Relació de llocs de treball 2010

   
Generalitat Valenciana

Acadèmia Valenciana de la Llengua

IVADIS

Consell Jurídic Consultiu

Altres Comunitats

Relació llocs treball anteriors   

Generalitat Valenciana

                            
                
 
  Presidència de la Generalitat      
  Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació    
  Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació   
  C. de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge      
  Conselleria d'Infraestructures i Transports    
  Conselleria d'Educació    
Conselleria de Cultura i Esport       
  Conselleria de Sanitat  
  Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació    
  Conselleria de Justícia i Adm. Públiques      
  Conselleria de Benestar Social       
  Conselleria de Governació             
  Conselleria de Turisme  
  Conselleria de Solidaritat i Ciutadania         
  Institut Valencià d'Estadística (IVE)    
  Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF)    
  I.V. de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)    
  Tribunal Defensa de la Competència    
Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)    
  Inst Valencià Cinematografia "Ricardo Muñoz Suay"    
  Institut Valencià de la Música (IVM)      
  Consell Valencià de l'Esport    
  Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEACV)    
  Agència Valenciana de Salut (AVS)   
  Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA)   
  Agència V. de Foment i Garantia Agrària    
  Institut Cartogràfic Valencià        
  Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)    


Acadèmia Valenciana de la Llengua

  Decret
  Modificació (DOGV 4518)
    Modificació (DOCV 5705)  
    2006 (DOGV 5268)


IVADIS

  Resolució


Consell Jurídic Consultiu

  Resolució   

RLLT

 
    1998
    2000

  2002

  2003
    2004
    2005
    2006
    2008
    2009

 

 

 

stas-Iv | intersindical