Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2003, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servici de l’administració de la Generalitat Valenciana per a l’any 2003.

En virtut de les competències atribuïdes a la Direcció General de Funció Pública, en matèria de formació, en l’article 14 del Decret 91/1999, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, resolc:

Primer. Oferta d’activitats formatives

S’establix l’oferta de cursos que integren el Pla de Formació Contínua de la Generalitat Valenciana per a l’any 2003, que es gestionarà durant el present any i que es convoca en els annexos I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII d’esta resolució.

Segon. Estructura del Pla de Formació Contínua

Es distingixen en el Pla de Formació Contínua els apartats següents:

– Annex I. Cursos convocats per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per al personal docent no universitari.

– Annex II. Cursos convocats per l’Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut (EVES), per al personal dependent d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

– Annex III. Cursos i seminaris convocats per l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), dirigits al personal pertanyent a l’administració del Consell i als ens i organismes autònoms de la Generalitat Valenciana. En este apartat els cursos s’agrupen per àrees de coneixement, i així mateix es relacionen els seminaris, els quals tenen estructura de curs.

– Annex IV. Cursos convocats per la Universitat de València – Estudi General, dirigits al personal d’administració i servicis.

– Annex V. Cursos convocats per la Universitat Politècnica de València, dirigits al personal d’administració i servicis.

– Annex VI. Cursos convocats per la Universitat Jaume I de Castelló, dirigits al personal d’administració i servicis.

– Annex VII. Cursos convocats per la Universitat d’Alacant, dirigits al personal d’administració i servicis.

– Annex VIII. Cursos convocats per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, dirigits al personal d’administració i servicis.

Tercer. Assistents

Podrà participar en els cursos relacionats en l’annex I, el personal docent no universitari adscrit a la Conselleria de Cultura i Educació, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisquen, si fa el cas, els requisits específics establits per a cada curs.

En base al Decret 71/89 de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, podrà participar en els cursos relacionats en l’annex II el personal d’institucions sanitàries i de qualsevol altre centre de caràcter assistencial o en què es desenvolupen funcions de salut pública, adscrits a la Conselleria de Sanitat, com també el personal sanitari de l’administració del Consell, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisquen, si fa el cas, els requisits específics establits per a cada curs.

Podrà participar en els cursos i seminaris relacionats en l’annex III, el personal al servici de l’administració del Consell i dels ens i organismes autònoms de la Generalitat Valenciana, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisquen, si procedix, els requisits específics establits per a cada curs.

Podrà participar en els cursos relacionats en l’annex IV, el personal d’administració i servicis de la Universitat de València – Estudi General, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisquen, si escau, els requisits específics establits per a cada curs.

Podrà participar en els cursos relacionats en l’annex V, el personal d’administració i servicis de la Universitat Politècnica de València, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisquen, si correspon, els requisits específics establits per a cada curs.

Podrà participar en els cursos relacionats en l’annex VI, el personal d’administració i servicis de la Universitat Jaume I de Castelló, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisquen, si fa el cas, els requisits específics establits per a cada curs.

Podrà participar en els cursos relacionats en l’annex VII, el personal d’administració i servicis de la Universitat d’Alacant, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisquen, si escau, els requisits específics establits per a cada curs.

Podrà participar en els cursos relacionats en l’annex VIII, el personal d’administració i servicis de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, independentment de la seua relació jurídica, sempre que reunisquen, si fa el cas, els requisits específics establits per a cada curs.

Quart. Sol·licituds. Presentació i termini

Les persones interessades hauran de complimentar la seua sol·licitud de cursos conforme al model específic que figura en cadascun dels annexos anteriorment referits. Una vegada presentada, la persona interessada haurà de posar-ho en coneixement del seu responsable immediat.

Les sol·licituds seran presentades directament per les persones interessades mitjançant fax, correu electrònic o pàgina d’Internet, a les adreces que tot seguit es relacionen, o en qualsevol de les oficines i formes previstes en l’article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, però, en este últim cas, haurà d’indicar-se clarament l’organisme a què es dirigixen:

Cada empleat públic únicament podrà presentar un màxim de cinc propostes d’accions formatives.

– Respecte dels cursos convocats per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística (annex I), al CEFIRE, que s’assenyale en cada una de les accions formatives relacionades en el citat annex, o al Servici de Formació del Professorat.

– Respecte dels cursos convocats per l’Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut (annex II), en la seu de l’EVES (C/ Juan de Garay, núm. 21, – 46017 València), en el fax 96 386 93 32, o en l’adreça d’Internet: http://www.san.gva.es on es pot extraure l’imprés de sol·licitud i alhora, usar-lo com a mitjà de tramesa d’estes.

– Respecte dels cursos convocats per l’IVAP (annex III), a la seu de l’IVAP (passeig de l’Albereda, 11 – 46010 València), en el fax 96 318 40 29, o en la pàgina d’internet: http://www.just.gva.es.

– Respecte dels cursos convocats per la Universitat de València – Estudi General (annex IV), al Registre General (servicis centrals), avinguda Blasco Ibáñez, núm. 13 – 46010 València, registres auxiliars, en el fax 96 339 50 02, o en la pàgina d’Internet http://www.uv.es./~sfp

– Respecte dels cursos convocats per la Universitat Politècnica de València (annex V), les persones interessades a participar en els cursos formalitzaran les seues sol·licituds únicament segons el model de sol·licitud que es troba en l’apartat d’“Informació Personalitzada” accessible en la pàgina web de la Universitat Politècnica de València a tot el personal.

– Respecte dels cursos convocats per la Universitat Jaume I de Castelló (annex VI), al Registre General d’esta (Campus de Riu Sec, Edifici Rectorat –12071 Castelló), o en el correu electrònic: parra@sg.uji.es.

– Respecte de cursos convocats per la Universitat d’Alacant (annex VII), al Registre General d’esta (Campus Universitari de Sant Vicent, carretera. d’Alacant – Sant Vicent s/n – 03690 Sant Vicent del Raspeig), o en el correu electrònic: formacion@ua.es.

– Respecte dels cursos convocats per la Universitat Miguel Hernández d’Elx (annex VIII), al Registre General d’esta: Campus Universitari d’Elx – Edifici Heliké, avinguda del Ferrocarril, s/n – 03202 ELX, o en el fax 96 665 86 80.

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el DOGV, per als cursos convocats en els annexos II, III, V, VI, VII i VIII.

– Respecte als cursos convocats per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística (annex I), les sol·licituds, juntament amb la documentació específica requerida per a cada curs, seran presentades directament al CEFIRE corresponent o al Servici de Formació del Professorat de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà vint dies abans de la data d’inici de cada activitat.

– Respecte dels cursos convocats per la Universitat de València – Estudi General (annex IV), el termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el DOGV.

Cinqué. Criteris de selecció

S’atendran els següents criteris, per orde de prioritat:

– Per a aquells cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones interessades reunixen dits requisits.

– Preferentment s’atendran les peticions d’aquells sol·licitants que no hagen realitzat un curs de semblants característiques en els anys 2000, 2001 i 2002. S’atendrà, així mateix, qui no haja realitzat cursos de formació contínua en els anys 2001 i 2002.

– S’haurà d’equilibrar percentualment en la plantilla real la participació d’homes i dones en l’assistència als cursos de formació.

– En cas d’empat entre sol·licitants en aplicació dels anteriors criteris, s’atendrà el rigorós orde d’entrada de les sol·licituds (dia/hora).

Sisé. Adscripció a les accions formatives

Els assistents als cursos, amb caràcter general, només podran realitzar un màxim de tres activitats de les incloses en el Pla de Formació Contínua dels empleats públics al servici de l’administració de la Generalitat Valenciana per a l’any 2003.

Seté. Admissió als cursos

Als participants seleccionats es notificarà personalment la seua admissió amb la major antelació possible. La renúncia a participar, una vegada seleccionats i notificats els assistents, haurà d’efectuar-se per escrit.

– Respecte als cursos convocats per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística (Annex I), existirà en cadascun dels CEFIREs un tauler d’anuncis en què s’especificarà la relació d’admesos en cada una de les accions formatives convocades en el seu àmbit d’actuació. Tal llistat estarà en lloc públic i visible almenys amb deu dies d’antelació a l’inici de cada activitat.

Vuité. Permisos

Els cursos convocats en la present Resolució són el desenvolupament del III Acord de Formació Contínua en les Administracions Públiques, de l’11 de gener de 2001, per la qual cosa els responsables dels corresponents centres directius hauran de facilitar la seua assistència.

Nové. Expedició de certificats

Als assistents, els serà expedit per l’organisme convocant (Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, EVES, IVAP, o la Universitat corresponent) un certificat d’aprofitament, sempre que s’acredite l’assistència a un 85%, com a mínim, de la duració total del curs o seminari, si és procedent.

L’assistència inferior al percentatge assenyalat, exclou de l’expedició de qualsevol certificat.

Deu. Facultats dels organismes convocants

Els organismes convocants estan facultats per a modificar la data de realització de qualsevol de les activitats formatives convocades, si hi ha problemes organitzatius o tècnics que impedisquen la seua realització en el calendari previst, i informaran la Comissió Paritària de Formació Contínua de la Generalitat Valenciana.

En el cas de no existir demanda suficient, els organismes convocants podran cancel·lar la realització d’aquelles accions formatives en què es produïsca tal circumstància, i requeriran, per a això, l’aprovació per part de la Comissió Paritària de Formació Contínua de la Generalitat Valenciana.

València, 30 de gener de 2003.– El director general de Funció Pública: José Joaquín Segarra Castillo.

tornar| stapv-Iv | intersindical