correus electrònics


index correus electrònics

JUNY 05

dll dm dc dj dv ds diu
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Sumari

 
30/06/05 La conselleria de Justícia i Adm. Públiques vol fer la impressió que negocia molt.  Convocada Mesa Sectorial de la Funció Pública. Proves selectives. Concursos de mèrits i de trasllats amb mobilitat horitzontal per a personal laboral. 
24/06/05 Pels seus fets els coneixereu... nou ajornament de la Mesa General. Valoració 
23/06/05 Quatre sindicats creen una plataforma en defensa dels interessos dels empleats públics de la Generalitat 
21/06/05 Per què és la nostra llengua... en valencià, naturalment. Intersindical demana una negociació real del salari del personal empleat públic. Llistats provisionals del concurs de grup E d'Administració General.
17/06/05 Els dos sindicats, majoritaris en els sectors d'Ensenyament i Sanitat, impulsen una plataforma unitària. Intersindical Valenciana i CEMSATSE exigeixen a Camps un acord de legislatura.  Plataforma sindical unitària 
15/06/05 Procediment abreujat per a la provisió de llocs de treball en diversos centres de la Direcció Territorial de Benestar Social de València
13/06/05 Concentració de delegades i delegats per un Acord retributiu en Mesa General 
10/06/05 Intersindical Valenciana, entre d'altres, força la convocatòria. Reunió de la Mesa General per al 27 de juny 
09/06/05 El Sindicat proposarà mobilitzacions a les empleades i empleats públics i a la resta d'organitzacions sindicals del sector. Intersindical Valenciana reitera l'exigència de la convocatòria de la Mesa General.  Publicat el Decret de canvi o adaptació del lloc de treball.
08/06/05 Assemblees d'habilitats de caixa fixa. Convocatòries diverses.
01/06/05 Intersindical Valenciana es concentra davant la Conselleria d'Economia. El Sindicat reclama millores salarials i laborals per als empleats públics. Permís de paternitat.

 
 


La conselleria de Justícia i Adm. Públiques vol fer la impressió que negocia molt
 

Convocada Mesa Sectorial de la Funció Pública 

La Direcció General d'Administració Autonòmica ens ha fet arribar una convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial de la Funció Pública, a celebrar el proper 4 de juliol, a les 12:30 hores, a la Ciutat de la Justícia, amb el següent ordre del dia: 

1      Negociació de la modificació de l'orde (sic) de 10 de novembre del 2004, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'administració del Govern Valencià.

2      Negociació de la modificació de l'orde (sic) de 22 de setembre del 2000, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regula la composició i funcions de la Comissió Mixta d'estudi de les Discapacitats.

3      Precs i preguntes. 

Fins ací la informació. 

Valoració 

La primer cosa que cal dir és que aquesta convocatòria arriba per sorpresa. Volen donar la impressió que es negocia molt, ara que tenen tanta contestació respecte de la reiteradament ajornada Mesa General? Sembla que sí.

En segon lloc, el segon punt de ordre del dia és una modificació tècnica, en tant que la comissió de la què parla es veu modificada en la seua composició, passant d'estar composada per personal de la DG d'Administració Autonòmica a incloure personal dels Centres d'orientació, Tractament i Diagnòstic (centres base) de la Conselleria de Benestar Social. Excepte alguna matisació (definir el tipus de personal, per exemple), no planteja grans problemes.

El primer punt, en canvi, sí és transcendent. Es modifica l'ordre de borses a fons, amb l'excusa d'incloure mesures per a afavorir al personal discapacitat. Ja és prou criticable que es modifique una ordre aprovada fa apenes set mesos i mig, i que siga per a incloure mesures en pro del personal discapacitat que precisament eliminava aquesta ordre. Però és que el text que es proposa és una re-elaboració completa de l'ordre, no ja en el text, sinó en punts fonamentals.

Així, per exemple, s'introdueix una clàusula segons la qual si una persona interina completa un any de serveis, en cessar passa a ocupar el darrer ordre de la borsa. En la opinió de STAPV-Intersindical Valenciana, i ateses les experiències en altres borses (com la de Justicia, que incloun eixa mateixa clàusula), aquesta mesura significa la precarització més absoluta del personal interí. No es pot argumentar, com es fa des de les posicions que defensen la nova regulació, que així es reparteix el treball: així la única cosa que es fa és reparir la misèria, creant falses expectatives a determinat personal i provocant situacions injustes. Per a què barallar-se tant en l'ordenació de la borsa, si després la persona que ha obtingut una major puntuació acaba sent l'últim, i qui no té punts li passa al davant? Podriem sol·lucionar-ho fent un sorteig, o cridant-los per ordre alfabètic... o qualsevol sistema similar. Total, per al que va a servir, ens estalviem la faena de la comissió de seguiment de baremar i ordenar les borses.

I què dir de la persona que té la mala sort d'ocupar diversos llocs fent substitucions i arriba a tranques i barranques a l'any de serveis: passa a ser la última (i en algunes borses això és un número d'ordre molt alt), tot i que pot ser siga la persona amb major puntuació. I, en canvi, una altra amb molta menor puntuació pot tindre la sort d'ocupar un lloc amb reserva a favor de la persona titular i estar-se anys i anys. ¿És això un sistema just? En la opinió de STAPV-Intersindical Valenciana, cal eliminar aquesta clàusula i el personal interí, una volta cessat, ha de tornar al seu lloc original en la borsa. L'Administració ha d'acceptar les al·legacions que el Sindicat va presentar en el seu dia i que han estat contestades per escrit després d'acabades les sessions de la comissió tècnica.

Hi ha altres aspectes criticables, com ara la introducció de les instruccions sobre la gestió de les borses, que continuem pensant que haurien d'estar fora de l'ordre de borses.

Com podeu veure, fins el moment no hem parlat de les mesures en favor del personal discapacitat. I és que no les hi ha, almenys d'efectives. Com ja us vam informar, s'introdueix una puntuació segons el grau de minusvalidesa, però no hi ha un compromís d'efectuar contractes o nomenaments en un percentatge concret amb la qual cosa pot resultar que hi haja moltes persones discapacitades en la borsa... en els darrers llocs de cadascuna i segurament no els arribe o tarde molt en arribar-los el torn. I tampoc no hi ha un compromís, ni tan sols polític, d'eliminar les barreres arquitectòniques que puguen fer possible el dret al treball d'aquest personal. 

Que es facen la foto diguent que són molt "estupendos" amb el personal discapacitat, però que no compten amb la nostra aquiescència. 

Proves selectives 

El DOGV de 30 de juny publica les ordres de 15 de juny de 2005, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés als següents col·lectius professionals: 

Concursos de mèrits i de trasllats amb mobilitat horitzontal per a personal laboral 

El mateix DOGV també publica les Resolucions de 16 i 17 de juny del 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen: 

30 de juny de 2005
 


 

   
 


Pels seus fets els coneixereu... nou ajornament de la Mesa General 

La Direcció General d'Administració Autonòmica ens ha fet arribar una convocatòria de reunió de la Mesa General de la Funció Pública, a celebrar el proper 12 de juliol (estava promesa per al dilluns, 27 de juny), a les 12:30 hores, a la Ciutat de la Justícia, amb el següent ordre del dia: 

1. Entrega de documentos de trabajo, relativo (sic) al sector de discapacitados.
2. Creación de dos comisiones de trabajo:   
 
- Comisión de Portavoces para el estudio de los temas a tratar en la convocatorias de la Mesa General de Negociación.    

- Comisión de la Ley de Función Pública Valenciana: se irán creando a su amparo subcomisiones para tratar de los distintos aspectos, entre las cuales se propone las siguientes: 

a) Subcomisión de disposiciones generales, ámbito de aplicación y regímenes transitorios.

b) Subcomisión de régimen jurídico de los Cuerpos funcionariales de la Administración de la Generalitat Valenciana.

c) Subcomisión de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional.

d) Subcomisión de Formación.

e) Subcomisión de situaciones administrativas.

f) Subcomisión de derechos, deberes e incompatibilidades (incluye seguridad y salud, prevención de riesgos laborales y conciliación de la vida laboral y familiar).

g) Subcomisión de registro de personal, relaciones de puestos de trabajo y régimen retributivo.

h) Subcomisión de órganos de representación y negociación colectiva.

i) Subcomisión de discapacitados. 

3. Formación. Posición de la Generalitat Valenciana en materia de Formación Contínua para los años 2006 y siguientes.

4. Cuestiones de tipo retributivo.

5. Prevención de Riesgos Laborales. Dotación de plazas necesarias para la constitución en su totalidad de los servicios de prevención de riesgos laborales y unidades que forman parte de los mismos en todos los sectores y organismos dependientes de la Generalitat Valenciana.

6. Ruegos y preguntas. 

Valoració 

No podem avançar massa cosa de moment, ja que hem rebut per fax la convocatòria a les 13:41, però sí podem dir un parell de coses: 

a) Heu vist quin ordre del dia més llarg? Si sembla que van a fer faena i tot!

Clar, que també es pot pensar el que deia un polític de la Restauració (Borbónica, no gastronòmica): si vols que un assumpte s'acabe podrint, fes una comissió. Doncs no, fan dues comissions, una de les quals tindrà nou (9!!!) subcomissions. Toca't el nas! 

b) Digueu-nos malpensats/des (els quefes de la conselleria segur que ho faran), però a nosaltres ens sóna tot açò a una nova tàctica dilatòria: començaren diguent que en febrer, després que en març, després que "este mes", després que en tres setmanes, després que el 27 de juny i ara el 12 de juliol. La única novetat és que hi ha convocatòria per escrit, però coneguent-los com els coneixem, això no els detendrà per tornar-ho a canviar. 

Continuarem informant i us farem una valoració més acurada la setmana que ve. 

24 de juny de 2005
 


 

   
 


Quatre sindicats creen una plataforma en defensa dels interessos dels empleats públics de la Generalitat 

Els sindicats més representatius dels treballadors de la Generalitat Valenciana han creat una plataforma per a defensar els interessos dels treballadors de la Generalitat, al temps que s'han manifestat en contra de la modificació de la Llei 9/1987 de Òrgans de Representació i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques (LOR) que pretén disminuir dràsticament la representació sindical dels treballadors públics, vulnerant els seus drets i llibertats. 

La plataforma està formada pels sindicats: 

 • ANPE- Sindicato Independiente

 • Convergencia Estatal de Médicos y ATS (CEMSATSE)

 • Intersindical Valenciana (IV)

 • Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE)

Com a primeres mesures, aquesta Plataforma ha sol·licitat una reunió amb el president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, per a tractar la modificació de la Llei 9/1987 i que es respecte a les organitzacions sindicals amb més representació en cadascun dels Sectors públics. 

Així mateix, la plataforma presentarà, en la pròxima Mesa General de la Funció Pública, prevista per al pròxim 27 de juny, les següents reivindicacions: 

 1. Definició dels àmbits de negociació corresponents a la Mesa General de Funció Pública i a les diferents Meses Sectorials, així com la garantia del màxim respecte a la representativitat de cada Mesa de Negociació.

 2. Acord de condicions de treball, amb vigència per a tota la Legislatura, que done resposta a les reivindicacions dels treballadors de la Generalitat Valenciana:

- Recuperació del poder adquisitiu i Clàusula de Revisió Salarial.

- Estructuració adequada de plantilles a les necessitats reals amb la reconversió dels contractes en precari en places estructurals.

- Reducció de la temporalitat en l'Administració pública.

- Jubilació voluntària incentivada als 60 anys amb llibertat del treballador per a perllongar l'edat de la seua jubilació, en compliment dels Acords de Toledo.

- Salut Laboral. Serveis de prevenció de riscos Laborals amb la provisió de llocs de treball i el funcionament de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral.

- Formació. Inclusió en la Mesa de Formació dels sindicats presents en les Meses General i Sectorials.

- Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

- Homogeneïtzació de les condicions laborals, permisos, llicències, vacances i permisos per a tots els empleats públics. 

23 de juny de 2005
 


 

   
 
Per què és la nostra llengua... en valencià, naturalment
 

Davant de la nova campanya de promoció i ús del valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, en valencià, naturalment, la Intersindical Valenciana vol fer públiques les següents consideracions: 

 •      No és natural que un tret d’identitat i de pertinença del poble valencià tan important com és la nostra llengua, tinga un tractament tant escàs en els pressupostos de la GV. S’adjunta quadre de l’evolució del programa 422 Promoció i ús del valencià. Un any més la promoció i ús del valencià no és prioritari per al govern de la Generalitat Valenciana. L’import total del programa és un 0.2% menys que el de l’any 2004. 

 •     No és natural que davant d’una situació de bilingüisme social substitutori i assimilacionista sense indicis de redreçament. La diglòssia creix, continuem sense resoldre el conflicte lingüístic, el valencià resisteix per sobreviure i recula inexorablement mentre que la llengua de l’Estat es configura com una llengua expansiva que li usurpa tots els àmbits d’ús. El valencià continua sent la llengua minoritzada al País Valencià. Així ho demostra la darrera enquesta sobre l’ús social del valencià feta per l’AVL en l’any 2004.  

 •     No és natural que davant dels constants atacs i campanyes de desprestigi envers la unitat de la llengua fets pels govern valencià i el partit polític que el sustenta; oficialitat a la Unió europea, intent de paralitzar el dictamen de l’AVL sobre el valencià i d’altres exemples. 

 •      No és natural que davant de les recents sentències emeses pel TSJ de la Comunitat Valenciana sobre la validesa de la titulació de Filologia Catalana per a eximir de la prova prèvia de valencià en les oposicions als cossos docents, la Conselleria contínua sense executar-les. 

 •     No és natural que davant de les darreres reaccions de la societat civil valenciana pel que fa a l’ús social del valencià; sentència per la qual declara la inadmissibilitat d’un recurs contenciós administratiu per discriminació lingüística, la impossibilitat de fer una denúncia en valencià i d’altres. 

Per tant, des de l’STAPV i la Intersindical Valenciana demanem al govern valencià que siga valent i traga la llengua de la situació actual del valencià; per què és la nostra llengua... en valencià, naturalment. Que complesca el seu compromís davant de la societat valenciana per convertir el valencià en una llengua d’ús normal, en una llengua útil i necessària per a tot, imprescindible per a estudiar a l'escola, per a accedir a la major part dels mitjans de comunicació de masses, per a relacionar-se amb l’Administració, per a comunicar-se amb els individus de la seua comunitat cultural. 

Intersindical demana una negociació real del salari del personal empleat públic 

Davant l'última proposta del Ministeri d'Administracions Públiques sobre els augments salarials per al personal empleat públic, corresponents a l'any 2006, la Confederació de STEs-Intersindical (en la que s'integra Intersindical Valenciana) denúncia que de nou se segueixen cometent els mateixos errors, per part del Govern, sobre els salaris públics, ja que la pujada general (2%) no respon a la pujada real de l'IPC ni té en compte les pèrdues del poder adquisitiu suportades en els últims anys pel personal empleat públic. 

Per altra banda, se segueix considerant pujada salarial l'augment de les pagues extres fins al 80% del complement de destinació del personal funcionari (el que significa un 0.74% global) quan la resta de treballadores i treballadors tenen inclòs en les pagues extres el seu salari mensual complet. 

Així mateix, manté com a pujada salarial el 0.5% destinat al fons de pensions privat del personal de l'Administració General de l'Estat: ja van tres anys que la mateixa quantitat es ven com pujada (no es puja un 0.5% més que els anys anteriors, sinó que és el mateix percentatge que es repeteix). A més, les quantitats que van a parar a aquest fons de pensions privat (els accionistes de les quals són BBVA, UGT i CCOO) i sobre les quals el personal empleat públic no té capacitat de decisió (és obligatori invertir en el pla) es continuen considerant salari. 

També es planteja un 0.3% per a diversos assumptes, alguns d'ells vinculats a la productivitat, concepte retributiu empleat, de forma repetitiva, per a premiar o castigar les relacions (bones o dolentes) amb els poders polítics o les direccions dels òrgans administratius. 

Des de la Confederació de STEs-Intersindical seguim demanant una negociació real i descentralitzada, dels salaris i les condicions de treball, i que es deixe l'àmbit restringit del Fòrum pel diàleg Social per a informar sobre les propostes governatives. 

Seguim igualment demanant pujades salarials que reconeguen la pujada de l'IPC, vinculant-les a una clàusula de revisió salarial, i la necessària recuperació del poder adquisitiu perdut en els últims anys. Així mateix, ens neguem a considerar com a salari el que no és més que un negoci segur i una justificació de la disminució i la privatització de les pensions públiques. 

Llistats provisionals del concurs de grup E d'Administració General 

Des d'ahir per la vesprada tenim a la vostra disposició els llistats amb l'adjudicació provisional del concurs de mèrits 66/2004 del grup E d'Administració General, subalterns. Podeu consultar-les trucant a les nostres seus. 

21 de juny de 2005
 


 

   
  Els dos sindicats, majoritaris en els sectors d'Ensenyament i Sanitat, impulsen una plataforma unitària 

Intersindical Valenciana i CEMSATSE exigeixen a Camps un acord de legislatura 

En una reunió mantinguda el 15 de juny de 2005, els sindicats Intersindical Valenciana i CEMSATSE, organitzacions majoritàries presents en la Mesa General de la Generalitat Valenciana, han arribat a l'acord de plantejar-li al President de la Generalitat la necessitat d'un Acord de Legislatura que dóne resposta a les reivindicacions majoritàries dels empleats públics, i que es concreten en: 

1      Recuperació del poder adquisitiu.

2      Estructuració adequada de plantilles a les necessitats reals amb la reconversió dels contractes en precari en places estructurals.

3      Compliment de la legislació respecte de les OPOs i disminuació de la temporalitat amb processos de consolidació i accés diferenciat.

4      Jubilació voluntària incentivada als 60 anys amb llibertat del treballador per prorrogar l'edat de jubilació, en compliment dela Acords de Toledo.

5      Salut laboral: serveis de prevenció de riscos laborals amb la provisió dels llocs de treball i el funcionament de la Comissió Paritaria de Seguretat i Salut Laboral.

6      Formació. Inclusió en la Mesa de Formació dels Sindicats presents en les Meses General i Sectorials.

7      Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

8      Homogenització de les condicions laborals, permisos, vacances i festius, etc., per a tots els empleats públics. 

Amb posterioritat, ambdós sindicats han mantigut una entrevista amb el Secretari Autonòmic de Administracions Públiques, Rafael Sanús Sellés, al que li han plantejat aquestes reivindicacions. El Secretari ha confirmat la convocatòria de Mesa General per al dia 27 de juny, i s'ha compromés a estudir les reivindicacions, tot i que ha manifestat les dificultats que existeixen per a acordar qualsevol mesura que represente major despesa. 

Plataforma sindical unitària 

Tant Intersindical Valenciana com CEMSATSE han considerat que cal ampliar el consens inicial d'ambdues organitzacions amb totes les possibles. Per això, hui es celebrarà una reunió entre aquests dos sindicats i les organitzacions ANPE, SAE i IGEVA, totes tres amb presència en diferents meses sectorials. 

17 de juny de 2005
 


 

   
 


Procediment abreujat per a la provisió de llocs de treball en diversos centres de la Direcció Territorial de Benestar Social de València 

En data 6 de juny la Direcció Territorial de Benestar Social publica Resolució per la qual es convoca procediment abreujat per a la provisió temporal de llocs de treball per a substitucions de vacances en diversos centres de treball de la conselleria radicats en la província de València. 

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils des de l'endemà a la publicació. Les bases, relació de llocs oferts, models de sol·licitud i fulles de autobaremació estaran a la disposició dels interessats en el Registre de la Direcció Territorial de Benestar Social de València, en la avinguda de Baró de Càrcer número 36. També podeu trucar a les nostres seus per a informar-vos sobre les places ofertes. 

15 de juny de 2005
 


 

   
 


Concentració de delegades i delegats per un Acord retributiu en Mesa General 

Intersindical Valenciana convoca una concentració de delegades i delegats dels diferents sectors de la Funció Pública davant el Palau de la Generalitat, demà, 14 de juny de 2005, a les 11 hores. La concentració es fa en demanda d'una negociació real en la Mesa General d'un Acord de legislatura sobre condicions de treball que incloga la recuperació de poder adquisitiu, la reducció de la jornada laboral i la posada en marxa dels serveis de prevenció. Alhora, la concentració ha de servir per fer-li palès al conseller Miguel Peralta Viñes que no anem a consentir un altre retard en la convocatòria de la Mesa General per a tractar d'aquests temes. La conselleria ha anunciat una reunió de la Mesa General per al dia 27, però no l'ha convocada encara formalment. 

D'altra banda, tres sindicats presents en la Mesa General han arribat a una plataforma comuna. En aquesta plataforma no està Intersindical Valenciana, ja que un dels punts bàsics d'aquestes organitzacions és la reivindicació d'un Pla de Pensions, qüestió en la que aquesta organització està radicalment en contra, per entendre que es tracta d'una privatització encoberta del sistema públic de pensions, així com un "segrest" de part de la nòmina de cada treballadora i treballador, que en lloc de cobrar-la, se li va a asignar a una empresa participada per algunes organitzacions que la reclamen. 

Per tot això, Intersindical Valenciana està per la negociació en la Mesa General d'un acord que permeta la recuperació del poder adquisitiu, i en això coincidim amb altres organitzacions, però ho fem mantenint els principis de defensa del sector i les pensions públiques. 

13 de juny de 2005
 


 

   
 


Intersindical Valenciana, entre d'altres, força la convocatòria
 

Reunió de la Mesa General per al 27 de juny 

La conselleria de Justícia i Administracions Públiques ha anunciat la convocatòria d'una reunió de la Mesa General de la Funció Pública per al dia 27 de juny. L'ordre del dia no ha estat comunicat formalment, ja que sembla que podrien incloure's canvis fins última hora, però és segur que inclourà la constitució d'una Mesa de Retribucions. 

La conselleria s'ha vist obligada a convocar-la, després de la pressió a què ha estat sotmesa, entre d'altres, per la Intersindical Valenciana, per les concentracions davant la seu del departament que dirigeix Miguel Peralta Viñes i davant la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, dirigida per Gerardo Camps Devesa. Així mateix, Intersindical Valenciana ha estat reiterant la seua petició de convocatòria de la Mesa General, convocatòria a la que el conseller es va comprometre a convocar el passat mes de febrer. Ahir mateix, 9 de juny, es va reiterar la petició de convocatòria de Mesa General. 

Els objectius d'Intersindical Valenciana per a la Mesa General són, com ja s'ha explicat en diverses ocasions, la consecució d'un Acord de legislatura que millore les condicions de treball de la totalitat d'empleades i empleats de la Generalitat dels diferents sectors quant a recuperació del poder adquisitiu, pagues extres completes, clàusula de revisió salarial, reducció de la jornada de treball cap a les 35 hores, posada en marxa dels serveis de prevenció de riscos laborals, etc. 

Per això, animem la resta de sindicats presents en la Mesa General a treballar junts per tal de presentar un front comú davant la Generalitat i obtenir la major millora de les condicions de treball possible. En eixe sentit, fóra d'agrair que les diverses iniciatives siguen consensuades o, al menys, comunicades entre les diferents sensibilitats sindicals, per tal de facilitar l'entesa en eixa unitat d'acció que reclamem. 

10 de juny de 2005
 


 

   
   
El Sindicat proposarà mobilitzacions a les empleades i empleats públics i a la resta d'organitzacions sindicals del sector 

Intersindical Valenciana reitera l'exigència de la convocatòria de la Mesa General 

Intersindical Valenciana (STEPV-Iv, STAPV-Iv i STSPV-Iv) demana la convocatòria urgent de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública Valenciana per tractar sobre diversos aspectes que afecten a les condicions laborals, econòmiques i socials de les empleades i empleats públics que treballen a la Generalitat Valenciana.  

La nostra organització ha reiterat aquesta petició al Conseller de Justícia i Administracions Públiques, Miguel Peralta Viñes, al llarg dels darrers mesos sense obtindre una resposta positiva a la seua petició. A més a més, el sindicat denuncia l'incompliment del conseller per convocar la mesa el passat mes de febrer, data a la qual es va comprometre en novembre de 2004. En eixa mateixa data es va comprometre a activar diverses comissions de treball sobre assumptes que afecten a les condicions laborals de les empleades i empleats públics i a la funció pública valenciana. 

Els temes que es vol negociar són: 

1      Mesa de Retribucions de la Generalitat Valenciana: constitució i calendari de treballs.

2      Serveis de Prevenció de Riscs Laborals:

a) Provisió de llocs de treball.

b) Funcionament de la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat Valenciana.

3      Mesa Sectorial d'Universitats: creació i composició.

4      Negociació d'un nou acord sobre permisos sindicals de caràcter institucional. 

Intersindical Valenciana concreta les seues reivindicacions per a la negociació en un Acord Plurianual de condicions laborals i retributives de les empleades i empleats públics que contemple els següents aspectes: retribucions, salut laboral, formació, mesures de conciliació de la Vida Familiar i Laboral, reducció de la temporalitat i processos de consolidació de l'ocupació del personal que treballa a la Generalitat Valenciana, reducció de la jornada laboral amb creació d'ocupació i anàlisi i reconversió dels contractes precaris: contractes fora de plantilla i per acumulació de tasques, contractes per a l'atenció continuada i guàrdies, contractes d'inserció o obra i servei per a tasques estructurals. 

El Sindicat concreta les seues peticions retributives en: 

 • Establiment de la clàusula de revisió salarial.
 • Recuperació del poder adquisitiu perdut els darrers anys mitjançant la dotació d'un fons addicional.
 • Continuar avançant fins a completar el cobrament del 100% de les pagues extraordinàries en aquesta legislatura.
 • Dotació i convocatòria de les places necessàries per a la constitució, en la seu totalitat, dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals i unitats que formen part dels mateixos en tots els sectors i organismes depenents de la Generalitat.
 • Jubilació anticipada pactada i flexible.
 • Plans d'acció social.
 • Establiment de mesures per a homogeneitzar les quanties dels triennis.
 • Revisió de les quanties previstes en Decret 24/1997, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraodinaris.
 • Retribuir a les distintes modalitats contractuals (interinitat, formació, inserció, becaris, personal investigador, realització d'atenció continuada i guàrdies...), almenus, per tots els conceptes retributius i quanties que perceba el personal fix que ocupa un lloc o categoria igual o similar. 

A més a més, el Sindicat es mostra contrari a les pretensions de determinades organitzacions sindicals i de la Generalitat Valenciana d'establir un fons de pensions privat per a les empleades i empleats públics i proposa la destinació de la partida prevista per aquest concepte a l'augment del salari directe. Per al Sindicat és contradictori defensar un sistema públic de pensions i proposar el seu establiment i participar en la constitució d'empreses, junts a bancs privats, per a la seua gestió. 

Per acabar, Intersindical Valenciana anuncia que, de no convocar-se la Mesa General i iniciar-se la negociació de les seues reivindicacions, proposarà tot un seguit de mobilitzacions al conjunt de les empleades i empleats públics, així com a aquells sindicats que estiguen d'acord en les reivindicacions platejades, és a dir en la millora de les retribucions i condicions laborals del personal i en la defensa dels serveis públics i del sistema públic de pensions.

Publicat el Decret de canvi o adaptació del lloc de treball 

El DOGV de hui, 9 de juny, publica el Decret 106/2005, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es desenvolupa el procediment per a l'adaptació o canvi de lloc de treball del personal funcionari per motius de salut o especial sensibilitat als riscos laborals. Com sol ser habitual, ha tingut una tramitació rapidíssima: en no arriba a 13 mesos des de la reunió de la Mesa Sectorial ja està publicat! Quin vertigen! 

9 de juny de 2005
 


 

   
 
Assemblees d'habilitats de caixa fixa

S'han celebrat a les diferents seus de STAPV-Intersindical Valenciana les assemblees del personal nomenat habilitat de caixa fixa. De les reunions ha eixit com a conclusió la necessitat de presentar una proposta conjunta a la
Generalitat per a la seua discussió en la Comissió de Condicions de Treball (CCT) o en la Mesa Sectorial. També s'ha elaborat un esborrany de proposta, per a la seua discussió entre les persones interessades. Qui tinga interès
en rebre-la, ha d'enviar al Sindicat un correu electrònic amb el text que consta al final d'aquest missatge. Només s'enviarà a qui ens envie aquest text per e-mail, per fax o en persona, en un escrit signat.

Convocatòries diverses

OPOSICIONS

Ajuntament de València:

- Subalterns: Sol·licituds fins 21/06
- Agent de Policia Local: Sol·licituds fins 20/06

Generalitat:        

- Convocatòries 4 i 5/2000, grup B, Administració General, lliure i discapacitats, 2ª prova del 2n exercici, dia 09/07, a les 9,30 hores.

- Concurs de mèrits 57/2004, caps de negociats, adjudicacions provisionals, al·legacions fins el 18/06.

- Concurs de mèrits 64/2004, grup D, auxiliars de gestió, adjudicacions provisionals, al·legacions fins el 17/06.


TEXT A ENVIAR PER PART DELS HABILITATS DE CAIXA INTERESSATS EN REBRE LES PROPOSTES


___________________________________, funcionari/ària de carrera al servei de la Generalitat Valenciana, demane al Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Administració Pública Valenciana (STAPV-Intersindical
Valenciana) la inclusió de la meua adreça electrònica, (posar adreça) ___________________________________, en una llista de correu gestionada per l'organització sindical, a efectes de rebre comunicació respecte de les
propostes que s'elaboren, presenten o negocien amb l'Administració relatives a la problemàtica del personal habilitat de caixa fixa.

En tot cas, em reserve el dret a demanar a STAPV-Intersindical Valenciana la retirada de la meua adreça electrònica de l'esmentada llista de correu, per a la qual cosa enviaré, si escau, un correu electrònic a l'adreça del sindicat (stapv@intersindical.org) demanant la baixa en la llista.

_______________, ____ de juny de 2005

Signat:
8 de juny de 2005
 
 

   


Intersindical Valenciana es concentra davant la Conselleria d'Economia

El Sindicat reclama millores salarials i laborals per als empleats públics

Intersindical Valenciana, junt a d'altres sindicats, es va concentrar ahir, dimarts 31 de maig, davant la seu de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per exigir la convocatòria de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública Valenciana i la negociació dels temes pendents. En la concentració han participat delegades i delegats del sindicat i d'altres organitzacions sindicals.

La concentració està motivada per l'incompliment del conseller de Justícia i d'Administracions Públiques de convocar la Mesa General per al passat dia 15 de febrer i de posar en funcionament diverses comissions de treball. Ara, quasi quatre mesos més tard, continua sense convocar-se.

Intersindical Valenciana demana que es negocien les retribucions de les empleades i empleats públics valencians (sectors de salut, educació, adminsitració del consell, justícia, empreses públiques....) ja que des de que governa el Partit Popular estan perdent poder adquisitiu any rere any. En eixe sentit, el Sindicat reclama l'establiment de la clàusula de revisió salarial i la recuperació del poder adquisitiu perdut. També demana la negociació de les condicions de treball del personal itinerant, la posada en marxa dels serveis de prevenció, la constitució de la Mesa Sectorial de les universitats públiques valencianes... Tots aquests temes estan pendents de negociar des de fa temps i s'haurien d'haver tractat en la mesa del 15 de febrer.

Per al sindicat, la no convocatòria de la mesa posa en evidència la manca d'interés del govern valencià per millorar les condicions laborals, econòmiques i de salut en el treball de les empleades i empleats públics. Per tot açò, en cas de no obtindre una resposta satisfactòria de la Generalitat Valenciana, el Sindicat continuarà convocant mesures de pressió i anuncia una tardor conflictiva en el sector públic.

El més preocupant del que va passar ahir va ser que la Conselleria de Economia i Hisenda va impedir ahir el pas a representants de STAPV-Intersindical valenciana i CCOO quan aquests intentaren accedir a l'interior de l'edifici per a demanar formalment una reunió amb els seus responsables. En anteriors protestes sempre els havien deixat comunicar personalment la seu petició.

Permís de paternitat

Mireu l'article que reproduïm a continuació. És molt interessant.

Los funcionarios catalanes tendrán cuatro semanas de permiso por paternidad

La medida, que afecta a 230.000 empleados, se suma a la que beneficia a las madres

EL PAÍS – 31-05-2005

Los funcionarios catalanes podrán disfrutar de un permiso de paternidad de cuatro semanas independientemente del de cuatro meses al que tiene derecho la madre. Así lo establece el anteproyecto de modificación de la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar del Personal de las Administraciones Públicas que tiene previsto aprobar hoy el Consell Executiu de la Generalitat. El consejero de Gobernación, Joan Carretero, explicó ayer que este nuevo permiso exclusivo para los padres pretende que éstos puedan "asumir con mayor intensidad su paternidad".

La Generalitat estima que unas 230.000 personas, de las que 140.000 trabajan para la Generalitat y 80.000 en los ayuntamientos catalanes, podrían acogerse a este nuevo permiso de paternidad. La medida también afecta a los trabajadores de las empresas públicas, en las que la Generalitat tiene una presencia superior al 50%, y al personal no docente de las universidades.

El permiso de paternidad previsto en la nueva ley será de cuatro semanas consecutivas y podrá disfrutarse sólo después de que la madre haya agotado los cuatro meses a los que tiene derecho y siempre que ésta trabaje. Según el anteproyecto de ley, no sólo podrán acogerse a esta medida los padres que han tenido un hijo biológico, sino también los que hayan adoptado un bebé o tengan menores en situación de acogida. El derecho a disfrutar de este permiso se ofrece a parejas casadas y uniones estables de pareja, tanto homosexuales como heterosexuales.

En el caso de madres solteras o viudas, así como las separadas o divorciadas que tengan la guardia legal exclusiva del hijo o hija, también podrán disfrutar del permiso de cuatro semanas consecutivas tras finalizar las 16 semanas de maternidad.

La nueva ley mantendrá la posibilidad de que los funcionarios y funcionarias de la Administración catalana puedan reducir en un tercio su jornada cobrando la totalidad de su salario hasta que el hijo cumpla un año de edad. Esta medida fue aprobada en 2002 por el Gobierno de Convergència i Unió. El año pasado, 1.356 funcionarios, a los que se sumaron 1.493 docentes, disfrutaron de una jornada reducida sin ver mermados sus ingresos durante las 38 semanas posteriores a las 16 correspondientes al permiso de maternidad.

El anteproyecto de ley prevé también permisos para familias con hijos discapacitados. Sus padres y madres podrán ausentarse del trabajo para acudir a reuniones o visitas en los centros educativos o sanitarios especiales donde sus hijos reciban atención. También dispondrán de dos horas de flexibilidad diarias para conciliar su jornada laboral con los horarios de estos centros especiales.

Servir de ejemplo

El consejero de Gobernación explicó que la Generalitat pretende actuar de "ejemplo" ante el resto de la sociedad y de "motor" para que "en la negociación de los convenios colectivos, sindicatos y empresas tiendan a esta equiparación entre servidor público y privado" en materia de conciliación de la vida familiar y laboral.

Otra de las novedades que incluye el anteproyecto de ley son medidas para las funcionarias que sean víctimas de violencia doméstica, a las que se les ofrecen permisos y excedencias sin límite de tiempo, además de gozar de preferencia para la movilidad laboral.

Respecto al nuevo permiso de paternidad, Joan Carretero señaló, en declaraciones a la emisora Catalunya Ràdio, que la mayor parte de los permisos "no comportarán la sustitución del trabajador", de manera que la implantación de la medida "no supondrá un coste difícil de asumir".

1 de juny de 2005
 


     
 

stapv-Iv | intersindical