L’STAPV-Iv aposta per la formació per a tots i totes

 

La formació a distància: un dret que cal exigir

Quantes vegades t’has quedat sense demanar un curs que t’interessava perquè t’havies de desplaçar a la capital? O quantes vegades has hagut de renunciar al que t’havien concedit pel mateix motiu? En els Plans de Formació Continuada de l’IVAP només es preveuen cursos en règim presencial, i tan sols es programen a les localitats d'Alacant, Castelló o València.

Més del 30%

Quasi un terç del total d'efectius de l'Administració del Consell presta els seus serveis en localitats diferents a les capitals provincials. Per això, realitzar els cursos només en aquestes ciutats crea un greuge comparatiu amb la resta del personal, si considerem els perjudicis que suposen tant el temps emprat com la despesa econòmica invertida en els desplaçaments; temps i diners que fins ara van a càrrec del treballador o treballadora.

Aquesta situació motiva que un nombre important d'aquest personal ni tan sols sol·licite realitzar cursos, la qual cosa representa un seriós entrebanc en relació a la seua carrera administrativa, així com una limitació en quant a l'exercici del dret a la formació.

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Administració Pública Valenciana (STAPV-Intersindical Valenciana) considera que les plans de Formació Continuada de l’IVAP s’han de modificar, de forma que l'Administració facilite la formació i el perfeccionament adequats a tot el seu personal, treballe on treballe.

Cal omplir les sol·licituds

Ja se sap que l’Administració fa molt poc de cas al que el personal diu, encara que siga ben raonable. Cal, però, deixar clar als responsables de Funció Pública que hi ha una gran quantitat de personal que presta serveis fora de les capitals interessat en rebre una bona formació, per a donar el millor servei possible a la ciutadania.

Per a d’això, s’ha preparat un model de sol·licitud, dirigida a la Direcció General de la Funció Pública (d’ella depén l’IVAP), per a demanar que s'habiliten diversos mecanismes, com ara la descentralització dels cursos de formació, programant cursos en les diferents capitals comarcals, augmentant-ne el nombre d'edicions i utilitzant la infrastructura que ja poseeix la Generalitat, com ara els Centres de Formació dels Professors.

També es demana l’establiment d’un programa de formació a distància, com fan ja moltes universitats i centres de formació de diferents nivells; finalment, i mentre tot això es posa en marxa, es demana que l’Administració es faça càrrec de les despeses que suposa al personal el desplaçament a les capitals per a rebre la formació.MODEL DE SOL·LICITUD DE DESCENTRALITZACIÓ DE LA FORMACIÓ

Per a descarregar-te la sol·licitud en format de document Word, fes clic ací

  

A LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

 

_______________________________________________, amb DNI ____________________, funcionari/ària de carrera / interí/ina / personal laboral al servei de l'Administració del Consell de la Generalitat Valenciana, amb destinació a la localitat de _______________________________ __________________________, adscrit a la conselleria d _____________________________ __________________________, i amb domicili a efectes de notificacions a _________________ _________________________, carrer/plaça/av. ______________________________________, número ______________, porta _____________, codi postal _________________,

EXPOSE:

  1. Segons l'article 46, apartat f) de la Llei de Funció Pública Valenciana, el perfeccionament o la formació continuada i permanent és un dret del personal funcionari. (introduir l'article del Conveni que afecta al personal laboral).
  2. Els actuals Plans de Formació Continuada confeccionats des de l'Administració valenciana, preveuen realitzar cursos en règim presencial, i només en les localitats d'Alacant, Castelló i València.
  3. Més del 30% del total d'efectius de l'Administració del Consell presta els seus serveis en localitats diferents a les capitals provincials. Per això, realitzar els cursos només en aquestes ciutats crea un greuge comparatiu amb la resta del personal, si considerem els perjudicis que suposen tant el temps emprat com la despesa econòmica invertida en els desplaçaments necessaris; temps i diners que fins ara van a càrrec del treballador o treballadora.
  4. Aquesta situació motiva que un nombre important d'aquest personal ni tan sols sol·licite realitzar cursos, la qual cosa representa un seriós entrebanc en relació a la seua carrera administrativa, així com una limitació en quant a l'exercici de l'esmentat dret a la formació.
  5. L'actual Pla de Formació Continuada ha de ser modificat, per tant, en relació al personal que treballa en localitats diferents a les capitals provincials, i ha d’atendre el fet que l'Administració ha de facilitar la formació i el perfeccionament adequats a tot el seu personal,

Per tot això, SOL·LICITE que, amb la finalitat de garantir a tot el personal públic el dret a la formació i perfeccionament, s'habiliten els mecanismes que es relacionen tot seguit:

- La descentralització dels cursos de formació, programant cursos en les diferents capitals comarcals, augmentant-ne el nombre d'edicions i utilitzant la infrastructura que ja poseeix la Generalitat, com ara els Centres de Formació dels Professors.

- L’establiment d’un programa de formació a distància.

- En tant no s'articule un Pla de Formació en la línia expressada, que es dicten les instruccions corresponents a les diferents Secretaries Generals, amb el manament que es facen càrrec de les despeses que s'ocasione en realitzar un desplaçament a causa d’un curs de formació.

 

________________________________(lloc i data)

 

________________________________ (Signatura de l’interessat/da)

 

tornar| stapv-Iv | intersindical