normativa salut laboral

 

BOE DOGV

DATA

LLEIS, REIALS DECRETS, DECRETS, RESOLUCIONS, ORDRES.....

269

10/11/95

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

27

31/01/97

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

3128

24/11/97

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la que es fa públic l’Acord de la Mesa General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, sobre desplegament i aplicació de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997.

3169

26/01/98

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Resolució de 12 de novembre de 1997, del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la que es fa públic l’acord de la Mesa General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, sobre desenvolupament i aplicació de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997.

3439

22/02/99

DECRET 27/1999, de 16 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s’atribueixen competències en matèria d’infraccions en l’ordre social i prevenció de riscs laborals a distints òrgans de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç.

3620

08/11/99

DECRET 204/1999, de 3 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 27/1999, de 16 de febrer, pel qual s'atribueixen competències en matèria d'infraccions en l'ordre social i de prevenció de riscos laborals a distints òrgans de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç.

3690

17/02/00

DECRET 18/2000, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s’estableix l’obligació de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció, i de constitució dels comités de segurat i salut.

4042

13/07/01

DECRET 123/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencia, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de l’administració de la Generalitat Valenciana i dels seus organismes autònoms.

4191

15/02/02

ORDRE d’1 de febrer de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenvolupa l’estructura del servei de prevenció de riscos laborals dels sectors d’Administració Pública i Justícia.

4285

04/07/02

DECRET 106/2002, d'1 de juliol , del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 56/1992, de 13 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula la responsabilitat de l'administració autonòmica en matèria d'ús i circulació de vehicles.

4765

01/06/04

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball.

4864

18/10/04

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2004, de la Direcció General d'Administració Autonòmica, per la qual es convoquen els cursos bàsics de Prevenció de Riscos Laborals, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció, dirigits al personal proposat per l'administració i les organitzacions sindicals com a integrants dels comités de Seguretat i Salut (Sector d'administració pública i sector de justícia).

5024 09/06/05 DECRET 106/2005, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es desenvolupa el procediment per a l'adaptació o canvi de lloc de treball del personal funcionari per motius de salut o especial sensibilitat als riscos laborals.

stapv-Iv | intersindical