correus electrònics


índex correus electrònics

 

DESEMBRE 06

dll dm dc dj dv ds diu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sumari

 
 

22/12/06

Resultat definitiu de les oposicions de grup E d'Administració General. Mesa sectorial. Dictamen de l'Estatut Bàsic (i 3). Novetats importants en la gestió de les baixes mèdiques.
 
 

21/12/06

Dictamen de la Comissió de l'Estatut Bàsic: S'elimina la possibilitat de perdre el lloc de treball obtingut per concurs.
 
 

20/12/06

Al conseller més 'modeln'. Aprovat l'informe de la Ponència de l'Estatut Bàsic: El personal interí cobrarà els triennis, però no s'assegura ni l'estabilitat ni la consolidació. Manifestació per un habitatge digne. Es paguen les ajudes socials de 2001. Convocatòries diverses.
 
 

14/12/06

Intersindical Valenciana es reuneix amb Víctor Campos. Notes de la primera part de la prova d'Estadístics.
 
 

12/12/06

Cursos de Formació Especialitzada de l'IVAP 2007. Primeres eleccions sindicals a l'Institut Valencià de la Joventut.
 
 

05/12/06

Contractació de laborals en el Servef. Borses de treball. Cursos de Valencià. Convocada una manifestació per la Plataforma per un Habitatge Digne.Intersindical Valenciana us convida a l'exposició de pintura Obra sobre paper, d'Enric M. Català
     
 
 
     
  Resultat definitiu de les oposicions de grup E d'Administració General

El Tribunal de les Convocatòries 6/2004 i 7/2004, de grup E d'Administració General, s'ha reunit hui, 22 de desembre, i ha signat les actes amb els resultats definitius de les proves selectives. Està previst que es "pengen" els llistats en la pàgina web de la Generalitat al llarg d'aquest matí.

Mesa sectorial

S'ha convocat una reunió de la Mesa Sectorial de la Funció Pública per al proper 27 de desembre, amb el següent ordre del dia:
 1. Negociació de les relacions de llocs de treball de l'Administració al servei del Consell de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
 2. Proposta d'Acord del Consell pel qual s'aprova el Pla d'Ocupació del personal que presta serveis en el sector amb persones amb discapacitats.
 3. Proposta d'Acord del Consell pel qual s'aprova el Pla d'Ocupació del personal que presta serveis com a mossos/es d'autòpsia de l'Administració del Consell.
La documentació està a la vostra disposició en les seus del Sindicat.

Dictamen de l'Estatut Bàsic (i 3)

Per a finalitzar aquesta sèrie de tres correus amb les novetats de l'informe de la Ponència i el Dictamen de la Comissió de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, us comentem tot seguit una sèrie d'aspectes que també s'han modificat. Recordeu que teniu el text complet en la pàgina web del Sindicat [http://stapv.intersindical.org]

5. Conciliació

 • Es passa a 3 i 5 dies de permís per malaltia greu o defunció d'un familiar quan ho siga en primer grau.
   
 • Es pot acumular el permís de lactància (dotze mesos) en jornades completes.
   
 • Per fills prematurs o hospitalitzats després del part, es passa a dues hores diàries de permís.
   
 • S'amplia el dret a disminució de jornada per cura de familiars fins a segon grau per edat, accident o malaltia.
   
 • Per cura de familiar en primer grau, reducció fins a un 50% de jornada retribuïda, un mes com a màxim.
   
 • Sis dies per assumptes particulars, 8 dies als 18 anys i un dia més cada trienni a partir del vuitè.
   
 • El permís per part podrà gaudir-se a temps parcial.
   
 • Durant els permisos per part o adopció es podran fer cursos de formació.
6. Descentralització. Territorialitat
 • S'al·ludeix a les Lleis de Pressupostos de les Comunitats Autònomes per a l'aplicació de les retribucions del personal. En general, en els llocs on es parlava d'altres lleis de funció pública, ara es concreta nomenant les Lleis específiques de Funció Pública de les Comunitats Autònomes.
   
 • S'afig com principi de conducta la necessitat d'atendre al ciutadà en la llengua que ho sol·licite, sempre que siga oficial en el territori.
   
 • S'eliminen les mesures de mobilitat interadministrativa que, de forma obligatòria, havien de formalitzar els Convenis de Conferència Sectorial.
 • S'eliminen de les funcions de la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública totes les de caràcter més decisori.
   
 • S'afig una disposició final (quarta) que limita l'aplicació d'aquesta Llei al que marquen els Estatuts d'Autonomia.
7. Jubilació
 • S'afig la possibilitat jubilació parcial, quan el funcionari ho sol·licite i reunisca els requisits dels seus règim de Seguretat Social.
   
 • S'afig una addicional (sisena) sobre la jubilació, preveient la presentació per part del Govern d'un estudi per a ampliar la possibilitat de jubilació anticipada de determinats col·lectius per a assegurar la no discriminació. Actualment, el personal de la Seguretat Social no té aquest dret igual que el personal depenent de MUFACE.
8. Accés
 • Les Administracions podran crear òrgans especialitzats i permanents per a l'organització dels processos selectius.
   
 • Es dóna caràcter anual a l'Oferta d'Ocupació Pública. Total, en la Llei de Funció Pública Valenciana ja venia, i ho han incomplit sistemàticament...
9. Personal directiu
 • El personal directiu s'inclou com empleat públic.
   
 • S'afig com situació administrativa la de personal directiu (un funcionari en aqueixa situació no estarà en servei actiu).
Novetats importants en la gestió de les baixes mèdiques

Amb caràcter d'urgència, tot pacient en situació de baixa que vaja a complir dotze mesos en situació d'incapacitat temporal en dates pròximes, hauria de posar-se en contacte amb la seva Inspecció Mèdica.

Segons Resolució de data 28 de novembre de 2006, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, a partir del 15 de desembre de 2006, una vegada s'haja esgotat el termini de dotze mesos en situació d'Incapacitat Temporal, la gestió correspondrà en la seva totalitat a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), a través dels seus òrgans competents. Fins ara, aquesta gestió la realitzava la Inspecció Mèdica de la Generalitat.

Una vegada finalitzat l'any en situació d'Incapacitat Temporal, després de la seva valoració per l'esmentat organisme i mitjançant Resolució, es podrà:
 • Reconèixer la pròrroga en aquesta situació amb un límit de sis mesos més, o
 • Iniciar una Proposta d'Incapacitat Permanent, o
 • Emetre l'alta mèdica als exclusius efectes de prestació econòmica.
Després d'aquesta Resolució i per un període de sis mesos posteriors a la mateixa, una resolució del INSS determinarà si aquesta baixa té o no efectes econòmics.

22 de desembre de 2006
 


 
  S'elimina la possibilitat de perdre el lloc de treball obtingut per concurs

Dictamen de la Comissió de l'Estatut Bàsic

Ahir, 20 de desembre, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Corts Generals el Dictamen de la Comissió d'Administracions Públiques del Congrés dels Diputats. Aquest Dictàmen reprodueix quasi exàctament l'Informe de la Ponència, però introdueix alguns canvis, pocs, però algun d'ells és significatiu. Aquest text és el que s'utilitzarà com a base de la discussió en el Ple del Congrés, junt a les esmenes no incorporades per la Ponència ni la Comissió.

L'Estatut aprofundeix, més si cap, en el seu caràcter de regulació per al personal funcionari i en la separació d'aquest respecte al personal laboral. No canvia res de la representació i de la negociació col·lectiva. Ací els grups nacionalistes no s'han oblidat que pertanyen a partits de govern. Tampoc canvia gens el caràcter depenent del poder polític que va a tenir el personal empleat públic. Ahí segueixen el personal directiu, el personal eventual sense limitacions, la lliure designació, la mobilitat obligatòria o l'avaluació vinculada al sou, la carrera professional i el lloc de treball (de fet, l'avaluació s'amplia al personal docent i sanitari).

Recordeu que teniu el text en la pàgina web del Sindicat:http://stapv.intersindical.org

 
Les novetats que considerem més importants són:

2. Classificació del personal per grups

Es redefineixen els grups, i encara que aparentment s'accepta la proposta formulada per, entre altres, Intersindical Valenciana, que es reduïsquen a tres els grups de titulació, en realitat es complica la classificació, podent haver fins a sis nivells:
 • Grup A (titulació universitària de Grau) amb dos subgrups diferenciats pel nivell de responsabilitat de les funcions o el tipus de prova d'accés:
  • A1 (actual A) i
  • A2 (actual B)
    
 • Grup B (títol de Tècnic Superior). Aquest grup no té en l'actualitat correspondència amb cap grup.
   
 • Grup C, dividit en:
  • C1 (títol de batxiller o tècnic), actual C, i
  • C2 (títol d'ESO), actual D
    
 • Les Administracions també poden establir altres agrupacions sense exigència de titulació (actual E).
La promoció interna es efectua de subgrup en subgrup, o de subgrup a grup quan no haja subgrup superior, o de grup a subgrup (o és al revés? Crec que ja m'he embolicat). No queda gens clar què passarà en la promoció interna de l'actual grup C, ja que els tècnics superiors són inexistents actualment i no queda clar que el personal puga promocionar encara que siga amb titulació universitària. Tot això s'haurà de solucionar en la posterior tramitació o tindrem un bon embolic.

3. Continuïtat en el lloc de treball obtingut per concurs

L'Estatut Bàsic preveia en el text inicial -i la Ponència encara conservava el mateix-, en l'article 20.4, que "La continuïtat en un lloc de treball obtingut per concurs quedarà vinculada a l'avaluació d'acord amb els sistemes d'avaluació que cada Administració Pública determine". La bona notícia és que el Dictamen de la Comissió ha suprimit aquesta clàusula. STAPV-Intersindical valenciana es congratula d'aquesta decisió, que arreplega una de les esmenes més importants presentades als grups parlamentaris per la Confederació d'STEs-Intersindical.

4. Acaçament moral (mobbing): falta molt greu

L'article 95, 2.a) i p) introdueix com a falta molt greu l'acaçament moral i el laboral. Intersindical Valenciana denuncia el falsejament de la normativa. La Generalitat elimina la clàusula derogatòria en la publicació electrònica de l'Estatut. Llig la notícia també en el Levante-EMV: 'El Consell elimina la polémica cláusula derogatoria del Estatuto en la versión oficial de la página web'.

La reforma de l'Estatut d'Autonomia valencià no va deixar resolta la qüestió de la vigència o la derogació del mateix text, ja que una errada evident de redacció derogava la llei que se suposava que només es reformava. Cap responsable polític de la Generalitat ni del principal partit de l'oposició van contestar les denúncies públiques -iniciades per aquest Sindicat- i les opinions tècniques i jurídiques que s'expressaren quan fa uns mesos es va revetllar el problema.

Ara, però, Intersindical Valenciana s'ha pogut adonar que si es busca el text del nou Estatut d'Autonomia en el Repertori Legislatiu del CIDAJ (Centre d'Informació i Documentació Jurídicoadministrativa de la Generalitat Valenciana), en l'últim paràgraf del preàmbul es fa referència a la disposició derogatòria, però després no s'inclou en el cos del text. És a dir, el text bota de la cinquena disposició transitòria a la disposició final. Una operació de reescriptura de la Història que no té res a envejar al “1984” de George Orwell o a les fotos trucades del règim estalinista a l'URSS. Qui vulga comprovar-ho pot entrar en la pàgina web següent. 

Intersindical Valenciana considera que és molt greu aquesta omissió. En un món com l'actual, en què professionals de tot tipus cerquen informació en Internet, se suposa que les Administracions Públiques van a donar una informació veraç. Resulta més greu en la Generalitat perquè el dia 1 de gener el DOGV va a passar a publicar-se exclusivament en format electrònic (en la pàgina web), de forma que serà l'única font oficial de les normes valencianes.

En segon lloc, resulta especialment greu perquè la disposició derogatoria suprimida havia estat, com a mínim, polèmica. Si els actuals dirigents de la Generalitat utilitzen el seu domini de les fonts d'informació (com és el Repertori Legislatiu del CIDAJ) per a falsejar la normativa en casos tan evidents i coneguts com aquest, ¿fins on poden arribar en aspectes menys notables?


21 de desembre de 2006
 


 
  Al conseller més 'modeln'

Si copies un anunci en el teu mail, el teu mail serà un plagi; si no tens ni punyetera idea, la teua gestió no serà més que plagi del que fan altres; la teua image serà flow, però la teua gestió ens du a un crash. En qualsevol cas, què hem fet les valencianes i els valencians per a meréixer-te?
No sigues xorra, my friend.

Aprovat l'informe de la Ponència de l'Estatut Bàsic

El personal interí cobrarà els triennis, però no s'assegura ni l'estabilitat ni la consolidació

El passat 13 de desembre es va publicar en el Butlletí de les Corts Generals l'Informe de la Ponència del projecte de llei d'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Incorpora les esmenes consensuades entre els grups Socialista, PNB, CIU, IU-ICV, i Chunta Aragonesista. L'informe de la ponència esdevé, així, el nou text de referència de l'Estatut Bàsic. Les esmenes subsistents de tots els grups es discutiran a partir d'ara sobre la base d'aquest text. Teniu el text complet de l'informe en la nostra pàgina web:  http://www.stapv.intersindical.org/

La Confederació de STEs-Intersindical, a la qual pertany STAPV-Intersindical Valenciana, juntament amb altres organitzacions -ELA, CIG, IAC, IC- amb les quals ha actuat conjuntament en l'àmbit de la funció pública, ha mantingut diverses reunions amb els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats amb l'objectiu d'introduir modificacions en el projecte de llei d'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, inicialment acordat entre el Ministeri de Administacions Públiques i UGT, CCOO i CSI-CSIF, amb l'objectiu de millorar-lo.

A través d'aquestes reunions i contactes, i recolzats per la pressió que històricament hem exercit des de la Confederació de STEs-Intersindical, hem aconseguit que en la Comissió d'Administracions Públiques del Congrés dels Diputats s'aprove la modificació d'alguns apartats de l'Estatut Bàsic -desgraciadament, no de tots els que ens agradaria. Entre els aspectes modificats, cap destacar la classificació del personal en tres grups, en comptes de cinc, el reforç del sistema d'incompatibilitats, la regulació de la carrera i la promoció professional, el règim de permisos i llicències, la jubilació, i el reconeixement de l'antiguitat (triennis) per als funcionaris públics que ocupen el seu treball com personal interí.

Per la seua extensió, tractarem els diferents assumptes en diversos correus i començarem pels triennis del personal interí:

Triennis per al personal interí

Des que es va iniciar el procés de discussió sobre l'Estatut Bàsic pocs han estat els canvis introduïts. Destaca la generalització del cobrament de triennis per al personal funcionari interí (art. 25). En principi aquest article ha d'afectar a la totalitat del personal empleat públic, ja que encara que hi ha personal amb legislació pròpia específica (art. 4) resultaria discriminatori per al personal empleat públic d'aqueixos sectors no aplicar-lo. Per descomptat afecta al personal docent, sanitari i de justícia, doncs l'article que parla de les retribucions del personal interí no és dels exceptuats quan es parla de les normes per les quals es regiran aqueixos col·lectius (punt 3 de l'article 2).

Apuntar-se el tant

Segur que moltes organitzacions s'apuntaran la consecució d'aquesta xicoteta conquesta. Hem de recordar que des que es va iniciar el procés de recollida d'aportacions per part de la Comissió per a l'Estudi i Preparació de l'Estatut Bàsic, la Confederació de STEs-Intersindical ha proposat l'equiparació salarial del personal interí amb el fix i, en concret, el cobrament dels triennis (el 25 de gener de 2005 va ser el primer lliurament de les nostres aportacions a aquesta Comissió). Durant tot el temps següent, es va seguir amb la defensa de les nostres propostes, tant per escrit com amb repetides entrevistes personals, davant la Direcció general de Personal del MAP i davant els portaveus, en la Comissió d'Administracions Públiques del Congrés, dels diferents Grups Parlamentaris.

L'acord sobre el Projecte d'Estatut que van signar el MAP i les organitzacions CCOO, UGT i CSI-CSIF, excloïa al personal interí contractat per excés o acumulació de tasques del cobrament de triennis i deixava a l'arbitri de cada Administració aquest cobrament per a la resta del personal interí.

La Confederació de STEs-Intersindical seguim mantenint contactes (les últimes reunions amb els Grups Parlamentaris les celebrem entre el 13 i el 14 de desembre) i els mantindrem fins que l'Estatut Bàsic tinga la seua aprovació definitiva. Encara queda el més important: acabar amb la precarietat en l'ocupació pública i facilitar l'accés a la funció pública de qui du temps treballant amb eficàcia per a les Administracions Públiques. La Disposició Transitòria quarta, sobre consolidació de l'ocupació temporal, encara no garanteix que es vagen a realitzar aquests processos, només se segueix parlant d'una possibilitat.

Manifestació per un habitatge digne
 
Plaça de Sant Agustí de València, dissabte 23 de desembre, 17 hores

"Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per a impedir l'especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que genere l'acció urbanística dels ens públics" (Art. 47 Constitució Espanyola).

Aquesta iniciativa ciutadana, apartidista i sense cap afinitat ideològica concreta, sorgeix espontàniament de la idea que els joves i no tan joves, tenen part de culpa de la irracionalitat que estem patint en matèria d'habitatge. Un principi arreplegat en la Constitució és l'accés a un habitatge digne i no ho estem defensant adequadament.

Aquest dret es duu vulnerant des de fa molt temps sense que cap govern fins a ara, haja engegat mesures reals per a protegir-lo, com han de fer segons la Carta Magna. I pel que s'ha vist, si nosaltres no defensem el seu compliment, ningú ho farà en el nostre lloc, ja que són molts agents implicats i molt poderosos, els quals han inventat aquesta nova forma d'esclavitut i estan beneficiant-se a costa del futur íntegre de moltes persones: bancs, constructores, immobiliàries, ajuntaments...

Un dels mecanismes que ens dóna la democràcia per a reclamar els nostres drets no protegits és la manifestació. Amb aquesta intenció estem organitzant successives mobilitzacions i actes en els quals almenys se'ns escolte. Potser aconseguim que les diferents instàncies del govern, legislen en contra de l'especulació immobiliària i aconseguisquen frenar-la, o potser no, però el que si és segur és que després que ens escolten, ens tindran més en compte i no exercitaran la passivitat que han demostrat en aquest assumpte durant aquests últims anys. Tu també has de fer alguna cosa.

Plataforma per un Habitatge Digne:

Es paguen les ajudes socials de 2001

En el dia de hui s'han començat a rebre els pagaments de les ajudes socials de 2001. Aquestes ajudes socials de 2001 estaven per cobrar des de que es van publicar els noms de les persones beneficiades i les quantitats que anaven a cobrar en el DOGV de 26 d'octubre. I això que havia tardat un mes a publicar-se.

Convocatòries diverses

Periodistes

S'ha publicat en la pàgina web de la Generalitat l'acord del Tribunal de les Convocatòries 69, 70 i 71/2004, Periodistes, pel qual es publica el llistat de persones que han superat la primera part de la prova i se cita a tots els aspirants aprovats a la segona part el dia 16 de febrer, a les 10:00 hores, en l'Institut d'Estudis Fiscals, Av. d'Aragó, 30, 2ª (Edifici Europa), de València.

Caps d'unitat

El DOGV de 20 de desembre publica la Convocatòria 80/2006, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, por la qual es convoca concurs de mèrits de llocs de treball de caps d'unitat i equivalents d'Administració general. S'han publicat un total de 108 llocs i el termini de presentació d'instàncies és de 15 dies hàbils, fins el 10 de gener de 2007.

20 de desembre de 2006

 


 
 

El vicepresident confirma que no s'ha negociat res fora de les meses negociadores

Intersindical Valenciana es reuneix amb Víctor Campos

El vicepresident de la Generalitat, Víctor Campos, s'ha reunit hui amb dos representants d'Intersindical Valenciana per a intercanviar informacions sobre el procés de negociació de les retribucions de les empleades i empleats de la Generalitat per a 2007. En eixe sentit, el vicepresident ha confirmat que no s'ha dut a terme cap negociació amb cap sindicat, com algunes informacions han donat a entendre, sinó que s'ha limitat a facilitar el contacte entre els representants sindicals i els de les conselleries de Justícia, Interior i Administracions Públiques i d'Economia, Hisenda i Ocupació, per tal que es continue la negociació en la Mesa General de la Funció Pública.

Segons ha comunicat el vicepresident, la conselleria d'Economia està estudiant el cost pressupostari d'incloure en tres anys la totalitat del complement específic en les pagues extres dels empleats de la Generalitat. Segons va anunciar la Generalitat en la Mesa General d'octubre passat, els pressupostos de la Generalitat per a 2007 inclouen un 1% de la massa salarial destinat a anar pagant el complement específic en les pagues extres, però no es va concretar la distribució percentual durant els tres anys en què s'estimava que duraria el procés. La intervenció del vicepresident ha deixat en evidència que els diners anunciats no eren suficients per pagar l'import complet del complement específic. Ara la pilota torna a estar en la conselleria d'Economia i en concret en Pressuposts.

També ha anunciat que durant 2007 s'estudiarà la introducció de la carrera professional en els sectors que no la tenen, sense major concreció.

En conclusió, respecte de les retribucions dels empleats de la Generalitat per a 2007, el Govern Valencià es manté en la mateixa postura que en octubre passat, ja que no té cap nova proposta que presentar als agents socials ni ha posat un euro més del que va incloure en el projecte de llei de pressupostos.

D'altra banda, els representants d'Intersindical Valenciana també li han demanat al vicepresident que s'interesse sobre dos assumptes que estan empantanats des de fa uns anys: la cobertura dels llocs de treball dels serveis de prevenció de riscos laborals de Cultura, Educació i Esport i de Justícia, Interior i Administracions Públiques, i l'actualització del Decret 24/1997, d'indemnitzacions per raons del servei, ja que està obsolet pel que fa als casos que cobreix i també respecte dels imports, ja que fa prop de deu anys que no s'han actualitzat.

Notes de la primera part de la prova d'Estadístics

La pàgina web de la Generalitat ha publicat l'acord del Tribunal de les Convocatòries 58, 59 i 60/2004, Estadístics, pel qual es declara deserta la convocatòria 60/2004, per no haver superat la prova cap aspirant, i es publiquen les puntuacions de la primera prova de les altres dues convocatòries.

14 de desembre de 2006

 


 
  Cursos de Formació Especialitzada de l'IVAP 2007

En les darreres setmanes s'han mantingut diverses reunions de la Comissió General de Formació Especialitzada, dependent de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per tal de preparar el Pla de Formació Especialitzada de la Generalitat per a 2007. Com a mètode de treball, es va acordar que l'IVAP es ficaria en contacte amb les Secretaries Generals Administratives de les Conselleries per demanar-los les necessitats formatives pròpies. S'han atés totes les peticions de les conselleries amb el mateix pressupost de l'any passat.
 
La distribució de cursos per necessitats formatives per al personal de cada Conselleria és la següent:
 • Direcció General de Justícia: 18 cursos
 • Administració Local: 3
 • Conselleria Justícia, Interior i Administracions Públiques: 1
 • Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació: 6
 • Conselleria de Cultura, Educació i Esport: 1
 • Conselleria de Sanitat: 5
 • Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència: 7
 • Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació: 6
 • Conselleria de Territori i Habitatge: 9
 • Conselleria de Benestar Social: 5
 • Institut Cartogràfic Valencià: 1
No tenen formació especialitzada:
 • Conselleria d'Infraestructures i Transports
 • Conselleria de Turisme
 • Presidència, tot i que en aquest cas perquè les propostes de Presidència s'han passat al Pla de Formació Contínua, per entendre que són interessants per a tot el personal.
Tot i que la Direcció General d'Administració Autonòmica no volia fer cap curset de formació que no siga proposat per una Conselleria, en les reunions de la Comissió s'han detectat que col·lectius de diferents conselleries podien rebre una mateixa formació. S'ha decidit, així, que la formació especialitzada en aquesta edició serà per Conselleries (proposta de les Secretaries Generals Administratives) i per grups de destinataris (inter-conselleries):

Oferta de cursos de formació especialitzada per grups de destinataris (inter-conselleries)
 • Informàtics: 10
 • Bibliotecaris, arxivers i documentalistes: 3
 • Personal destinat en Gabinets de Conseller/a: 1
 • Personal que gestiona programes científics i tecnològics: 1
 • Personal amb funcions econòmiques-financeres en l'àmbit tributari: 2
 • Personal de la Comissió Interdepartamental d'Igualtat de la Dona: 1
 • Metges, Psicòlegs, Treballadors Socials i ATS/DUE: 1
 • Metges, Psicòlegs, Pedagogs i TMEM: 1
 • Veterinaris: 2
 • Estadístics, Economistes i Analistes: 3
 • Arquitectes, Enginyers, Arquitectes i Enginyers Tècnics: 2
 • Usuaris de programes gràfics: 2
 • Operadors de punts de registre d'usuaris de l'Autoritat de Certificació: 1
 • Ajudants de Residència, Auxiliars de Clínica. Educació Especial, Educació Infantil i Cuidadors: 1
 • Agents i Tècnics Mitjans d'Inspecció: 1
La representació de STAPV-Intersindical valenciana ha proposat, entre d'altres, aquest cursos:
Titol: Manipulació de carregues; Avaluació i prevenció de riscos dorsolumbars

Dirigit a: Educadors d'Educació Infantil, Educadors d'Educació Especial, Cuidadors, Auxiliars de clínica i Ajudants de Residència.

Objectius: Facilitar coneixements bàsics sobre els riscos derivats de la manipulació i trasllat de carregues i la seua possible incidència en la columna vertebral i zones lumbars, junt a mecanismes que les alteren provocant desequilibris, amb la finalitat de corregir i/o adoptar mesures preventives.
Aquest mateix curs s'ofertarà al grup E subalterns com a formació continua.
Titol: Gestió de la funció inspectora

Objectiu del curs: Oferir als agents d'inspecció una visió completa del marc legislatiu en matèria d'inspecció. Aprofundir i actualitzar els coneixements de les possibles vies de solució als problemes que plantegen diariament les inspeccions als efectes d'assessorar correctament de l'opció més correcta i gestionar amb major eficàcia les reclamacions i consultes.

Dirigit a: Agents d'inspecció (grup C) i Tècnics Mitjans d'Inspecció (grup B)

Primeres eleccions sindicals a l'Institut Valencià de la Joventut

Per primera vegada s'han convocat eleccions sindicals per a personal funcionari a l'Institut Valencià de la Joventut. Fins ara la representació del personal de l'IVAJ es compartia amb la de totes les altres conselleries i organismes autònoms, en els respectius àmbits de les juntes de personal dels serveis centrals i territorials. Es continua així la línia encetada en 2003 amb la Junta de Personal del Servef, primera junta de personal d'un organisme autònom a la Generalitat Valenciana. La secció sindical de STAPV-Intersindical Valenciana ha anunciat la presentació d'una candidatura en aquest organisme.

Per què enguany sí?

Enguany es celebren eleccions a l'IVAJ perquè el nombre total de persones funcionàries adscrites a l'IVAJ passa de 150 (en el darrer recompte, 153). La llei que regula les eleccions sindicals en l'àmbit de les administracions públiques (Llei 9/1987) estableix que els organismes autònoms amb una plantilla igual o superior a 150 funcionaris tindran una junta de personal pròpia. De retruc, hi ha tot un canvi territorial: ara tot el personal, estiga on estiga, estarà representat per una sola junta de personal, de forma que passem de la representació provincial a un àmbit autonòmic.

12 de desembre de 2006

 


 
  Contractació de laborals en el Servef

El divendres passat, dia 1 de desembre, el cap d'Àrea de Funció Pública va anunciar que el Servef ha demanat la contractació de 25 persones en règim laboral en la modalitat d'obra o servei determinat. L'obra o servei seria la formació del personal del Servef en matèria de seguiment d'itineraris d'Inserció, i el personal a triar serien les "25 primeres" persones que treballen desde fa quasi tres anys amb contractes d'obra o servei determinat com a Tècniques de Seguiment de l'Itinerari d'Inserció. Els contractes tindran una duració de tres mesos.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques ha demanat informe al seu servei jurídic, ja que hi ha molts dubtes sobre la legalitat de la modalitat contractual, així com sobre la forma de selecció d'eixes "25 primeres" persones, ja que no queda gens clar a qui es refereixen. Cal recordar que van ser seleccionades amb el mètode de l'article 8 de l'ordre de borses, no formant una borsa.

La pròpia evolució dels mesos treballats en cada any i la reiteració quasi constant dels contractes fa evident que els llocs de treball de tècnics d'Inserció són necessaris per a la correcta prestació del servei en els Centres Servef, i que ho són de forma permanent. Després d'haver-se'n aprofitat durant quasi tres anys del personal amb contractes laborals temporals, ara la direcció del Servef pretén desfer-se de les tres quartes parts del col·lectiu (75 persones) el 31 de desembre, i emprar les 25 persones restants per a ensenyar la plantilla de les diferentes oficines la seua faena. I en tres mesos més, al carrer.

Borses de treball

Subalterns de Cultura. S'ha publicat a la pàgina web de la Generalitat el llistat definitiu de la borsa de subalterns de Castelló i València de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

Grups D i B del Servef. A la web del SERVEF està penjada nova llista de la borsa de treball grups D i B.

Cursos de Valencià

Podeu consultar a la pàgina web de la Junta Qualificadora si us han admés als cursos de valencià per a empleats públics de la Generalitat Valenciana

Convocada una manifestació per la Plataforma per un Habitatge Digne
 
Manifestació prevista per al 23 de desembre. Per a difondre extensament la convocatòria de la manifestació se sol·licita que tots aporten una quantitat de 4 € (5 € millor, per a arrodonir) per a la realització d'un gran tiratge de cartelleria en offset per a la manifestació del 23 D i la compra d'algun material (com la pancarta de capçalera de la manifestació o un megàfon). Les dades per a ingressar són:

Per a qualsevol dubte o suggeriment: Plataforma per un Habitatge Digne
Entitat: Ruralcaixa
Nº Compte: 3082-1241-81-4385773413
Quantitat: 4 € (o 5, segons gustos)
Concepte: Cartells Habitatge Digne
Per a qualsevol dubte o suggeriment:
Plataforma per un Habitatge Digne
valencia@viviendadigna.org
www.viviendadigna.or

Intersindical Valenciana us convida a l'exposició de pintura
Obra sobre paper, d'Enric M. CatalàIntersindical valenciana té el gust de convidar-vos a l'exposició "Obra sobre paper", d'Enric M. Català, que se inaugura el dimarts, dia 5 de desembre de 2006, a les 19:30 hores, a la seu d'Intersindical Valenciana, C/ Juan de Mena, 18, 46008 València.

També hi haurà la presentació del llibre 61 haikus per a les quatre estacions, traduït i adaptat per Pau Marqués i il·lustrat per Enric M. Català.

 

5 de desembre de 2006
 


 
     

stapv-Iv | intersindical