calendari laboral 2011

 
Decret 153/2010 (DOCV 5/10/2010) Ordre 30/11/2010 (DOCV 03/12/10)

Calendari laboral d'Alacant

Calendari laboral de Castelló

Calendari laboral de València

 

Calendaris laborals anteriors

 
2004  [1] [2] 2005 [1] [2] [3] 2006 2007 2008 2009 2010
 
Calendaris laborals d'altres Comunitats
 

DECRET 153/2010, d'1/10, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2011 (DOCV 5/10/2010).
 

PREÀMBUL

El Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, va determinar, en la disposició transitòria cinquena, la vigència, fins al 12 de juny de 1995, de les normes sobre jornada i descansos contingudes en el Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sense perjudici de la seua adequació pel Govern, prèvia consulta a les organitzacions empresarials i sindicals afectades, a les previsions contingudes en els articles 34 a 38 del mencionat text legal.

Al dit efecte, el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, en la disposició derogatòria única, establix la derogació expressa del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol (modificat pel Reial Decret 1346/1989, de 3 de novembre), sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, si bé exceptuant-se’n el que disposen els articles 45, 46 i 47 en matèria de festes laborals, per les quals estes continuen sent el referent reglamentari d’aplicació del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

L’article 45 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, regula, de conformitat amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, la determinació de les festes d’àmbit nacional que s’inclouran en el calendari laboral de cada any com a dies inhàbils als efectes laborals, retribuïts i no recuperables, i establix la facultat de les comunitats autònomes desubstituir les festes assenyalades en l’apartat 1.d) de l’esmentat article 45 per altres que, per tradició, els siguen pròpies.

D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, el text reglamentari permet a les comunitats autònomes afegir una festa més a les 14 determinades, de les quals dos són locals, quan les comunitats autònomes no puguen establir una de les seues festes tradicionals per no coincidir en diumenge un nombre suficient de festes nacionals, i esta festa tindrà el caràcter de recuperable.

En virtut del que disposen les disposicions invocades, s’establixen com a festes pròpies de la Comunitat Valenciana, pel seu caràcter tradicional, el 25 d’abril, Dilluns de Pasqua, i el 19 de març, dia de sant Josep.

Es proposa utilitzar el trasllat del descans de diumenge 1 de maig al dilluns 2 de maig, i utilitzar el trasllat del descans del diumenge 25 de desembre al dia 21 d’abril, Dijous Sant, tot això en virtut del que establix l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, quan parla de la facultat de substitució de les festes que es traslladen a dilluns, així com els acords amb la Santa Seu.

Es fa possible, amb la proposta formulada, el gaudi de les 12 festes laborals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. A més, amb relació a la determinació de les dues festes laborals de caràcter local, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, dins del més ampli respecte als valors que es desprenen de la nostra tradició cultural.

Sobre el calendari laboral que recull el present decret han sigut consultades les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a la Comunitat Valenciana.

En virtut d’això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 1 d’octubre de 2010,

DECRETE

Article únic. Calendari laboral

D’acord amb el que disposen l’article 37.2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març), i article 45 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol (modificat pel Reial Decret 1346/1989, de 3 de novembre), declarat vigent en la disposició derogatòria única del Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, es declaren, dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, dies inhàbils als efectes laborals, retribuïts i no recuperables, els coincidents amb les dates que a continuació es detallen:

1 de gener: Cap d’Any.

6 de gener: Epifania del Senyor.

19 de març: Sant Josep.

21 d’abril: Dijous Sant.

22 d’abril: Divendres Sant.

25 d’abril: Dilluns de Pasqua.

2 de maig: Festa del Treball.

15 d’agost: Assumpció de la Mare de Déu.

12 d’octubre: Dia de la Hispanitat.

1 de novembre: Tots Sants.

6 de desembre: Dia de la Constitució.

8 de desembre: Immaculada Concepció.

D’acord amb el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, el Govern podrà traslladar a dilluns totes les festes d’àmbit nacional que tinguen lloc entre setmana, i, en tot cas, serà objecte de trasllat al dilluns immediatament posterior el descans laboral corresponent a les festes que coincidisquen en diumenge.

València, 1 d’octubre de 2010

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació,

GERARDO CAMPS DEVESA

 

ORDRE 41/2010, de 30 de novembre, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2011 (DOCV 3/12/2010).

 

D’acord amb el que disposa l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, així com amb el que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, declarat vigent per la disposició derogatòria única del Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, han de fixar-se les festes laborals de caràcter local en l’àmbit de la Comunitat Valenciana totes elles retribuïdes i no recuperables.

L’apartat seté de l’article 48 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que en fa la Llei 4/99 de 13 de gener, disposa que l’administració de l’Estat i les administracions de les comunitats autònomes, amb subjecció al calendari laboral oficial fixaran, en el seu respectiu àmbit, el calendari de dies inhàbils a efectes del còmput de termini, i el calendari aprovat per les comunitats autònomes haurà de comprendre els dies inhàbils de les entitats que integren l’administració local corresponent al seu àmbit territorial.

Tenint en compte que la determinació de les festes locals en un municipi té rellevància no sols a efectes laborals, sinó que també incidix en la determinació dels dies que es consideren hàbils a efecte del còmput de terminis administratius i judicials, vàlida realització d’actes processals per part dels poders públics i particulars, obertura d’oficines públiques i jutjats, així com dies hàbils per al tràfic jurídic i mercantil.

Per això, vistos els preceptes legals esmentats, amb la proposta prèvia de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, i en els termes acordats pels plens dels ajuntaments de les tres províncies de la Comunitat Valenciana

ORDENE

Article únic

Per a l’any 2011 es determinen com a festes locals, retribuïdes i no recuperables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana les detallades en l’annex adjunt a la present resolució.

València, 30 de novembre de 2010

El vicepresident segon, conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació,

GERARDO CAMPS DEVESA

ANNEX

1. Relació de festes locals en la província d’Alacant

ADSUBIA: 6 de setembre, dimarts i 26 de desembre, dilluns.
AGOST: 24 de gener, dilluns, dia de la Mare de Déu de la Pau i 30 de març, dimecres, dia de la Vella.
AGRES: 7 i 8 de setembre, dimecres i dijous respectivament.
AIGÜES: 26 i 29 d’agost, divendres i dilluns respectivament.
ALACANT/ALICANTE: 5 de maig, dijous, Santa Faç i 24 de juny, divendres, Sant Joan.
ALBATERA: 25 de juliol, dilluns, Sant Jaume i 7 d’octubre, divendres, Mare de Déu del Roser.
ALCALALI: 24 de juny, divendres i 26 de desembre, dilluns.
ALCOCER DE PLANES: 7 de gener, divendres i 31 d’octubre, dilluns.
ALCOI/ALCOY: 14 i 16 de maig, dissabte i dilluns respectivament.
ALCOLEJA: 25 i 26 d’agost, dijous i divendres, Nativitat de Ntra.Sra.
ALFAFARA: 22 de novembre, dimarts, festivitat Santa Cecília i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal.
L’ALFÀS DEL PI: 9 i 10 de novembre, dimecres i dijous, respectivament.
ALGORFA: 18 de març, divendres i 16 de juliol, dissabte, festivitat de Ntra. Sra. Mare de Déu del Carmen.
ALGUEÑA: 30 de juliol, dissabte, i 26 de desembre, dilluns.
ALMORADI: 30 de juliol, dissabte, festivitat dels Sants Abdón i Senén i 30 de novembre, dimecres, festivitat de Sant Andreu.
ALMUDAINA: 22 de gener, dissabte, Sant Canut i 19 d’agost, divendres, Sant Bartomeu.
ALQUERIA D’ASNAR, L’: 23 i 26 de setembre, divendres i dilluns respectivament.
ALTEA: 26 i 27 de setembre, dilluns i dimarts, respectivament.
ASPE: 3 de març, últim dijous anterior a la Quaresma, dia de la Jira i 5 d’agost, divendres, festivitat de la Mare de Déu de les Neus, patrona d’Aspe.
BALONES: 31 d’octubre, dilluns i 5 de desembre, dilluns.
BANYERES DE MARIOLA: 29 d’abril, divendres, Festes de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi Màrtir i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal.
BENASAU: 7 de gener, divendres i 7 de desembre, dimecres.
BENEIXAMA: 24 de juny, divendres i 26 de desembre, dilluns.
BENEJÚZAR: 7 d’octubre, divendres i 23 de juny, dijous.
BENFERRI: 30 de setembre, divendres, Sant Jeroni i 7 d’octubre, divendres, Mare de Déu del Roser.
BENIARBEIG: 26 d’agost, divendres, festa patronal i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal.
BENIARDÁ: 8 i 9 d’agost, dilluns i dimarts, festes patronals enhonor de Sant Francesc d’Assís i la Mare de Déu dels Dolors.
BENIARRÉS: 7 de gener, divendres i 31 d’octubre, dilluns.
BENIDOLEIG: 5 d’agost, divendres, festa patronal la Puríssima Concepció i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal.
BENIDORM: 14 i 15 de novembre, dilluns i dimarts respectivament.
BENIFALLIM: 29 de setembre, dijous, Sant Miquel Arcàngel i 26 de desembre, dilluns segon dia de Nadal.
BENIFATO: 25 i 26 d’agost, dijous i divendres, respectivament, festes patronals en honor a Sant Miquel.
BENIGEMBLA: 31 d’octubre, dilluns i 9 de desembre, divendres.
BENIJÓFAR: 25 de juliol, dilluns, festes patronals de Sant Jaume i 26 de desembre, dilluns Sant Esteve, segon dia de Nadal.
BENILLOBA: 2 de setembre, divendres, festivitat de la Immaculada(Danses) i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal.
BENILLUP: 7 de gener, divendres i 9 de desembre, divendres.
BENIMANTELL: 12 d’agost, divendres i 14 d’octubre, divendres.
BENIMARFULL: 18 de març, divendres, festes de Sant Josep i 31d’octubre, dilluns.
BENIMASSOT: 5 i 7 de desembre, dilluns i dimecres, respectivament.
BENIMELI: 7 de juliol, dijous, festivitat Mare de Déu Maria Immaculada i 8 de juliol, divendres, festivitat Santíssim Ecce Homo.
BENISSA: 3 de maig, dimarts, Dia dels Fadrins, i 4 de juliol, dilluns, Moros i Cristians.
BIAR: 11 de maig, dimecres, festes patronals de Moros i Cristians i 12 de maig, dijous, dia de la patrona de Biar.
BIGASTRO: 16 i 17 d’agost, dimarts i dimecres, festivitat de Sant Joaquim.
BOLULLA: 22 d’agost, dilluns, festivitat de la Mare de Déu dels Dolors i 23 d’agost, dimarts, festivitat del Santíssim Sagrament. BUSOT: 3 de maig, dimarts, i 10 d’agost, dimecres.
CALLOSA DE SEGURA: 16 d’agost, dimarts, i 31 d’octubre, dimarts
CALLOSA D’EN SARRIÀ: 25 de juliol, dilluns, i 11 d’octubre, dimarts.
CALP: 5 d’agost, divendres i 24 d’octubre, dilluns.
CAMP DE MIRRA, EL/CAMPO DE MIRRA: 24 d’agost, dimecres i 26 de desembre, dilluns.
CAMPELLO, EL: 16 de juliol, dissabte, Mare de Déu del Carme i 15 d’octubre, dissabte, Santa Teresa de Jesús.
CAÑADA: 7 de gener, divendres i 15 de juliol, divendres.
CASTALLA: 25 de juliol, dilluns, festa de Sant Jaume i 2 de setembre, divendres, festa de Moros i Cristians.
CASTELL DE GUADALEST, EL: 26 d’abril, dimarts i 1 de juny, dimecres.
CASTELL DE CASTELLS: 25 de juliol, dilluns, Sant Jaume i 26 de juliol, dimarts, Santa Ana.
CATRAL: 4 de febrer, divendres, vespra de la festivitat de Santa Àgueda i 24 de juny, dijous, festivitat de Sant Joan Baptista. COCENTAINA: 31 d’octubre, dilluns i 26 de desembre, dilluns.
CONFRIDES: 29 i 30 d’agost, dilluns i dimarts respectivament.
COX: 16 de juliol, dissabte, festivitat de Mare de Déu del Carme i 8 de setembre, dijous, festivitat de la Mare de Déu de les Virtuts.
CREVILLENT: 3 i 4 d’octubre, dilluns i dimarts, festivitat del sant patró local Sant Francesc d’Assís.
DAYA NUEVA: 29 i 30 de setembre, dijous i divendres respectivament.
DAYA VIEJA: 8 de setembre, dijous, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal.
DÉNIA: Dénia: 13 de juliol, dimecres, festivitat de la Santíssima Sang i 16 d’agost, dimarts, festivitat de Sant Roc. Eatim Jesus Pobre: 7 de gener, divendres i 13 de juny, dilluns, Pascua de Pentecostés Eatim de la Xara: 9 de setembre, divendres, Sant Pedro Claver i 21 de setembre, dimecres, Sant Mateo.
DOLORES: 15 d’abril, Viernes de Dolor i 19 de setembre, dilluns, Nuestra Señora de los Dolores.
ELDA: 8 i 9 de setembre, dijous i divendres respectivament, fiestas patronales.
ELX/ELCHE: 25 de juliol, dilluns, festivitat de Sant Jaume, i 29 de desembre, dijous, festivitat de la Venida de la Mare de Déu. FAGECA: 26 i 29 d’agost, divendres i dilluns respectivament FAMORCA: 15 d’abril, divendres, Mare de Déu dels Dolors i 8 d’agost, dilluns, Sant Gaetà.
FINESTRAT: 23 i 24 d’agost, dimarts i dimecres, respectivament.
FONDÓ DE LES NEUS, EL/HONDÓN DE LAS NIEVES: 3 de març, últim dijous, i 5 d’agost, divendres, festes patronals. FORMENTERA DEL SEGURA: 29 d’agost, dilluns, i 29 de setembre, dijous.
GAIANES: 5 i 6 de setembre, dilluns i dimarts. GATA DE GORGOS: 6 d’agost, dissabte, festivitat del Santíssim Crist del Calvari i 29 de setembre, dijous, festivitat de Sant Miquel Arcángel.
GORGA: 8 de setembre, dijous i 26 de desembre, dilluns.
GRANJA DE ROCAMORA: 3 de maig, dimarts, Santa Cruz i 7 d’octubre, divendres, Mare de Déu del Rosario.
GUARDAMAR DEL SEGURA: 25 de juliol, dilluns i 7 d’octubre, divendres.
HONDÓN DE LOS FRAILES: 3 de març, últim dijous, i 29 d’agost, dilluns, festes patronals.
IBI: 16 de setembre, divendres i 19 de setembre, dilluns.
JACARILLA: 8 i 9 de setembre, dijous i divendres respectivament.
LLÍBER: 16 i 17 d’agost, dimarts i dimecres respectivament.
MILLENA: 8 i 11 de juliol, divendres i dilluns respectivament, festes patronals.
MONFORTE DEL CID: 17 de maig, dimarts i 7 de desembre, dimecres.
MONÒVER/MONOVAR: 8 i 9 de setembre, dijous i divendres respectivament, festes patronals.
MONTESINOS, LOS: 11 d’octubre, dimarts i 26 de desembre, dilluns.
MURLA: 31 d’octubre, dilluns i 5 de desembre, dilluns.
MURO DE ALCOY: 9 i 10 de maig, dilluns i dimarts, festes patronals en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. MUTXAMEL: 1 de març, dimarts, dia del miracle de la Llàgrima i 9 de setembre, divendres, Mare de Déu de Loreto.
NOVELDA: 22 de juliol, divendres, Santa Maria Magdalena i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal.
NUCIA, LA: 25 de juliol, dilluns, Sant Jaume i 17 d’agost, dimecres, festes patronals.
ONDARA: 11 de juliol, dilluns, festivitat de la Mare de Déu de la Soledat i 26 de juliol, dimarts, festivitat de Santa Anna.
ONIL: 28 d’abril, dijous, i 28 de novembre, dilluns.
ORBA: 9 de maig, dilluns i 26 de desembre, dilluns
ORIHUELA: 22 de juliol, divendres, festa de la Reconquista, i 8 de setembre, dijous, Mare de Déu de Montserrat.
ORXA, L’/LORCHA: 7 de gener, divendres i 18 de març, divendres
ORXETA: 16 i 19 de setembre, divendres i dilluns, respectivament.
PARCENT: 10 d’agost, dimecres, festivitat de Sant Llorenç i 26 de desembre, dilluns, festivitat segon dia de Nadal. PEDREGUER: 3 de febrer, dijous, Sant Blai i 15 de juliol, divendres, Sant Bonaventura.
PEGO: 29 de juny, dimecres, Santíssim Eccehomo i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal.
PENÁGUILA: 29 d’agost, dilluns, festivitat de la Mare de Déu del Patrocini i 26 de desembre, dilluns.
PETRER: 16 de maig, dilluns, festa de Moros i Cristians i 7 d’octubre, divendres, festa patronal en honor de la Mare de Déu del Remei.
PILAR DE LA HORADADA: 30 de juliol, dissabte i 13 d’octubre, dijous.
PINÓS, EL/PINOSO: 8 d’agost, dilluns i 31 d’octubre, dilluns.
PLANES: 30 de setembre, divendres i 3 d’octubre, dilluns.
POBLE NOU DE BENITATXELL, EL/BENITACHELL: 22 i 25 de juliol, divendres i dilluns respectivament.
POBLETS, ELS: 6 d’agost, dissabte, festivitat del Diví Salvador i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal.
POLOP: 3 i 4 d’octubre, dilluns i dimarts respectivament.
QUATRETONDETA: 26 de juliol, dimarts i 7 de desembre, dimecres.
RAFAL: 7 d’octubre, divendres, Mare de Déu del Roser i 26 de desembre, dilluns.
RÀFOL D'ALMÚNIA, EL: 18 i 19 d’agost, dijous i divendres respectivament, festes patronals.
REDOVÁN: 8 de setembre, dijous i 29 de setembre, dijous.
RELLEU: 8 d’agost, dilluns, festes de Sant Albert i 26 de setembre, dilluns, festes de la Mare de Déu del Miracle. ROJALES: 29 de juny, dimecres, Sant Pere Apòstol i 7 d’octubre, divendres, Mare de Déu del Roser.
ROMANA, LA: 31 d’octubre, dilluns, vespra de la festivitat de Tots Sants i 26 de desembre, dilluns.
SAGRA: 12 d’agost, divendres i 26 de desembre, dilluns.
SALINAS: 30 i 31 de maig, dilluns i dimarts respectivament.
SAN FULGENCIO: 17 de gener, dilluns i 31 d’octubre, dilluns.
SAN ISIDRO: 13 i 16 de maig, divendres i dilluns respectivament.
SAN MIGUEL DE SALINAS: 29 de setembre, dijous i 26 de desembre, dilluns.
SANET Y NEGRALS: 1 i 2 de setembre, dijous i divendres, festes patronals.
SANT JOAN D’ALACANT: 24 de juny, divendres, festivitat de Sant Joan Baptista i 14 de setembre, dimecres, festivitat del Crist de la Pau.
SANT VICENT DEL RASPEIG/SAN VICENTE DEL RASPEIG: 3 i 5 de maig, dimarts i dijous, respectivament, festes locals.
SANTA POLA: 16 de juliol, dissabte, Mare de Déu del Carme i 8 de setembre, dijous, Mare de Déu de Loreto.
SAX: 3 de febrer, dijous i 26 de desembre, dilluns.
SELLA: 3 i 4 d’octubre, dilluns i dimarts respectivament, en honor a la Mare de Déu de la Divina Aurora.
SENIJA: 9 i 10 de maig, dilluns i dimarts respectivament.
TÀRBENA: 8 d’agost, dilluns i 5 de desembre, dilluns.
TEULADA: 15 de juliol, divendres, Mare de Déu dels Desemparats i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal
TIBI: 31 d’octubre, dilluns, i 9 de desembre, divendres.
TOLLOS: 29 i 30 de juliol divendres i dissabte.
TORMOS: 31 d’octubre, dilluns, i 5 de desembre dilluns.
TORRE DE LES MAÇANES, LA/TORREMANZANAS: 9 de maig, dilluns i 26 de juliol, dimarts.
TORREVIEJA: 16 de juliol, dissabte, Mare de Déu del Carme i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal. VALL D’ALCALÀ, LA: Alcalà i Beniaia: 8 d’agost, dilluns i 16 de setembre, divendres.
VALL D’EBO: 8 d’agost, dilluns, festes patronals i 5 de desembre, dilluns.
VALL DE GALLINERA: 26 d’abril, dimarts, tercer dia de Pasqua i 16 d’agost, dimarts, festes patronals.
VALL DE LAGUAR, LA: 2 de setembre, divendres i 26 de desembre, dilluns.
VERGER, EL: 16 d’agost, dimarts i 26 de desembre, dilluns.
VILAJOIOSA, LA/VILLAJOYOSA: 29 de juliol, divendres, festivitat de Santa Marta i 29 de setembre, dijous, festivitat de Sant Miquel.
VILLENA: 8 de setembre, dijous, festivitat de la patrona de la ciutat i 26 de desembre, dilluns, segon dia de Nadal.
XÀBIA/JÁVEA: 24 de juny, divendres, festivitat de Sant Joan i 8 de setembre, dijous, Mare de Déu de Loreto.
XALÓ: 4 d’agost, dijous, festivitat de Sant Domènec i 17 d’octubre, dilluns, festivitat de La Mare de Déu Pobre.
XIXONA/JIJONA: 20 de gener, dijous, i 22 d’agost, dilluns.

2. Relació de festes locals en la província de Castelló.

AÍN: 16 d’agost, Crist del Calvari, i 7 de desembre, Sant Ambrosi.
ALBOCÀSSER: 25 de gener, festivitat conversió de Sant Pau i 14 de juny, festivitat de segon dia Pasqua Pentecosta.
ALCALÀ DE XIVERT: 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, i 29 d’agost, festivitat de Sant Joan.
ALCUDIA DE VEO: 29 d’abril, Sant Pere, i 29 de setembre, Sant Miquel.
ALFONDEGUILLA: 14 de novembre, Sant Bartomeu i 26 de desembre, segon dia de Nadal.
ALGIMIA DE ALMONACID: 17 de gener, Sant Antoni, i 8 de setembre, Cova Santa.
ALMASSORA: 20 de maig i 7 d’octubre, Mare de Déu del Roser.
ALMEDÍJAR: 26 d’abril i 26 de desembre.
ALMENARA: 16 d’agost, festivitat de Sant Roc, i 26 de setembre, dilluns de feria.
ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO: 25 de juny i 25 de juliol.
ALTURA: 25 de març, dia de l’Encarnació, i 23 de setembre, dia de Sant Miquel.
ARAÑUEL: 23 de maig i 29 de setembre.
ARES DEL MAESTRAT: 25 d’agost i 27 de desembre.
ARGELITA: 17 de gener i 3 de maig.
ARTANA: 29 d’agost i 31 d’octubre.
ATZENETA DEL MAESTRAT: 20 de maig, festes de la Joventut, i 7 de desembre, Fira de la Immaculada.
AYÓDAR: 24 de gener, festes de Sant Sebastià, i 3 d’octubre, festes patronals Mare de Déu del Roser.
AZUÉBAR: 12 i 16 d’agost.
BARRACAS: 29 de juny, festivitat de Sant Pere Apòstol, i 16 d’agost, festivitat de Sant Roc.
BEJÍS: 3 de febrer i 5 de setembre.
BENAFER: 16 d’agost i 9 de desembre.
BENAFIGOS: 24 de juny, festivitat de Sant Joan Baptista, i 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de l’Ortisella. BENASAL: 13 de juny, festivitat de Sant Cristòfol, i 16 d’agost, festivitat de Sant Roc.
BENICARLÓ: 9 de maig, festivitat de Sant Gregori, i 24 d’agost, festivitat de Sant Bartomeu.
BENICÀSSIM: 17 de gener, Sant Antoni Abat i Santa Àgueda, i 22 de setembre, Sant Tomàs de Villanueva.
BENLLOCH: 28 de març i 26 de desembre.
BETXÍ: 17 de gener, Sant Antoni, i 19 de setembre, festivitat del Santíssim Crist de la Pietat.
BORRIANA: 3 de febrer, Sant Blai, i 8 de setembre, Mare de Déu de la Misericòrdia.
BORRIOL: 28 de març, dilluns de la Magdalena, i 22 d’agost, dilluns de Sant Bartomeu.
CABANES: 13 de juny, romeria a l’ermita de las santes, i 29 de juny, Sant Pere.
CÀLIG: 7 de gener i 6 de setembre.
CANET LO ROIG: 9 de maig, romeria, i 31 d’octubre, Sant Miquel.
CASTELL DE CABRES: 17 de gener i 5 de setembre.
CASTELLFORT: 24 d’agost, festivitat de Sant Roc, i 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de la Font. CASTELLNOVO: 18 de març i 7 de desembre.
CASTELLÓ: 28 de març, dilluns de la setmana de festes de la Magdalena, i 29 de juny, festivitat de Sant Pere. CASTILLO DE VILLAMALEFA: 19 i 20 de setembre, festes majors.
CATÍ: 8 de setembre, Mare de Déu de l’Avellà, i 11 de novembre, Sant Martí.
CAUDIEL: 24 de juny i 21 d’octubre.
CERVERA DEL MAESTRE: 20 de gener, Sant Sebastià, i 8 de setembre, Mare de Déu de la Costa.
CHÓVAR: 3 de maig, festes patronals, i 26 de desembre, festes patronals.
CINCTORRES: 28 de gener, Sant Antoni Abat, i 29 d’agost, festes patronals.
CIRAT: 1 d’abril i 22 d’agost.
CORTES DE ARENOSO: 14 de gener i 29 d’abril.
COSTUR: 29 d’abril, Sant Pere Màrtir, i 16 d’agost, Sant Crist del Calvari.
CULLA: 13 de juny, festa de Sant Cristòfol, i 24 de juny, processó a Sant Joan de Penyagolosa. EL TORO: 16 d’agost i 31 d’octubre.
ESLIDA: 31 d’agost, Crist del Calvari, i 31 d’octubre.
ESPADILLA: 16 d’agost, Sant Roc, i 24 d’agost, Sant Joan.
FANZARA: 7 i 11 d’octubre.
FIGUEROLES: 6 de juny i 21 de setembre.
FORCALL: 22 d’agost, festivitat de Sant Víctor, i 31 d’octubre.
FUENTE LA REINA: 2 d’agost, festivitat de la Mare de Déu dels Àngels, i 16 d’agost, festivitat de la Mare de Déu del Roser. FUENTES DE AYÓDAR: 3 de febrer, festes de Sant Blai, i 16 d’agost, festes de Sant Roc.
GAIBIEL: 29 de juny, Sant Pere, i 5 de setembre, Crist de la Set.
GELDO: 2 i 3 de setembre.
HERBÉS: 21 de gener i 24 d’agost.
HIGUERAS: 31 d’octubre i 9 de desembre.
JÉRICA: 7 de gener, Pasqua de Reis, i 13 de juliol, Crist de la Sang.
LA JANA: 31 d’octubre i 5 de desembre.
LA LLOSA: 7 de gener i 5 de setembre.
LA MATA: 21 i 24 de gener.
LA POBLA DE BENIFASSÀ: 17 de gener i 31 d’octubre.
LA POBLA TORNESA: 26 de setembre, festivitat de Sant Miquel, i 26 de desembre.
LA SALZADELLA: 2 de febrer, la Candelera, i 3 de febrer, Sant Blai.
LA TORRE D’EN BESORA: 21 de gener, festivitat de Sant Antoni, i 23 d’agost, festivitat de Sant Bartomeu.
LA TORRE D’EN DOMÉNEC: 1 d’agost, festivitat de Sant Onofre, i 2 d’agost, festivitat del Sagrat Cor de Jesús.
LA VALL D’UIXÓ: 3 de maig, festivitat de Sant Vicente Ferrer, i 10 d’octubre, festivitat de la Sagrada Família.
LA VILAVELLA: 20 de gener, Sant Sebastià Màrtir, i 26 de desembre, segon dia de Nadal.
L’ALCORA: 26 d’abril, La Dobla, i 29 d’abril.
LES COVES DE VINROMÀ: 31 d’octubre i 26 de desembre.
LES USERES: 29 d’abril i 5 d’agost.
LUCENA DEL CID: 17 de gener, Sant Antoni, i 29 de setembre, Sant Miquel.
LUDIENTE: 10 i 11 d’octubre, festivitat de la Mare de Déu del Pilar.
MATET: 17 de gener, festivitat de Sant Antoni Abat, i 24 de juny, festivitat de Sant Joan Baptista.
MONCOFA: 7 de gener i 22 de juliol, festa de Santa Maria Magdalena.
MONTÁN: 15 d’abril, festivitat de la Mare de Déu dels Dolors, i 20 d’agost, festivitat de Sant Bernat Abat.
MONTANEJOS: 25 de juliol, Sant Jaume, patró de la localitat, i 5 de desembre.
MORELLA: 7 de gener, dia de Sant Julià, i 26 de desembre, segon dia de Nadal.
NAVAJAS: 7 de gener i 9 de desembre.
NULES: 24 d’agost, Sant Bartomeu, i 26 de desembre.
OLOCAU DEL REY: 24 de juny i 16 d’agost.
ONDA: 6 d’agost, Santíssim Salvador, i 24 d’octubre, dilluns de fira.
ORPESA: 25 de juliol i 3 d’octubre.
PALANQUES: 17 de gener i 22 d’agost.
PAVÍAS: 7 de gener i 25 de novembre, festivitat de Santa Caterina.
PENÍSCOLA: 9 de setembre, Mare de Déu de l’Ermitana, i 26 de desembre, Sant Esteve.
PINA DE MONTALGRAO: 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de Gracia, i 9 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de Vallada.
PORTELL DE MORELLA: 7 de gener i 9 de desembre.
PUEBLA DE ARENOSO: 9 d’agost, Mare de Déu del Roser, i 22 de setembre, Mare de Déu del Loreto.
RIBESALBES: 3 d’octubre, festivitat de la Mare de Déu del Roser, i 4 d’octubre, festivitat del Santíssim Crist del Calvari.
ROSSELL: 24 de juny i 26 de desembre.
SACAÑET: 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume, i 8 de setembre, festivitat de la Cova Santa.
SAN RAFAEL DEL RÍO: 24 d’octubre, Sant Rafael, i 26 de desembre, Sant Esteve.
SANT JOAN DE MORÓ: 24 de juny i 26 de desembre.
SANT JORDI: 25 de juliol, Sant Jaume, i 31 d’octubre, vespra del dia de Tots Sants.
SANT MATEU: 31 d’octubre i 5 de desembre.
SANTA MAGDALENA DE PULPIS: 17 de gener i 22 de juliol.
SARRATELLA: 5 de gener, festa de Reis, i 22 de febrer, dimarts de Quaresma.
SEGORBE: 31 d’agost, festivitat de Mare de Déu de l’Esperança, i 2 de setembre, festivitat de Ntra. Sra. del Loreto.
SIERRA ENGARCERÁN: 21 de juny, Sant Cristòfol, i 24 d’agost, Sant Bartomeu.
SONEJA: 22 de setembre, festivitat del Santíssim Crist de la Sang, i 23 de setembre, festivitat de Sant Miquel Arcàngel.
SOT DE FERRER: 13 de juny, festivitat de Sant Antoni de Pàdua, i 14 de juny, festivitat del Santíssim Crist de la Pietat.
SUERAS: 3 de febrer, festivitat de Sant Blai, i 24 d’octubre, festivitat del Santíssim Crist de la Clemència.
TALES: 22 d’agost i 7 de novembre.
TERESA: 16 de agost, Sant Roc, i 15 d’octubre, Santa Teresa.
TÍRIG: 20 de maig, Santa Quitèria, i 2 de desembre, Santa Bàrbara.
TODOLELLA: 28 de febrer i 22 d’agost.
TOGA: 8 d’agost, Mare de Déu del Roser, i 9 d’agost, Santíssim Crist de l’Agonia.
TORÁS: 8 i 9 de setembre, festes patronals.
TORRALBA DEL PINAR: 1 d’agost, festes patronals Santíssim Salvador, i 5 de desembre, festivitat de Santa Bàrbara.
TORREBLANCA: 17 de gener, festivitat de Sant Antoni, i 24 d’agost, festivitat de Sant Bartomeu.
TORRECHIVA: 17 de gener, Sant Antoni, i 16 d’agost, Sant Roc.
TRAIGUERA: 24 de juny i 26 de desembre.
VALL D’ALBA: 1 d’abril i 31 d’octubre.
VALL DE ALMONACID: 12 d’agost, dia del Crist, i 1 de setembre, Sant Gil.
VALLAT: 17 de gener i 3 de maig.
VALLIBONA: 31 d’octubre i 9 de desembre.
VILAFAMÉS: 7 de gener, i 4 d’abril, Sant Miquel.
VILANOVA D’ALCOLEA: 17 de gener i 24 d’agost, Sant Bartomeu.
VILAR DE CANES: 10 d’agost, Sant Llorenç, i 5 de desembre.
VILA-REAL: 17 de maig, festivitat de Sant Pasqual Baylón, i 26 de desembre, festivitat de Sant Esteve, segon dia de Nadal.
VILLAFRANCA DEL CID: 13 de juny, dilluns de Pasqua de Pentecosta, i 8 de setembre, Mare de Déu del Llosar. VILLAHERMOSA DEL RIO: 17 de gener, festivitat de Sant Antoni, i 25 d’agost, festivitat de Sant Bartomeu, festa major.
VILLAMALUR: 9 de maig, festes de maig, i 12 de setembre, festes de setembre.
VILLANUEVA DE VIVER: 24 i 26 d’agost.
VILLORES: 14 de gener i 16 d’agost.
VINARÒS: 20 de gener i 24 de juny.
VISTABELLA DEL MAESTRAZGO: 28 de març, dilluns de Magdalena, i 24 de juny, festivitat de Sant Joan.
VIVER: 6 de maig, Sant Francesc de Paula, i 29 de setembre, Sant Miquel Arcàngel.
XERT: 31 d’octubre, pont de Tots Sants, i 26 de desembre, segon dia de Nadal.
XILXES: 16 d’agost, Sant Roc, i 19 de setembre, dia d’Ànimes.
XODOS: 16 i 17 d’agost.
ZORITA DEL MAESTRAZGO: 21 de gener i 8 de setembre.
ZUCAINA: 18 i 28 de març.

3. Relació de festes locals de la província de València

ADEMUZ: 18 de març i 12 d’agost, Assumpció de la Mare de Déu.
ADOR: 17 d’agost, Mare de Déu de Loreto i 18 d’agost, Santíssim Crist de l’Empar.
AGULLENT: 3 de maig, dia de les Ambaixades i 5 de setembre, Crist de la Salut.
AIELO DE MALFERIT: 6 d’agost, Santíssim Crist i 8 d’agost.
AIELO DE RUGAT: 16 d’agost, festa local i 26 de desembre, festa local.
ALAQUÀS: 8 de setembre, Mare de Déu del Olivar i 9 de setembre, Crist de la Bona Mort.
ALBAIDA: 25 de juliol, festa de Sant Jaume i 7 d’octubre, Mare de Déu del Remei.
ALBAL: 3 de febrer, Sant Blai i 28 de juliol, Santa Anna.
ALBALAT DE LA RIBERA: 17 d’agost, Crist de les Campanes i 26 de desembre, segon dia de Nadal.
ALBALAT DELS SORELLS: 30 de juliol, Sants de la Pedra i 19 de setembre, festa del Santíssim Crist.
ALBALAT DELS TARONGERS: 16 d’agost, Sant Roc i 17 d’agost Divina Pastora.
ALBERIC: 18 de març, Sant Josep i 24 de juny, Sant Joan Baptista.
ALBORACHE: 25 de juliol, Sant Jaume i 26 de juliol, Santa Anna.
ALBORAYA: 7 de gener i 13 de juny, Dia dels Peixets.
ALBUIXECH: 31 d’agost, Sant Ramon i 2 de setembre, Mare de Déu de Albuixech.
ALCÀNTERA DE XÚQUER: 25 i 26 d’agost, festes patronals.
ALCÀSSER: 16 de juliol, Mare de Déu del Carme i 22 d’agost, Santíssim Crist de la Fe.
ALCUBLAS: 17 i 18 de gener, festa local.
ALCÚDIA, L’: 8 de setembre, Mare de Déu de Loreto i 30 de novembre, Sant Andreu Apóstol.
ALCÚDIA DE CRESPINS, L’: 10 de juny, Sant Onofre i 5 de setembre, Santíssim Crist i Divina Aurora.
ALDAIA: 6 d’agost, Santíssim Crist dels Necessitats i 26 de desembre.
ALFAFAR: 7 de gener i 8 de setembre, Mare de Déu del Don.
ALFARA DE LA BARONIA: 8 de setembre, Mare de Déu dels Afligits i 9 de setembre.
ALFARA DEL PATRIARCA: 14 de gener, Sant Joan de Ribera i 24 d’agost, Sant Bartomeu.
ALFARP: 13 de juliol, festivitat de la Sang i 25 de juliol, Sant Jaume.
ALFARRASÍ: 22 d’agost i 26 de desembre, festa local.
ALFAUIR: 3 de maig, Sant Vicente Ferrer i 7 d’octubre, Mare de Déu del Roser.
ALGAR DE PALANCIA: 18 de març i 23 de setembre, Sant Pere Nolasc.
ALGEMESÍ: 8 de setembre Mare de Déu de la Salut i 9 de setembre.
ALGÍMIA DE ALFARA: 8 d’agost, Santa Úrsula i 16 d’agost, festa local.
ALGINET: 17 de gener i 18 de març.
ALMÀSSERA: 7 de gener, Sant Ramon de Penyafort i 29 d’agost, Santíssim Crist de la Fe.
ALMISERÀ: 25 i 26 d’agost, festa local.
ALMOINES: 25 i 26 d’agost, festes majors.
ALMUSSAFES: 13 de juliol, Sant Bartomeu i 15 de juliol, Santíssima Creu.
ALPUENTE: 3 de febrer, Sant Blai i 12 de maig, Mare de Déu de la Consolació.
ALQUERIA DE LA COMTESSA, L’: 29 de juny, Sant Pere i 1 de juliol, Divina Aurora.
ALZIRA: 18 de març i 23 de juliol, Sant Bernat.
ANDILLA: 21 de gener, Santa Agnés i 24 d’agost, Sant Bartomeu.
ANNA: 21 i 22 de setembre, festes patronals.
ANTELLA: 5 d’agost, Crist de l’Agonia i 9 de desembre, la Puríssima.
ARAS DE LOS OLMOS: 18 d’abril, Sant Marc i 25 de novembre, Santa Caterina.
ATZENETA D’ALBAIDA: 22 i 23 de setembre, festa local.
AYORA: 10 de gener, dia de l’Àngel i 30 de novembre, Sant Andreu.
BARX: 18 de març i 19 d’agost, Sant Miquel.
BARXETA: 28 i 29 de juliol, festa local.
BÈLGIDA: 4 de març, Sant Ramon Nonat i 12 d’agost, Sant Llorenç.
BELLREGUARD: 22 de setembre, Sant Miquel i 23 de setembre, Crist de la Misericòrdia.
BELLÚS: 26 de juliol, Santa Anna i 19 de setembre, Sants de la Pedra.
BENAGÉBER: 17 de gener, Sant Antoni i 18 de març.
BENAGUASIL: 18 de març i 8 de setembre.
BENAVITES: 27 de juny, Santa Paula i 26 de desembre.
BENEIXIDA: 22 de febrer, festa commemorativa i 19 d’agost, Mare de Déu de la Assumpció i Crist de la Salut. BENETÚSSER: 27 de juny, setmana de festes i 26 de desembre, segon dia de Nadal.
BENIARJÓ: 7 de gener i 16 de setembre, festa local.
BENIATJAR: 25 d’agost, Sant Roc i 26 d’agost, Divina Aurora.
BENICOLET: 24 de juny i 11 d’octubre, festa local.
BENICULL DE XÚQUER: 26 d’agost, Beata Agnés i 2 de setembre, festa de la Segregació.
BENIFAIÓ: 20 d’agost, Divina Aurora i 22 d’agost, Santa Bàrbara.
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA: 3 d’agost, Sant Benet i 27 de desembre Sant Joan Evangelista.
BENIFAIRÓ DE LES VALLS: 5 de setembre, pujada de la Mare de Déu i 26 de desembre, segon dia de Nadal.
BENIFLÁ: 18 de març i 22 de juliol, Sant Jaume.
BENIGÁNIM: 21 de gener, Beata Agnés i 29 d’agost, festa patronal.
BENIMODO: 23 d’agost, Sant Felip i 24 d’agost, Sant Bernat.
BENIMUSLEM: 12 d’agost, Puríssima Concepció i 26 de desembre, festa local.
BENIPARRELL: 18 de març i 15 de juliol, Mare de Déu del Carme.
BENIRREDRÁ: 10 d’agost, Sant Llorenç i 3 d’octubre, Sant Francesc de Borja.
BENISANÓ: 8 de setembre, Mare de Déu del Fonament i 9 de setembre, Mare de Déu dels Dolors.
BENISSODA: 16 d’agost, Sant Doménec i 17 d’agost, Santa Bàrbara.
BENISUERA: 14 de gener, Sant Antoni i 7 de setembre, festa patronal.
BÉTERA: 7 de gener, Sant Raimon i 16 d’agost, Sant Roc.
BICORP: 29 d’abril, festivitat Santa Creu i 16 d’agost, Sant Roc.
BOCAIRENT: 2 de febrer, la Entrada i 3 de febrer, Sant Blai.
BOLBAITE: 3 de maig, Crist de l’Empar i 4 de maig, Sant Isidre Llaurador.
BONREPÒS I MIRAMBELL: 24 de juny i 13 d’octubre.
BUFALI: 3 de maig i 16 d’agost.
BUGARRA: 29 d’abril i 24 de juny, festa local.
BUÑOL: 31 d’agost, La Tomatina i 1 de setembre, Sant Lluís.
BURJASSOT: 16 d’agost, Sant Roc i 30 de setembre, Mare de Déu de la Cabeza.
CALLES: 21 de gener, Sant Antoni i 18 de març, Falles.
CAMPORROBLES: 4 de febrer, vespra Santa Àgueda i 18 de març, vespra Sant Josep.
CANALS: 17 de gener, Sant Antoni i 16 de setembre, Fira de setembre.
CANET D’EN BERENGUER: 29 de juny, Sant Pere i 8 de setembre, Mare de Déu contra las Febres.
CARCAIXENT: 18 de març, festes majors i 14 d’octubre, Sant Bonifaci.
CÀRCER: 15 de setembre, Mare de Déu de Gràcia i 16 de setembre, Santíssim Crist de l’Agonia.
CARLET: 25 de juliol, Sant Jaume i 9 de setembre, festes majors.
CARRÍCOLA: 8 de març, Carnestoltes i 29 de setembre, Aparició Sant Miquel.
CASAS ALTAS: 18 de març, Sant Josep i 20 de juny, Santíssima Trinitat.
CASAS BAJAS: 7 de gener i 17 de gener, Sant Antoni Abat.
CASINOS: 17 d’agost, Santa Bàrbara i 18 d’agost, Santíssim Crist de la Pau.
CASTELLÓ DE RUGAT: 7 de desembre, festa local i 26 de desembre.
CASTELLONET DE LA CONQUESTA: 22 i 23 de juliol, festes patronals a Sant Jaume.
CASTIELFABIB: 10 de febrer, Sant Guillem i 8 de setembre, Mare de Déu de Gràcia.
CATADAU: 29 de juny, Sant Pere i 13 de juliol, festivitat de la Sang.
CATARROJA: 29 de setembre, Sant Miquel i 26 de desembre, Sant Esteve.
CAUDETE DE LAS FUENTES: 17 de gener, Sant Antoni Abat i 13 de juny, Sant Antoni de Pàdua.
CERDÀ: 17 de gener i 18 de gener, Sant Antoni Abat.
CHELLA: 3 de febrer, Sant Blai i 4 de febrer, Santíssim Crist del Refugi.
CHELVA: 3 de maig i 26 d’agost, festa major.
CHERA: 17 de gener, Sant Antoni i 2 d’agost, Mare de Déu dels Àngels.
CHESTE: 18 de març, Mare de Déu de la Soledat i 18 d’octubre, Sant Lluc Evangelista.
CHIVA: 24 de juny, Sant Joan Baptista i 8 de setembre, Mare de Déu del Castell.
CHULILLA: 18 de març, festa local i 5 de desembre, Santa Bàrbara.
COFRENTES: 14 de gener, Sant Antoni i 12 d’agost, Assumpció de la Mare de Déu.
CORBERA: 22 de gener, Sant Vicent Màrtir i 8 de setembre, Mare de Déu del Castell.
CORTES DE PALLÁS: 18 de març i 16 d’agost.
COTES: 28 de setembre, Sant Isidre Llaurador i 29 de setembre, Sant Miquel Arcàngel.
CULLERA: 25 de març, l’Encarnació i 24 de juny, Sant Joan.
DAIMÚS: 28 de juny, Mare de Déu del Carme i 29 de juny, Sant Pere.
DOMEÑO: 3 de maig, Santa Creu i 7 d’octubre, dia de la Municipalitat.
DOS AGUAS: 17 de març, Sant Antoni i 7 d’octubre, Mare de Déu del Roser.
ELIANA, L’: 18 de març i 15 de juliol.
EMPERADOR: 3 de maig, Sant Vicent Ferrer i 5 de setembre, Crist de la Misericòrdia.
ENGUERA: 29 de setembre, Sant Miquel i 30 de setembre, Mare de Déu de Fàtima.
ÈNOVA, L’: 29 de juliol, Mare de Déu de l’Aurora i 9 de setembre, festa local.
ESTIVELLA: 3 de febrer, Sant Blai i 16 d’agost, Sant Roc.
ESTUBENY: 25 i 26 d’agost, Crist de la Bona Sort.
FAURA: 16 d’agost, Sant Roc i 22 d’agost, pujada Santa Bàrbara.
FAVARA: 18 de març, i 25 d’abril.
FOIOS: 17 d’agost, Mare de Déu del Patrocini i 10 d’octubre.
FONT D’EN CARRÒS, LA: 25 d’agost, Mare de Déu del Remei i 26 d’agost, Santíssim Crist de l’Empar.
FONT DE LA FIGUERA, LA: 6 d’agost, Crist dels Afligits i 8 de setembre, Nativitat de la Mare de Déu.
FONTANARS DELS ALFORINS: 17 de gener, Sant Antoni Abat i 5 de setembre, Mare de Déu del Roser.
FORTALENY: 17 de gener, Sant Antoni Abat i 19 d’agost, Crist del Consol.
FUENTERROBLES: 4 de febrer, Mare de Déu de la Candelera i 25 d’agost, festa d’estiu.
GANDIA: 25 de juliol, Sant Jaume i 3 d’octubre, Sant Francesc de Borja.
GÁTOVA: 23 de setembre, Santíssim Crist de la Misericòrdia i 26 de desembre, segon dia de Nadal.
GAVARDA: 5 i 7 de desembre.
GENOVÉS: 16 i 17 de maig, Sant Pasqual Baylón.
GESTALGAR: 3 de febrer, Sant Blai i 18 de març.
GILET: 7 de gener i 29 d’agost, Mare de Déu de la Estrella.
GODELLA: 7 de gener, festa local i 24 d’agost, Sant Bartomeu.
GODELLETA: 18 de gener, festivitat de les Relíquies i 29 de juny, Sant Pere.
GRANJA DE LA COSTERA, LA: 10 d’agost, festa de la Promesa i 4 d’octubre, Sant Francesc d’Assís.
GUADASEQUIES: 16 i 26 de desembre.
GUADASSUAR: 21 de gener, Sant Vicent Màrtir i 5 d’agost, Santíssim Crist de la Penya.
GUARDAMAR DE LA SAFOR: 5 de gener i 24 de juny, Sant Joan.
HIGUERUELAS: 14 i 15 de setembre, Santíssim Crist de la Pietat.
JALANCE: 3 de febrer, Sant Blai i 29 de setembre, Sant Miquel Arcàngel.
JARAFUEL: 20 d’agost, Fira d’estiu i 25 de novembre, festes patronals.
LLANERA DE RANES: 4 de març, Porrat de Torrent i 2 de setembre, Divina Aurora.
LLAURÍ: 3 de febrer, Sant Blai i 10 d’agost, Sant Llorenç.
LLÍRIA: 29 de setembre, Sant Miquel i 30 de setembre.
LLOCNOU D’EN FENOLLET: 25 i 26 d’agost, festes patronals.
LLOCNOU DE LA CORONA: 11 d’abril, Sant Vicent Ferrer i 9 de setembre, Mare de Déu del Do.
LLOC NOU DE SANT JERONI: 16 d’agost i 5 de desembre.
LLOMBAI: 17 de gener, Sant Antoni i 13 de juliol, dia de la Sang.
LLOSA DE RANES: 29 d’agost, Mare de Déu del Naixement i 30 d’agost, dia del Crist del Miracle.
LLUTXENT: 3 de maig, Divina Aurora i 4 de maig.
LORIGUILLA: 29 d’abril i 24 de juny, Sant Joan Baptista.
LOSA DEL OBISPO: 20 de gener, Sant Sebastià Màrtir i 21 de gener, Relíquies de Sant Sebastià.
MACASTRE: 17 i 18 de març.
MANISES: 24 de juny, Sant Joan i 19 de juliol, Santes Justa i Rufina.
MANUEL: 2 de febrer, la Candelera i 2 de setembre, Sant Isidre Llaurador.
MARENY DE BARRAQUETES, EL, 26 d’abril i 9 de desembre.
MARINES: 7 de gener i 8 d’agost, Crist de la Mercé.
MASSALAVÉS: 25 i 26 d’agost, festes patronals.
MASSALFASSAR: 17 de gener, Sant Antoni i 10 d’agost, Sant Llorenç.
MASSAMAGRELL: 26 de setembre, Mare de Déu del Roser i 29 de setembre, Sant Joan Apòstol.
MASSANASSA: 18 de març i 24 de juny, Sant Joan.
MELIANA: 7 de gener i 14 de setembre, Crist de la Providència.
MILLARES: 3 de febrer, Sant Blai i 6 d’agost, Santíssim Crist de la Salut.
MIRAMAR: 18 de març i 4 d’agost, Sant Andreu.
MISLATA: 18 de març i 29 d’agost, Mare de Déu dels Àngels.
MOIXENT: 7 de gener i 29 de juny, Sant Pere.
MONCADA: 18 de març, Sant Salvador d’Horta i 10 de setembre, Sant Jaume Apòstol.
MONTAVERNER: 23 d’agost, festa local i 26 d’agost, Sant Joan i Sant Jaume.
MONTESA: 26 d’agost, festivitat del Crist i 29 d’agost, Maredeueta.
MONTICHELVO: 7 de gener i 3 de maig.
MONTROI: 26 d’agost, festivitat del Diví Infant i 26 de desembre.
MONTSERRAT: 25 de març, Falles i 16 d’agost, Sant Roc.
MUSEROS: 16 d’agost, Sant Roc i 31 d’octubre.
NÁQUERA: 3 d’octubre, Mare de Déu de l’Encarnació i 4 d’octubre, Sant Francesc.
NAVARRÉS: 12 de març, Sant Gregori i 11 d’octubre, festivitat del Crist.
NOVETLÈ: 29 d’agost, Mare de Déu del Roser i 31 d’agost, dia del Crist.
OLIVA: 22 de juliol, Moros i Cristians i 8 de setembre, Mare de Déu del Rebollet.
OLLERIA, L’: 5 i 6 de setembre.
OLOCAU: 16 d’agost, Sant Roc i 7 d’octubre, Mare de Déu del Roser.
ONTINYENT: 29 d’agost i 21 de novembre.
OTOS: 26 d’abril, segon dia Pasqua i 26 de desembre, segon dia de Nadal.
PAIPORTA: 18 de març, Falles i 16 d’agost, Sant Roc.
PALMA DE GANDÍA: 24 d’agost, Sant Miquel Arcàngel i 25 d’agost, Santíssim Crist de la Salut.
PALMERA: 23 de juny, Puríssima Concepció i 24 de juny, Mare de Déu del Carme.
PALOMAR, EL: 9 de maig, festa del Xop i 26 de desembre, Nadal.
PATERNA: 17 de març, festes falleres i 29 d’agost, Santíssim Crist de la Fe.
PEDRALBA: 17 i 18 de gener, Sant Antoni Abat.
PERELLÓ, EL: 17 de maig, Sant Pasqual Baylón i 5 de desembre, festa de l’EATIM.
PETRÉS: 25 de juliol, Sant Jaume i 29 d’agost, Nen Jesús de Praga.
PICANYA: 13 de juliol, festa de la Sang i 8 de setembre, Mare de Déu de Montserrat.
PICASSENT: 8 de setembre, Mare de Déu de la Vallivana i 9 de setembre, festivitat del Crist.
PILES: 25 de maig i 5 de desembre.
PINET: 4 de juliol, Sant Pere i 7 de desembre, Immaculada Concepció.
POBLA DE FARNALS, LA: 8 de setembre, Sant Josep i 9 de setembre, Sant Fèlix Màrtir.
POBLA DE VALLBONA, LA: 20 de gener, Sant Sebastià i 7 d’octubre, Mare de Déu del Roser.
POBLA DEL DUC, LA: 11 de gener i 3 de febrer.
POBLA LLARGA, LA: 29 de juny, Sant Pere i 14 d’octubre, Sant Calixt.
POLINYÀ DE XÚQUER: 20 de gener, Sant Sebastià i 18 de març.
POTRIES: 3 de febrer, Sant Blai i 26 de desembre, segon dia de Nadal.
PUÇOL: 24 de juny, Sant Joan i 8 de setembre, festa patronal.
PUEBLA DE SAN MIGUEL: 29 de setembre, Sant Miquel i 31 d’octubre
PUIG: 16 d’agost, Sant Roc i 5 de setembre, Mare de Déu del Puig.
QUART DE LES VALLS: 18 de març i 19 de setembre, Crist de l’Agonia.
QUART DE POBLET: 10 de juny, Sant Onofre i 5 de setembre, Mare de Déu de la Llum.
QUARTELL: 27 de juliol i 26 de desembre.
QUATRETONDA: 4 de juliol, Sant Pere i 5 de setembre, Santíssim Crist de la Fe.
QUESA: 10 d’agost, Crist de la Salut i 12 d’agost, Santíssima Creu.
RAFELBUNYOL: 18 de març i 6 de setembre, Mare de Déu del Miracle.
RAFELCOFER: 7 de juliol, Moros i Cristians i 8 de juliol, Mare de Déu del Carme.
RAFELGUARAF: 4 i 5 d’agost, festes patronals.
RÁFOL DE SALEM: 3 de febrer, Sant Blai i 21 de setembre, El Salvador.
REAL DE GANDÍA: 25 de juliol, Sant Jaume i 11 d’agost, Mare de Déu dels Desemparats.
REAL: 7 i 8 de juliol.
REQUENA: 7 de gener i 15 d’abril.
RIBA-ROJA DE TÚRIA: 7 de gener i 14 de setembre, Santíssim Crist dels Afligits.
RIOLA: 7 de gener i 5 d’agost, Santa Maria la Major.
ROCAFORT: 18 de març i 30 d’agost, Crist de la Providència.
ROTGLÀ I CORBERÀ: 8 i 9, festes patronals.
RÓTOVA: 2 de setembre, Mare de Déu de la Salut i 6 de setembre, Sant Bartomeu.
RUGAT: 2 de maig i 26 de desembre.
SAGUNT: 16 de juliol, Mare de Déu del Carme i 30 de juliol, Sants Abdon i Senén
SALEM: 12 de setembre, Crist de la Pau i 13 de setembre, miracle de Sant Miquel.
SAN ANTONIO DE BENAGÉBER: 8 d’abril, Festa Segregació i 16 d’agost, Sant Roc.
SANT JOANET: 23 de juny, el Crist i 24 de juny, Sant Joan.
SEDAVÍ: 7 de gener i 16 de setembre.
SEGART: 1 d’agost, Santíssim Eccehomo i 2 d’agost, Santa Creu.
SELLENT: 19 i 20 d’agost, festes locals.
SEMPERE: 4 de febrer, Sant Blai i 1 de juliol, Sant Pere.
SENYERA: 26 de juliol, Santa Anna i 22 d’agost, Santíssim Crist de la Bona Mort.
SERRA: 1 d’agost, Sant Josep i 2 d’agost, Mare de Déu dels Àngels.
SIETE AGUAS: 3 de febrer, Sant Blai i 24 de juny, Sant Joan.
SILLA: 18 de març i 6 d’agost, Santíssim Crist de Silla.
SIMAT DE LA VALLDIGNA: 26 de juliol, Santa Anna i 26 de desembre.
SINARCAS: 26 d’agost, festa d’estiu i 21 d’octubre, Santa Úrsula.
SOLLANA: 22 de juliol, Santa Maria Magdalena i 10 d’agost, Crist de la Pietat.
SOT DE CHERA: 20 de gener, Sant Sebastià i 16 d’agost, Sant Roc.
SUECA: 16 d’agost, Sant Roc i 8 de setembre, Mare de Déu de Sales.
SUMACÀRCER: 2 i 5 de setembre, festa patronal Santíssim Crist.
TAVERNES BLANQUES: 7 de gener i 23 d’agost, Sant Roc.
TAVERNES DE LA VALLDIGNA: 18 de març, vespra de Sant Josep i 26 de desembre, segon dia de Nadal.
TERESA DE COFRENTES: 4 de febrer, Sant Blai i 12 d’agost, Mare de Déu de l’Assumpció.
TERRATEIG: 7 de gener i 3 de maig, Sant Vicent Ferrer.
TITAGUAS: 1 de setembre, Jesús el Natzarè i 2 de setembre, Mare de Déu del Remei.
TORREBAJA: 19 i 22 d’agost, Sant Roc.
TORRELLA: 30 de juny, Corpus Christi i 2 d’agost, Mare de Déu dels Àngels.
TORRENT: 18 de març i 30 de juliol, sants patrons de Torrent.
TORRES TORRES: 8 de setembre, Mare de Déu de la Llet i 9 de setembre, Mare de Déu de la Vallivana.
TOUS: 29 i 30 de setembre, Sant Miquel Arcàngel.
TUÉJAR: 18 d’agost, vespra de Sant Josep i 7 de desembre, vespra de la Puríssima.
TURÍS: 18 de març i 25 de juliol, Sant Jaume.
UTIEL: 24 de juny, Sant Joan i 8 de setembre Santíssima Mare de Déu del Remei.
VALÈNCIA: 7 de gener i 22 de gener, Sant Vicent Màrtir.
VALLADA: 20 d’abril, Sant Vicent Ferrer i 9 de setembre, Moros i Cristians.
VALLANCA: 17 de gener, Sant Antoni Abat i 16 d’agost, Sant Roc.
VALLÉS: 17 i 24 de juny, Sant Joan Baptista.
VENTA DEL MORO: 15 de maig, Sant Isidre Llaurador i 10 de desembre, Mare de Déu del Loreto.
VILAMARXANT: 29 i 30 d’agost.
VILLALONGA: 17 d’agost, Mare de Déu de la Font i 14 d’octubre, Divina Aurora.
VILLANUEVA DE CASTELLÓN: 23 d’agost, festa local i 13 de desembre, Fira de Santa Llúcia.
VILLAR DEL ARZOBISPO: 24 de gener, Mare de Déu de la Pau i 16 d’agost, Sant Roc.
VILLARGORDO DEL CABRIEL: 16 i 17 d’agost.
VINALESA: 13 d’octubre, Santa Bàrbara i 14 d’octubre, Sant Honorat.
XÀTIVA: 1 d’agost, Sant Fèlix i 5 d’agost, Mare de Déu de les Neus.
XERACO: 4 d’agost, Sant Isidre i 5 d’agost, l’Encarnació.
XERESA: 17 de gener, Sant Antoni Abat i 13 de juny, Sant Antoni de Pàdua.
XIRIVELLA: 7 de gener i 8 de setembre, Mare de Déu de la Salut.
YÁTOVA: 18 de març, Sant Josep i 22 d’agost, Mare de Déu d’Agost.
YESA, LA: 7 de gener i 16 de juliol, Mare de Déu del Carme.
ZARRA: 17 de gener, Sant Antoni i 26 de juliol, Santa Anna.