CORREUS ELECTRÒNICS


index correus electrònics

MARÇ 05

dll dm dc dj dv ds diu
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

A destacar

 
22/03/05 Pla de Formació "Especialitzada" 2005.
17/03/05 Publicades les llistes provisionals d'admesos i exclosos del grup E (subalterns). Borses de treball
15/03/05 Aprovada la modificació del règim de la comissió de serveis. Reunions de la CCT
10/03/05 Es convoca finalment la Mesa Sectorial per a modificar les comissions de servei. Borsa de treball d'Educadors d'Educació Infantil
8/03/05 Feliç dia de la dona treballadora. Publicada la llista provisional d'admesos a les oposicions de grup D d'Administració General. Confirmat: la presa de possessió dels caps de secció serà el 15 d'abril. Assemblea per als aprovats per la promoció interna del grup C
2/03/05 Publicades diverses convocatòries de l'OPO 2004. Es modifica la presa de possessió dels caps de secció. Assemblea per als aprovats per la promoció interna del grup C.

 
 

Pla de Formació "Especialitzada" 2005

El DOGV de dilluns, 21 de març, publica la Resolució de 9 de març de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual s'aprova el Pla de Formació Especialitzada (abans continuada) de l'Institut Valencià d'Administració Pública, dirigit als empleats públics de l'administració de la Generalitat Valenciana i de l'administració local, per a l'any 2005.

Sol·licituds

Les sol·licituds podran presentar-se en el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació, per la qual cosa finalitza el dia 16 d'abril (teniu en compte que el dia 4, Sant Vicent Ferrer, no és festa amb caràcter general, sinó que és festa local de València i altres localitats).

Podran sol·licitar-se un màxim de 5 activitats formatives. Cada conselleria o organisme prioritzarà cada sol·licitud per cada curs o seminari i província.

Quins cursos es publiquen?

En principi, la resolució diu que "Podrà realitzar els cursos i seminaris del Pla de Formació, amb caràcter general, el personal en actiu al servei de la Generalitat Valenciana, llevat de l'inclòs en l'article 1.2 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana." Tanmateix, això no és realment així, com prodreu comprovar:

El Pla està dividit en els següents apartats:

 • Cursos de formació i seminaris, amb estructura de curs, de caràcter presencial (apartat I).
 • Cursos de formació a través d'Internet utilitzant la plataforma de formació de la Generalitat Valenciana (apartat II).

 • Cursos de formació semipresencials a través d'Internet (apartat III).

Als cursos de l'apartat primer (presencials) no es pot accedir de forma lliure, ja que estan reservats al personal que treballe en alguna de les següents conselleries o administracions:

 • Personal de la Direcció General de Justícia: Oficials, auxiliars i agents (760 places)

 • Administració local (140 places)

 • Corts Valencianes (tres cursos)

 • Conselleria de Cultura, Educació i Esport (125 places)

 • Conselleria de Territori i Habitatge (360 places)

 • Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació (60 places)

 • Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (170 places)

 • Conselleria de Sanitat (665 places)

 • Conselleria de Benestar Social (480 places)

Això dóna un total de 1860 places per a personal del Consell de la Generalitat (Justícia, Administració Local i Corts Valencianes a banda), però que només podran accedir el personal de les conselleries esmentades. A més, si deixem de banda les previstes en la conselleria de Sanitat, la resta es fan totes a València, per la qual cosa comprovem que estan "avançant" en la descentralització que aquest Sindicat no para de reclamar fa anys.

Als cursos dels apartats segon i tercer sí es pot accedir de forma lliure, tot i haver de passar la priorització de la conselleria. Són cursos on line, és a dir, per internet, i hi ha un total de 995 places, 970 per internet i 25 d'un sol curs semipresencial.

Conclusions

El Pla de formació continua la deriva de sempre cap a la fragmentació: és una mescla de parts, en cap cas un pla global. En la part positiva, cal apuntar que s'ha avançat molt en el procés d'oferir cursos per internet, amb quasi mil places, de la qual cosa ens n'alegrem, ja que permet a personal resident en qualsevol ciutat del territori valencià l'accés a la formació.

En la part negativa, no és de rebut que dos terços de les places (1860) siguen de cursos reservats a determinades conselleries. Ens n'alegrem per les companyes i companys d'aquestes, però cal convenir que no és el sistema més igualitari. És hora ja de parar i reflexionar sobre el sistema: si la Generalitat creu que ha de fer cursos només a determinat personal perquè són necessaris, podem entendre-ho, però com a conseqüència eixos cursos no s'haurien de valorar en concursos i/o concursos-oposicions. Si es manté la valoració dels cursos, el sistema d'accés als cursos no pot ser l'actual.

O potser el que s'està avalant és que continuen sent determinats sindicats -amb els diners de totes i tots- els que donen eixa formació de la que la Generalitat passa?

Places amb requisit lingüístic: un 3%

Us recomanem la lectura d'aquest article  i de l'informe que hem elaborat sobre el requisit lingüístic.

22 de març de 2005


 
   

Publicades les llistes provisionals d'admesos i exclosos del grup E (subalterns)

El DOGV del 16 de març ha publicat les resolucions d'11 de març de 2005, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos a les proves selectives d’accés al grup E, sector administració general, torn d’accés lliure, Convocatòria 6/04, i torn de discapacitats, Convocatòria 7/04. <veure document> 

Borses de treball

El DOGV de 16 de març també publica les resolucions de 8 de març de 2005, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per les quals es convoca la constitució les següents borses d'ocupació temporal per al nomenament de funcionaris interins:

 • Tècnics mitjans especialistes en menors (grup B) <veure>
 • Educadors d'educació infantil (grup C) <veure>
 • Educadors d'educació especial (grup C) <veure>

Els aspirants presentaran la sol·licitud d'inscripció, el full d'autobaremació i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. La documentació requerida haurà de presentar-se en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa hi ha de termini fins el dia 1 d'abril.

17 de març de 2005


 
   

Aprovada la modificació del règim de la comissió de serveis

Divendres, 11 de març, es va reunir la Mesa Sectorial de la Funció Pública, com ja vam informar en el correu del passat 10 de març, amb un únic punt de l’ordre del dia, referent a la modificació de l’article 33.4 del Decret 33/1999, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió i Carrera administrativa del personal al servei del Consell de la Generalitat Valenciana.

La proposta de l’Administració va ser transformada en una Disposició Transitòria sisena, amb el mateix text que proposava inicialment Funció Pública per a l’article 33.4, limitada en el temps a l’aplicació del Pla d’Estabilitat. Aquesta solució va ser adoptada a proposta de diversos sindicats, com UGT, CCOO i CSI-CSIF, encara que finalment donaren la seua conformitat IGEVA, UGT, CSI-CSIF i CEMSATSE. CCOO va dir que li haguera agradat una major concreció de la temporalitat.

L’únic sindicat que va rebutjar el text va ser STAPV-Intersindical valenciana, tant per la indefinició en el temps de durada de la disposició transitòria, com pel fet que permet que alguns llocs de treball no siguen convocats a concurs o a lliure designació; és a dir, permet fer el que ha estat fent fins ara l’Administració. La diferència és que fins ara estaven incomplint la normativa (l’article 33.4 del Decret 33/1999, que ara es deixa sense efecte), mentre que a partir d’ara ho faran sense incomplir-la.

Teniu un informe més detallat de la reunió en el <document adjunt>.

Reunions de la CCT

Entre ahir, 14 i hui, 15 de març, s'estan celebrant reunions de la Comissió de Condicions de Treball. La setmana que vé us farem un informe detallat del que es va tractar.

Bones Falles a totes les falleres i tots els fallers!

15 de març de 2005


 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Intersindical Valenciana fa una crida a participar demà, 11 de març, en tots els actes convocats en memòria de les víctimes dels salvatges atemptats de l'11 de març de 2004 a Madrid. Demà, totes i tots tornarem a ser madrilenys.

Es convoca finalment la Mesa Sectorial per a modificar les comissions de servei

En una infausta data, la Direcció General d'Administració Autonòmica afegeix motius per a la tristesa: com ja vam anunciar el dia 8 de març, s'ha convocat per a demà, 11 de març, una reunió de la Mesa Sectorial de la Funció Pública per tal de complir el tràmit de negociació de la modificació de l'article 33.4 del Decret 33/1999, pel qual s'aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la llei de la Funció Pública Valenciana.

La modificació proposta diu, literalment:

NUEVA REDACCION DEL ART. 33.4 Y DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA
ART. 33.4:
“Las comisiones de servicio voluntarias en puestos de trabajo no reservados legalmente, tendrán una duración máxima de un año, prorrogable por un año más. Los puestos de trabajo cubiertos temporalmente de este modo, serán incluidos, en su caso, en la siguiente convocatoria de provisión de puestos de iguales o similares características, por el sistema que corresponda.
Finalizada una comisión de servicios por el transcurso del tiempo establecido o de su prórroga, por renuncia del comisionado, o por revocación de la comisión , podrá autorizarse nueva comisión de servicios, a favor de persona distinta, para el desempeño del mismo puesto de trabajo. En el supuesto de que la finalización de la comisión de servicios venga determinada por una causa legal o reglamentaria diferente de las citadas en el presente apartado, se podrá reanudar dicha comisión de servicios por el tiempo restante hasta el plazo máximo establecido en el párrafo anterior. En todo caso, la consellería u organismo que pretenda cubrir el puesto deberá acreditar la necesidad de su provisión, debiendo incluirse, en su caso, dicho puesto en la siguiente convocatoria de provisión de puestos de iguales o similares características".
DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA:
Las comisiones de servicio existentes se regirán por lo dispuesto en el art. 33.4 del presente Reglamento, salvo las correspondientes a puestos de trabajo afectados por sentencia judicial firme, en cuyo caso estará al contenido del fallo."
STAPV-Intersindical valenciana ha decidit, davant la premura de temps -la mesa s'ha convocat amb exactament 48:23 hores de marge-, que ha impossibilitat la realització d'assemblees, rebutjar el text de la modificació proposada, per eliminar l'obligació de convocar un lloc de treball als dos anys d'estar ocupat en comissió de serveis.

STAPV-Intersindical valenciana es felicita que el seu punt de vista siga amplament compartit per altres organitzacions sindicals i òrgans de representació. En eixe sentit, és significatiu que la Junta de Personal dels Serveis Centrals -que, cal no oblidar-ho, va promoure sota la presidència d'un membre de STAPV-Intersindical valenciana una de les tres sentències que existeixen actualment que obliguen a l'Administració a convocar els concursos dels llocs ocupats més de dos anys- reunida en sessió ordinària hui, haja decidit per unanimitat el que segueix:

 1. Instar les Organitzacions Sindicals presents en la Mesa Sectorial d'11 de març de 2005, per tal que, en la representació dels treballadors de la funció pública que ostenten, es mostre el total rebuig d'aquestes a la modificació plantejada, l'objetiu de la qual no és un altre que l'augment de la discrecionalitat en el sistema de provisió de llocs de treball en la Generalitat Valenciana.
 2. Manifestar així mateix que la problemàtica de gestió que haja pogut generar-se per la interpretació esbiaixada, o per l'incompliment, per part dels gestors de la Generalitat Valenciana en els darrers anys, de la normativa de funció pública i dels sistemes ordinaris de provisió de llocs que estableix, no pot justificar cap modificació que permeta ampliar els supòsits de fet, condicions i característiques que regeixen la figura de la comissió de serveis de caràcter voluntari.

STAPV-Intersindical valenciana comparteix tots els arguments exposats per la Junta i demà, en la reunió de la Mesa Sectorial, defensarà la imposibilitat de burlar les sentències, com es pretén, mitjançant aquestes modificacions.

Borsa de treball d'Educadors d'Educació Infantil

La Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport ens ha fet arribar una convocatòria per a la cobertura de 5 places d'Educadors d'Educació Infantil per a la localitat de Guadassuar.

Els models de sol·licitud els teniu en la Direcció Territorial i el termini per a presentació de sol·licituds és del 11 al 23 de març.

Requisits

Estar en possessió d'algun d'aquests títols:

 • Títol d'especialista en Jardí d'Infància.
 • Títol Superior en Educació Infantil.
 • Formació Professional de 2n grau, mòdul III Educació Infantil.

Per a més informació podeu dirigir-vos a la pròpia Direcció Territorial o a les nostres seus.

10 de març de 2005


 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliç dia de la dona treballadora

En el segle XXI, quan encara no fa cent anys que unes dones van morir cremades per reivindicar els seus drets com a treballadores, fa falta eixir al carrer per a expresar el compromís de la meitat de la població en la construcció d'un món millor.

Per al 8 de març, la Intersindical Valenciana voldria recordar totes les dones, i per això hem elaborat un calendari femení i feminista del 2005: "Temps de dones, dones en el temps", conjuntament amb el Instituto de la Mujer, per tal de donar a conèixer dones artistes, escriptores, polítiques, científiques, empresàries... dones que han ocupat un espai públic en el temps. Entre dones valencianes podem trobar: Matilde Salvador, Isabel de Villena, Carmen Alborch... També podem trobar dates significatives com l'1 de desembre, quan el Concili de Trento decretà que les dones tenien ànima, o el 31 de desembre, dedicat a homenatjar totes les dones.

Propostes i reivindicacions al voltant de la llei de conciliació de la vida laboral i familiar des d'una òptica feminista. Hem elaborat un cartell, amb el lema: "Anem a mitges. La corresponsabilitat, clau de la igualtat", que tracta de fomentar la coparticipació dels homes en responsabilitats familiars per poder arribar a la veritable igualtat. Proposem l'adopció de mesures d'acció positiva, que la llei hauria de contemplar:

 1. S'ha de paliar la discriminació laboral, que inclou una discriminació salarial. Per això, a l'hora de acollir-se a una reducció de jornada o excedència, farà ús del dret aquell membre que aporta menys als ingressos familiars, per tant seran les dones les qui sacrifiquen el seu treball, per ser el menys retribuït.
 2. La llei no pot ser neutra, ja que en el mercat laboral les dones estan en situació d'inferioritat. Fan falta mesures d'acció positiva que afavorisquen la incorporació de la dona al mercat laboral, i la incorporació de l'home a la vida familiar per tenir cura de menors i majors.
 3. Cal promoure serveis d'atenció a persones dins un marc més ampli de política familiar, serveis socials d'atenció a les persones necessitades, serveis d'assistència domiciliària, transports, menjadors escolars, entre altres mesures.
 4. S'ha de reconéixer el dret a un permís remunerat quan algun menor de la familia necessite ser acompanyat a la assistència sanitaria, o quan s'ha d'acudir a la institució escolar per reunir-se amb el professorat.
 5. Incloure a la LOCE (Llei de Qualitat), mesures preventives per a educar en la igualtat les noves generacions de dones i homes.

Per tot això, Intersindical Valenciana us anima a participar en tots els actes previstos per al Dia de la Dona, entre els quals destaca la Manifestació que eixirà de la Glorieta de València a les 19:30 de hui, 8 de març.

Teniu més informació i la revista que ha editat Intersindical Valenciana amb motiu d'aquest dia a <la nostra pàgina web> 
 

Publicada la llista provisional d'admesos a les oposicions de grup D d'Administració General
 

El DOGV de 8 de març de 2005 publica les resolucions de 25 de febrer, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per les quals es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives d'accés al grup D, sector administració general, torn d'accés lliure, Convocatòria 2/04, i torn de discapacitats, Convocatòria 3/04. Les persones interessades disposen d'un termini de 10 dies (és a dir, fins el dia 21 de març), per a presentar les reclamacions oportunes. <veure dogv>

Confirmat: la presa de possessió dels caps de secció serà el 15 d'abril
 

Com ja vam informar la setmana passada, la Direcció General d'Administració Autonòmica ha decidit que la presa de possessió de les persones que obtingueren un lloc de treball en els concursos de caps de secció no s'efectuarà el dia 15 de març, sinó el dia 15 d'abril. Divendres, 4, el DOGV publicava la modificació de la resolució dels concursos de mèrits núm. 08/2004 i 09/2004, grups A i A/B, caps de secció i nivells 24. <veure dogv>

La raó principal -la resta de les adduïdes eren excuses- és guanyar temps per a poder modificar el Decret 33/99 per a ajustar les convocatòries dels llocs de treball coberts per comissió de serveis de més de dos anys de durada al ritme de les convocatòries de l'Oferta de 2004. Per això, s'anuncia una Mesa Sectorial -no convocada fins el moment-, segurament per a divendres, 11 de març. STAPV-Intersindical Valenciana no disposa encara del text de la modificació del Decret, per la qual cosa fer-ne una valoració seria precipitat.

Per a parlar d'aquests fets i de les seues conseqüències, es va realitzar una assemblea dijous passat, 3 de març, de la qual va eixir la convocatòria d'una reunió el proper dijous, 10 de març, a les 19:30 hores a la seu de STAPV-Intersindical Valenciana, C/ Juan de Mena, 18, de València, amb els serveis jurídics del Sindicat, per tal d'analitzar les posibilitats de recurs a la modificació de la presa de possessió.
 

Assemblea per als aprovats per la promoció interna del grup C
 

Recordeu que per a parlar de la falta de data per a la pressa de possessió de les persones aprovades en l'oposició de promoció interna del grup D al C d'Administració General i valorar conjuntament les diferents alternatives possibles, hi ha convocada una assemblea dimecres, 9 de març, a les 17:00 hores a la seu de STAPV-Intersindical Valenciana, C/ Juan de Mena, 18, de València.
 

8 de març de 2005


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicades diverses convocatòries de l'OPO 2004

Dilluns passat, 28 de febrer, el DOGV va publicar diverses Ordres de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòries 12, 13 i 14/2004, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, metges, pels torns d'accés lliure, de discapacitats, i de promoció interna, respectivament. Així mateix, es va publicar la convocatòria del Concurs de Mèrits núm. 27/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector administració especial, grup A, metges.

Segons fonts de Funció Pública, les convocatòries de Metges del Treball, Informàtics del grup A i Enginyers Tècnics Industrials estan en vies de ser publicats, així que recomanem que les persones interessades en qualsevol d'elles estigueu atentes al DOGV. També avançaren la seua intenció de publicar més convocatòries en abril, però no vulgueren confirmar quines categories es vorien afectades.

D'altra banda, el DOGV de dilluns també va convocar els aspirants que han superat les proves selectives d'accés al grup A, sector administració especial, enginyers agrònoms; convocatòries 16/1999 i 18/1999, per a l'elecció de destinació.

Es modifica la presa de possessió dels caps de secció

Responsables de Funció Pública han confirmat a STAPV-Intersindical Valenciana que la presa de possessió de les persones que obtingueren un lloc de treball en els concursos de caps de secció no s'efectuarà el dia 15 de març, com estava previst en la resolució de la convocatòria, sinó el dia 15 d'abril. Funció Pública ha adduït tres problemes: determinades dificultats en el programa informàtic HUMAN, la coincidència de la pressa de possessió amb el començament de les festes de Falles i problemes per a recolocar les persones que resulten desplaçades a conseqüència del concurs. El primer problema sembla ser menor i estar en vies de subsanació, de forma que els altres dos són els substancials.

Per a parlar d'aquests fets i de les seues conseqüències, convoquem totes les persones interessades a una assemblea a realitzar demà, dijous, 3 de març, a les 19:30 hores a la seu de STAPV-Intersindical Valenciana, C/ Juan de Mena, 18, de València.

Assemblea per als aprovats per la promoció interna del grup C

Els resultats de l'oposició de promoció interna del grup D al C d'Administració General es van publicar en maig. Tanmateix, no han pres possessió encara, ni hi ha una data prevista. Moltes de les persones interessades s'han dirigit al Sindicat per tal de preguntar si hi ha possibilitat d'actuar d'alguna manera per a obligar a l'Administració a accelerar la presa de possessió i/o compensar l'excés de temps. L'assumpte és complex per als interessos dels interessats, però STAPV-Intersindical Valenciana considera que cal fer alguna cosa entre totes i tots.

Per a parlar més extensament de l'assumpte i valorar conjuntament les diferents alternatives possibles, convoquem totes les persones interessades a una assemblea a realitzar dimecres, 9 de març, a les 17:00 hores a la seu de STAPV-Intersindical Valenciana, C/ Juan de Mena, 18, de València.

2 de març de 2005


 
 
     

 

 

stapv-Iv | intersindical