el debat sobre a la proposta del pla d'estabilitat laboral i promoció professional del empleats públics. L'Administració va presentar un nou document que introdueix canvis significatius respecte a la proposta presentada el passat 31 de juliol. Les diverses organitzacions sindicals expossàrem la nostra postura en torn als diferents temes del document.

L'Administració va informar que convocarà una nova reunió aquesta mateixa setmana per a donar resposta a les diferents propostes manifestades per les organitzacions sindicals.

Al finalitzar la reunió amb l'administració, les organitzacions sindicales signants de l'Acord de juliol de 2001 hem continuat la reunió amb els següents objectius:

- Aproximar posicions entre les organitzacions sindicals signants dels acords de juliol de 2001 i presentar una proposta conjunta a l'Administració que garanteixca el compliment del aspectes bàsics recollits en l'esmentat Acord.

- Presentar una proposta que permeta desbloquejar els punts amb els quals hi ha divergències importants en aquests moments L'esmentada proposta está basada en els següents principis generals:

- Que en l'Oferta Pública d'Ocupació el barem per a la fase de concurs, respecte l'experiència professional, contemple: l'experiència en llocs del mateix grup, en llocs de distint grup, en treballs desenvolupats en altres administracions, i en el sector privat.

- Que el calendari d'aplicació dels diferents processos es realitze amb la següent sequència:

- Concurs general per a tots els grups i categories de l' Administració General i Especial, concurs de mobilitat horizontal per al personal laboral.

- Promoció interna por conversió directa de llocs.

- Oferta pública d'ocupació per concurs-oposició.

- Concurs general per a tots els grups i categories de l'Administració General, Especial i personal laboral inclosos en la convocatòria de l'oferta pública en les que participarien tant el personal fix com els qui han superat els processos de selecció d'aquesta oferta tant per accés lliure com per promoció interna.

- Que els processos de promoció interna es garantitzen tant per la via de conversió directa de llocs com per la reserva en les correspondents ofertes públiques d'ocupació. En cadascun del grups i categories de l'Administració General, Especial i personal laboral es determinarà el nombre de llocs que s'oferten per conversió directa i el percentatge destinat a la reserva de llocs, respectant, en qualsevol cas, els mínims que figuren en l'Acord de juliol de 2001.

- Activar les borses de millora d'ocupació per a cobrir els llocs que tenen reserva legal, jubilacions i mort. Incorporar al personal interí que haja treballat, almenys un any, a les borses d'accés lliure mentre dure el pla d'estabilitat, tenint com a límit màxim l'any 2006.

- Posada en marxa immediata del grups de treball sobre l'Administració Especial i personal laboral amb la finalitat de que els diferents col·lectius puguen participar en tots els processos assenyalats anteriorment, en particular el que respecta al procés de funcionarització.

- Que les Ofertes Públiques d'Ocupació reduesquen la temporalitat a un percentatge màxim comprés entre el 5 i el 10%.

- Incorporació a la legislació vigent de l'obligació de convocar concursos generals de trasllats anuals per a totos els grups i categories de l'Administració General, Especial i personal laboral.

D'altra banda, hem manifestat a l'Administració la necessitat de rependre urgentment les negociacions dels aspectes retributius (pagues extres completes abans de finalitzar la legislatura) i de jornada (35 h en còmput anual) amb la finalitat de que s'incorpore allò que corresponga, als pressupostos de 2004.

Seguirem informant dels resultats de les noves reunions amb l'Administració.

30 de setembre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana

 


Adjudicació de destí als funcionaris i les funcionàries de nou ingrés del grup A d'Administració General.

Us recordem la reunió (avui, dilluns 29 de setembre, a les 17:30 h, en la seu de València de l'STAPV-Iv, carrer Juan de Mena, 18) que us vam anunciar en un correu anterior i us informem que la Direcció General d'Administració Autonòmica ja ens ha proporcionat els llistats dels llocs de treball que us oferiran en l'acte que se celebrarà el dia 2 d'octubre al Centre de Turisme.

29 de setembre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Adjudicació de destí als funcionaris de nou ingrés del grup A d'Administració General

El DOGV de hui, 25 de setembre, publica la resolució de 15 de setembre de 2003, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració general, convocatòries 06/99, 07/99 i 08/99, per a l'elecció de destinació. Se'ls convoca en acte obligatori, presencial i únic, el dia 2 d'octubre de 2003, a les 9,30 hores, a l'Aula Magna del Centre de Turisme per a la Qualificació Professional (CDT), Prolongació Passeig de l'Albereda núm. 37, 46023 de València.

Per tal de mantindre un intercanvi d'opinions respecte d'aquest acte, convoquem a tots els interessats a una reunió a la seu de València (c/ Juan de Mena, 18), el proper dia 29, dilluns, a les 17:30 hores.

Nomenament de nous funcionaris del grup D d'Administració General

El mateix DOGV també publica la resolució de 16 de setembre de 2003, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'adjudiquen destinacions als aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, convocatòries 09/99, 10/99 i 11/99.

L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 d'octubre de 2003 a les 9,30 hores, a les seus de les unitats de Personal de les conselleries a què queden adscrits. El personal de nou ingrés disposarà d'un mes de termini per a prendre possessió de la seua destinació en les mateixes seus citades. Si es fa ús d'eixe termini, durant eixe periode no es meritarà cap retribució.

D'altra banda, per Ordre del Conseller es nomenen funcionaris de carrera de l'administració del Consell de la Generalitat Valenciana, del grup D, sector administració general, els qui han superat les proves selectives de les convocatòries 09/99, 10/99 i 11/99. Per adquirir la condició de funcionari de carrera, s'ha de prendre possessió del lloc de treball obtingut en el concurs, dins del termini possessori i previ el jurament o promesa a què es referix l'apartat c) de l'article 32 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

Efectes econòmics i administratius

Quan siguen favorables a l'interessat, es considerarà que els efectes administratius del present nomenament es retrotrauen al dia 1 de maig de 2003, sense que això comporte la revisió d'actes, resolucions o situacions jurídiques emparades per la legalitat vigent, o l'adopció de resolucions de contingut impossible. Així mateix, els funcionaris nomenats tindran dret que l'administració els indemnitze per les remuneracions deixades de percebre des del dia 1 de maig de 2003 fins al 30 de setembre de 2003, i s'entendrà que dit rescabalament es limitarà a la diferència que resulte entre els salaris realment percebuts per treball per compte alié i les retribucions corresponents al lloc en què prenguen possessió. La indemnització serà feta efectiva per l'administració per mitjà del procediment que es determine per resolució de la Direcció General d'Administració Autonòmica.

STAPV-Iv se n'alegra que la resolució de l'Administració siga la d'indemnitzar econòmicament i reconéixer d'ofici que la pressa de possessió s'hauria d'haver produït dins dels sis mesos següents a la finalització del procés selectiu. Senta tot un precedent -positiu, en aquest cas- important, ja que altres col·lectius estan o poden arribar a estar en la mateixa situació.

Notes i plantilla de l'examen de conductors

A la pàgina web de la Generalitat està disponible la plantilla de l'examen de conductors, així com la relació de persones que l'han superat.

25 de setembre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Davant el correu electrònic enviat per CCOO el dia 23 de setembre, STAPV-Iv i FSP-UGT es veuen en la necessitat d'aclarir que:

- Ambdós sindicats mantenim amb CCOO unitat d'acció, que s'ha concretat en múltiples accions, documents conjunts i la posada en comú de l'estratègia més convenient per a aconseguir les reivindicacions comunes als empleats públics de la Generalitat.

- Davant la proposta de Pla d'estabilitat, carrera administrativa i promoció interna presentada per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, els tres sindicats mantenim postures molt similars, encara que haja qui vulga magnificar les diferències o no vulga veure les coincidències.

- Tant FSP-UGT com STAPV-Iv han explicat per activa i per passiva la seva postura referent a això, mitjançant revistes, assemblees  de treballadors i correus electrònics, de forma conjunta o per separat. A aquests documents cal remetre's per a conèixer quina és la postura d'ambdós sindicats. No era necessari, doncs, que CCOO explicara en un correu electrònic la postura dels nostres sindicats, máxime quan aquesta informació, sens dubte involuntàriament, és esbiaixada, parcial, incorrecta en alguns casos i inexacta en uns altres.

- Mantenim la mà estesa a CCOO per a continuar treballant unitàriament, com hem fet fins ara (de fet, CCOO va estar treballant en el document que vam presentar STAPV-Iv i FSP-UGT conjuntament fins divendres passat al migdia, és a dir, l'anterior dia laborable al de la reunió amb el conseller). Pensem que els intents per arribar a un bon acord per a tot el personal, sense distinció de grup, de condició (fixos o interins), ni de cap altra cincunstancia, passa per propiciar el màxim clima de consens entre els sindicats. En definitiva, hem d'aconseguir un acord que atenga als interessos de tots els treballadors i treballadores, no dels sindicats.

- Per tot això, estem convençuts que qualsevol acord que puguen signar FSP-UGT i STAPV-Iv també podrà ser signat per CCOO, ja que, com hem dit al principi, estem bàsicament en la mateixa posició, encara que puga no semblar-ho.

24 de setembre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


STAPV-Iv i FSP-UGT Informen

NEGOCIACIONS SOBRE UN PLA DE PROMOCIÓ INTERNA , CARRERA ADMINISTRATIVA I D'ESTABILITAT EN L'OCUPACIÓ

Ahir a la vesprada, dilluns 22, es va celebrar una reunió (en un hotel!) entre els sindicats presents en la Mesa Sectorial (CSIF, CEMSATSE, IGEVA, STAPV-Iv i UGT) i la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. Va assistir el conseller, però només un moment, de forma que la reunió va serpresidida per la Secretària Autonòmica d'Administracions Públiques i pel Director General d'Administració Autonòmica. El motiu era la discussió de la nova proposta de l'Administració sobre un pla d'estabilitat i carrera professional.

A pesar de la llarga duració de la reunió (cinc hores), no es van produir avanços importants cap un acord entre tots els interlocutors. Només es va arribar a concretar que s'accepta la redacció d'una llei que done cobertura a les mesures que s'acorden i que el procés extraordinari tinga la forma de concurs-oposició lliure.

D'altra banda, la conselleria no va presentar cap text per escrit, presentant una proposta esquemàtica de forma verbal. Esta manca de concreció per part de l'Administració va dificultar, al nostre parer, que ahir s'avançara més.

STAPV-Iv i FSP-UGT han fet l'esforç de redactar un text comú, amb forma de projecte de llei. Adjuntem un resum, donat el volum del text articulat proposat. Per a STAPV-Iv i FSP-UGT és tan excepcional la situació creada per l'alta taxa de temporalitat com la que ha generat la falta de concursos de trasllats i de promoció interna durant tants anys, i així li ho vam manifestar a Funció Pública, perquè la possible solució incloga tots aquests extrems.

En este moment la negociació continua oberta pel que fa a:
    - Nombre de places i forma de convocatòria de la promoció interna.
    - Nombre de places de la convocatòria extraordinària d'accés.
    - Barem aplicable a la fase de concurs del concurs-oposició lliure d'aquesta
      convocatòria extraordinària.
    - Forma i nivell d'exigència de la fase d'oposició.

Com es pot comprovar, la discussió está oberta tant respecte a la promoció interna i concursos de trasllats com al procés extraordinari de concurs-oposició.

El proper dilluns, dia 29, ens tornarem a reunir els mateixos interlocutors per a i ntentar aconseguir un acord, la conselleria s'ha compromés a aportar una proposta per escrit.

23 de setembre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Reunió amb el Conseller de Justícia i Administracions Públiques

En el dia d'ahir, 18 de setembre, per la vesprada, els sindicats UGT i STAPV-Iv ens vam reunir, per separat, amb el Conseller de Justícia i Administracions Públiques per tal de continuar negociant un possible acord en matèria de reducció de la temporalitat, carrera professional i concursos de trasllats singualrs i generals. Les posicions defensades en les reunions respectives per ambdós sindicats són les que conegueu i han estat fetes públiques per diferents mitjans (correus electrònics, revistes de cada organització, asemblees,.. etc.). En cap cas s'ha rebaixat en cap punt la plataforma sindical que han presentat públicament.

Si bé és cert que l'Administració no té encara clar quina serà la solució que donarà a la promoció interna en la seua proposta definitiva, la impressió dels representants dels dos sindicats és que el tema encara està obert. Si a d'això afegim que estan previstes noves reunions de negociació (la primera, el proper dilluns), considerem que no hi ha motius que justifiquen l'alarmisme que han
provocat determinades informacions de la premsa de hui.

Per si encara alguna persona no ho té clar, ho repetim: ni la FSP-UGT ni l'STAPV-Iv donarà suport a cap acord que signifique la reducció -i molt menys la desaparició- de la promoció interna pactada en l'Acord de juliol de 2001 (reconversió en els grups D, C i B d'Administració General, reserva del 60% de places en el grup A d'Administració General i reserva del 50% de places en l'Administració Especial i laborals).

No obstant això, esperem que l'Administració siga receptiva a les propostes fomulades en eixe sentit per ambdós sindicats, ja que, d'una altra manera, no serà possible arribar a cap acord en aquesta matèria.

19 de setembre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Consell Nacional d'STAPV-Iv

Dissabte, 13 de setembre, es va reunir el Consell Nacional de STAPV-Iv. Les decisions adoptades són:

- Convocar el II Congrés del Sindicat per als dies 13 i 14 de desembre.
- Aprovar el pla de treball del Sindicat per al proper curs.
- Aprovar les condicions en les que el Sindicat negociarà amb la conselleria de Justícia i Administracions Públiques les propostes sobre reducció de temporalitat, concursos, promoció interna, funcionarització, retribucions i reducció de jornada.

    Us adjuntarem un document Word amb el resum de la proposta el més aviat  possible Funcionaris de nou ingrés del grup A d'Administració General Les persones que han superat el procés de selecció del grup A d'Administració General corresponent a l'Oferta de 1999 seran convocades, segons fonts de tota solvència, a un concurs restringit que comprendrà places de nivell 20, així com algunes places de nivel 22, bàsicament les que ja estiguen ocupades per aquest personal com a interins. S'efectuarà, per tant, un acte d'adjudicació presencial, igual que l'efectuat per al grup D el passat dia 8. A hores d'ara, però, no es pot assegurar ni el dia exacte ni l'hora ni el lloc, encara que serà, segurament, abans de finalitzar el mes de setembre.

    Al respecte, STAPV-Iv considera que aquest concurs és improcedent, ja que s'hauria d'haver convocat un concurs general de trasllats, per tal que el personal de carrera es puguera moure i que el personal de nou ingrés obtinguera places de major nivell que les que ara se'ls va a oferir.

Borses de treball

    STAPV-Iv va sol·licitar la setmana passada la convocatòria d'una reunió urgent de la Comissió de Seguiment de les Borses de Treball, per tal de constituir un bon grapat d'elles. Destaca, per la seua urgència, la borsa de treball de personal del grup D d'Administració General, ja que s'ha dut a terme un concurs. El dia 30 cessaran moltes persones interines (més de 170), i no hi ha una borsa d'aquesta categoria constituïda!! A qui van a col·locar en les places vacants?

Promoció interna per reconversió

    Si finalment es publica aquesta setmana la promoció interna del C al B d'Administració General, només quedarà per publicar les convocatòries corresponents a la promoció interna de l'E al D d'Administració General. Com que l'Administració no sembla tindre clar quan es publicarà, algunes persones han preparat un model d'escrit per tal que els interessats, així com totes aquells que vulguen solidaritzar-se, puguen demanar a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques la convocatòria d'aquest procés que s'hauria d'haver publicat en 2002.

    Podeu disposar d'eixe model a la pàgina web: http://stapv.intersindical.org, o demanant-nos-el a les nostres seus i us l'enviarem per correu electrònic o fax.

Conferència sobre "mobbing"

    Divendres, 19 de setembre, al Club Diario Levante (C/ Traginers, 4, de València), es presenta el llibre "Mobbing. Manual de autoayuda. Claves para reconocer y superar el acoso psicológico en el trabajo", a càrrec del seu autor, Iñaki Piñuel, el qual pronunciarà una conferència sobre aquest tema.

15 de setembre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Promoció interna per reconversió del grup C al B d'Administració General

    La convocatòria de promoció interna del grup C al B d'Administració General pel sistema de reconversió de places es publicarà en els primers dies de la setmana que vé. La novetat, respecte de la convocatòria del D al C, és que les places reconvertides podran ser objecte de mobilitat, en el cas que l'Administració considere que no encaixen be en la seua estructura administrativa. Aquesta mobilitat serà en el municipi o, si això no és possible per tindre pocs centres de treball, dins de la província.

Negociacions sobre el Pla d'estabilitat

    Ahir, 11 de setembre, l'STAPV-Iv es va reunir amb el Director General de l'Administració Autonómica per a conéixer la primera resposta de l'Administració a les al·legacions formulades per aquest i altres sindicats a la proposta de Pla d'estabilitat.

    Tenim la satisfacció de dir que la conselleria ha replantejat les condicions dels processos previstos en el pla, i s'acosta molt als plantejaments de STAPV, que han estat ratificats en totes les assemblees efectuades fins el moment. En concret, el DG va manifestar la seua voluntat de complir amb l'Acord de juliol de 2001, la qual cosa ja representa un avanç. En concret, s'estaria treballant sota els següents supòsits (no hi ha un text concret):

    - La Llei d'Acompanyament a la Llei de Pressupostos de 2004 reconeixeria que la situació en la Funció Pública Valenciana és         extraordinària respecte de la temporalitat. Això permetria adoptar algunes mesures com serien:

    - Convocar processos d'accés a la Funció Pública extraordinaris. Aquests processos tindrien la forma de concurs-oposició lliure, amb una fase d'oposició eliminatòria amb un valor del 60% del total de la puntuació, i una fase de concurs amb un valor del 40%. La forma de l'oposició, que seria eliminatòria, i del concurs estan per concretar en posteriors propostes i/o reunions.

    - Es suspendria la normativa de borses actual per a permetre formar borses de treball provisionals amb el personal interí que puguera cessar d'ara endavant. Cada borsa caducarà en el moment en que el procés extraordinari de la categoria corresponent finalitze.

    - S'asegura la promoció interna. En totes les categories en què es puga, el sistema serà el de reconversió de les places. En aquelles categories on no siga possible, es mantindrà la reserva d'un percentatge de places.

    Com veieu, la proposta és molt més raonable -i legal- que la primera. Cal encara polir diversos aspectes de la proposta, per la qual cosa us continuarem informant.


12 de setembre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


Els concursos de trasllats es desbloquegen

    El DOGV de hui, 4 de setembre, publica dues resolucions de 1 de setembre de 2003, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es resol el procediment de revisió d'ofici de l'apartat 1.c) de la base quarta de la Resolució de 20 de maig de 2002, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca Concurs de Mèrits núm. 48/02, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup A, cap de servici, i altres llocs equivalents, del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, i de diversos concursos de llocs de treball de caps de negociat i d'unitat.

    Per tant, es desbloquegen els concursos de trasllats, de forma que les comissions avaluadores poden elevar proposta de resolució i, si són diligents en Funció Pública, prendre possessió les persones adjudicatàries el mes d'octubre. Aquesta resolució ha estat conseqüència de l'informe del Consell Jurídic Consultiu en el marc del procediment de revisió d'ofici iniciat per l'anterior director general de la Funció Públic amb l'ànim explícit d'anul·lar els concursos. Això era una irresponsabilitat com poques vegades hem vist en la Funció Pública Valenciana (i n'hem vistes moltes), ja que les bases s'ajustaven a la normativa aprovada pel mateix govern que s'auto-impugnava. En fi, afortunadament el CJC ens ha donat la raó i ara s'obre la porta a continuar convocant concursos de trasllats de totes les categories.

Concurs/adjudicació de places per al personal funcionari de nou ingrés del grup D d'Administració General

    Una volta analitzades les places que l'Administració va a oferir a les persones que superaren les proves selectives del grup D d'Administració General, arribem a les següents conclusions.

    a) s'ofereixen places que no han quedat desertes en l'anterior concurs de trasllats de la mateixa categoria (c. 1/1998-FG), de forma que aquestes no es poden oferir amb destinació definitiva. Tanmateix, no consta que s'advertirà d'aquesta circumstància al personal de nou ingrés.

    b) en el cas que s'oferesquen aquestes places amb destinació definitiva -que és el que ens temem-, s'estaria impedint als funcionaris de carrera l'opció a concursar a aquestes places, davant la qual cosa ens trobarem amb recursos per violació de drets o d'expectatives de dret. És a dir, un altre embolic, com si no en tinguérem prou.

    c) STAPV-Iv considera que aquesta situació es podria haver estalviat si s'haguera publicat un concurs general de trasllats del grup D d'Administració General normal i corrent, amb la qual cosa els funcionaris hagueren concursat i les places sobrades podrien haver sigut ocupades tranquil·lament pel personal de nou ingrés. Segurament, a més, aquestes podrien haver optar a places amb millor classificació que les que ara s'ofereixen.

    d) STAPV-Iv esperarà a veure com es desenvolupa la presa de possessió per a recórrer el concurs, cosa que espera no veure's forçada a fer.

    D'altra banda, aquells funcionaris de carrera del grup D que vulguen optar a una de les places que s'ofereixen el dia 8, poden posar-se en contacte amb les nostres seus, on els podem facilitar el llistat i el model de petició.

4 de setembre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana


    Us enviem adjunt el calendari d'assemblees a realitzar a València a partir del dimecres proper. L'ordre del dia serà l'anàlisi de la proposta de Pla d'estabilitat, promoció i modernizació del conseller de Justícia i Administracions Públiques. La vostra participació servirà per a fixar la posició del Sindicat davant aquesta proposta.

1 de setembre de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana
Sector de Generalitat Valenciana