CORREUS ELECTRONICS DEL MES D'AGOST 2003

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

tornar a seguiment | stapv-Iv | intersindical


STAPV-Iv presenta al·legacions

Ahir, 26 d'agost, en el marc d'una reunió amb el Director General de l'Administració Autonómica i el cap del gabinet del conseller, els representants de STAPV-Iv van presentar les al·legacions que us adjuntem en un document  Word.

Malgrat la discrepància sobre el text presentat, i que, resumidament, es basa en els punts que tot seguit us exposem, la reunió fou cordial, ja que en tot moment els representants de l'Administració manifestaren que la seua era una primera proposta, que estaven oberts a modificar-la i que esperaven les aportacions dels sindicats, per tal d'aconseguir el major consens possible. Ja veurem si això és realment possible. Mentrestant, però, STAPV-Iv ha presentat eixes primeres al·legacions i continuarem presentant-ne sempre que estiga oberta la negociació.

Durant la primera quinzena de setembre, us convocarem en el vostre centre de treball a una assemblea per a tractar sobre la proposta de pla, les nostres al·legacions, les vostres opinions i les possibles alternatives. Tot això, com sempre, per a fixar la posició del sindicat entre tots i totes.

Al·legacions principals (resum del document):

1. El pla està farcit d'informacions errònies o poc concretes i revisa a la baixa acords anteriors (en especial el de 12 de juliol de 2001, de la Mesa Sectorial de la Funció Pública) pel que fa als compromisos de convocatòries de procesos selectius de les Ofertes públicades, dels concursos generals i de la promoció interna.

2. El pla conté previsions sobre la modernització, la gestió de qualitat i la formació que no són creïbles sense un compromís de dotar-les amb pressupostos adequats.

3. Ni els interins tenen la culpa de continuar sent-ho, ja que no han tingut la oportunitat de consolidar la seua situació, ni la situació dels interins és culpa dels funcionaris de carrera, els quals, al seu torn, no han tingut l'oportunitat de promocionar a grups superiors de forma generalitzada.

4. La proposta de pla suposa "arreglar" a uns quants interins, que no a tots (una altra de les inconcrecions: no es parla de nombre de places per al procés extraordinari), i tot a costa de les expectatives de carrera administrativa dels funcionaris de carrera que són, com a mínim, igual de legítimes que les del personal interí.

5. STAPV-Intersindical Valenciana propugna el compliment escrupulós de l'Acord de 2001.

6. Després de finalitzar les OPEs de 2000, 2001 i 2002, es podrien convocar processos selectius per a baixar encara més la taxa de temporalitat (que estarà en un 15 o 16% llavors), però amb la condició que haurien de permetre presentar-se en igualtat de condicions tant al personal interí com al personal fix d'altres categories, i haurien de tindre la forma de concurs-oposició o de concurs.

7. Mentre duren tots els processos selectius, caldria adoptar un acord d'estabilitat del personal interí, sobre la base de la conformació de borses de treball rigoroses i públiques.

27 d'agost de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana

 


DOGV núm. 4565. Dimecres, 13 d'agost de 2003
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2003, del director general d'Administració Autonòmica, per la qual es publica el II Pla de Formació del Servici Valencià d'Ocupació i Formació per al 2003, dependent de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, dirigit al personal del SERVEF.

En virtut de les competències atribuïdes a la Direcció General d'Administració Autonòmica en matèria de formació en l'article 16 del Decret 113/2003, de l'11 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, resolc:

Un. Oferta d'activitats formatives

Mitjançant la present Resolució s'establix l'oferta d'activitats del Pla de Formació del SERVEF, dirigit al personal adscrit a este, que es gestionarà durant 2003 i 2004, i que comprén cursos de caràcter generalista i cursos especialitzats.

Dos. Assistents

Podran assistir als cursos del Pla de Formació, amb caràcter general, el personal dependent dels centres i programes que consten com a destinataris en els cursos de referència.

Tres. Sol·licituds

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini d'un mes, comptador des de la data de la publicació de la present Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i seran trameses pel cap del Departament a l'Àrea de Gestió i Organització del SERVEF, avinguda Navarro Reverter, núm 2 - 7a planta, 46004 València, o mitjançant tramesa de la instància al fax núm. 961971345, de manera directa en el cas de servicis centrals, i a través de la Direcció Territorial corresponent per a centres i servicis de cada província.

També es podrà formalitzar la sol·licitud a través de qualsevol de les oficines i formes previstes en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada a este per la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992. Els interessats hauran de complimentar la seua sol·licitud de cursos conforme el model específic que figura en l'annex adjunt.

Sense perjudici de l'establit en el paràgraf anterior, els servicis tècnics del SERVEF habilitaran la possibilitat de presentació telemàtica de les sol·licituds.

Les relacions dels alumnes es posaran en coneixement de les organitzacions sindicals, una vegada realitzada la selecció prioritzada i, en tot cas, almenys una setmana abans de l'inici dels cursos, amb l'objecte que les organitzacions sindicals efectuen les propostes que consideren oportuns.

Quatre. Adscripció a les accions formatives

El nombre màxim de cursos a sol·licitar per persona serà de 6. Els alumnes que hagen sol·licitat un curs, i no hagen pogut ser inclosos, quedaran pendents per a la seua inclusió en una posterior edició dins del II Pla de Formació, sense que calga realitzar una nova sol·licitud.

El nombre d'assistents a cursos d'un centre no podrà superar el 50% del personal del centre simultàniament.

Cinc. Criteris de selecció

A. Cursos de caràcter generalista:

1. Es valorarà els sol·licitants de manera inversament proporcional a la formació pública rebuda en els dos últims exercicis. El pes específic d'este criteri serà del 80%.

2. Es valorarà els sol·licitants de manera directament proporcional a l'antiguitat d'estos en el lloc de treball actual. Este criteri suposarà un 20% de la valoració total.

B. Cursos especialitzats:

1. S'aplicaran igualment els dos criteris descrits per als cursos generalistes, però amb un pes específic de 50% i 10% respectivament.

2. Es valorarà els sol·licitants de manera directament proporcional a la relació existent entre els continguts formatius del curs sol·licitat i les funcions del lloc de treball ocupat pel sol·licitant. El pes específic d'este criteri serà del 40% de la puntuació total.

Sis. Admissió als cursos

La notificació de la selecció als participants es realitzarà des de l'Àrea de Gestió i Organització del SERVEF a l'alumne seleccionat i al cap de la dependència a la qual estiga adscrit el mateix.

La renúncia a l'assistència a una acció formativa, una vegada feta la selecció, haurà d'efectuar-se per escrit.

Set. Expedició de certificats.

L'IVAP expedirà certificat d'aprofitament quan, amb caràcter general, s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la duració total del curs.

Vuit. Facultats del SERVEF.

El SERVEF està facultat per a modificar la data de celebració de les activitats formatives convocades en esta resolució. Així mateix podrà desconvocar determinades accions formatives en el cas de no existir prou demanda per a la seua realització o quan per raons d'índole tècnica així ho aconsellen.

València, 1 d'agost de 2003.- El director general d'Administració Autonòmica:
Enrique de Francisco Enciso

13 d'agost 2003
STAPV-Intersindical Valenciana

 


CONSTITUIDES LES MESES DE NEGOCIACIÓ MESA SECTORIAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

Com ja us anunciavem al correu del 28 de juliol passat, aquest matí s'ha constituït la Mesa Sectorial de la Funció Pública. La representació és la següent: IGEVA 3 membres (24,11%), UGT 3 (24,11%), STAPV-Iv 2 (20,54%), CCOO 2 (16,07%), CSI-CSIF 2 (15,18%) i CEMSATSE 1.

Aquesta mesa representa a 17.350 empleats públics depenents de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana. El conseller de Justícia i Administracions Públiques ha presentat un esborrany anomenat "Pla d'estabilitat laboral, promoció professional i modernització de l'administració autonòmica". L'STAPV-Iv valora positivament la iniciativa del conseller per la determinació de solucionar la problemàtica general del personal del sector. El conseller ha proposat que durant els mesos d'agost i setembre se li presenten propostes de modificació i millora.

El sindicat valorarà el contingut del document a principi de setembre, tot i considerant l'acord signat per tots els sindicats de la Mesa Sectorial de la Funció Pública en juliol de 2001 i la valoració del document que faça el personal de l'Administració del Consell en les assemblees que convocarem al llarg del mes de setembre, així com les aportacions que ens vullgau enviar per correu electrònic des d'hara mateix:

ste.aut@sindicatos.m400.gva.es
stapv@intersindical.org

Per acabar, l'STAPV-Iv ha demanat el compliment de l'acord de juliol de 2001.

El document que l'administració ens ha presentat, us l'adjuntem en un document Word. També el teniu disponible a la pàgina Web:

http://stapv.intersindical.org/

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ

La Mesa General de Negociació s'ha constituït, avui, dijous 31 de juliol de 2003. La representació sindical és la següent: CCOO 3 representants (27,04%), UGT 3 (22,62%), Intersindical Valenciana 2 (17,18%), CSI-CSIF 2 (17,01%) i CEMSATSE 2 (16,16%). La Intersindical Valenciana és el sindicat més votat en el conjunt de la Generalitat Valenciana amb 14.061 vots, CCOO té 12.861, UGT 9.363, CSI-CSIF 6.825 i CEMSATSE 4.921.

La Intersindical Valenciana ha demanat la negociació de les retribucions de les empleades i empleats públics de la Generalitat Valenciana per a l'any 2004, la reducció de la jornada laboral a 35 hores i la posada en funcionament dels serveis de prevenció. En aqueix sentit, s'ha demanat la materialització d'un calendari de negociació per al mesos de setembre i octubre.

València, 1 d'agost de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana


Ahir dia 7 d'agost, es va publicar en el dogv la resolució del director general d'Administració Autonòmica, per la qual es comunica als interessats la recepció de l'informe del Consell Jurídic Consultiu, relatiu als expedients de revisió d'ofici incoats per resolucions del conseller de Justícia i Administracions Públiques, de 25 d'abril de 2003.

Per vore el contingut de esta resolució pots consultar-ho en la nostra  web : http://stapv.intersindical.org/

En conversa amb la Direcció general d'Administració Autonòmica ens comuniquen el següent:

1º El consell ha dictaminat un informe que és vinculant i que rebutja la revisió d'ofici de tots els concursos que fins ara estaven paralitzats, pendents d'aquest informe.

2º L'administració disposa d'un termini de tres mesos per a desparalizar els concursos i seguir avant amb el procés tal com es va iniciar.

3º Tots i totes els quals vulguin consultar dit informe poden fer-lo si es desplacen a la Direcció general d'Administració Autonòmica, carrer Micalet 5.

València, 8 d'agost de 2003
STAPV-Intersindical Valenciana