CORREUS ELECTRÒNICS - març 2004


index correus electrònics

 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

A destacar

 

26 març: Comissió de Seguiment de l'acord del Pla d'Estabilitat. Paga compensatòria

25 març En la nòmina del mes de març no es cobra la "paga compensatòria" acordada

22 març: Publicades les resolucions dels concursos de caps d'unitat i caps de negociat

10 març: Convocatòria del Pla de Formació Contínua, vacances, setmana de festes

8 març: Publicat el llistat definitiu per al curs de promoció interna del grup D al C
              Oposició de la Convocatòria 6/2000

3 març: STAPV-Iv no va signar l'Acord sobre el decret d'Oferta Pública d'Ocupació - 2004

2 març: Mesa Sectorial sobre l’Oferta Pública d’Ocupació

 


Comissió de Seguiment de l'acord del Pla d'Estabilitat

Com ja hem informat, ahir va haver reunió de la Comissió de Seguiment de l'acord del Pla d'Estabilitat.

L'Administració ha informat que el calendari previst és el següent:

Abril primera quincena:

 • Publicació al DOGV de l'OPE 2004.

Finals d'abril/principis de maig:

 • Convocatòria concurs de trasllats grup E d'Administració General.
 • Convocatòria concurs-oposició de 510 places del grup E d'Administració General.
 • Convocatòria concurs de trasllats grup D d'Administració General.
 • Convocatòria concurs-oposició de 900 places del grup D d'Administració General.

Maig-juny

 • Convocatòria concurs-oposició lliure de: Metges del treball (6); Tècnic Mitjà Prevenció de Riscos Laborals (18) i Especialista en Prevenció de Riscos Laborals (2).

Juny-juliol:

 • Convocatòria concurs de trasllats grup C d'Administració General.
 • Convocatòria concurs-oposició de 145 places del grup C d'Administració General.

L'Administració ens ha facilitat la proposta de temaris per a les tres convocatòries d'Administració General (grups C, D i E). En dates pròximes les tindreu disponibles en la pàgina web

També s'ha decidit ajornar la convocatòria de promoció interna del grup E al D d'Administració General per reconversió fins 2005, perquè en aquests moments els funcionaris de carrera del grup E no tenen els dos anys de serveis en el grup com a funcionaris de carrera que exigeix la llei per a poder presentar-se.

D'altra banda, s'ha informat que el tribunal de la convocatòria de promoció interna del grup C al B d'Administració General ha estat enviat al DOGV per a la seua publicació

Paga compensatòria

Com hem informat ahir, s'ha aprofitat la reunió per demanar informació sobre si es va a pagar o no el "complement compensatori" en el mes de març. La contestació és que és difícil, ja que el Consell Jurídic Consultiu no havia emès informe (és preceptiu per a les normes de rang reglamentari). Si durant el dia encara ho fera, es podria aprovar en la reunió del Consell prevista, en el cas que s'admetera la inclusió a ultima hora.

Segons les mateixes fonts, però, el més probable és que no puga ser per al mes de març, però no hi veuen cap inconvenient per a que es cobre efectivament amb la nòmina d'abril. Continuarem informant.

26 de març de 2004

STAPV-Intersindical Valenciana. Sector de Generalitat Valenciana

 


En la nòmina del mes de març no es cobre la "paga compensatòria" acordada per la mesa sectorial de la Funció Pública

La desídia de l'Administració Autonòmica ha provocat que en la nòmina del mes de març no es cobre la "paga compensatòria" acordada per la mesa sectorial de la Funció Pública en la reunió de 23 de desembre. Com recordareu, es va pactar que en els mesos de març i setembre es cobrarà en 2004 l'import equivalent al 20% del Complement de Destí, import que anirà augmentant en un altre 20% addicional cada any fins 2007.

Per què diguem que hi ha hagut desídia? Perquè l'acord és de 23 de desembre i ha hagut temps suficient per a fer les gestions oportunes -modificació del decret i dictat d'instruccions a nòmines- per a pagar durant el mes de març.

Volem saber:

- Per què no s'ha elaborat la modificació del Decret 99/1995, de retribucions del personal al servei de l'Administració del Consell, la qual cosa ha provocat que no s'hagen dictat instruccions als serveis de nòmines per al càlcul i inclusió del nou concepte en les nòmines del mes de març.

Ara què? S'estan fent gestions en la conselleria d'Economia i Hisenda "a veure si" paguen el mes que ve, però això no és encara segur. El que sembla no confirmar-se és el rumor que el retard en el pagament estiga motivat per falta de fons de la Generalitat, encara que els puga haver vingut bé.

STAPV-Intersindical Valenciana va a presentar una protesta formal davant el Govern per aquest incompliment -un altra vegada- d'un acord signat en una mesa de negociació. A més, cal criticar especialment l'obscurantisme de l'Administració, ja que el mínim que hauria d'haver fet és comunicar als membres de la Mesa Sectorial l'existència de problemes per a complir amb les previsions de l'acord i anunciar quan s'anava a fer efectiu. Com sempre, el Sindicat ha hagut de reseguir un rumor, comprovar fonts i averiguar el que l'Administració hauria d'haver comunicat motu propio.

Hui està convocada reunió de la Comissió de Seguiment de l'acord del Pla d'estabilitat. STAPV-Iv vol aprofitar la reunió per a demanar explicacions al respecte. Siguen les que siguen, us les traslladarem immediatament. I, si no són satisfactòries, no descartem convocar mobilitzacions de protesta davant aquest nou incompliment.

25 de març de 2004

 


Publicades les resolucions dels concursos de caps d'unitat

Finalment s'han publicat les resolucions definitives dels concursos de caps d'unitat, convocatòries 69/2002 a 79/2002 (convocats fa més d'un any i mig). Els teniu disponibles en el DOGV de 22 de març de 2004

La presa de possessió serà el proper dia 1 d'abril, a les 11 hores, a les diferents seus de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques. Felicitats a les persones que han obtingut destí.

Publicades resolucions de concursos de caps de negociat

En el mateix DOGV de 22-3-2004  es publiquen les resolucions dels concursos 55, 56 i 57/2002, de caps de negociat (conselleries de Cultura i Educació, Agricultura, Pesca i Alimentació i Obres Públiques, Urbanisme i Transports). Les resolucions de la resta de concursos de caps de negociat es publicarà demà, 23 de març.

Com va passar amb els concursos de caps d'unitat, les resolucions obren un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de demà, 23 de març, per tal que les persones participants en els concursos 52 a 66/2002 i 68/2002 presenten un llistat prioritzat de totes les places sol·licitades, segons la seua preferència. En el mateix termini es podrà desistir de la participació en els concursos o renunciar a l'adjudicació de llocs.

Assemblees per a tot el personal sobre el Decret d'Oferta de 2004

A partir d'aquesta setmana, STAPV-Intersindical Valenciana us convoca a participar en les assemblees obertes a la participació de tot el personal, amb l'objectiu d'informar-vos sobre les negociacions al voltant del Decret d'Oferta Pública d'Ocupació de 2004 i de decidir sobre la ratificació (o no) de l'acord al respecte per part del STAPV-Intersindical Valenciana.

Durant aquesta setmana, les assemblees a València seran les següents (de la resta, us informarem més endavant):

23 dimarts: DT Benestar Social, DT Ocupació i Treball i DT Servef (Av. Baró de Càrcer, 36).
24 dimecres: Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme (Colon, 32). Conselleria de Presidència i Presidència de la Generalitat (L'Assemblea serà al C/ Juristes, 10).
25 dijous: Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació (Palau, 12). PROP II (Gregorio Gea, 14).
26 divendres: IVAJ. Conselleries d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de Benestar Social (L'Assemblea serà al C/ Amadeu de Savoia, 2).

22 de març de 2004
STAPV-Intersindical Valenciana. Sector de Generalitat ValencianaConvocatòria del Pla de Formació Contínua

En el DOGV de hui, 10 de març, es publica la convocatòria del Pla de Formació Contínua de la Generalitat Valenciana per a 2004. 
A partir de demà, dijous 11 de març, es podran sol·licitar durant vint dies hàbils. Es poden demanar un màxim de 5 cursos, i la sol·licitud es pot presentar per registre d'entrada, per fax, per correu electrònic o per la pàgina d'Internet de la Generalitat. Es recomana que el presenteu per internet o per fax: 961 964 864

- Els cursos per al personal del Consell de la Generalitat Valenciana estan en l'Annex III, pàgina 5572. 
- Els cursos per al personal de les Corts Valencianes estan en l'Annex III, pàgina 5586.
- Els cursos per al personal de Justícia estan en l'Annex III, pàgina 5588

Circular sobre més dies de vacances

Gràcies a la sentència 62/2004, del JCA nº 7 de València, instada per un funcionari de la Generalitat de reconegut prestigi professional, la Direcció General d'Administració Autonòmica ha dictat la circular que us reproduïm en el present correu. En essència, es reconeix el dret als dies addicionals de vacances per tindre més de quinze anys de serveis des de 2003. Com que no s'han pogut gaudir en 2003, eixos dies s'acumulen a 2004. 

Cal recordar que s'aplicarà a les persones funcionàries que al finalitzar 2002 tingueren complits quinze, vint, vint-i-cinc o trenta anys, respectivament, de serveis prestats.

A TODAS LAS SUBSECRETARIAS

La Sentencia 62/04 del Juzgado Contencioso Administrativo número 7 de los de Valencia ratifica la reserva legal de la regulación de las vacaciones de los funcionarios públicos, y en consecuencia la supletoriedad del artículo 68 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, en base a la disposición final segunda del Texto Refundido de la Ley de la Función Publica Valenciana y la firma del Acuerdo de la Mesa Sectoríal de Función Pública de la Generaltát Valenciana y la CIVE sobre condiciones de trabajo de los empleados públicos para la modernización y rnejora de la calidad de los servícios de 23 de diciembre de 2003, aconsejan que se arbitren por parte de las Subsecretarías las medidas oportunas y de máxima difusión en el sentido de que:
"El personal tendrá derecho a disfrutar, durante cada año completo de servicio activo, de un mes natural de vacaciones retñbuidas o de 22 días hábiles si se toman fraccionadas. En este último caso podrán disfrutarse en períodos sin que ninguno sea inferior a siete dias naturales consecutivos. En el caso de que el sendcio prestado en la administracíón fuera inferior a un año, se tendrá derecho a¡ disfrute de vacaciones que correspondan.
Asimismo, se tendrá derecho a un día hábil adicional al cumplir quince años de servicio, añadiéndose un día hábil más al cumplir los veinte, veinticinco y treinta años de servicio respectivarnente, hasta un total de 26 días hábiles por año natural.
Este derecho se hará efectivo partir del año natural siguiente al del curnplimíento de los años de servicio señalados en el párrafo anterior.
A los efectos previstos en el presente articulo, no se consideran como días hábiles los sábados, sin peduicio de las adaptaciones que se establezcan en los horaríos especiales.
Como quiera que dicho derecho se generó en el año 2003, su disfrute se acumulará al 2004."
Valencia, a 8 de marzo de 2004
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
ENRIQUE DE FRANCISCO ENCISO

Setmana de festes

Se'ns recorda des de la DG d'Administració Autonòmica que està en vigor la circular de 2 de març de 1999, del DG de la Funció Pública, pel qual la setmana de festes a València és des del 12 al 19 de març, a Castelló, la setmana de festes de la Magdalena, a Alacant del 17 al 24 de juny i a la resta de localitats és la Secretaria General de cada conselleria la que ha de fixar la setmana de festes.
Durant eixa setmana, l'horari dels dies laborables és de 9 a 14 hores en els serveis burocràtics. En la resta de centres, aquesta reducció s'aplica al còmput anual.

10 de març de 2004
 


Publicat el llistat definitiu per al curs de promoció interna del grup D al C

Podeu consultar el llistat en la seu de València
de STAPV-IV (tel. 963 919 155) o en la pàgina de la Conselleria
relació ordenada
          relació alfabética

Hui, 8 de març, s'ha publicat en la pàgina web de la Generalitat i en els taulers d'anuncis de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques el llistat definitiu de les qualificacions del concurs de mèrits de la Convocatòria 7/2000, de promoció interna del grup D al C d'Administració General. Les dues-centes cinquanta persones que tinguen millor puntuació participaran en el curs selectiu.

Aquesta llista es publica després de resoldre les al·legacions presentades, de forma que ha pujat la nota de tall, situant-se ara en 19,40 punts.

El que es publica és el llistat definitiu, però no necessàriament seran eixes les persones que facen el curs, ja que s'eliminarà les persones que aproven l'oposició de la Convocatòria 6/2000. Contra aquest llistat definitiu, a més, cap recurs d'alçada.

Oposició de la Convocatòria 6/2000

El Tribunal de selecció de la Convocatòria 6/2000, de promoció interna del grup D al C d'Administració General (per oposició) ha fixat el dia 8 de maig, a les 11 hores, per a la realització de l'exercici previst per a l'oposició d'eixa convocatòria. Sembla que l'examen es realitzarà només a València, i encara no s'ha confirmat el lloc, encara que segurament serà un aulari del Campus de Tarongers de la Universitat de València.

8 de març de 2004

 


STAPV-Iv no va signar l'Acord sobre el decret d'Oferta Pública d'Ocupació per a 2004

Durant la reunió d'ahir, 2 de març, la postura de l'Administració va ser inflexible: no va modificar la seua postura ni un pèl respecte de l'esborrany de decret d'oferta que va presentar divendres en la mesa tècnica. No van servir de res les al·legacions que tots els sindicats li vam fer en diversos aspectes. 

Això no obstant, tant IGEVA com UGT van decidir signar. Cadascuna de les dues organitzacions explicarà els seus motius, però esperem que siguen un poc més clars que uns simples canvis estètics que va admetre el Director General a última hora. El cert és que es pot entendre l'aposta d'UGT per aquest Pla d'Estabilitat, de forma que es vegen obligats a recolzar l'oferta pública com a una conseqüència del Pla. 

El que no s'entén molt bé és el suport acrític d'IGEVA, quan l'Administració no ha acceptat augmentar la quantitat total de places respecte de les que va oferir en el primer llistat. ¿Recordeu que van estar a punt de fer una concentració perquè les places eren poques, absolutament insuficients? Ara han signat l'oferta amb apenes 50 places més. ¿Què els han oferit? I si no els han oferit res, ¿quin interés hi ha en recolzar una oferta amb poques places i moltes coses per aclarir encara?

Més encara: Per què signar precipitadament un text del que fins i tot els mateixos signants diuen no estar contents? Tindrà alguna cosa a veure que falten menys de dues setmanes per a les eleccions?

Entre els aspectes que han decidit STAPV-Intersindical Valenciana a no recolzar el decret cal destacar que el nombre de places és molt menor al que caldria i la promoció interna en l'Administració especial:
- Pel que fa al nombre de places que ixen a oferta, són 3.303 places reals, creades, pressupostades i que consten en les RPTs les que es convoquen. Les altres 1640 que s'oferten no són places reals, sinó places a reconvertir, sobre places que ja existeixen. 
Per què diguem que són poques? Si sumem les places de l'oferta de 2000 que no es convocaren (1135) més les compromeses en l'oferta de 2001 (1500) i de 2002 (400), totes elles anulades i incorporades a esta nova oferta, ens dóna com a resultat que 3035 places ja estaven compromeses des de l'acord de juliol de 2001, amb la qual cosa el "gran logro" dels sindicats signants no arriba a 300 places. Si considerem que perfectament es podria haver negociat una oferta per a 2003 o 2004 amb eixes places (i seria una oferta ben curta), la conclusió és que esta oferta ES UNA BURLA per a tots i totes les que han confiat que amb aquest Pla d'estabilitat anava a variar alguna cosa. Si s'haguera desenvolupat l'acord de 2001, com ens hem cansat de demanar, a hores d'ara moltes d'aquestes places ja estarien cobertes amb destinació definitiva. I no solament això: hi hauria hagut diverses convocatòries d'algunes categories (com en Ad. General), de forma que el personal interí i fix hauria tingut diverses oportunitats, amb un barem més equilibrat. Ara només tenen una sola oportunitat per a promocionar o consolidar el seu lloc de treball.

- Respecte de la promoció interna de l'Administració Especial, és UNA NOVA BURLA a tots i totes les que han recolzat el Pla d'estabilitat: el tergiversa total i absolutament. No diguem ja a qui no l'ha recolzat. Recordareu que l'Acord del Pla d'estabilitat diu que la promoció interna per a l'Administració Especial serà del 50% de les places convocades o la quantitat equivalent per reconversió. Però ara s'han inventat els "itineraris", limitant la participació en la promoció interna només a determinats col·lectius. És més, ni tan sols convocaran places a promoció interna quan pensen que no hi ha cap col·lectiu susceptible de promocionar. ¿La conseqüència? Que de 1031 places que es convoquen, en lloc de convocar-ne unes 500 aproximadament a promoció interna, només proposaven (en les converses prèvies) unes 60. I això és el que han aprovat.

[Què són els "itineraris"? L'Administració del Consell és una administració de llocs de treball, no de cossos o classes. Això vol dir que dins de cada sector qualsevol personal que complisca els requisits d'un lloc de treball es pot presentar per a ocupar-lo, siga per concurs o siga, com en aquest cas, per a la promoció interna. Segons aquesta interpretació (que fèiem TOTS els sindicats excepte IGEVA), qualsevol funcionari del grup inferior a la categoria que es convoque a promoció interna pot presentar-se, sempre que complisca els requisits de titulació que puguen ser exigibles.
Però en Funció Pública s'han inventat que no: només podran participar els funcionaris que foren seleccionats en determinats col·lectius. Per exemple, només els informàtics del grup C podran presentar-se al grup B. Aquesta limitació fa que, en primer lloc, pretenen NO CONVOCAR la promoció interna de la majoria de categories. I, en les que convoquen, limiten la participació al màxim, per a que queden moltes places per al torn lliure.

Diguent-ho d'una manera suau: impresentable.

3 de març de 2004


Mesa Sectorial sobre l’Oferta Pública d’Ocupació

Divendres passat, 27 de febrer, en el curs de la reunió de la mesa tècnica de la que us informàrem la setmana passada, es va convocar Mesa Sectorial de la Funció Pública per a demà, 2 de març de 2004, a les 17 hores, a l’Hotel NH (i torna-li…), amb el següent ordre del dia:

Assabentar la Mesa Sectorial i la CIVE de l’informe del grup de treball d’Administració Especial.
Proposta sobre l’oferta d’ocupació pública de 2004.
Precs i preguntes.

Respecte del primer punt de l’ordre del dia, dijous passat se’ns va informar a STAPV i CCOO del contingut de l’informe. Curiosament, de les seues conclusions ni l’Administració ni la majoria dels altres sindicats havia fet cap esment de cara a la Mesa Sectorial. Per això, tots dos sindicats, junt amb UGT, demanàrem l’ampliació de l’ordre del dia per a incloure:

 • Acord sobre relació jurídica única (funcionarització i pas d’Administració especial a general), en base a la proposta C) de l'Informe del Grup de Treball sobre Administració Especial.
 • Plans d'ocupació sobre Instructors/es de FPO, sobre el sector de discapacitat i sobre monitors terapèutics, tot en base a la proposta F) de l'Informe del GT sobre Administració Especial.
 • Acord sobre proposta de Llei de Classes, en base a las paràgrafs penúltim i últim de l'Informe del GT sobre Administració Especial.

Els representants en la mesa tècnica de divendres van opinar que els dos primers punts es podien tractar perfectament en el primer punt de l’ordre del dia. Respecte d’un possible acord sobre llei de classes, no es van definir, però els tres sindicats anunciàrem la presentació d’una proposta per a la Mesa, consistent en la conformació d’una mesa tècnica d’estudi i proposta d’una normativa de regulació de l’Administració especial amb rang de llei, que classifique els llocs de treball d’aquest sector en Cossos, Classes i/o Escales. Eixe estudi hauria d’estar redactar i lliurat a la Mesa Sectorial abans de finalitzar l’any en curs.

Respecte del Decret d’oferta d’ocupació pública, es van proposar diverses esmenes en el text, com les següents:

 • Inclusió de les convocatòries de regularització en les categories d’Administració especial que no han estat convocades. L’Administració entén que no cal incloure-les en l’oferta, ja que el deure de convoca-les naix de les transitòries del Decret 33/99.
 • Inclusió de la possibilitat de convocatòria de promoció interna per reconversió en l’Administració especial. L’Administració va respondre positivament, modificant el text de l’article 3, que queda així:

"En aquellos colectivos de Administración Especial que figuran en el Anexo I, en que ello sea viable sin perjuicio para el servicio, se llevará a cabo la promoción interna mediante conversión directa de plazas en la forma prevista en el artículo siguiente, entre funcionarios que pertenezcan a la especialidad o colectivo idóneo para ello, del grupo de titulación inferior. Cuando ello no sea viable, y siempre que exista especialidad o colectivo idóneo en el grupo inferior, la promoción interna se llevará a cabo mediante reserva de vacantes a los funcionarios que pertenezcan a dicha especialidad o colectivo, que serán ofertadas mediante convocatorias independientes de las de acceso libre, acumulándose a éstas las no cubiertas. En ambos supuestos se convocarán un número de plazas equivalente al 50 por cien del total de las convocadas en cada colectivo o especialidad."

Al respecte, STAPV va defensar que la promoció interna amb reserva de plaça no estiga restringida a alguns col·lectius del grup inferior, sinó que siga lliure de entre les persones funcionàries de carrera d’Administració especial del grup inferior que complesquen els requisits de titulació que es demanen.

 • La reserva per al torn de discapacitats ha de ser "almenys" del 5%, per tal d'assegurar que sempre hi haurà una plaça com a mínim per a eixe torn.
 • La possibilitat de canvi d'adscripció orgànica en la promoció interna per reconversió ha de ser excepcional.
 • Cal ampliar el nombre de places de l'oferta. En Administració General està prou ajustat (queden vacants un 8%), però en Administració Especial encara hi ha un ample marge. Per exemple, no es convoca cap plaça d'Enginyer Agrònom, tot i que hi ha 111 places vacants amb eixe requisit. En total, les places que quedarien vacants si en aquest moment ja s'haguera acabat el procés de l'oferta són 1799, la qual cosa suposa un 10'74%. STAPV considera eixa oferta absolutament insuficient, ja que no compleix l'objectiu de deixar la temporalitat en un 10% al final del procés, sobretot si tenim en compte que haurà crescut en el transcurs dels quatre o cinc anys que durarà el procés, com a mínim. Per tant, l'Administració ha de valorar, si vol la nostra conformitat, si vol o no vol complir amb els objectius del Pla (en els que tots els sindicats estàvem d'acord). SI vo, fer-ho, ha d'incloure més places en l'oferta.

STAPV-Intersindical Valenciana Sector de Generalitat Valenciana

2 març 2004


stapv-Iv | intersindical