CORREUS ELECTRÒNICS


index correus electrònics

DES 04

dll dm dc dj dv ds diu

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 30 31    

 

A destacar

 
3/XII/04 Proves selectives grup C, torn lliure i discapacitats i concurs de trasllats grup C. Anunci convocatòria contractació laboral en la conselleria de Territori i Habitatge
14/XII/04 Per a persones que vulguen promocionar. Assemblees sobre les retribucions de 2005 i el desenvolupament de l’Oferta de 2004. Llistat definitiu de la borsa d'Educadors d'Educació Especial de València
23/XII/04 Es reprén la discussió sobre l'Administració Especial. Presentat un nou esborrany de Llei d'Assistència Jurídica a la Generalitat

 

Proves selectives grup C, torn lliure i discapacitats i concurs de trasllats grup C

En el DOGV de hui 3 de desembre es publiquen les ordres de convocatoria de proves selectives d'accés al grup C, torn lliure (137 llocs) i discapacitats (8 llocs). El termini per a la presentació de sol·licituts finalitza el proper 11 de gener de 2005. Els models els teniu en les oficines i edificis PROP que es relacionen al final de les ordres, així com en les nostres seus.

En el mateix DOGV es publica també el concurs de mèrits, convocatòria 67/2004 del grup C, amb un total de 188 llocs. Participants:

- Voluntàriament:

* Funcionaris de carrera del grup C, sector administració general, de l'administració del Govern Valencià i de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana que haja romàs un mínim de dos anys en el seu lloc de treball, excepte els supòsits assenyalats en el apartat 6 de l'article 20 de la llei de la Funció Pública Valenciana.

* El personal en excedència voluntaria per interés particular haurà d'haver romás un mínim de dos anys en eixa situació, d'acord amb el que disposa l'apartat 1.B) de l'article 37 de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

- Amb caràcter forçós:

1.- Funcionaris de carrera del grup C, sector administració general, de l'administració del Govern Valencià en situació d'excedència forçosa i suspesos que hagen complit el període de suspensió.

2.- Els funcionaris de carrera de l'administració del Govern Valencià del mateix grup i sector de l'apartat anterior que estiguen en destí provisional a algun dels llocs convocats en aquesta resolució.

3.- Personal que va superar la promoció interna del D al C per oposició o curs (convocatòries 6/2000 i 7/2000) i que no siguen titulars amb destinació definitiva d'un lloc de treball.

Anunci convocatòria contractació laboral en la conselleria de Territori i Habitatge

La conselleria de Territori i Habitatge ha fet una convocatòria per a la cobertura d'un lloc de treball mitjançant la contractació laboral per a la realització d'obra o servei d'un Tècnic Superior especialista en Botànica. Els interessats podeu dirigir-vos a la conselleria de Territori i Habitatge per tal de veure els requisits i condicions, carrer Francesc Cubells, 7, 46011 València.

El termini és de 10 dies hàbils a partir de la exposició en el tauló d'anuncis, que va ser el 29 de novembre de 2004.

3 de desembre de 2004


 


Per a persones que vulguen promocionar

Moltes persones no hauran caigut en que les funcionàries i els funcionaris del grup D que han ocupat o ocupen un lloc de cap de negociat, tant siga en destí definitiu com en comissió de serveis, han realitzat treballs en un lloc classificat per al grup C de titulació. Eixe és el requisit que demana la convocatòria de les proves selectives del grup C d’administració General, torn lliure, per a valorar eixa experiència amb un 0,6 per mes treballat, és a dir, com si es fora interí en el grup C.

I el mateix cap dir dels qui sent del grup C ocupen un lloc barrat B/C (que no deixa de ser, en definitiva, un lloc del grup B), o sent del grup B ocupen un lloc A/B… etc.

En tots aquests casos, acudir al torn lliure és una opció més per als funcionaris de carrera, amb independència dels processos de promoció interna, que són sempre lents i no cobreixen totes les expectatives.

Assemblees sobre les retribucions de 2005 i el desenvolupament de l’Oferta de 2004

València, setmana del 14 al 17 de desembre
(totes les assemblees són a les 14 hores en el lloc indicat)

- Dimarts 14:

    -Conselleria de Cultura, Educació i Esport (Campanar). Saló d'actes

    -PROP I (Gregori Gea, 27)

- Dimecres 15:

    -Conselleria de Turisme (Av. Aragó)

- Dijous 16:

    -Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (Palau, 12)

    -Servef serveis centrals (Navarro Reverter)

- Divendres 17:

    -Conselleria de Justícia i Administracions Públiques (Micalet)

    -PROP II (Gregori Gea, 14)

Llistat definitiu de la borsa d'Educadors d'Educació Especial de València (veure)

Ha estat publicat el llistat definitiu de la Borsa d'ocupació temporal d'Educadors d'Educació Especial de València.

Podeu consultar-la en les seus respectives.

14 de desembre de 2004


 

Es reprén la discussió sobre l'Administració Especial

Ahir, 22 de desembre, mentre els xiquets de Sant Ildefonso encara cantàven números de loteria, a la Direcció General d'Administració Autonòmica (Funció Pública) hi hagué una reunió per a tractar diversos aspectes de l'Administració Especial. L'Administració va anunciar que preveu la convocatòria en el primer quatrimestre de 2005 de processos selectius de torn lliure, promoció interna i discapacitats, així com els concursos corresponents de les categories següents:

  • Metges

  • Metges del Treball

  • Informàtics grup A

  • Enginyers Tècnics Industrials

Per a la promoció interna es va anunciar que en cap cas serà per reconversió de places, de forma que es reservarà el 50% de les places anunciades en la Oferta de 2004 a eixe torn. Respecte de quins col·lectius poden promocionar a eixes categories, la posició de STAPV-Intersindical Valenciana, junt a la resta de sindicats excepte IGEVA, és que han de poder participar totes les persones que, com diu la llei, siguen funcionàries de carrera d'administració especial del grup immediatament inferior al convocat, tinguen almenys dos anys de servei i complisquen els requisits de titulació de la convocatòria. El director general va dir que comprenia la proposta, que s'estudiarà, així com l'oposició dels representants d'IGEVA, i que contestaran en una propera reunió.

STAPV-Intersindical Valenciana va demanar també que s'avance en la discusió de solucions per a l'ordenació de l'Administració especial, tal com una llei de cossos. El director general va anunciar que això es discutirà en la comissió de reforma de la Llei de la Funció Pública Valenciana que volen impulsar.

El STAPV-Intersindical Valenciana també va demanar que es reprenguen els treballs sobre els Plans d'Ocupació pendents.

Presentat un nou esborrany de Llei d'Assistència Jurídica a la Generalitat

Dimarts dia 21 de desembre, el Secretari Autonòmic de relacions Institucionals va presentar el darrer esborrany de text de Llei d'Assistència Jurídica a la Generalitat Valenciana. Tindreu el text disponible a la nostra pàgina web a partir de dilluns, 27. Tot i que es conformarà el proper dia 10, STAPV-Intersindical Valenciana junt a UGT i CCOO convoquen una assemblea per a decidir la postura definitiva sobre el document a la que esperem que puguen acudir totes les persones interessades. L'assemblea serà, a falta de confirmació de la sala, el proper dia 13 de gener, dimecres, a les 13 hores, al Saló d'Actes de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (Palau, 12).

Hi ha hagut reprecussió en premsa:

Adreces interessants

Us enviem unes quantes adreces de pàgines web, per si són del vostre interès. En primer lloc, teniu en les següents adreces els textos relatius al tractat de la Constitució europea en valencià (per cert, que el text català, que no us enviem, és el mateix... quines coses, no?):

També us informem de la posada en marxa del Butlletí Digital del Gabinet de Normalització Lingüística de la Federació de Sindicats de Treballadores i Treballadors del País Valencià (STPV-Intersindical Valenciana). Podeu consultar-la a la següent adreça:

Bon Nadal!

 

23 de desembre de 2004

 
 
     
     
     
     
     
     

 


stapv-Iv | intersindical